Kungl. Maj:ts kungörelse (1972:189) om kostnadsfria förbrukningsartiklar vid sjukdom;

SFS nr
1972:189
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1972-05-19
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:1163
Upphävd
1997-01-01

1 § Förbrukningsartiklar skall i följande fall efter förskrivning
kostnadsfritt tillhandahållas den som är omfattad av sjukförsäkring
enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring och vistas här i
riket/n0/. Förordning (1981:354).

//n0// Uppställningen är ej med här.//

2 § Socialstyrelsen meddelar föreskrifter om beskaffenheten av de
artiklar som tillhandahålles kostnadsfritt enligt 1 §.