Statistiska centralbyråns kungörelse (1971:99) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;

SFS nr
1971:99
Departement/myndighet
Statistiska centralbyrån
Utfärdad
1971-03-26

Med stöd av Kungl. kungörelsen (1967:63) om fastställande av procenttal
enligt 3 § andra stycket lagen den 16 december 1966 (nr 680) om ändring
av vissa underhållsbidrag, m.m. förordnar statistiska centralbyrån
beträffande underhållsbidrag som avses i nyss angivna lag att utgående
bidragsbelopp skall höjas med nio procent fr.o.m. den 1 april 1971.

Bidrag, vars belopp efter ändringen slutar på öretal, skall enligt nyss
nämnda lag utgå med närmast lägre krontal.