Kungl. Maj:ts kungörelse (1971:867) om förändring av vissa livräntor

SFS nr
1971:867
Departement/myndighet
Civildepartementet PE
Utfärdad
1971-11-18
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:383
Upphävd
1989-07-01

Kungl. Maj:t har, med stöd av riksdagens beslut, funnit gott förordna
som följer.

Bruttobelopp för månad av egenlivränta på grund av anställning, som
frånträtts före år 1972, höjs enligt 12 § 3 mom. statens allmänna
tjänstepensionsreglemente (1959:287) från och med den månad, då den
livränteberättigade fyller 67 år, med belopp som anges i följande
sammanställning.

Tidpunkt för avgång från den anställning Belopp, kr.
på grund av vilken livräntan utgår

1964 eller tidigare 120:–
1965 143:87
1966 151:28
1967 158:56
1968–70 165:74
1971 200:10

Belopp som anges i sammanställningen minskas i samma mån som livräntan
är avkortad.

Övergångsbestämmelser

1971:867

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1972, då kungörelsen
(1968:252) om höjning av vissa egenlivräntors bruttobelopp inom den
statliga personalpensioneringen från och med den 1 juli 1968 skall
upphöra att gälla.