Kungörelse (1972:116) om tull- och skattefrihet vid uppförande och underhåll av vissa stängsel för renar

SFS nr
1972:116
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1972-04-21
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:481

Kungl. Maj:t har, med stöd av förordningen (1968:226) om rätt för
Konungen att medge tull- och skattefrihet m.m. för anläggning som
uppföres vid rikets gräns, funnit gott förordna som följer.

1 § Artikel 6 andra–fjärde styckena i protokollet den 13 december
1971 mellan Sverige och Norge om uppförande och underhåll av
renstängsel utmed vissa delar av riksgränsen (Jämtlands län och Nord-
Tröndelag och Sör-Tröndelag fylker) och artikel 13 andra stycket i
protokollet den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om uppförande
och underhåll av spärrstängsel för renar skall lända till
efterrättelse för Sveriges del.

Artikel 6 andra–fjärde styckena i protokollet den 13 december 1971
skall tillämpas även i fråga om vara som är avsedd att användas för
underhåll av renstängsel enligt protokollet.

Lydelsen av protokollet den 13 december 1971 framgår av bilaga till
denna kungörelse och lydelsen av protokollet den 9 februari 1972 av
bilaga 2 till lagen (1972:114) med anledning av konventionen den 9
februari 1972 mellan Sverige och Norge om renbetning.

2 § I fråga om införsel av vara som skall användas för arbete som
avses i protokollen äger Tullverket utfärda
tillämpningsföreskrifter. Förordning (1999:481).