Förordning (1971:861) om kyrkliga kostnader;

SFS nr
1971:861
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1971-12-16
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1148
Upphävd
1989-01-01

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning förstås med kyrklig kommun, pastorat,
lönetillgångar, medelskattekraft och bidragsår detsamma som i lagen
(1970:940) om kyrkliga kostnader. Förordning (1982:866).

2 § Vid tillämpningen av lagen (1970:940) om kyrkliga kostnader och
denna förordning förstås med församlingspräst också amiralitetspräst.
Vid tillämpningen av 22 § lagen om kyrkliga kostnader skall med
församlingspräst även förstås pastoratsadjunkt och präst som är vikarie
på en församlingsprästtjänst. Beträffande sådana präster skall dock ett
pastorat endast svara för de kostnader som enligt 13 § 2 och 3 denna
förordning inte betalas ur kyrkofonden. Förordning (1982:866).

Förvaltning av kyrkofonden

3 § Kyrkofondens styrelse fullgör de förvaltningsuppgifter som enligt
lagen (1970:940) om kyrkliga kostnader och denna förordning ankommer på
styrelsen.

Kyrkofonden förvaltas i övrigt av kammarkollegiet. I frågor av större
vikt bör kammarkollegiet samråda med kyrkofondens styrelse. Förordning
(1982:866).

4 § Förvaltningen av kyrkofonden skall ske utan sammanblandning med
andra medel.

För förvaltningen skall gälla vad som föreskrivs i förordningen
(1987:778) om placering av fondmedel under kammarkollegiets förvaltning,
i den mån något annat inte följer av 8 § lagen (1970:940) om kyrkliga
kostnader eller någon bestämmelse som avses där eller av 96 §
förordningen (1971:860) om förvaltning av kyrklig jord. Förordning
(1987:780).

Beräkning av särskild kyrkoavgift

5 § Vid beräkning av den särskilda kyrkoavgiften enligt 14 § lagen
(1970:940) om kyrkliga kostnader skall hänsyn tas till de lönetillgångar
som pastoraten hade den 31 december 1986. Den särskilda kyrkoavgiften
utgår med belopp som beräknas enligt 6–9 §§. Förordning (1987:769).

6 § För lönetillgångar som utgörs av fast egendom eller andel i fast
egendom beräknas avgiften till 1,5 procent av taxeringsvärdet enligt
fastighetstaxeringslagen (1979:1152). Med fast egendom likställs
tomträtt.

Har viss del av egendomen vid taxeringen åsatts skogsbruksvärde skall
för denna del dock avgiften beräknas till fem procent av
skogsbruksvärdet.

För lönetillgångar som utgörs av andel i fast egendom skall avgiften
beräknas i proportion till andelstalet. Förordning (1987:769).

7 § För lönetillgångar som utgörs av bankmedel eller andra fordringar än
i 8 § anges beräknas avgiften till åtta procent av det nominella värdet.
Förordning (1987:769).

8 § För lönetillgångar som utgörs av obligationer, förlagsbevis och
konvertibla skuldebrev beräknas avgiften till åtta procent av
anskaffningsvärdet. Förordning (1982:866).

9 § För lönetillgångar som utgörs av aktier och andelar i aktiefonder
beräknas avgiften till två procent av anskaffningsvärdet. Förordning
(1987:769).

Utjämningsbidrag

10 § Särskilt utjämningsbidrag enligt 18 § första stycket lagen
(1970:940) om kyrkliga kostnader utgår med 15 000 kronor för tjänst som
kyrkoherde och med 5 000 kronor för varje annan inom pastoratet den 1
juli året före bidragsåret inrättad tjänst som församlingspräst.
Förordning (1987:769).

11 § Kyrkofondens styrelse får i mån av tillgång på medel bevilja en
kyrklig kommun extra utjämningsbidrag om det allmänna och särskilda
utjämningsbidraget inte ger tillfredsställande utjämningseffekt. Därvid
skall särskilt beaktas om utdebiteringen av församlingsskatt är
väsentligt högre än medelutdebiteringen i länet eller utdebiteringen i
andra kyrkliga kommuner inom samma kommun eller pastorat.

Ansökan om extra utjämningsbidrag skall göras skriftligen hos
kyrkofondens styrelse före februari månads utgång bidragsåret. Om det
finns särskilda skäl, får extra utjämningsbidrag beviljas även utan
ansökan. Förordning (1984:747).

12 § I 19 § lagen (1970:940) om kyrkliga kostnader angiven nivå skall
utgöra tjugo öre över rikets medelutdebitering av församlingsskatt.
Förordning (1982:866).

Kostnader som betalas ur kyrkofonden

13 § Ur kyrkofonden betalas

1. kostnaden för avlöningsförmåner till biskopar, stifts- och
kontraktsadjunkter, garnisonspastorn i Boden, kyrkoherden för samer samt
kyrkoherdarna i de svenska utlandsförsamlingarna,

2. kostnaden för avlöningsförmåner till pastoratsadjunkter med undantag
av kostnaden för åkning i tjänsten,

3. kostnaden för avlöningsförmåner till sådan vikarie på tjänst som
församlingspräst, som ej innehar långtidsvikariat på tjänsten, med
undantag av kostnaden för dels åkning i tjänsten, dels traktamente med
anledning av anstånd med omstationering,

4. kostnaden för prosttillägg samt för ersättningar och traktamenten åt
provpredikanter,

5. kostnaden för avlöningsförmåner till icke prästvigda tjänstebiträden,

6. pastorats kostnad för avgift till försäkring för allmän
tilläggspension åt präst enligt bestämmelser som regeringen meddelar
särskilt,

7. kostnader för rikskyrklig verksamhet som avses i 6 § 4 lagen
(1970:940) om kyrkliga kostnader,

8. kostnader för annan rikskyrklig verksamhet, vilken inte regleras i
lag eller förordning, enligt riksdagens och regeringens bestämmande,

9. annan kostnad enligt bestämmelser som regeringen meddelar särskilt.
Förordning (1985:419).

14 § Regeringen bestämmer för varje år bidrag till kostnader för sådan
rikskyrklig verksamhet som avses i 13 § 7.

Svenska kyrkans centralstyrelse prövar inom en av regeringen för varje
år fastställd ekonomisk ram frågor om fördelningen av bidrag till
kostnader för sådan verksamhet som avses i 13 § 8. Förordning
(1985:419).

14 a § Ansökan om bidrag enligt 13 § 7 görs hos regeringen och enligt 13
§ 8 hos svenska kyrkans centralstyrelse senast den 15 september året
före det år under vilket bidrag skall utgå.

Centralstyrelsen skall senast den 15 oktober med eget yttrande till
regeringen ge in en sammanställning av de bidragsansökningar som har
kommit in till styrelsen. Förordning (1985:419).

15 § Kostnad, som enligt 6 § lagen (1970:940) om kyrkliga kostnader
eller enligt bestämmelse som avses där skall bestridas med medel ur
kyrkofonden, betalas ut av kammarkollegiet. Kammarkollegiet får dock
bemyndiga domkapitel eller stiftsnämnd att verkställa visst slag av
utbetalningar eller viss utbetalning. Förordning (1982:866).

16 § Har pastorat under ett kalenderår verkställt utgift för ändamål som
avses i 6 § lagen (1970:940) om kyrkliga kostnader eller bestämmelse som
avses där, skall pastoratet senast den 1 mars följande kalenderår anmäla
detta till stiftsnämnden eller, i fråga om Stockholm stift,
kammarkollegiet. Förordning (1982:866).

Lån ur kyrkofonden

17 § Lån ur kyrkofonden för rationalisering av driften av löneboställe
eller prästlönefondsfastighet får lämnas beträffande följande slag av
rationaliseringsåtgärder, nämligen

sådan ändring av brukningsenhets areal eller ägoanordning som ökar
möjligheterna till ändamålsenligt jordbruk eller skogsbruk (yttre
rationalisering),

utförande av markanläggning eller varaktig förbättring av sådan
anläggning, varaktig förbättring av jord eller ekonomibyggnad eller
uppförande av sådan byggnad (inre rationalisering),

övergång till mera ändamålsenlig jordbruks- eller skogsbruksdrift eller
övergång från en driftsform till en annan som är mera ändamålsenlig, i
den mån övergången sker i samband med antingen yttre
rationaliseringsåtgärd av mera väsentlig omfattning eller genomgripande
produktionsomläggning (driftsrationalisering). Förordning (1972:552).

18 § Lån ur kyrkofonden för rationaliseringsåtgärd får lämnas endast
till åtgärd som är önskvärd från allmän synpunkt, samhällsekonomiskt
motiverad och från företagsekonomisk synpunkt lönsam. Förordning
(1972:552).

19 § Lån ur kyrkofonden för rationaliseringsåtgärd får avse högst det
belopp som motsvarar kostnaden för utredning och genomförande av
åtgärden. Sådan kostnad, som kan täckas av anslag eller lån av staten,
landstingskommun eller kommun eller av bidrag av annan än sakägare, får
dock ej beaktas. Förordning (1972:552).

20 § Lån ur kyrkofonden för inre rationalisering eller
driftsrationalisering av löneboställe eller del därav som förvaltas av
pastorat får lämnas endast om sådan åtgärd föreskrivits av
boställsnämnden. Förordning (1974:631).

21 § Lån ur kyrkofonden för rationaliseringsåtgärd får ej lämnas, om
kostnaden för åtgärden understiger 10 000 kronor eller om åtgärden
eljest kan genomföras på skäliga villkor utan lån ur kyrkofonden.
Förordning (1972:552).

22 § Lån ur kyrkofonden utgår ej för yttre rationalisering som skett
innan ansökan om lån prövats eller för annan rationaliseringsåtgärd som
påbörjats innan låneansökningen prövats, om ej kammarkollegiet medger
undantag. Förordning (1972:552).

23 § Lån ur kyrkofonden löper med ränta från utbetalningsdagen.
Räntesatsen fastställes med ledning av ränteläget på den allmänna
kreditmarknaden för lån till kommun eller, i den mån kyrkofonden lånar
ut medel med anlitande av upplånade medel, med ledning av kyrkofondens
kostnader för upplåningen. Hänsyn skall också tagas till kyrkofondens
kostnader för förvaltningen av lånen till pastoraten och
stiftsnämnderna.

24 § Lån ur kyrkofonden skall amorteras. Amorteringstiden bestämmes med
beaktande av dels den sannolika avkastningen av brukningsenheten, dels
möjligheten att använda medel ur prästlönefond till amortering. Om ej
särskilda skäl föranleder annat, får amorteringstiden ej överstiga 30 år
vid lån för yttre rationalisering och 20 år vid lån för annat ändamål.
Om betalning av lån ur kyrkofonden i samband med försäljning av
löneboställe eller prästlönefondsfastighet finns bestämmelser i 82 och
83 §§ förordningen (1971:860) om förvaltning av kyrklig jord. Förordning
(1982:866).

25 § Fråga om lån ur kyrkofonden prövas av kammarkollegiet.

26 § Handlingarna rörande ansökan om lån ur kyrkofonden inges till
kammarkollegiet eller, om pastorat är sökande, till stiftsnämnden. Vid
ansökningshandlingarna skall fogas de handlingar och den utredning som
kammarkollegiet bestämmer.

27 § I ärende om lån ur kyrkofonden skall stiftsnämnden inhämta yttrande
från lantbruksnämnden, om det ej är obehövligt.

Är pastorat sökande skall stiftsnämnden med eget yttrande överlämna
ärendet till kammarkollegiet.

28 § I beslut varigenom lån ur kyrkofonden beviljas skall anges lånets
ändamål, lånets belopp, tidpunkt för utbetalning samt beslut om
amortering, räntesats och övriga villkor. Förordning (1972:552).

29 § Stiftsnämndens kostnad för utredning i ärende om lån ur kyrkofonden
skall betalas ur avkastningen av den fastighet som ansökningen avser.
Stiftsnämnden bestämmer storleken av det belopp som sålunda skall
betalas.

Övriga bestämmelser

30 § Statistiska centralbyrån skall senast den 25 augusti året före
bidragsåret tillställa kyrkofondens styrelse preliminär uppgift om
medelskattekraften. Förordning (1982:866).

31 § Länsskattemyndigheten skall varje år lämna kyrkofondens styrelse
uppgift för varje kyrklig kommun om det antal skattekronor på vilket
församlingsskatt för närmast föregående kalenderår skall beräknas.
Uppgifter om uppskattat utfall av taxeringen skall lämnas senast den 25
augusti och uppgifter om den avslutade taxeringen senast den 28
december. Förordning (1986:1362).

32 § Allmän kyrkoavgift och särskild kyrkoavgift påförs pastoraten med
en tolftedel varje kalendermånad och avräknas mot det förskott på
församlingsskatt som länsskattemyndigheten vid varje
utbetalningstillfälle utanordnar. Utjämningsbidrag tillgodoräknas och
tillförs de kyrkliga kommunerna på motsvarande sätt. Kyrkofondens
styrelse får dock besluta att extra utjämningsbidrag skall tillföras de
kyrkliga kommunerna på annat sätt.

Under januari och februari månad kan regleringen av avgifter samt
allmänt och särskilt utjämningsbidrag vara preliminär. Från och med mars
månad skall den dock vara slutlig. Vid samma tidpunkt skall även
rättelse ske beträffande regleringar som har skett under januari och
februari. Förordning (1986:1362).

33 § Länsskattemyndigheten skall den 25 i varje kalendermånad till
kammarkollegiet redovisa resultatet av regleringen av avgifter och
bidrag vid det närmast föregående utbetalningstillfället och till
kyrkofonden leverera in de medel som tillkommer fonden. Om redovisningen
utvisar att summan av bidragen överstiger summan av avgifterna skall
kammarkollegiet till länsskattemyndigheten leverera in skillnaden före
kalendermånadens utgång. Förordning (1986:1362).

34 § Det åligger kyrkofondens styrelse att svara för att
länsskattemyndigheten får erforderligt underlag för regleringen av
avgifter och bidrag. Förordning (1986:1362).

35 § Beslut av kyrkofondens styrelse enligt lagen (1970:940) om kyrkliga
kostnader och denna förordning får inte överklagas.

Beslut av svenska kyrkans centralstyrelse enligt 14 § andra stycket får
inte överklagas. Förordning (1985:419).

Övergångsbestämmelser

1987:780

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1987. De nya
bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1
juli 1987.