Förordning (1971:959) med instruktion för länsvägnämnderna

SFS nr
1971:959
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1971-12-10
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:59
Upphävd
1991-07-01

1 § Länsvägnämnd skall biträda länsstyrelsen vid handläggningen av
frågor enligt väglagen (1971:948) och av andra frågor av väsentlig
betydelse för länets vägväsende.

Länsvägnämnd har att avge yttranden till länsstyrelsen samt i övrigt
fullgöra vad enligt lag eller annan författning ankommer på nämnden.
Nämnden får även göra framställningar till länsstyrelsen i vägfrågor.
Förordning (1982:690).

2 § Bestämmelser om länsvägnämndens sammansättning och om val av
ledamöter och suppleanter finns i 9 a § väglagen (1971:948). I
Malmöhus län väljer landstinget fem och kommunfullmäktige i Malmö
kommun två ledamöter. I Göteborgs och Bohus län väljer landstinget tre
och kommunfullmäktige i Göteborgs kommun fyra ledamöter.

Endast den får vara ledamot eller suppleant som är bosatt inom länet.
Ledamöterna och suppleanterna bör väljas bland personer som har
intresse för och insikt i väg-, trafik- och transportfrågor. Den som
är anställd vid statens vägverk eller länsstyrelsen får ej vara
ledamot eller suppleant. Förordning (1982:690).

3 § Val av ledamöter eller suppleanter skall vara proportionellt, om
det begärs av minst så många ledamöter i landstinget eller
kommunfullmäktige som motsvarar den kvot, vilken erhålls om antalet
närvarande ledamöter delas med det antal personer som valet avser,
ökat med 1. Om kvoten är ett brutet tal, skall den avrundas till
närmast högre hela tal. Om förfarandet vid sådant proportionellt val
finns bestämmelser i lagen (1955:138) om proportionellt valsätt vid
val inom landsting, kommunfullmäktige m. m.

Om suppleanterna inte väljs proportionellt, skall vid valet även den
ordning bestämmas i vilken de skall kallas till tjänstgöring.
Förordning (1982:690).

4 § har upphävts genom förordning (1982:690).

5 § Ledamöter och suppleanter väljs för en tid av tre år, räknat från
och med den 1 januari året efter det, då val i hela riket till
landsting och kommunfullmäktige har ägt rum.

Om en ledamot eller suppleant upphör att vara behörig, förfaller
uppdraget omedelbart.

Om en ledamot som har utsetts vid proportionellt val avgår under
tjänstgöringstiden, inträder en suppleant, enligt den ordning mellan
suppleanterna som har bestämts vid valet, i ledamotens ställe för
återstoden av tjänstgöringstiden. Om en ledamot eller suppleant som
inte har utsetts vid proportionellt val avgår, utses en ny ledamot
eller suppleant för återstoden av tjänstgöringstiden. Förordning
(1982:690).

6 § Länsvägnämnd utser inom sig ordförande och vice ordförande att
tjänstgöra den tid för vilken de blivit utsedda till ledamöter.

Sedan val av ledamöter i länsvägnämnd ägt rum, förordnar länsstyrelsen
en av ledamöterna att kalla till det första sammanträdet med
länsvägnämnden och att där föra ordet intill dess nämnden utsett
ordförande.

7 § Om val av ledamöter och suppleanter i länsvägnämnd samt om val av
ordförande och vice ordförande skall länsstyrelsen underrättas utan
dröjsmål. Därvid skall uppges de valdas namn och postadress.
Länsstyrelsen skall föra förteckning över de valda. Förordning
(1977:873).

8 § Länsvägnämndens ordförande planlägger och leder arbetet i nämnden.
Ordföranden ombesörjer nämndens skriftväxling och mottager till
nämnden ställda handlingar.

9 § Länsvägnämnd sammanträder på plats och tid som ordföranden
bestämmer och när länsstyrelsen påkallar det.

Suppleant som ej kallas till tjänstgöring vid sammanträde skall
erhålla underrättelse om sammanträdet. Han får närvara och deltaga i
överläggningarna med ej i besluten.

10 § Länsvägnämnden är beslutför när ordföranden eller vice
ordföranden och minst tre andra ledamöter är närvarande.

Beslut som inte innebär att ett ärende enligt 1 § slutligt avgörs får
fattas av ordföranden eller vice ordföranden ensam. Förordning
(1986:1076).

11 § Om skyldighet för vägdirektören eller annan tjänsteman vid
vägförvaltningen att närvara vid sammanträde med länsvägnämnden finns
särskilda bestämmelser.

12 § Vid länsvägnämndens sammanträden förs protokoll. Förordning
(1986:1076).