Förordning (1971:862) med instruktion för stiftsnämnderna

SFS nr
1971:862
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1971-12-16
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1098
Upphävd
1989-07-01

1 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall
tillämpas på stiftsnämnderna:

14 och 15 §§ om myndighetens regelgivning,

16 § om interna föreskrifter,

17 § om inhämtande av uppgifter,

18 § om ärendeförteckning,

29 § om myndighetens beslut,

30 § om överklagande. Förordning (1988:1097).

9 § Av stiftsnämnden i plenum avgörs

1. viktigare författningsfrågor,

2. viktigare frågor om organisation, arbetsordning och
tjänsteföreskrifter,

3. frågor om anslag till nämndens verksamhet och andra frågor av större
ekonomisk betydelse,

4. viktigare frågor om förvaltning av eller tillsyn över kyrklig jord,
försäljning eller upplåtelse av sådan egendom eller användningen av
fondmedel,

5. viktigare frågor om rationaliseringen av den kyrkliga jorden i
stiftet,

6. viktigare frågor om lån ur kyrkofonden,

7. viktigare frågor om särskilda föreskrifter för vården och
användningen av prästgårdar eller löneboställen som tidigare varit
prästgårdar när de utgör en särpräglad miljö eller av sådana byggnader
som har särskilt värde som exempel på en viss tids byggnadsskick,

8. frågor om överklaganden,

9. frågor om tillsättning av tjänster i lägst lönegrad N 15,

10. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller
om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan,
avstängning eller läkarundersökning,

11. andra frågor som ordföranden hänskjuter till plenum. Förordning
(1987:830).

10 § I pleniärenden är stiftsnämnden beslutför när minst tre ledamöter,
bland dem ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande. När ett
ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter
närvara.

Är ett pleniärende så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda för
behandling av ärendet, avgörs detta genom meddelanden mellan minst tre
ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden. Kan ärendet
inte lämpligen avgöras på detta sätt, får ordföranden besluta ensam i
närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut, som
fattas enligt detta stycke, skall anmälas vid nästa plenum. Förordning
(1986:956).

16 § har upphävts genom förordning (1986:956).

22 § har upphävts genom förordning (1988:1097).

23 § Bisysslebesked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av stiftsnämnden även i fråga om stiftsjägmästaren.
Förordning (1986:956).