Förordning (1972:14) med instruktion för lantbruksekonomiska samarbetsnämnden

SFS nr
1972:14
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1972-01-21
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:862
Upphävd
1988-08-01

Inledande bestämmelser

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på
lantbruksekonomiska samarbetsnämnden.

Myndighets befogenhet enligt 15 kap. 3 § lagen (1976:600) om offentlig
anställning utövas av lantbruksstyrelsen. Förordning (1976:967).

Uppgifter

2 § Samarbetsnämndens uppgift är att samordna kalkyler och utredningar
rörande den ekonomiska utvecklingen inom lantbruket.

Det åligger samarbetsnämnden särskilt att

redovisa sammanställningar av uppgifter till belysning av den faktiska
och den förväntade utvecklingen inom lantbrukssektorn,

låta verkställa utredningar som behövs för jordbrukspolitiska
överväganden och beslut.

Organisation

3 § Samarbetsnämnden består av en ordförande, cheferna för
lantbruksstyrelsen, statens jordbruksnämnd och statistiska
centralbyrån samt tre andra ledamöter, som regeringen utser särskilt.
Samarbetsnämnden utser inom sig vice ordförande.

När någon av cheferna för lantbruksstyrelsen, jordbruksnämnden eller
statistiska centralbyrån är hindrad att tjänstgöra i samarbetsnämnden,
fullgöres hans åliggande av den tjänsteman som den ifrågavarande
verkschefen bestämmer. Förordning (1976:967).

4 § Ordföranden är chef för samarbetsnämnden. Under ordföranden ledes
arbetet av en byråchef.

I mån av behov och tillgång på medel får samarbetsnämnden anlita
experter och sakkunniga.

Hos samarbetsnämnden är i övrigt anställda tjänstemän enligt
personalförteckning samt annan personal i mån av behov och tillgång på
medel.

Ärendenas handläggning

5 § Ärende avgöres av samarbetsnämnden i plenum.

I arbetsordning eller genom särskilt beslut får samarbetsnämnden
överlämna åt ordföranden, byråchefen eller annan tjänsteman att avgöra
ärende eller grupp av ärenden som icke är av sådan beskaffenhet att
prövningen bör ankomma på samarbetsnämnden.

6 § Samarbetsnämnden är beslutför när minst fyra ledamöter, bland dem
ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande.

Är ett ärende så brådskande att samarbetsnämnden inte hinner
sammanträda för behandling av ärendet, avgörs detta genom meddelanden
mellan minst fyra ledamöter, bland dem ordföranden eller vice
ordföranden. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får
ordföranden ensam besluta i närvaro av föredraganden. Beslut, som
fattas enligt detta stycke, skall anmälas vid nästa sammanträde med
samarbetsnämnden. Förordning (1986:789).

7 § I ordförandens frånvaro får ej fattas beslut av större vikt, som
kan anstå utan olägenhet, eller utan hans medgivande vidtagas åtgärd,
som rubbar eller ändrar av samarbetsnämnden meddelade föreskrifter
eller tillämpade grunder.

8 § Ärende avgöres efter föredragning som ankommer på byråchefen eller
på särskilt förordnad föredragande. I arbetsordning eller genom
särskilt beslut får medges att ärende som handlägges enligt 5 § andra
stycket avgöres utan föredragning.

Ordföranden kan själv övertaga beredning och föredragning av ärende.

9 § har upphävts genom förordning (1986:789).

10 § Ordföranden, byråchefen eller, efter beslut av samarbetsnämnden,
annan tjänsteman får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i
ärende hos samarbetsnämnden.

Tjänstetillsättning

11 § Ordföranden förordnas av regeringen tills vidare. De ledamöter av
samarbetsnämnden som regeringen utser särskilt förordnas för högst tre
år.

Tjänst som byråchef vid samarbetsnämnden tillsättes av regeringen
efter anmälan av ordföranden.

Övriga tjänster tillsättes och annan personal antages av
samarbetsnämnden. Förordning (1976:967).

Övriga bestämmelser

12 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av lantbruksstyrelsen i fråga om byråchefen.
Förordning (1976:967).