Förordning (1971:860) om förvaltning av kyrklig jord

SFS nr
1971:860
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1971-10-29
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:88
Upphävd
1989-07-01

Inledande bestämmelser

1 § Med kyrklig jord, löneboställe, prästgård, församlingskyrkas
fastighet, prästlönefondsfastighet, kyrkofondsfastighet, domkyrkas
fastighet, biskopsgård, prästlönefond och prästlönejordsfond förstås i
denna förordning detsamma som i lagen (1970:939) om förvaltning av
kyrklig jord.

Vid tillämpning av föreskrifterna i denna förordning om försäljning
eller byte av kyrklig jord och om prästlönefond m. m. skall även sådan
fast egendom där en församlingskyrka eller en domkyrka av
stiftelsekaraktär är uppförd anses som kyrklig jord.

Med boställsskog avses skog som hör till löneboställe eller
löneboställen.

Vad i denna förordning sägs om fast egendom skall även gälla tomträtt.
Vad som sägs om lagfartsansökan skall, när fråga är om tomträtt, i
stället avse ansökan om inskrivning av förvärv av tomträtt. Förordning
(1987:831).

Förvaltningen

Allmänna bestämmelser

2 § Stiftsnämnden för förteckning över den kyrkliga jorden i stiftet.

3 § I förteckning enligt 2 § anges för varje fastighet dels till vilket
slag av kyrklig jord den är att hänföra, dels beteckning, storlek och
läge.

Därutöver anges, så långt det kan ske, för

varje löneboställe dels i vad mån medel ur prästlönefond eller
ersättning, som avses i 26 § lagen (1970:939) om förvaltning av kyrklig
jord eller motsvarande äldre bestämmelse, använts för täckande av
kostnad för förvärv, för amortering av lån ur kyrkofonden eller för
värdebeständig rationalisering, dels från vilken fastighet använda
fondmedel eller använd ersättning härrör,

varje prästlönefondsfastighet ur vilka prästlönefonder medel för inköp
tillskjutits vid tidpunkt som avses i 28 eller 29 § och från vilka
fastigheter dessa fondmedel härrör.

För varje prästgård anges i förteckningen om den utgör en särpräglad
miljö eller omfattar byggnad vilken har särskilt värde som exempel på en
viss tids byggnadsskick. För prästgård som utgör sådan miljö eller
omfattar sådan byggnad anges dessutom de särskilda föreskrifter för
vården och användningen av prästgården eller byggnaden som stiftsnämnden
har meddelat. Detta gäller även för varje tidigare prästgård som enligt
2 § andra stycket lagen (1970:939) om förvaltning av kyrklig jord har
blivit löneboställe. Förordning (1987:831).

Prästgård

4 § Prästgårds markområde skall i fråga om tillfart, storlek,
beskaffenhet och underhåll motsvara vad som i orten är normalt för
fastigheter på vilka finns bostadshus av den storlek och art som avses i
5 §.

5 § Bostadshus på prästgård skall, utöver tjänstebostad enligt
förordningen (1961:333) om tjänstebostadshyra för präster, omfatta
sådant utrymme för prästerligt arbete inom församlingsvården och för
kyrkliga förrättningar som icke tillgodoses på annat sätt. Förordning
(1984:1002).

6 § Vid förvaltningen av prästgård skall naturvårdens och
kulturminnesvårdens intressen beaktas i skälig omfattning.

För vården och användningen av prästgård som utgör en särpräglad miljö
meddelar stiftsnämnden särskilda föreskrifter. Motsvarande gäller i
fråga om sådan byggnad på prästgård vilken har särskilt värde som
exempel på viss tids byggnadsskick.

7 § Nybyggnad eller väsentlig ombyggnad av hus på prästgård får ske
endast efter medgivande av stiftsnämnden. Detsamma gäller i fråga om
annan åtgärd som kan inverka på den yttre eller inre byggnadskaraktären
hos hus på prästgård.

8 § har upphävts genom förordning (1984:1002).

9 § I ärende enligt 6 § andra stycket eller 7 § skall stiftsnämnden
inhämta yttrande från länsstyrelsen, i den mån det ej är obehövligt.
Förordning (1976:499).

Biskopsgård

10 § Vid förvaltningen av biskopsgård skall naturvårdens och
kulturminnesvårdens intressen beaktas i skälig omfattning.

11 § Stiftsnämnden svarar för biskopsgårdens underhåll och skötsel, om
ej annat följer av bestämmelse som avses i 13 § eller av annan
bestämmelse som regeringen meddelar särskilt.

12 § Behövs ny biskopsgård eller ombyggnad av biskopsgård, skall
stiftsnämnden avge förslag därom till regeringen, om ej annat följer av
bestämmelse som avses i 13 §.

13 § I fråga om biskopsgården i Lunds stift gäller, utöver 10 §, de
bestämmelser som regeringen meddelar särskilt.

Annan kyrklig jord

Allmänna bestämmelser

14 § Stiftsnämnden upprättar plan över

1. dels de åtgärder som behövs för att jord- och skogsbruket på
löneboställena, församlingskyrkornas fastigheter,
prästlönefondsfastigheterna , kyrkofondsfastigheterna och domkyrkans
fastigheter i stiftet skall kunna bedrivas på områden vilka till
belägenhet, omfång och övriga förutsättningar är så lämpade som möjligt,
dels de andra rationaliseringsåtgärder beträffande nämnda fastigheter
som behövs för att egendomens avkastningsförmåga skall kunna utnyttjas
på sätt som anges i 14 § lagen (1970:939) om förvaltning av kyrklig
jord,

2. åtgärder för beaktande av naturvårdens och kulturminnesvårdens
intressen på löneboställena, församlingskyrkornas fastigheter,
prästlönefondsfastigheterna, kyrkofondsfastigheterna och domkyrkans
fastigheter i stiftet,

3. vilka medel som bör användas för att genomföra åtgärder enligt 1 och
2.

15 § Stiftsnämnden omprövar plan enligt 14 § så snart det finns skäl
till det. Förordning (1987:831).

16 § I ärenden om upprättande eller omprövning av plan enligt 14 § skall
stiftsnämnden samråda med lantbruksnämnden, med berörda kommuner och
pastorat, med sådan församling i stiftet som förvaltar församlingskyrkas
fastigheter samt, i fråga om domkyrkas fastigheter, med förvaltaren av
domkyrkan. I ärenden som rör naturvården eller kulturminnesvården skall
nämnden samråda med länsstyrelsen. Bestämmelser om samråd i ärenden om
upprättande eller omprövning av plan enligt 14 § finns också i 108 a §.

Det åligger stiftsnämnden att på lämpligt sätt underrätta förvaltare av
kyrklig jord om de delar av plan enligt 14 § som berör förvaltaren.
Motsvarande gäller i fråga om beslut om ändring i planen. Förordning
(1987:831).

Upplåtelse på arrende för jordbruk

17 § Skall kyrklig jord som förvaltas av stiftsnämnden upplåtas på
arrende för jordbruk, skall boställsnämnden föreslå arrendevillkoren.

18 § I ärende om bestämmande av arrendevillkor enligt 15 § lagen
(1970:939) om förvaltning av kyrklig jord eller om förslag till sådana
villkor enligt 17 § denna förordning skall boställsnämnden besiktiga
egendomen, om det ej är obehövligt, samt taga del av de handlingar och
de omständigheter som kan vara av betydelse för arrendevillkorens
utformning.

19 § Till besiktning enligt 18 § skall boställsnämnden kalla den som
förvaltar jorden. Nämnden skall även underrätta arrendatorn. Kallelse
och underrättelse skall ske i god tid före besiktningen.

I protokoll över besiktningen skall intagas en beskrivning av egendomen.

20 § Avskrift av arrendeavtal skall av upplåtaren sändas till
boställsnämnden och stiftsnämnden.

Upplåtelse av rätt till jakt eller fiske

21 § Rätt till jakt på kyrklig jord som avses i 14 § lagen (1970:939) om
förvaltning av kyrklig jord upplåts av den som förvaltar egendomen, om
inte annat följer av andra stycket.

I fråga om löneboställe upplåts rätt till jakt av stiftsnämnden, om
nämnden förvaltar skog på lönebostället. Stiftsnämnden får dock
bemyndiga annan förvaltare av egendomen att besluta om upplåtelsen i
fråga om sådan mark som inte utgör skogsmark och som ligger avskilt i
förhållande till skogen på fastigheten, i den mån det inte med hänsyn
till jaktvården finns skäl för gemensam upplåtelse. Förordning
(1987:831).

22 § Rätt till fiske i vatten hörande till fastighet som avses i 14 §
lagen (1970:939) om förvaltning av kyrklig jord upplåtes av förvaltaren.
Rätt till fiske i vatten som hör till löneboställe upplåtes dock av
pastoratet.

Om arrendators rätt till husbehovsfiske finns särskilda bestämmelser.

23 § Upplåtelse av rätt till jakt eller fiske enligt 21 eller 22 § skall
ske med beaktande av hur jakt och fiske utövas på angränsande
fastigheter.

I ärende om upplåtelse av rätt till jakt eller fiske som berör
löneboställe skall stiftsnämnden och pastoratet samråda.

Upplåtelse enligt 17 § lagen (1970:939) om förvaltning av kyrklig
jord

24 § Ansökan om upplåtelse av sådan rättighet som avses i 17 § lagen
(1970:939) om förvaltning av kyrklig jord göres hos stiftsnämnden av den
som vill förvärva rättigheten eller av egendomens förvaltare eller av
pastorat i fråga om dess boställsskog eller av domkyrkas förvaltare i
fråga om domkyrkas fastighet som förvaltas av stiftsnämnden.

Stiftsnämnden kan även utan ansökan taga upp fråga om upplåtelse av
sådan rättighet som avses i 17 § lagen (1970:939) om förvaltning av
kyrklig jord.

I ärende om upplåtelse av sådan rättighet som avses i 17 § lagen
(1970:939) om förvaltning av kyrklig jord skall

yttrande inhämtas från lantbruksnämnden, om ärendet är av större vikt
för jordbruket på den kyrkliga jorden i stiftet samt

kommunen beredas tillfälle att yttra sig, om ärendet avser upplåtelse av
större vikt till annan än kommunen.

Handling innefattande avtal om upplåtelse av sådan rättighet som avses i
17 § lagen (1970:939) om förvaltning av kyrklig jord underskrives för
upplåtaren av stiftsnämnden. Ingås avtalet innan lagakraftägande beslut
om upplåtelsen föreligger, skall avtalet innehålla förbehåll att det
gäller endast under förutsättning av sådant beslut.

Upplåtelse av rätt till vattenkraft

25 § Ansökan om upplåtelse av rätt till vattenkraft som hör till kyrklig
jord göres hos kammarkollegiet. Bestämmelserna om sökande i 24 § första
stycket äger därvid motsvarande tillämpning.

Kammarkollegiet kan även utan ansökan taga upp frågan om upplåtelse av
rätt till vattenkraft som hör till kyrklig jord.

Bestämmelserna i 24 § tredje och fjärde styckena äger motsvarande
tillämpning på ärende om upplåtelse av rätt till vattenkraft som hör
till kyrklig jord. Bestämmelse om stiftsnämnden avser därvid
kammarkollegiet.

Naturreservat m. m.

26 § I ärenden som rör naturreservat eller naturminne företräds kyrklig
jord som avses i 14 § lagen (1970:939) om förvaltning av kyrklig jord av
kammarkollegiet, om stiftsnämnden och länsstyrelsen är av olika mening
angående ersättning eller inlösen av fastighet. Detsamma gäller om
stiftsnämnden anser att ersättning bör utgå med mer än 1 000 000 kronor
eller om ärendet gäller inlösen av fastighet vars saluvärde överstiger
1 000 000 kronor. Förordning (1987:831).

27 § har upphävts genom förordning (1987:831).

Pastorats andel i prästlönefondsfastighet eller boställsskog

28 § Andelarna i prästlönefondsfastighet för de pastorat, ur vilkas
prästlönefonder medel tillskjutits för förvärvet av fastigheten, skall
bestämmas så, att de inbördes förhåller sig på samma sätt som
pastoratens tillskott förhåller sig till varandra.

29 § Har vid senare tidpunkt än som avses i 28 § tillskjutits medel ur
prästlönefond för betalning av lån eller annan utgift som hänför sig
till inköp av prästlönefondsfastighet, skall varje pastorats andel i
prästlönefondsfastigheten bestämmas på nytt.

Vid bestämmande av andelar enligt första stycket skall iakttagas dels
att summan av de andelar som grundas på tidigare tillskott skall
förhålla sig till summan av de andelar som grundas på det nya
tillskottet på samma sätt som nettovärdet av prästlönefondsfastigheten
omedelbart före det nya tillskottet förhåller sig till värdet av det nya
tillskottet, dels att de andelar som grundas på tidigare tillskott skall
förhålla sig till varandra på samma sätt som före det nya tillskottet,
dels att 28 § äger motsvarande tillämpning i fråga om de andelar som
grundas på det nya tillskottet.

Vid bestämmande av sådant nettovärde av prästlönefondsfastighet som
avses i andra stycket beaktas

1. värdet av prästlönefondsfastigheten, beräknat enligt gällande normer
för fastighetstaxering,

2. värdet av tillgångar som härrör från driften av
prästlönefondsfastigheten,

3. värdet av de övriga tillgångar samt de skulder och andra
förpliktelser som hänför sig till prästlönefondsfastigheten eller
driften av denna.

30 § Har delar av prästlönefondsfastighet förvärvats vid olika
tillfällen och är andelarna enligt 28 eller 29 § ej desamma i samtliga
fastighetsdelar, skall andelarna räknas om så, att varje pastorat får en
enhetlig andel i hela fastigheten.

Vid omräkning enligt första stycket skall summan av de andelar som
grundas på förvärvet av en fastighetsdel förhålla sig till summan av de
andelar som grundas på förvärvet av en annan fastighetsdel på samma sätt
som nettovärdet av fastighetsdelarna.

Vid bestämmande av sådant nettovärde av en del av en
prästlönefondsfastighet som avses i andra stycket äger 29 § tredje
stycket motsvarande tillämpning.

31 § Pastoratets andel i boställsskog skall bestämmas så, att den
förhåller sig till samtliga andelar i sådan skog i stiftet på samma sätt
som värdet av pastoratets skogsmark med växande skog och de övriga
tillgångar som avses i 37 § förhåller sig till det sammanlagda värdet av
motsvarande tillgångar för de pastorat i stiftet som har andel i
boställsskog.

Värdet av de tillgångar som avses i första stycket skall beräknas per
den 1 januari 1972 enligt då gällande normer för fastighetstaxering.

32 § Förändras pastorats innehav av boställsskog genom köp, försäljning
eller byte av jord eller genom expropriation eller genom
fastighetsreglering eller genom liknande åtgärd som berör löneboställe
eller del därav eller genom dispositionsändring enligt 17–19 §§ lagen
(1970:939) om förvaltning av kyrklig jord beträffande löneboställe eller
del därav, skall varje pastorats andel i boställsskogen i stiftet
bestämmas på nytt. Detsamma gäller vid sådan annan värdebeständig
rationalisering som bekostats genom tillskott av medel ur pastorats
prästlönefond eller eljest av pastorat.

33 § Vid bestämmande av andelar enligt 32 § på grund av köp av skogsmark
skall iakttagas dels att summan av de andelar som grundas på pastoratens
boställsskog i stiftet omedelbart före köpet skall förhålla sig till den
andel som grundas på den nyköpta skogsmarken på samma sätt som
nettovärdet av pastoratens boställsskog i stiftet omedelbart före köpet
förhåller sig till värdet av den nyköpta skogsmarken med växande skog
och de övriga tillgångar som avses i 37 §, dels att de andelar som
grundas på innehav av boställsskog omedelbart före köpet skall förhålla
sig till varandra på samma sätt som förut.

Vid bestämmande av sådant nettovärde av pastoratens boställsskog i
stiftet omedelbart före köpet som avses i första stycket beaktas

1. värdet av skogsmarken med växande skog och de övriga tillgångar som
avses i 37 §, beräknat enligt gällande normer för fastighetstaxering,

2. värdet av tillgångar som härrör från driften av boställsskogen,

3. värdet av de övriga tillgångar samt de skulder och andra
förpliktelser som hänför sig till boställsskogen eller driften av denna.

Sådant värde av nyköpt skogsmark med växande skog och vissa andra
tillgångar som avses i första stycket bestämmes enligt de normer för
fastighetstaxering som gällde omedelbart före köpet.

34 § Vid bestämmande av andelar enligt 32 § på grund av försäljning av
pastorats boställsskog eller del därav skall andel för det säljande
pastoratet ej längre beräknas, om nettovärdet av den försålda
boställsskogen uppgår till eller överstiger värdet av det säljande
pastoratets andel av nettovärdet av pastoratens boställsskog i stiftet
omedelbart före försäljningen.

Vid bestämmande av andelar på grund av försäljning i annat fall än som
avses i första stycket skall iakttagas dels att summan av de andelar som
grundas på pastoratens innehav av boställsskog i stiftet omedelbart
efter försäljningen skall förhålla sig till den andel som efter
försäljningen tillkommer det säljande pastoratet på samma sätt som
nettovärdet av pastoratens boställsskog i stiftet omedelbart efter
försäljningen förhåller sig till skillnaden mellan värdet av det
säljande pastoratets andel i nettovärdet av pastoratens boställsskog i
stiftet omedelbart före försäljningen och nettovärdet av den försålda
boställsskogen, dels att de andelar som efter försäljningen tillkommer
övriga pastorat skall förhålla sig till varandra som före försäljningen.

Vid bestämmande av sådant nettovärde av boställsskog som avses i första
eller andra stycket äger 33 § andra stycket motsvarande tillämpning.

35 § Vid bestämmande av andelar enligt 32 § på grund av byte av jord
eller på grund av expropriation, fastighetsreglering eller liknande
åtgärd eller på grund av dispositionsändring enligt 17–19 §§ i lagen
(1970:939) om förvaltning av kyrklig jord gäller 33 och 34 §§ i
tillämpliga delar.

36 § Vid bestämmande av andelar enligt 32 § på grund av värdebeständig
rationalisering äger 33 § motsvarande tillämpning. Bestämmelse om nyköpt
skogsmark eller om nyköpt skogsmark med växande skog och övriga
tillgångar som avses i 37 § skall därvid avse tillskottet från
prästlönefonden eller pastoratet.

37 § I värdet av boställsskog inräknas värdet av dels bostäder och andra
byggnader på skogsmarken, dels sådan upplåtelse av skogsmark som ej
avser rätt att avverka skog eller rätt till fiske eller rätt till
naturtillgång.

38 § Skall andelar i prästlönefondsfastighet eller del därav eller i
boställsskogen i stiftet under löpande räkenskapsår bestämmas med
utgångspunkt i fastigheternas nettovärde, skall nettovärdet anses efter
utgången av närmast föregående räkenskapsår ej ha undergått andra
förändringar än sådana som enligt 29, 30 eller 32 § påverkar pastoratens
andelar.

39 § Vid bestämmande av andelar enligt 28–34 §§ skall följande värden,
uttryckta i kronor, avrundas till tal som är jämnt delbart med 1 000,
nämligen

tillskott från ett pastorat vid ett och samma tillfälle,

nettovärdet av prästlönefondsfastighet eller del därav,

det sammanlagda värdet den 1 januari 1972 av ett pastorats skogsmark med
växande skog och övriga tillgångar som avses i 37 §,

nettovärdet av pastoratens boställsskog i stiftet,

värdet av nyköpt skogsmark med växande skog och de andra tillgångar som
avses i 37 §,

nettovärdet av försåld boställsskog,

skillnaden mellan värdet av det säljande pastoratets andel av
nettovärdet av pastoratens boställsskog i stiftet omedelbart före en
försäljning av boställsskog och nettovärdet av den försålda
boställsskogen.

Vid tillämpning av första stycket skall krontal under 500 avrundas nedåt
och annat krontal uppåt.

Första och andra styckena äger motsvarande tillämpning vid bestämmande
av andelar i fall som avses i 35 och 36 §§.

40 § Om pastorats andel i prästlönefondsfastighet eller i boställsskogen
i stiftet förändras under löpande räkenskapsår, får pastoratets andel
för detta räkenskapsår i vinsten eller förlusten på förvaltningen
bestämmas efter vad som är skäligt inom ramen för den högsta och den
lägsta andel som pastoratet under räkenskapsåret haft i
prästlönefondsfastigheten eller i boställsskogen.

41 § Andel i prästlönefondsfastighet eller boställsskog bestämmes av
stiftsnämnden.

Stiftsnämnds redovisning för förvaltningen av
prästlönefondsfastighet och boställsskog

42 § Räkenskapsåret för stiftsnämnds förvaltning av
prästlönefondsfastighet och boställsskog utgöres av tiden från och med
den 1 juli till och med den 30 juni påföljande år.

43 § Stiftsnämnden skall årligen senast den 1 oktober tillställa
pastoraten skriftlig redovisning för förvaltningen av
prästlönefondsfastighet under föregående räkenskapsår.

Redovisning för prästlönefondsfastighet skall avse även sådan ersättning
enligt 26 § lagen (1970:939) om förvaltning av kyrklig jord som härrör
från fastigheten och som enligt 92 § tills vidare skall behållas av
stiftets prästlönejordsfond.

I stiftsnämndens redovisning för förvaltningen av
prästlönefondsfastighet skall anges dels i vilken utsträckning
stiftsnämndens personal sysselsatts med förvaltningen av fastigheten,
dels vilket belopp stiftsnämnden på grund härav påfört fastigheten för
avlöningar, sjukvård, reseersättningar, lokalkostnader, expenser och
lönekostnadspålägg enligt kungörelsen (1969:54) om beräkning och
redovisning av lönekostnadspålägg.

I stiftsnämndens redovisning för förvaltning av prästlönefondsfastighet
skall för varje pastorat anges hur stort belopp som motsvarar
pastoratets andel i vinsten eller förlusten på förvaltningen.

44 § I fråga om redovisning för boställsskogen i stiftet äger 43 §
första, tredje och fjärde styckena motsvarande tillämpning.

45 § har upphävts genom förordning (1987:831).

46 § Stiftsnämnden skall till pastoraten senast den 1 november närmast
efter utgången av ett räkenskapsår betala ut vinst på förvaltningen av
prästlönefondsfastighet eller boställsskog under räkenskapsåret.
Stiftsnämnden får dock av vinsten avsätta det rörelsekapital som behövs
för förvaltningen.

I avräkning på utbetalning enligt första stycket skall stiftnämnden
senast den 15 maj under räkenskapsåret till pastoraten i förskott betala
ut vad som inte enligt nämndens bedömning behövs som rörelsekapital för
förvaltningen under räkenskapsåret. Förordning (1987:831).

47 § Belopp som motsvarar pastorats andel i förlust på förvaltningen av
prästlönefondsfastighet eller boställsskog skall av pastoratet betalas
till stiftsnämnden senast den 1 februari närmast efter räkenskapsårets
utgång.

48 § Stiftsnämnden skall för varje räkenskapsår upprätta plan för
förvaltningen av dels varje prästlönefondsfastighet i stiftet, dels
boställsskogen i stiftet. Av sådan plan skall framgå hur stora inkomster
och utgifter som nämnden beräknar för räkenskapsåret.

Avskrift av planerna skall tillställas pastoraten senast den 1 september
under räkenskapsåret. Vid avskrift skall fogas uppgift om hur stort
belopp som motsvarar pastoratets andel i beräknad vinst eller förlust på
förvaltningen av prästlönefondsfastighet eller boställsskog.

Tillsyn över förvaltningen

Prästgård

49 § Boställsnämnden skall se till att pastoratet fullgör sina
åligganden i fråga om prästgård enligt 11 § lagen (1970:939) om
förvaltning av kyrklig jord och 4–6 §§ denna förordning. Förordning
(1987:831).

50 § Boställsnämnden skall tillse att byggnad på prästgård är försäkrad
i den omfattning som är normal för annan byggnad av motsvarande storlek
och art.

51 § har upphävts genom förordning (1987:831).

52 § Boställsnämnden skall besiktiga varje prästgård minst en gång vart
tionde år. Förordning (1987:831).

53 § Till besiktning skall boställsnämnden kalla pastoratet. Nämnden
skall även underrätta tjänstebostadsinnehavaren. Kallelse och
underrättelse skall ske i god tid före besiktningen.

Besiktning får verkställas även om pastoratet uteblir.

Boställsnämnden får vid besiktning anlita biträde av sakkunnig.

54 § Närmare bestämmelser om besiktning och protokoll över besiktning
meddelas av stiftsnämnden.

Löneboställes jordbruk

55 § Boställsnämnden skall tillse att pastoratet i sin förvaltning av
löneboställes jordbruk iakttar 14 § lagen (1970:939) om förvaltning av
kyrklig jord. Därvid skall boställsnämnden ställa sig till efterrättelse
den plan som anges i 14 § denna förordning.

56 § Boställsnämnden skall tillse att pastoratet för löneboställes
jordbruk har de försäkringar som normalt tecknas för en
jordbruksfastighet av motsvarande omfattning och art.

57 § Pastorat får vidtaga mera omfattande värdebeständig rationalisering
på löneboställes jordbruk endast efter medgivande av boställsnämnden.
Detsamma gäller i fråga om varje nybyggnad eller väsentlig ombyggnad av
hus för löneboställes jordbruk.

I ärende enligt första stycket skall, om det ej är obehövligt, yttrande
inhämtas från lantbruksnämnden, och kommunen beredas tillfälle att yttra
sig.

Medgivande till åtgärd enligt första stycket får lämnas endast om
åtgärden står i överensstämmelse med den plan som anges i 14 §.

58 § Pastorat skall underrätta boställsnämnden om tidpunkten för syn
enligt 9 kap. jordabalken.

59 § Pastorat skall till boställsnämnden sända avskrift av handling över
vad som förekommit vid avräkning och syn enligt 9 kap. jordabalken samt
av sådan annan handling rörande löneboställe som boställsnämnden
bestämmer.

60 § har upphävts genom förordning (1987:831).

61 § Boställsnämnden skall besiktiga löneboställes jordbruk minst en
gång vart femte år. Om det är lämpligt skall besiktningen samordnas med
syn enligt 9 kap. jordabalken.

Bestämmelserna i 53–54 §§ tillämpas på löneboställes jordbruk.
Förordning (1987:831).

Löneboställe som är taxerat som annan fastighet, församlingskyrkas
fastighet och Lunds domkyrkas fastigheter

62 § Bestämmelserna i 53–59 §§ och 61 § första stycket gäller för
stiftsnämnds tillsyn över löneboställe som är taxerat som annan
fastighet, över församlingskyrkas fastighet och över Lunds domkyrkas
fastigheter. Bestämmelse om boställsnämnden avser därvid stiftsnämnden.

Stiftsnämnden får uppdraga åt boställsnämnd att på stiftsnämndens vägnar
verkställa sådan besiktning av jordbruksfastighet som avses i första
stycket. Förordning (1987:831).

Försäljning av kyrklig jord

63 § Stiftsnämnden prövar frågor om försäljning av kyrklig jord, om inte
annat följer av 64 §. Förordning (1987:831).

64 § Kammarkollegiet prövar frågor om försäljning av kyrklig jord, om 1.
egendomens saluvärde överstiger 1 000 000 kronor, eller 2. ärendet i
rättsligt hänseende är av särskilt invecklad art.

Stiftsnämnden får dock, oberoende av egendomens saluvärde, avslå en
ansökan om försäljning. Förordning (1987:831).

65 § har upphävts genom förordning (1987:831).

66 § Ansökan om försäljning av kyrklig jord göres hos stiftsnämnden av
den som vill förvärva egendomen eller av egendomens förvaltare eller av
pastorat i fråga om dess boställsskog eller av domkyrkas förvaltare i
fråga om domkyrkas fastighet som förvaltas av stiftsnämnden.

67 § Stiftsnämnden kan även utan ansökan ta upp frågor om försäljning av
kyrklig jord.

Kammarkollegiet kan utan ansökan besluta om försäljning av en
kyrkofondsfastighet, oberoende av egendomens saluvärde. Förordning
(1987:831).

68 § I ärenden om försäljning av kyrklig jord skall stiftsnämnden
inhämta yttrande, i fråga om löneboställe och prästgård från pastoratet,
i fråga om församlingskyrkas fastighet från församlingen och i fråga om
domkyrkas fastighet från förvaltare av domkyrkan. I fråga om
prästlönefondsfastighet skall yttrande inhämtas från de pastorat som
skall tillföras köpeskilling, om ärendet är av större ekonomisk vikt. I
ärende om försäljning av kyrkofondsfastighet skall samråd ske mellan
stiftsnämnden och kammarkollegiet.

I ärenden om försäljning av en prästgård eller ett löneboställe, som
tidigare har varit prästgård och som utgör en särpräglad miljö eller
omfattar byggnad av särskilt värde som exempel på en viss tids
byggnadsskick, skall stiftsnämnden inhämta yttrande från länsstyrelsen.
Förordning (1987:831).

69 § I ärende om försäljning av kyrklig jord skall stiftsnämnden
underrätta kommunen, om det ej är uppenbart att marken icke behövs för
samhällsbyggnadsändamål.

70 § har upphävts genom förordning (1986:24).

71 § har upphävts genom förordning (1979:435).

72 § För att utröna egendomens värde skall stiftsnämnden låta beskriva
och värdera egendomen. Stiftsnämnden kan därvid uppdraga åt
boställsnämnden att utföra värderingen. För utredande av fråga som
kräver särskild fackkunskap får stiftsnämnden anlita biträde av
sakkunnig.

73 § har upphävts genom förordning (1987:831).

74 § Skall ärende om försäljning av kyrklig jord prövas av
kammarkollegiet, skall stiftsnämnden överlämna ärendet med eget yttrande
till kollegiet. Förordning (1987:831).

75 § Stiftsnämnden får låta bli att vidta åtgärd enligt 68, 69 och 72
§§, om det är uppenbart att den inte behövs. Förordning (1987:831).

76 § har upphävts genom förordning (1979:435).

77 § har upphävts genom förordning (1987:831).

78 § Köpehandling som avser försäljning av kyrklig jord underskrivs för
säljaren av stiftsnämnden. Köpehandling som avser försäljning av
kyrkofondsfastighet skall dock underskrivas av kammarkollegiet.

Om stiftsnämnden eller kammarkollegiet träffar avtal om försäljning av
kyrklig jord innan lagakraftägande beslut om försäljningen föreligger,
skall avtalet innehålla förbehåll att det gäller endast under
förutsättning av sådant beslut. Förordning (1987:831).

79 § Stiftsnämnden skall sända en kopia av köpehandlingen till
egendomens förvaltare eller, i fråga om boställsskog eller
prästlönefondsfastighet, till pastorat som skall tillföras köpeskilling
eller, i fråga om domkyrkas fastighet, till domkyrkans förvaltare.

I ärende där kammarkollegiet eller regeringen har beslutat om
försäljning skall stiftsnämnden sända en kopia av köpehandlingen också
till kollegiet.

I ärende om försäljning av kyrkofondsfastighet skall kammarkollegiet
sända en kopia av köpehandlingen till stiftsnämnden. Förordning
(1987:831).

Byte av kyrklig jord

80 § Bestämmelsera i 63, 64, 66–69, 72, 74, 75, 78, 79, 87, 91, 92, 94,
96–98 och 100–104 §§ om försäljning och köp av kyrklig jord gäller i
fråga om byte av sådan jord. Förordning (1987:831).

Prästlönefond m. m.

80 a § har upphävts genom förordning (1976:151).

Undantag från skyldighet att fondera medel enligt 26 § lagen
(1970:939) om förvaltning av kyrklig jord

81 § har upphävts genom förordning (1987:831).

82 § Ersättning som avses i 26 § lagen (1970:939) om förvaltning av
kyrklig jord och som härrör från löneboställe skall användas till
betalning av sådant lån ur kyrkofonden som upptagits för lönebostället.

Stiftsnämnden kan medge att ersättning som avses i 26 § lagen (1970:939)
om förvaltning av kyrklig jord och som härrör från löneboställe eller
prästgård får användas för att täcka kostnaden för värdebeständig
rationalisering på samma pastorats löneboställe.

Uppgår ersättningen till ringa belopp, kan stiftsnämnden även i annat
fall än som avses i första eller andra stycket eller i 26 § andra
stycket lagen (1970:939) om förvaltning av kyrklig jord medge att
beloppet omedelbart får användas för det ändamål för vilket
lönebostället eller prästgården varit avsedd. Förordning (1987:831).

83 § Bestämmelerna i 82 § äger motsvarande tillämpning på ersättning som
avses i 26 § lagen (1970:939) om förvaltning av kyrlig jord och som
härrör från prästlönefondsfastighet.

84 § Bestämmelserna i 82 § andra och tredje styckena skall tillämpas
också på ersättning som avses i 26 § lagen (1970:939) om förvaltning av
kyrklig jord och som härrör från församlingskyrkans fastighet.

Sådan ersättning får även användas för väsentlig ombyggnad av
församlingskyrkan eller för sådant annat arbete på kyrkobyggnaden som
inte kan hänföras till sedvanligt underhåll, om stiftsnämnden eller, i
fråga om belopp som överstiger 500 000 kronor, kammarkollegiet medger
det. Förordning (1987:831).

85 § Bestämmelserna i 82 § andra och tredje styckena äger motsvarande
tillämpning på ersättning som avses i 26 § lagen (1970:939) om
förvaltning av kyrklig jord och som härrör från domkyrkas fastighet
eller biskopsgården i Lunds stift. Bestämmelse om stiftsnämnd avser
därvid kammarkollegiet.

Kammarkollegiet kan medge att sådan ersättning får användas för
väsentlig ombyggnad av domkyrkan eller för sådant annat arbete på
kyrkobyggnaden som ej är att hänföra till sedvanligt underhåll.

Förteckning över prästlönefonder

86 § Stiftsnämnden för förteckning över pastoratets prästlönefonder. I
förteckningen anges, så långt det kan ske, från vilken fastighet
fonderat belopp härrör, samt för varje utbetalning av fonderat belopp
dels från vilken fastighet beloppet härrör, dels för vilket ändamål
utbetalningen sker.

Det åligger pastorat att lämna stiftsnämnden de uppgifter som nämnden
behöver för att föra förteckningen.

Placering av prästlönefonds tillgångar m. m.

87 § Förutom till placering i den ordning som gäller för omyndigs medel
får medel ur prästlönefond användas för placering enligt 88–90 §§ samt
för köp av fast egendom eller för tillskott till prästlönejordsfond för
sådant inköp. I fråga om beslut angående köp eller tillskott finns
bestämmelser i 97 och 98 §§.

När medel ur prästlönefond användes för placering enligt 88–90 §§ eller
för köp eller tillskott som avses i första stycket, skall tillses att
den sammanlagda avkastningsförmågan av löneboställen,
prästlönefondsfastigheter, prästlönefonder och prästlönejordsfonden i
stiftet tillgodogöres på ekonomiskt bästa sätt. Om villkor för inköp av
fastighet i visst fall föreskrives i 91 §. Förordning (1987:831).

88 § Stiftsnämnden kan medge att medel ur prästlönefond får användas för
att bekosta annan värdebeständig rationalisering på pastoratets
löneboställe än inköp av fast egendom.

89 § Stiftsnämnden kan medge att medel ur prästlönefond får användas
till amortering av sådant lån ur kyrkofonden som upptagits för att täcka
kostnaden för värdebeständig rationalisering på pastoratets
löneboställe.

90 § Stiftsnämnden kan medge att högst hälften av tillgångarna i en
prästlönefond får placeras i aktier eller förlagsbevis som är noterade
på Stockholms fondbörs eller i andelar i aktiefond enligt
aktiefondslagen (1974:931). Förordning (1987:831).

91 § Inköp av fastighet som är taxerad såsom jordbruksfastighet för
medel ur prästlönefond eller för medel ur stifts prästlönejordsfond
skall tillgodose behovet av rationalisering av den kyrkliga jorden i
stiftet.

Prästlönejordsfond

92 § Ersättning enligt 26 § lagen (1970:939) om förvaltning av kyrklig
jord som härrör från prästlönefondsfastighet får behållas av stiftets
prästlönejordsfond och användas till köp av fast egendom, om det kan
antas att köp kan komma till stånd inom en nära framtid, eller för att
bekosta annan värdebeständig rationalisering av fastigheten. Därvid
tillämpas 87 § andra stycket. I fråga om beslut angående köp finns
bestämmelser i 97 och 98 §§.

I annat fall än som avses i första stycket skall ersättning som anges
där tillföras pastoratens prästlönefonder i förhållande till pastoratens
andel i fastigheten. Förordning (1987:831).

Fastighetsfonder

93 § Ersättning som skall fonderas enligt 26 § lagen (1970:939) om
förvaltning av kyrklig jord och som härrör från församlingskyrkas
fastighet eller domkyrkas fastighet utgör fastighetsfond för
församlingskyrkan respektive domkyrkan.

Ersättning som skall fonderas enligt 26 § lagen (1970:939) om
förvaltning av kyrklig jord och som härrör från biskopsgården i Lunds
stift skall tillföras fastighetsfonden för Lunds domkyrka.

I fråga om fastighetsfond äger 86 § motsvarande tillämpning.

94 § Vid placering av medel ur en församlingskyrkas fastighetsfond skall
tillses att den sammanlagda avkastningsförmågan av församlingskyrkans
fastigheter och fastighetsfond tillgodogörs på ekonomiskt bästa sätt.

En församlingskyrkas fastighetsfond skall göras räntebärande på sätt som
föreskrivs om omyndigs medel. Stiftsnämnden kan dock medge att medel ur
en fastighetsfond får användas för att bekosta annan värdebeständig
rationalisering på en församlingskyrkas fastighet än köp av fast
egendom. Nämnden kan även medge att högst hälften av tillgångarna i en
fastighetsfond placeras i aktier eller förlagsbevis som är noterade på
Stockholms fondbörs eller i andelar i aktiefond enligt aktiefondslagen
(1974:931). Medel ur en fastighetsfond får användas även till köp av
fast egendom. Därvid skall vad som sägs i 91 § tillämpas. Vad som sägs i
84 § andra stycket skall tillämpas också på församlingskyrkas
fastighetsfond.

Första och andra styckena gäller också i fråga om domkyrkas
fastighetsfond.

I fråga om beslut angående köp av fast egendom enligt andra eller tredje
stycket finns bestämmelser i 97, 98 och 100 §§. Förordning (1987:831).

95 § Församlingskyrkas fastighetsfond förvaltas av församlingen.
Domkyrkas fastighetsfond förvaltas av den som förvaltar domkyrkan.

Kyrkofonden

96 § Ersättning som avses i 26 § lagen (1970:939) om förvaltning av
kyrklig jord och som härrör från kyrkofondsfastighet eller annan
biskopsgård än biskopsgården i Lunds stift skall tillföras kyrkofonden.
Har sådan ersättning tillförts kyrkofonden, får medel ur kyrkofonden
till motsvarande belopp användas till köp av fast egendom.

Handläggning av ärende om köp av fast egendom

97 § Om inte annat följer av 98 §, prövar stiftsnämnden frågor om köp av
fast egendom för medel ur prästlönefond, prästlönejordsfond eller
församlingskyrkas fastighetsfond samt frågor om ur vilka prästlönefonder
medel skall tillskjutas till prästlönejordsfond. Förordning (1987:831).

98 § Kammarkollegiet prövar frågor som avses i 97 §, om egendomens
saluvärde överstiger 1 000 000 kronor.

Stiftsnämnden får dock avgöra ärendet om den finner att enighet om
villkoren för köp inte kan vinnas eller att ett köp på annan grund inte
bör ske. Förordning (1987:831).

99 § har upphävts genom förordning (1987:831).

100 § Fråga om köp av fast egendom för medel ur kyrkofonden eller
domkyrkas fastighetsfond prövas av kammarkollegiet. Förordning
(1987:831).

101 § Ärende om köp av fast egendom upptages efter ansökan hos
stiftsnämnden.

102 § Stiftsnämnden kan även utan ansökan taga upp fråga om köp av fast
egendom.

Detsamma gäller kammarkollegiet i fråga om köp för medel ur kyrkofonden.
Förordning (1987:831).

103 § I fråga om handläggning av ärenden om köp av fast egendom skall
72, 74 och 78 §§ tillämpas. Den som förvaltar medel som kan komma i
fråga för köp eller för tillskott till prästlönejordsfond skall höras i
ärendet.

Stiftsnämnden får låta bli att vidta åtgärd enligt 72 §, om det är
uppenbart att det inte behövs. Förordning (1987:831).

104 § Stiftsnämnden skall sända en kopia av köpehandlingen till
egendomens förvaltare eller, i fråga om boställsskog eller
prästlönefondsfastighet, till pastorat som skjutit till medel till
förvärvet eller, i fråga om domkyrkas fastighet, till domkyrkans
förvaltare.

I ärende där kammarkollegiet har beslutat om köp av fast egendom skall
en kopia av köpehandlingen också sändas till kollegiet. I ärende där
kammarkollegiet har beslutat om köp för medel ur kyrkofonden skall
kollegiet sända en kopia av köpehandlingen till stiftsnämnden.
Förordning (1987:831).

Övriga bestämmelser

105 § har upphävts genom förordning (1987:831).

106 § Utgifter för stiftsnämnds förvaltning av domkyrkas fastigheter
skall betalas med inkomsterna av fastigheterna. Beräknas tillgängliga
medel och väntade inkomster ej täcka kommande utgifter, skall
stiftsnämnden snarast möjligt samråda med domkyrkans förvaltare om vilka
åtgärder som bör vidtagas. Sådant samråd skall även ske innan
stiftsnämnden beslutar om rationaliseringsåtgärd eller annan åtgärd av
större vikt.

Överskott på stiftsnämnds förvaltning av domkyrkas fastigheter som kan
antagas ej behövas för att bestrida utgifter under de närmaste tre
månaderna skall utbetalas till domkyrkans förvaltare. Sådan utbetalning
skall ske vid varje kvartals början, om ej särskilda skäl föranleder
annat.

107 § Stiftsnämnden skall senast den 15 februari varje år till
domkyrkans förvaltare avge redovisning för sin förvaltning av domkyrkans
fastigheter under föregående kalenderår.

108 § Stiftsnämnden skall årligen före den 1 oktober till
riksrevisionsverket lämna räkenskaps- och redovisningshandlingar
avseende stiftsnämndens förvaltning av kyrklig jord. Förordning
(1987:831).

108 a § Stiftsnämnden skall samråda med sammanslutningar som kan anses
företräda arrendatorer av kyrklig jord i stiftet, innan nämnden avgör
ärenden som är av principiell betydelse för arrendatorernas verksamhet.
I ärenden som avses i 14 och 15 §§ skall sådant samråd alltid ske.
Förordning (1980:68).

109 § Boställsnämndens beslut enligt denna förordning får överklagas hos
stiftsnämnden endast av den som förvaltar egendomen. Förordning
(1987:831).

110 § Stiftsnämndens beslut om andel i prästlönefondsfastighet eller
boställsskog enligt 28–40 §§ får överklagas hos kammarrätten genom
besvär.

Andra beslut av stiftsnämnden enligt denna förordning får överklagas hos
kammarkollegiet. Detsamma gäller beslut av domkyrkorådet i Lund om
upplåtelse av rätt till jakt eller fiske enligt 21–22 §§. Är ärendet av
principiell betydelse eller annars av särskild vikt, får kammarkollegiet
med eget yttrande lämna över det till regeringen för avgörande.

Kammarkollegiets beslut i en överklagad fråga får inte överklagas.
Kammarkollegiets beslut i övrigt med anledning av det överklagade
ärendet eller i andra ärenden enligt denna förordning får överklagas hos
regeringen. Förordning (1987:831).

111 § Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (1970:939)
om förvaltning av kyrklig jord och denna förordning meddelas av
kammarkollegiet. Förordning (1987:831).

112 § har upphävts genom förordning (1987:831).

Övergångsbestämmelser

1971:860

1. Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1972.

2. — – – – – –

3. I fråga om sådan församlingskyrkas fastighet i Lunds eller Göteborgs
stift, som — enligt de författningar som avses i första stycket av
kungörelsen (1932:430) om ändring i gällande föreskrifter rörande
bestämmandet av landgille och städja för vissa kyrkolägenheter i Skåne,
Halland och Blekinge — skall brukas under prästgård eller annat visst
hemman gäller att ärende om storleken av den avgift som bör erläggas
till församlingskyrkan skall överlämnas till stiftsnämnden för
avgörande, om innehavaren av församlingskyrkans fastighet ej åtnöjes med
församlingens beslut om avgiften.

4. Pastorats andel i prästlönefondshemman enligt äldre bestämmelser
anses som pastoratets andel i motsvarande prästlönefondsfastighet, i den
mån ej annat följer av beslut enligt 29 eller 30 §.

5. — – – – – –

6. — – – – – –

7. — – – – – –

8. Om försäljning av församlingskyrkas fastighet i vissa fall gäller
alltjämt bestämmelser i kungörelsen (1937:540) angående försäljning av
vissa lägenheter i Skåne, Halland och Blekinge.

9. Bestämmelserna i 82 § första stycket om betalning av lån ur
kyrkofonden äger motsvarande tillämpning på byggnadsförskott enligt
äldre bestämmelser.

10. Vad som gäller om fastighetsfond för församlingskyrka eller domkyrka
enligt 93–95 §§ eller enligt bestämmelse som avses i 94 § andra stycket
äger motsvarande tillämpning i fråga om medel som fonderats före den 1
januari 1972 och som härrör från församlingskyrkas eller domkyrkas
fastighet.

11. Har ersättning som härrör från överlåtelse av kyrkofondsfastighet
eller biskopsgård tillförts kyrkofonden före den 1 januari 1972 får
medel ur kyrkofonden till motsvarande belopp användas till förvärv av ny
kyrkofondsfastighet.

12. Medel som fonderats med stöd av 2 kap. 6 § andra stycket kungörelsen
(1935:19) med bestämmelser angående tillämpning av ecklesiastik
boställsordning skall utgöra prästlönefond.

1983:879

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1984.

2. Ärenden som vid utgången av år 1983 är anhängiga hos regeringen
handläggs enligt äldre bestämmelser.

1987:831

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

2. Ärenden som vid utgången av år 1987 kommit in till kammarkollegiet
eller regeringen men ännu inte avgjorts handläggs enligt äldre
bestämmelser.