Kungörelse (1972:115) med anledning av konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om renbetning

SFS nr
1972:115
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
1972-04-21
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:217

1 § För plan som avses i 15 § andra stycket och för underrättelse
enligt 22 §, 26 § eller 27 § fjärde stycket konventionen den 9
februari 1972 mellan Sverige och Norge om renbetning skall användas
blankett enligt formulär som fastställes av statens jordbruksverk efter
samråd med vederbörande norska myndighet. Förordning (1991:1441).

2 § Länsstyrelsen skall till Tullverket lämna besked om plan
som avses i 15 § andra stycket, underrättelse enligt 22 §,
medgivande enligt 33 § fjärde stycket och meddelande enligt
48 § tredje stycket konventionen. Förordning (2004:217).

3 § Legitimationshandling som avses i 23 § konventionen utfärdas av
länsstyrelsen enligt formulär som jordbruksverket fastställer.

Länsstyrelsen för register över utfärdade legitimationshandlingar.
Förordning (1991:1441).

4 § Förman i sameby och ersättare för denne som avses i 24 §
konventionen utses av samebyns styrelse. Har förman eller ersättare ej
utsetts, utses han av länsstyrelsen.

5 § Den som med stöd av 46 § konventionen medför vapen eller
ammunition skall lämna uppgift därom enligt bestämmelser som
jordbruksverket meddelar efter samråd med rikspolisstyrelsen och
Tullverket samt vederbörande norska myndighet. Förordning
(1999:480).

6 § Närmare bestämmelser för tillämpningen av 47 § konventionen
meddelas av Telestyrelsen efter samråd med vederbörande norska
myndighet. Förordning (1993:633).

7 § I fråga om tull- och avgiftsfrihet för sådana varor som avses i
45–48 §§ konventionen finns bestämmelser i tullfrihetsförordningen
(1987:1289). Förordning (1991:1441).

8 § Till böter dömes den som

1. underlåter att fullgöra uppgiftsskyldighet enligt 5 § eller

2. uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktig uppgift enligt 5 §,
om ej gärningen är belagd med straff i brottsbalken.