Lag (1972:229) om kyrkliga indelningsdelegerade

SFS nr
1972:229
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1972-05-26
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:301
Upphävd
1993-01-01

Val av indelningsdelegerade m.m.

1 § Om regeringen eller kammarkollegiet enligt 2 kap. 22 § kyrkliga
indelningslagen (1988:185) bestämmer att beslutanderätten i en
församling skall utövas av indelningsdelegerade, skall delegerade och
suppleanter utses från varje församling vars område helt eller delvis
skall ingå i församlingen enligt den nya indelningen eller som skall
ingå i den kyrkliga samfälligheten. Detsamma skall gälla, om
stiftsstyrelsen enligt 3 kap. 12 § andra stycket och 5 kap. 5 § andra
stycket i lagen bestämmer att beslutanderätten i ett pastorat respektive
i en kyrklig samfällighet skall utövas av indelningsdelegerade.

Om delegerade skall utses från mer än en församling, skall i ett beslut
enligt första stycket även antalet delegerade och suppleanter från varje
församling fastställas. Är församlingarna ense om antalet skall detta
fastställas i enlighet härmed.

Om delegerade skall utses från endast en församling, beslutar
kyrkofullmäktige eller kyrkostämman i denna församling om antalet
delegerade och suppleanter. Lag (1990:296).

2 § Delegerade och suppleanter för varje församling väljs av
kyrkofullmäktige eller kyrkostämma senast trettio dagar efter det
församlingen fått del av beslutet om indelningsändringen eller vid den
senare tidpunkt som regeringen, kammarkollegiet eller stiftsstyrelsen
bestämmer. Valbar är den som är fullmäktig eller suppleant för
fullmäktig i en församling eller kyrklig samfällighet, som berörs av
indelningsändringen, eller, om fullmäktige inte finns i en viss
församling, den som enligt 2 kap. 5 § församlingslagen (1988:180) skulle
ha varit valbar till fullmäktig eller suppleant. Bestämmelserna i 2 kap.
23 § nämnda lag om proportionellt val skall tillämpas. Om suppleanterna
inte väljs proportionellt, skall vid valet även bestämmas den ordning i
vilken suppleanterna skall inkallas till tjänstgöring.

Sedan val ägt rum, skall uppgift om de valdas namn och postadress genast
sändas till länsstyrelsen och stiftsstyrelsen.

Avgår delegerad före utgången av den bestämda tjänstgöringstiden,
tillämpas 7 kap. 9 § församlingslagen. Lag (1990:296).

3 § Bestämmelserna i 2 kap. 5 § tredje stycket församlingslagen
(1988:180) om verkan av valbarhetens upphörande och om rätt till
avsägelse skall tillämpas på delegerade och suppleanter. Lag (1988:194).

Indelningsdelegerades sammanträden

4 § Stiftsstyrelsen skall snarast möjligt förordna en av delegerade att
utfärda kungörelse om första sammanträdet och att föra ordet där, till
dess ordförande valts.

Kungörelsen anslås minst en vecka före sammanträdet på anslagstavlan i
varje församling och kyrlig samfällighet som berörs av
indelningsändringen samt sänds till varje delegerad och suppleant med
posten så tidigt att kungörelsen kan antas komma honom till handa senast
fyra dagar före sammanträdet. Kungörelsen införs samtidigt i de
tidningar i vilka församlingarna inför sina tillkännagivanden. Lag
(1990:296).

5 § Vid första sammanträdet väljer delegerade bland sig ordförande och
vice ordförande för den tid för vilken delegerade utsetts.

Uppgift om de valdas namn och postadress skall genast sändas till
länsstyrelsen för att tas in i länets författningssamling samt till
stiftsstyrelsen.

Är både ordförande och vice ordförande hindrade att inställa sig vid
delegerades sammanträde, kan delegerade utse annan delegerad att för
tillfället föra ordet. Till dess så skett, utövas ordförandeskapet av
den delegerad som är äldst till levnadsåren. Lag (1990:296).

6 § Sammanträden skall hållas på det ställe och enligt den ordning som
delegerade bestämmer. Sammanträde hålls även när länsstyrelsen eller
stiftsstyrelsen förordnar om det, när de flesta delegerade eller det
arbetsutskott som avses i 14 § begär det och när ordföranden finner det
behövligt. Lag (1990:296).

Bestämmelsen i 10 kap. 4 § tredje stycket församlingslagen (1988:180)
skall tillämpas på delegerade. Lag (1988:194).

7 § Kungörelse om sammanträde med delegerade med uppgift om tid och
ställe för sammanträde och de ärenden som skall behandlas vid detta
utfärdas av ordföranden eller, vid hinder för honom, av vice
ordföranden.

Kungörelsen anslås minst en vecka före sammanträdet på anslagstavlan i
varje församling och kyrklig samfällighet som beröres av
indelningsändringen samt, om delegerade beslutat det, även på annan
plats. Kungörelsen sändes till varje delegerad och suppleant med posten
så tidigt att kungörelsen kan antagas komma honom till handa senast fyra
dagar före sammanträdet.

Tillkännagivande om tid och ställe för sammanträde samt, om delegerade
beslutat det, de ärenden som skall behandlas införes i de tidningar i
vilka församlingarna inför sina tillkännagivanden.

Den omständighet att kungörelse om sammanträde ej blivit anslagen
annorstädes än på de anslagstavlor som avses i andra stycket eller att
tillkännagivande ej blivit infört i tidning utgör ej hinder för
sammanträdets hållande.

Fordrar ärende så skyndsam handläggning, att kungörande enligt
första-tredje styckena icke hinner ske, får sammanträde för behandling
av ärendet trots detta hållas. Detta gäller dock endast om kungörelse
innehållande de uppgifter som avses i första stycket anslagits på
anslagstavlorna enligt andra stycket senast söckendagen före
sammanträdet och sänts med posten till varje delegerad och suppleant så
tidigt, att den kan antagas ha kommit honom tillhanda inom samma tid.

8 § Inträffar för delegerad eller för suppleant som skall tjänstgöra i
delegerads ställe sådant hinder att han ej kan inställa sig vid
sammanträde med delegerade, åligger det honom att genast underrätta
ordföranden därom. Denne kallar suppleant till tjänstgöring i den
ordning som bestämts vid valet. Suppleant kallas till tjänstgöring även
vid ledighet efter delegerad som icke utsetts vid proportionellt val.

9 § Varje delegerad har en röst.

Vid delegerades sammanträden har ordföranden eller vice ordföranden i
arbetsutskott eller kommitté som avses i 14 § eller i kyrkorådet för en
församling eller kyrklig samfällighet som berörs av indelningsändringen
rätt att närvara och delta i överläggningarna men ej i besluten, även om
han inte är delegerad. Sådan rätt tillkommer även ordföranden eller vice
ordföranden i annan nämnd eller beredning som har utsetts av en
församling eller kyrklig samfällighet som nyss sagts vid behandlingen av
ett ärende som har beretts av nämnden eller beredningen eller vid
besvarandet av en interpellation, som har framställts till nämndens
eller beredningens ordförande.

Vid delegerades sammanträden har kyrkoherden rätt att närvara och delta
i överläggningarna men ej i besluten, även om han ej är delegerad. Berör
indelningsändringen mer än ett pastorat tillkommer sådan rätt den
kyrkoherde som domkapitlet utser.

Enligt delegerades bestämmande har anställda hos en församling eller
kyrklig samfällighet som berörs av indelningsändringen rätt att närvara
vid sammanträden för att tillhandagå delegerade med upplysningar. Lag
(1979:413).

10 § Delegerade skall meddela beslut i ärende som hänskjutes till dem av
högre myndighet och i fråga, som väckes genom motion av delegerad eller
genom framställning av arbetsutskott eller kommitté som avses i 14 §
eller av fullmäktige eller kyrkoråd i församling eller kyrklig
samfällighet som berröres av indelningsändringen.

11 § Bestämmelserna i 2 kap. 6, 12, 13, 19–26 och 28 §§
församlingslagen (1988:180) om fullmäktige och deras ordförande skall
tillämpas på delegerade och deras ordförande.

En interpellation får framställas förutom till ordföranden i
arbetsutskottet eller en kommitté även till ordföranden i kyrkorådet,
annan nämnd eller beredning i en församling eller kyrklig samfällighet
som berörs av indelningsändringen.

Tillkännagivande som avses i 2 kap. 25 § tredje stycket nämnda lag skall
ske på anslagstavlan i varje församling och kyrklig samfällighet som
berörs av indelningsändringen. Lag (1988:194).

12 § Så snart delegerades protokoll blivit justerat, skall avskrift av
protokollet överlämnas till arbetsutskottet och till församlingarnas och
de kyrkliga samfälligheternas kyrkoråd samt utdrag därav tillställas de
kommittéer eller nämnder åt vilka uppdragits att verkställa delegerades
beslut.

13 § Om delegerade ej beslutat att protokoll och övriga handlingar skall
förvaras bland viss församlings handlingar, skall handlingarna vårdas
och förtecknas på ordförandens ansvar.

Den som tagit avskrift av delegerades protokoll har rätt att få
avskriftens riktighet bestyrkt utan avgift.

Beredning och verkställighet m.m.

14 § För beredning och verkställighet av ärenden som ankommer på
delegerade skall dessa utse ett arbetsutskott. För sådana uppgifter kan
delegerade dessutom utse en eller flera kommittéer.

Delegerade kan även anlita nämnd eller beredning i församling eller
kyrklig samfällighet som beröres av indelningsändringen för att bereda
ärende i vilket delegerade skall besluta och uppdraga åt nämnden eller
beredningen att verkställa beslutet.

15 § Ledamöter och suppleanter i arbetsutskottet eller i en kommitté
väljs till det antal delegerade bestämmer och för delegerades
tjänstgöringstid. Antalet ledamöter i arbetsutskottet får ej vara under
fem.

I fråga om valbarhet till ledamot eller suppleant i arbetsutskottet
eller i kommitté, verkan av valbarhetens upphörande och rätt till
avsägelse tillämpas bestämmelserna i 7 kap. 7 § församlingslagen
(1988:180) om ledamot och suppleant i kyrkorådet. Därvid skall iakttas,
att utöver delegerad och suppleant för delegerad endast den som är
folkbokförd inom området för församlingen enligt den nya indelningen
eller för den kyrkliga samfälligheten är valbar.

Om suppleanterna inte väljs proportionellt, skall vid valet även
bestämmas den ordning i vilken suppleanterna skall inkallas till
tjänstgöring. Lag (1991:515).

16 § Delegerade utser bland ledamöterna i arbetsutskottet en ordförande
och en vice ordförande. Uppgift om de utseddas namn och postadress skall
genast sändas till länsstyrelsen för att tagas in i länskungörelserna
samt till domkapitlet.

Är både ordföranden och vice ordföranden hindrade att inställa sig vid
sammanträde med arbetsutskottet, utser utskottet annan ledamot att för
tillfället föra ordet.

17 § Bestämmelserna i 7 kap. 8 §, 9 § tredje stycket, 11 § första
stycket, 12 och 13 §§, 14 § andra stycket, 15 § andra stycket samt 21 §
församlingslagen (1988:180) om kyrkoråd skall tillämpas på
arbetsutskottet och på kommitté. Tillkännagivande som avses i 7 kap. 14
§ andra stycket nämnda lag skall ske på anslagstavlan i varje församling
och kyrklig samfällighet som berörs av indelningsändringen.

Arbetsutskottet och kommitté får kalla en delegerad eller suppleant för
en delegerad, en ledamot av en kommitté eller en tjänsteman hos en
församling som har valt delegerade eller en särskild sakkunnig att
närvara vid ett sammanträde. Den som har kallats får, om utskottet eller
kommittén beslutar det, delta i överläggningarna men ej i besluten. Lag
(1988:194).

18 § Ärenden av annat slag än som anges i 2 kap. 16 § tredje stycket och
21 § andra stycket församlingslagen (1988:180) får inte avgöras av
delegerade, innan de har beretts på något av de sätt som anges i 14 §.
Har ett ärende beretts på något annat sätt än av arbetsutskottet, skall
tillfälle lämnas utskottet att yttra sig, innan ärendet avgörs. Lag
(1988:194).

Kostnader för indelningsdelegerades verksamhet m.m.

19 § En församling som har valt delegerade skall tillhandahålla medel
för delegerades verksamhet. Om mer än en församling skall tillhandahålla
medel, skall skyldigheten fördelas mellan församlingarna i förhållande
till det antal skattekronor och skatteören som enligt lagen (1965:269)
med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering
av skatt, m.m. skall ligga till grund för de berörda församlingarnas
bestämmande av skattesatsen för uttag av skatt för det år då beslutet om
indelningsändringen meddelas. Ingår endast en del av en berörd
församling i församlingen enligt den nya indelningen, sker fördelning i
förhållande till antalet skattekronor och skatteören för den
församlingsdelen. Lag (1979:413).

20 § Delegerade kan bestämma om ersättning till delegerad, ledamot i
arbetsutskottet eller kommitté och suppleant. Därvid skall 2 kap. 29 §
församlingslagen (1988:180) tillämpas. Lag (1988:194).

Besvär

21 § I fråga om överklagande av beslut av delegerade, arbetsutskottet
eller en kommitté tillämpas 13 kap. 1–4 §§ församlingslagen (1988:180).
Beslut får överklagas också av varje församling eller kyrklig
samfällighet som berörs av indelningsändringen och av den som är
folkbokförd i en sådan församling.

I fråga om överklagande av beslut av kammarrätten tillämpas 13 kap. 5 §
församlingslagen. Ett beslut, varigenom kammarrätten har bifallit
överklagandet eller förbjudit att det överklagade beslutet verkställs,
får även överklagas av en församling eller kyrklig samfällighet som
berörs av indelningsändringen och av den som är folkbokförd i en sådan
församling.

Bestämmelserna i 13 kap. 6 § församlingslagen om rättelse av
verkställighet tillämpas i fråga om beslut av delegerade,
arbetsutskottet eller en kommitté. Lag (1991:515).