Förordning (1972:164) med instruktion för arbetarskyddsstyrelsen

SFS nr
1972:164
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1972-04-21
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:393
Upphävd
1987-07-01

Inledande bestämmelse

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på
arbetarskyddsstyrelsen.

Uppgifter

2 § Styrelsen är central förvaltningsmyndighet för ärenden om
arbetarskydd, utom i fråga om arbete som är att hänföra till
skeppstjänst.

Styrelsen är chefsmyndighet för yrkesinspektionen.

Styrelsen svarar för ett informationssystem om arbetsskador.

Vid styrelsen finns en delegation för hybrid-DNA-frågor, en
forskningsdelegation och en företagshälsovårdsdelegation. Närmare
bestämmelser om delegationerna finns i särskilda instruktioner för
dessa. Förordning (1985:327).

3 § Det åligger styrelsen särskilt att

leda, samordna och övervaka verksamheten på arbetarskyddets område,

ha den centrala tillsynen över arbetsmiljö- och
arbetstidslagstiftningens efterlevnad,

meddela föreskrifter, råd och anvisningar om arbetsmiljö- och
arbetstidslagstiftningens tillämpning,

bedriva informations- och utbildningsverksamhet på arbetarskyddets
område,

handlägga arbetsmedicinska frågor, i den mån handläggningen ej
ankommer på annat statligt eller statsunderstött organ.

Inom sitt verksamhetsområde har styrelsen den centrala tillsynen över
efterlevnaden av lagen (1985:426) om kemiska produkter och i
anslutning därtill meddelade föreskrifter.

Styrelsen får meddela förordnande enligt 2 § andra stycket
arbetstidslagen (1982:673), såvitt gäller skeppstjänst på fartyg som
ej tillhör staten.

Styrelsen skall varje år före den 1 oktober till chefen för
arbetsmarknadsdepartementet lämna berättelse om styrelsens och
underlydande organs verksamhet under det senaste året. Förordning
(1985:851).

4 § På det arbetsmedicinska området har styrelsen särskilt att
undersöka olika arbetssituationers krav på människan och hur
människans arbetsförmåga påverkas av sådana faktorer som arbetsteknik,
utrustning och miljö,

undersöka personer, som är utsatta för yrkessjukdomsrisker, för att
utröna avvikelser från det normala hälsotillståndet,

verkställa yrkeshygieniskt tekniska arbetsplatsundersökningar,

utreda fall där yrkessjukdom misstänkes föreligga och vid behov
föreslå åtgärder för att undanröja hälsorisker,

fungera som centralt dokumentations-, informations- och
konsultationsorgan för myndigheter, institutioner, företag och
enskilda m.fl. i yrkeshygieniska, yrkesmedicinska, yrkestoxikologiska,
arbetsfysiologiska och arbetspsykologiska frågor,

i frågor om yrkesmedicin och yrkesdermatologi medverka inom sjukvård,
undervisning och forskning vid karolinska sjukhuset,

taga initiativ till experimentellt utrednings-, utvecklings- och
forskningsarbete, samt

utbilda tekniker, läkare och annan personal.

5 § För uppdrag som styrelsen utför genom sin forskningsavdelning och
för uttag som styrelsen efter beställning gör ur informationssystemet
om arbetsskador utgår ersättning, om ej annat föreskrives.

Ersättning utgår enligt grunder som fastställes av styrelsen efter
samråd med riksrevisionsverket. Förordning (1981:939).

Organisation

6 § Ledamöter av styrelsen är en generaldirektör, som är styrelsens
ordförande, en överdirektör, som är styrelsens vice ordförande, och
högst nio andra ledamöter, som regeringen utser särskilt.

För var och en av de ledamöter som regeringen utser särskilt finns en
ersättare.

Av de särskilt förordnade ledamöterna utses två efter förslag av
Landsorganisationen i Sverige, en efter förslag av Tjänstemännens
centralorganisation, en efter förslag av Centralorganisationen
SACO/SR, två efter förslag av Svenska arbetsgivareföreningenarnas
förtroenderåd och en efter gemensamt förslag av statens avtalsverk,
Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet. Ersättarna för
ledamöterna utses i samma ordning. Förordning (1976:459).

7 § Generaldirektören är chef för styrelsen. Överdirektören är
generaldirektörens ställföreträdare.

Inom styrelsen finns tre avdelningar, nämligen en tillsynsavdelning,
en forskningsavdelning samt en administrativ avdelning. Varje
avdelning förestås av en avdelningschef.

Inom tillsynsavdelningen finns en samordningsbyrå, en allmän byrå, en
maskinbyrå, en byggnadsbyrå, en kemibyrå, en materialteknisk byrå samt
en enhet för medicinska och sociala frågor.

Inom administrativa avdelningen finns en kanslibyrå, en lagbyrå, en
planerings- och utredningsbyrå och en arbetstidsbyrå samt därutöver en
utbildningssektion och en informationssektion.

Varje byrå förestås av en byråchef eller överingenjör.

Inom forskningsavdelningen finns en medicinsk, en kemisk, en teknisk,
en arbetsfysiologisk, en arbetspsykologisk och en yrkestoxikologisk
enhet. Var och en av dessa enheter förestås av en professor. Inom den
medicinska enheten finns en yrkesmedicinsk och en yrkesdermatologisk
sektion. Cheferna för dessa sektioner är även överläkare vid
Karolinska sjukhuset.

Till forskningsavdelningen hör en filial bestående av en medicinsk,
en kemisk, en teknisk och en arbetsfysiologisk enhet. Den medicinska
enheten förestås av en professor. Övriga enheter förestås var och en
av en laborator. Förordning (1981:939).

8 § För handläggning av vissa ärenden finns en arbetstidsnämnd.

Arbetstidsnämnden består av generaldirektören, som är nämndens
ordförande, chefen för arbetstidsbyrån, en tjänsteman inom styrelsen
som generaldirektören bestämmer samt sex av arbetarskyddsstyrelsen
särskilt utsedda ledamöter (partsrepresentanter).

Av partsrepresentanterna utses tre efter förslag av
rikssammanslutningar av arbetstagare, två efter förslag av
rikssammanslutningar av arbetsgivare samt en efter gemensamt förslag
av statens arbetsgivarverk, Landstingsförbundet och Svenska
kommunförbundet.

För partsrepresentanterna utses i samma ordning minst dubbla antalet
suppleanter.

När generaldirektören är hindrad att tjänstgöra som ordförande
fullgöres hans åligganden av överdirektören. Vid hinder för både
generaldirektören och överdirektören tjänstgör chefen för
arbetstidsbyrån som ordförande. Förordning (1984:245).

8 a § Som rådgivande organ har styrelsen ett vetenskapligt råd.
Ledamöter av rådets utses av regeringen efter anmälan av
generaldirektören.

Ledamot av rådet åligger dels att på kallelse deltaga i utredning och
handläggning av ärende som hör till hans vetenskapsgren eller
verksamhetsområde, dels att av eget initiativ rikta styrelsens
uppmärksamhet på sådana framsteg eller förhållanden inom grenen eller
området som har särskild betydelse för styrelsens arbete.

Vid hinder för ledamot av rådet får generaldirektören uppdraga åt
annan lämplig person, som företräder samma vetenskapsgren eller
verksamhetsområde, att fullgöra ledamotens åligganden. Förordning
(1976:459).

9 § Hos styrelsen är i övrigt anställda tjänstemän enligt
personalförteckning samt annan personal i mån av behov och tillgång på
medel.

I mån av behov och tillgång på medel får styrelsen anlita experter och
sakkunniga.

10 § Tjänsteman är skyldig att efter beslut av styrelsen tjänstgöra
vid yrkesinspektionen.

Ärendenas handläggning

Styrelseärenden och generaldirektörsärenden

11 § I plenum, som består av styrelsens samtliga ledamöter, avgörs

1. viktigare frågor om arbetarskyddets omfattning, inriktning och
allmänna uppbyggnad,

2. viktigare författningsfrågor,

3. viktigare frågor om organisation, arbetsordning eller
tjänsteföreskrifter,

4. frågor om förslag till anslagsframställning hos riksdagen och andra
frågor av större ekonomisk betydelse,

5. rättstillämpningsfrågor av principiell betydelse eller större vikt,
som ej skall handläggas i särskild ordning,

6. frågor om tillsättning av tjänst hos styrelsen, som är förenad med
chefskap över sektion eller motsvarande och som ej utgör tjänst som
anges i 28 § tredje eller fjärde stycket, samt tillsättning av tjänst
som biträdande distriktschef vid yrkesinspektionen,

7. frågor om disciplinansvar, avskedande, åtalsanmälan, avstängning
eller läkarundersökning,

8. frågor om annat skiljande från tjänst eller uppdrag än avskedande,

9. frågor om ersättningsgrunder enligt 5 §,

10. frågor om utseende av de ledamöter i forskningsdelegationen och
arbetstidsnämnden som skall utses särskilt,

11. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till plenum.
Förordning (1984:245).

12 § I pleniärenden är styrelsen beslutför när ordföranden och minst
fem andra ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt
handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.

Är ett pleniärende så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda
för behandling av ärendet, avgörs detta genom meddelanden mellan
ordföranden och minst fem andra ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen
avgöras på detta sätt, får ordföranden besluta ensam i närvaro av den
föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut, som fattas
enligt detta stycke, skall anmälas vid nästa plenum. Förordning
(1986:838).

föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut, som fattas
enligt detta stycke, skall anmälas vid nästa plenum.

13 § Ärende, som ej skall avgöras i plenum eller i särskild ordning,
avgöres av generaldirektören ensam.

14 § I arbetsordning eller genom särskilt beslut får överlämnas åt
annan tjänsteman än generaldirektören att avgöra ärende eller grupp av
ärenden som ej är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på
generaldirektören.

15 § När generaldirektören är hindrad att utöva sin tjänst, utövas den
av överdirektören. Denne inträder efter beslut av generaldirektören
även i övrigt i hans ställe vid behandlingen av visst ärende eller
viss grupp av ärenden.

16 § Uppkommer hinder för såväl generaldirektören som överdirektören,
fullgöres generaldirektörens åligganden av den avdelningschef
generaldirektören bestämmer.

17 § I generaldirektörens och överdirektörens samtidiga frånvaro får
ej fattas beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet, eller
utan någonderas medgivande vidtagas åtgärd, som rubbar eller ändrar av
styrelsen meddelade föreskrifter eller tillämpade grunder.

18 § Vid handläggning av ärende som rör förhållandet mellan
arbetsgivare och arbetstagare bör styrelsen, om det behövs, bereda
vederbörande arbetsgivare och arbetstagare tillfälle att yttra sig
samt söka samråda med representanter för arbetsgivare och arbetstagare
inom verksamhetsområdet.

19 § Ärende avgöres efter föredragning som ankommer på chefen för den
avdelning, byrå, enhet eller sektion dit ärendet hör eller på särskilt
förordnad föredragande. I arbetsordning eller genom särskilt beslut
får medges att ärende som handlägges enligt 14§ avgöres utan
föredragning.

20 § I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt
att få en avvikande mening antecknad. Sådan rätt gäller även för en
ledamot i vetenskapliga rådet, vilken deltagit som rådgivare vid
handläggningen av ett ärende. Förordning (1986:838).

21 § Under tjänsteresa eller vid annat tillfälle, när ärende är så
brådskande att föredragande ej kan tillkallas, får generaldirektören
utan föredragning meddela beslut som icke kan uppskjutas utan
olägenhet.

22 § Generaldirektören, överdirektören, avdelningschef, chef för byrå,
enhet eller sektion eller, efter beslut av generaldirektören, annan
tjänsteman får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende
hos styrelsen.

Ärenden som handlägges i särskild ordning

23 § Arbetstidsnämnden handlägger viktigare ärenden som avser
tillämpningen av

arbetstidslagen (1982:673),

bestämmelserna om arbetstid samt natt- och veckovila i lagen
(1970:943) om arbetstid m. m. i husligt arbete,

lagen (1963:115) om förlängd semester för vissa arbetstagare
med radiologiskt arbete. Förordning (1982:903).
24 § Ärende, som handlägges av arbetstidsnämnden, avgöres efter
föredragning, som ankommer på tjänsteman som generaldirektören
bestämmer. Förordning (1973:564).

25 § Arbetstidsnämnden är beslutför när ordföranden och minst fyra
andra ledamöter är närvarande, bland dem minst två representanter för
arbetsgivare och två för arbetstagare. När ett ärende av större vikt
handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.

Är ett ärende så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda för
behandling av ärendet, avgörs detta genom meddelanden mellan
ordföranden och minst fyra andra ledamöter, bland dem minst två
representanter för arbetsgivare och två för arbetstagare. Kan ärendet
inte lämpligen avgöras på detta sätt, får ordföranden besluta ensam i
närvaro av föredraganden. Beslut, som fattas enligt detta stycke,
skall anmälas vid nästa sammanträde. Förordning (1986:838).

26 § Överdirektören och avdelningscheferna får närvara vid
sammanträden med arbetstidsnämnden.

27 § Bestämmelserna i 14, 15 och 18 §§, 19§ första stycket andra
punkten samt 20 och 22 §§ har motsvarande tillämpning på ärenden som
handlägges i särskild ordning. I fall som avses i 18 § skall
sammanslutning av arbetstagare alltid beredas tillfälle att yttra sig,
om ej särskilda skäl föreligger. Förordning (1976:459).

Tjänstetillsättning

28 § Generaldirektören och överdirektören förordnas av regeringen för
högst sex år.

Styrelsens övriga ledamöter och partsledamöterna i arbetstidsnämnden
förordnas för högst tre år. Suppleanter förordnas för samma tid.

Tjänst som professor eller laborator tillsätts i den ordning som
regeringen bestämmer särskilt.

Tjänst som chef för avdelning eller byrå vid styrelsen och tjänst som
chef för distrikt vid yrkesinspektionen tillsätts av regeringen efter
anmälan av generaldirektören.

Övriga tjänster tillsätts och annan personal antas av styrelsen.
Förordning (1980:794).

Övriga bestämmelser

29 § Professor och laborator skall meddela undervisning inom området
för sin kompetens i den omfattning styrelsen bestämmer, dock högst
motsvarande universitetsprofessors undervisningsskyldighet.

30 § har upphört att gälla genom förordning (1980:687).

31 § Besked enligt 37§ andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av styrelsen i fråga om annan tjänst än tjänst som
generaldirektör eller överdirektör.

32 § Mot styrelsens beslut i ärende om bidrag från medel, som från
arbetarskyddsfonden har ställts till styrelsens förfogande för
särskilda projekt och undersökningar inom arbetarskyddsområdet, får
talan ej föras. Förordning (1977:1168).