Lag (1972:128) om skattefrihet vid premiering av sparande

SFS nr
1972:128
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1972-04-26
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:693
Upphävd
1990-07-01

1 § Sparpremie som helt eller delvis bekostas av staten utgör ej
skattepliktig inkomst vid taxering enligt kommunalskattelagen (1928:370)
och lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

Första stycket äger motsvarande tillämpning på sådan bonus som lägges
till ränta på svenska statens sparobligationer vilka utges den 1 maj
1972 eller senare. Detsamma gäller om obligationen utgivits dessförinnan
men dess löptid förlänges den 1 maj 1972 eller senare. I sådant fall
medges dock skattefrihet endast för bonus som utgår efter löptidens
förlängning. (Jämför 1974:770 ö.b.)

2 § På vinst i lotteri som anordnas och bekostas av staten i samband med
sådant sparande som avses i 1 § första stycket äger förordningen
(1928:376) om särskild skatt å vissa lotterivinster ej tillämpning.

Övergångsbestämmelser

1990:693

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1972:128) om skattefrihet
vid premiering av sparande skall upphöra att gälla vid utgången av juni
1990. Den upphävda lagen tillämpas dock fortfarande i fråga om bonus på
sparobligationer som har utgetts före utgången av år 1990.