Lag (1972:175) med vissa bestämmelser om bokföring av bostadslån m.m.

SFS nr
1972:175
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS N
Utfärdad
1972-05-19
Ändring införd
t.o.m. SFS1991:478

Den som är bokföringsskyldig och har tillgång i fastighet eller
tomträtt, för vilken beviljats bostadslån enligt bostadslånekungörelsen
(1967:552) eller räntelån enligt räntelånekungörelsen (1967:553), får
som en särskild post bland tillgångarna i balansräkningen upptaga ett
belopp som motsvarar högst den samlade skuldökningen av bostadslån
enligt 33 § bostadslånekungörelsen och räntelån enligt 16 §
räntelånekungörelsen i paragrafernas lydelse vid utgången av juni 1989.
Posten skall betecknas Bostadslånepost enligt lagen med vissa
bestämmelser om bokföring av bostadslån m. m.

Har den bokföringsskyldige erhållit underhållslån enligt förordningen
(1978:992) om lån för underhåll av vissa bostadshus, får som en särskild
tillgångspost i balansräkningen upptagas ett belopp som motsvarar
lånebeloppet. Posten skall betecknas Underhållslånepost enligt lagen med
vissa bestämmelser om bokföring av bostadslån m. m. Detsamma gäller om
den bokföringsskyldige har erhållit underhållslån för år 1983 med stöd
av intyg som har utfärdats av länsbostadsnämnden, eller lån för sådana
underhålls-, reparations- eller energisparåtgärder för vilka bidrag har
uppburits enligt förordningen (1983:974) om statligt räntestöd vid
förbättring av bostadshus, till den del lånet inte överstiger det
bidragsunderlag som har tillämpats i bidragsärendet under
räkenskapsåret.

Har den bokföringsskyldige erhållit reparationslån enligt förordningen
(1982:644) om lån för byggnadstekniska åtgärder i bostadshus, får som en
särskild tillgångspost i balansräkningen upptagas ett belopp som
motsvarar lånebeloppet. Posten skall betecknas Reparationslånepost
enligt lagen med vissa bestämmelser om bokföring av bostadslån m. m.

Har den bokföringsskyldige erhållit ett lån enligt förordningen
(1989:858) om ersättningslån för bostadsändamål för att i förtid
återbetala ett sådant lån som avses i första, andra eller tredje
stycket, får ersättningslånet tas upp som en särskild tillgångspost i
balansräkningen, dock högst med samma belopp som skulle ha kunnat tas
upp som tillgångspost enligt denna lag för det återbetalade lånet.
Posten skall betecknas Ersättningslånepost enligt lagen med vissa
bestämmelser om bokföring av bostadslån m. m. I tillgångsposten får inte
ingå belopp med vilket ersättningslånet amortertats eller på annat sätt
minskats.

Avser tillgångspost enligt denna lag mer än ett låneobjekt, skall av
bokföringen framgå hur posten fördelar sig på objekten. Upplysning skall
lämnas om hur posten har påverkat årsresultatet. Lag (1991:478).