/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1972:241) om skyldighet att anmäla överlåtelse eller uthyrning av televisionsmottagare;

SFS nr
1972:241
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1972-05-26
Författningen har upphävts genom
SFS1989:48
Upphävd
1989-03-01

1 § Anmälan enligt 9 § första eller andra stycket radiolagen (1966:755)
om överlåtelse eller uthyrning av televisionsmottagare skall göras till
televerket före utgången av kalendermånaden närmast efter den då
överlåtelsen eller uthyrningen ägde rum. Närmare föreskrifter om sådan
anmälan meddelas av televerket.

2 § Närmare föreskrifter om uppgiftsskyldighet enligt 9 § tredje stycket
radiolagen (1966:755) meddelas av televerket.