Lag (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall

SFS nr
1972:119
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1972-04-21
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:405

1 § En person ska efter egen ansökan få fastställt att han
eller hon har en annan könstillhörighet än den som framgår av
folkbokföringen, om han eller hon

1. sedan en lång tid upplever att han eller hon tillhör det
andra könet,

2. sedan en tid uppträder i enlighet med denna
könsidentitet,

3. måste antas komma att leva i denna könsidentitet även i
framtiden, och

4. har fyllt arton år.

En ansökan enligt första stycket får bifallas även om
sökanden har beviljats ändrad könstillhörighet med stöd av
2 §. Lag (2013:405).

2 § En person ska efter ansökan få fastställt att han eller
hon har en annan könstillhörighet än den som framgår av
folkbokföringen, om

1. han eller hon har en medfödd avvikelse i könsutvecklingen,
och

2. en ändring av könstillhörigheten är

a) förenlig med utvecklingen av könsidentiteten, och

b) mest förenlig med sökandens kroppsliga tillstånd.
Avser en ansökan enligt första stycket någon som har fyllt
arton år, görs ansökan av honom eller henne själv. Detsamma
gäller för den som är yngre än arton år men som inte står
under någon annans vårdnad. I övriga fall görs ansökan av
vårdnadshavaren.

Avser ansökan ett barn som har fyllt tolv år, ska barnet
lämna sitt samtycke. Även om samtycke inte behövs, ska hänsyn
tas till barnets vilja med beaktande av dess ålder och
mognad. Lag (2012:456).

3 § En ansökan om fastställelse enligt 1 eller 2 § får
bifallas endast om sökanden är folkbokförd i Sverige.

Ansökan får inte bifallas om sökanden är registrerad partner.
Lag (2012:456).

3 a § En dom eller ett beslut om att en person har ändrad
könstillhörighet, som har meddelats av en utländsk domstol
eller myndighet och som har vunnit laga kraft, gäller i
Sverige, om personen när domen eller beslutet meddelades var
medborgare i det andra landet eller bosatt där.
Lag (2012:456).

4 § I samband med ansökan om fastställelse enligt 1 eller 2 §
får tillstånd ges till att ingrepp görs i könsorganen i syfte
att göra dem mer lika det andra könets. Tillstånd får ges
endast om förutsättningarna för fastställelse är uppfyllda.

Bestämmelserna i 2 § andra och tredje styckena gäller i
tillämpliga delar. Lag (2012:456).

4 a § I samband med ansökan om fastställelse enligt 1 § får
tillstånd ges till att könskörtlarna avlägsnas, om
förutsättningarna för fastställelse i 1 § första stycket 1–4
är uppfyllda.

När en ansökan om fastställelse enligt 1 eller 2 § har
bifallits får den som beslutet avser efter egen ansökan ges
tillstånd till att könskörtlarna avlägsnas.

Om sökanden inte har fyllt tjugotre år får tillstånd ges
endast om det finns synnerliga skäl. Lag (2012:456).

5 § Ansökningar enligt 1, 2, 4 och 4 a §§ prövas av
Socialstyrelsen. Lag (2012:456).

6 § Socialstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (1995:23).

7 § Den som har tagit befattning med ärende enligt denna lag
får inte obehörigen röja vad han eller hon därvid har erfarit
om en enskilds personliga förhållanden.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna
i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Lag (2009:411).

8 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet utför ingrepp
enligt 4 eller 4 a § på en person som inte har fått tillstånd
till ett sådant ingrepp, döms till böter eller fängelse i
högst sex månader. Till ansvar enligt denna bestämmelse ska
inte dömas om gärningen är belagd med straff i brottsbalken.
Lag (2012:456).

9 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om de krav för fastställelse som
avses i 1 § första stycket 1–3 och 2 § första stycket 1.
Lag (2012:456).

Övergångsbestämmelser

1995:23

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.