Förordning (1971:933) om rättsstatistiken

SFS nr
1971:933
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1971-12-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:1208

1 § Uppgifter till rättsstatistiken ska utöver vad som följer
av 4 § lämnas enligt följande.

Uppgifter lämnas av Föreskrifter meddelas av

1. Tingsrätterna, Domstolsverket
Transportstyrelsen,
hovrätterna,
Högsta domstolen,
Rättshjälpsmyndigheten,
Rättshjälpsnämnden

2. Allmänna åklagarna Åklagarmyndigheten

3. Kriminalvården Kriminalvården
Förordning (2008:1208).

2 § Domstolsverket, Åklagarmyndigheten respektive Kriminalvården
fastställer i samråd med Brottsförebyggande rådet formulär och
anvisningar för uppgiftsskyldighetens fullgörande.

Uppgift lämnas till myndighet som anges i anvisningarna.
Förordning (2005:990).

3 § De närmare uppgifter som behövs om inteckningar och inskrivningar
av nyttjanderätt, servitut och rätt till elektrisk kraft skall hämtas
ur de exemplar av dagböckerna över ifrågavarande ärenden som sänts till
Riksarkivet.

Första stycket gäller icke uppgifter om inteckningar och inskrivningar
som förts in i inskrivningsregister. Förordning (1975:1123).

4 § Om uppgifter till rättsstatistiken finns särskilda bestämmelser
i förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem,
strafföreläggandekungörelsen (1970:60), ordningsbotskungörelsen
(1968:199) och fastighetsdatakungörelsen (1974:1058).
Förordning (1995:1424).

Övergångsbestämmelser

1971:933

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1972, då kungörelsen
(1948:710) angående rättsstatistiken och kungörelsen (1951:82) angående
viss begränsning av rättsstatistiken skall upphöra att gälla.

1981:1014

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1982. I mål eller ärende
som handläggs av överexekutor efter ikraftträdandet gäller 1 § i dess
äldre lydelse.