Förordning (1971:863) om instruktionen för boställsnämnderna

SFS nr
1971:863
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1971-10-29
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1100
Upphävd
1989-07-01

9 § Boställsnämnden är beslutför, när samtliga ledamöter är närvarande.
Förordning (1986:957).

10 § har upphävts genom förordning (1986:957).

11 § Bestämmelserna i 29 § verksförordningen (1987:1100) om myndighetens
beslut skall tillämpas på boställsnämnderna.

Över varje förrättning skall det föras ett protokoll som utvisar

— vilka som har deltagit i förrättningen,

— vilka sakägare som har inställt sig,

— de yrkanden som har framställts,

— vad som i övrigt har framkommit vid förrättningen,

— boställsnämndens beslut. Förordning (1988:1099).