Lag (1972:180) om avrundning av vissa fordringar till helt krontal, m.m.

SFS nr
1972:180
Departement/myndighet
Finansdepartementet B
Utfärdad
1972-05-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:687

1 § I den mån ej annat är föreskrivet i lag eller annan
författning,skall domstol eller annan myndighet i fråga om
fordran, som vidbristande betalning eller eljest indrives av
Kronofogdemyndigheten såsom fordran i allmänt mål, bestämma
kapitalbeloppet till helt krontal så, att överskjutande öretal
bortfaller. Ränta på fordringen skall avrundas till närmast
högre hela krontal.

Vid indrivning hos Kronofogdemyndigheten i enskilt mål
bortfaller öretal i enlighet med vad som sägs i första stycket.

I 1 kap. 6 § utsökningsbalken finns det bestämmelser om vad som
avses med enskilt mål och allmänt mål. Lag (2006:687).

2 § Inflyter betalning till Kronofogdemyndigheten i annat än helt
krontal, tillgodoräknas gäldenären endast belopp motsvarande
närmast lägre hela krontal.

Överskjutande öresbelopp avräknas där det kan ske från fordran
i annat utsökningsmål rörande samme gäldenär. I annat fall
tillfaller beloppet staten. Lag (2006:687).

3 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna lag meddelas av
regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1981:805).