Kungörelse (1972:17) om behandling av föremål som upphittats inom flygplats eller på luftfartyg, m.m.

SFS nr
1972:17
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1972-01-21
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:1178

1 § Kvarglömt eller förlorat föremål som tages till vara ombord på
luftfartyg, vilket i förvärvssyfte användes för befordran av
passagerare eller gods, skall överlämnas till det befordrande
flygföretaget. Tages kvarglömt eller förlorat föremål till vara på
annan plats inom civil flygplats eller inom civil flygstation på
militär flygplats och kan föremålet med rimlig säkerhet hänföras till
flygföretag som trafikerar flygplatsen eller flygstationen, skall
föremålet överlämnas till detta flygföretag. I annat fall skall
föremålet överlämnas till flygplatsförvaltningen. Överlämnat föremål
skall förvaras för ägarens räkning.

Upphittaren har ej rätt till hittelön.

2 § Resgods som icke avhämtas men med rimlig säkerhet kan hänföras
till flygföretag som trafikerar flygplatsen eller flygstationen skall
tagas om hand av detta företag. Annat resgods som icke avhämtas skall
tagas om hand av flygplatsförvaltningen. Omhändertaget resgods skall
förvaras för ägarens räkning.

3 § Tillslutna effekter som förvaras enligt 1 eller 2 § får vid behov
öppnas av flygföretagets eller flygplatsförvaltningens personal i
vittnes närvaro.

4 § Är ägare till föremål eller resgods som förvaras enligt 1 eller 2
§ känd, skall den som förvarar föremålet eller godset begära besked av
ägaren om de åtgärder som skall vidtagas med föremålet eller godset.

Den som förvarar föremålet eller godset är berättigad till skälig
ersättning för kostnad på grund av förvaring och åtgärd som vidtagits
enligt besked av ägaren.

5 § Blir ägare till kvarglömt eller förlorat föremål eller till
resgods som icke avhämtas ej känd inom tre månader från det föremålet
överlämnades eller godset omhändertogs eller lämnar känd ägare ej inom
en månad från det han mottagit underrättelse om omhändertagandet
besked om åtgärd som utan olägenhet kan utföras eller måste ägaren på
annan grund anses ha uppgivit sin rätt, tillfaller föremålet eller
godset den som förvarar det.

6 § Den som förvarar föremål eller resgods får genast sälja eller
skaffa bort detta, om det är utsatt för snar förstöring, om dess
tillstånd i annat fall ger anledning till försäljning eller
bortskaffande eller om kostnaden för dess vård icke står i rimligt
förhållande till värdet.

Försäljning skall ske på offentlig auktion eller, om sådan ej
lämpligen kan äga rum, på annat betryggande sätt. Om det är möjligt,
skall ägaren i god tid underrättas om tid och plats för försäljningen.
Köpeskillingen skall, efter avdrag av kostnad för befordring,
förvaring och försäljning av föremålet eller godset, tillställas
ägaren, om det kan ske. Understiger köpeskillingen vad den som
förvarat föremålet eller godset får tillgodoräkna sig, är ägaren
skyldig att betala skillnaden.

7 § Transportstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter
som behövs för tillämpningen av denna kungörelse.
Förordning (2008:1178).