Lag (1972:262) om understödsföreningar

SFS nr
1972:262
Departement/myndighet
Finansdepartementet FÖ
Utfärdad
1972-06-02
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:2044
Upphävd
2011-04-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1523

Allmänna bestämmelser

1 § Med understödsförening förstås enligt denna lag sådan
förening för inbördes bistånd som har till ändamål att, utan
affärsmässigt drivande av försäkringsrörelse, meddela annan
personförsäkring än arbetslöshetsförsäkring och som är på
sådant sätt sluten att den huvudsakligen är avsedd för
anställda i visst eller vissa företag, personer tillhörande
viss yrkesgrupp eller medlemmar i sammanslutning med sådan
intressegemenskap att en samverkan även för personförsäkring är
naturlig.

Också förening som ej är sluten på sätt som anges i första
stycket anses som understödsförening, om den är registrerad
såsom understödsförening enligt äldre lag.

Avser verksamheten huvudsakligen pensionsförsäkring på grund av
anställning, anses föreningen som understödsförening, även om
medlemsavgifterna erlägges av arbetsgivaren.

I 83-115 §§ finns särskilda bestämmelser om sådana
europakooperativ enligt rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av
den 22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa
föreningar (SCE-föreningar) (SCE-förordningen) som driver
försäkringsrörelse. Lag (2006:599).

2 § Denna lag äger ej tillämpning på anstalt, för vars
försäkringsutfästelser staten eller kommun är ansvarig eller vars
verksamhet regleras i särskild författning, eller på sådan pensionskassa
för personer i offentlig tjänst som av regeringen förklarats undantagen
från lagens tillämpning.

Har understödsförenings verksamhet endast ringa omfattning eller avser
den huvudsakligen pensionsförsäkring på grund av anställning, kan
Finansinspektionen medge undantag från bestämmelserna i denna lag i den
mån hinder ej föreligger från allmän synpunkt och det är lämpligt med
hänsyn till föreningens förhållanden. Lag (1992:1624).

3 § Understödsförening skall vara registrerad hos Finansinspektionen och
stå under tillsyn av denna.

Hos Finansinspektionen föres understödsföreningsregister. I detta
inskrives de uppgifter som enligt denna lag skall anmälas för
registrering eller i övrigt skall tas in i registret. Lag (1992:1624).

4 § Understödsförening får registreras enligt denna lag endast om den
avsedda verksamheten är behövlig och även i övrigt ägnad att främja en
sund utveckling av försäkringsväsendet.

5 § Understödsförening skall bestå av minst 500 medlemmar, om föreningen
meddelar

1. förtids- eller efterlevandepension utan samband med ålderspension,

2. sjukpenning för längre tid än 180 dagar för ett sammanhängande
sjuklighetstillstånd, eller

3. kapitalförsäkring för dödsfall till högre belopp än 1 000 kronor för
en medlem.

Annan förening än som avses i första stycket skall bestå av minst 100
medlemmar.

Om särskilda skäl föreliger, kan Finansinspektionen bestämma att
förenings minsta antal medlemmar skall vara lägre än som anges i första
eller andra stycket. Lag (1992:1624).

6 § Kapitalförsäkring får avse högst ett belopp motsvarande ett
prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken
för en medlem. Om det finns särskilda skäl, kan
Finansinspektionen medge understödsförening att meddela sådan
försäkring till högre belopp. Lag (2010:1214).

7 § Understödsförening får ej utan medgivande av
Finansinspektionen driva verksamhet som är främmande för
ändamålet med föreningens försäkringsverksamhet. Omfattningen
av den främmande verksamheten skall stå i rimligt förhållande
till försäkringsverksamheten.

Understödsförening får ej heller utan medgivande av
Finansinspektionen ändra sin försäkringsverksamhet så att den
får en väsentligt ny inriktning eller kommer att omfatta ny
verksamhetsgren. Vid prövningen äger 4 § motsvarande
tillämpning.

En understödsförening som driver verksamhet avseende
försäkringar som anges i 1 kap. 3 a § första stycket
försäkringsrörelselagen (1982:713) (tjänstepensionsförsäkring)
får inte driva någon annan verksamhet, om den inte är föranledd
av verksamheten avseende tjänstepensionsförsäkring.

En sådan förening som avses i tredje stycket får ta upp eller
ta över penninglån endast för att tillgodose tillfälliga
likviditetsbehov eller för att uppfylla kraven om en
tillräcklig kapitalbas enligt 25 §, dock under förutsättning
att den samlade upplåningen är av ringa betydelse med hänsyn
till verksamhetens omfattning och kapitalbasens storlek.

Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen i enskilda
fall besluta om undantag från begränsningen i fjärde stycket
att upplåningen skall vara av ringa betydelse. Lag (2005:1122).

8 § För understödsförenings förbindelser svarar endast föreningens
tillgångar inbegripet förfallna med ej erlagda medlemsavgifter.

9 § Innan underståndsförening registrerats, kan den ej förvärva
rättigheter eller ikläda sig skyldigheter eller vara part inför domstol
eller annan myndighet. Sedan styrelse utsetts, kan dock denna föra talan
i mål rörande föreningens bildande.

Handlar föreningsmedlemmar eller styrelseledamöter eller andra på
föreningens vägnar, innan den registrerats, svarar de som deltagit i
åtgärden eller beslut därom solidariskt för uppkomna förbindelser.

Stadgar och firma m.m.

10 § För att vinna registrering skall understödsförening ha i enlighet
med denna lag antagit stadgar samt utsett styrelse och revisorer.

11 § Understödsförenings stadgar skall vara ägnade att trygga
att föreningen kan fullgöra sina försäkringsutfästelser och
skall samtidigt tillgodose medlemmarnas intresse av att
kostnader och villkor för försäkringarna är skäliga med hänsyn
till förmånernas art och omfattning och föreningens
förhållanden. Även i övrigt skall stadgarna ha ett för
verksamheten lämpligt innehåll.

Stadgarna skall ange

1. föreningens firma,

2. ändamålet med föreningens verksamhet och verksamhetens art,

3. en ort inom riket, där föreningens styrelse skall ha sitt
säte,

4. de villkor som skall gälla för inträde i föreningen,

5. försäkringsförmånernas beskaffenhet och storlek eller
grunderna för beräknande av förmånerna, tid och villkor för
utbetalning av försäkringsbelopp samt i fråga om
kapitalförsäkring högsta tillåtna försäkringsbelopp för en
medlem,

6. de fasta avgifter, som skall erläggas till föreningen, eller
grunderna för deras beräknande,

7. ordningen för beslut om särskild uttaxering och grunderna
för dess verkställande, om sådan uttaxering skall få förekomma,

8. påföljden för försummelse att till föreningen erlägga fast
avgift eller uttaxerat belopp,

9. om rätt till fribrev eller återköp skall föreligga samt, för
sådant fall, villkoren för rätten och reglerna för beräkning av
fribrevs- eller återköpsvärdena,

10. villkoren för belåning av försäkringsbrev hos föreningen,
om sådan belåning skall få förekomma,

11. tider för verkställande av försäkringsteknisk utredning, om
skyldighet föreligger att verkställa sådan utredning,

12. grunderna för fondbildning,

13. hur medel som ej behövs för löpande utgifter skall placeras
och värdehandlingar skall förvaras,

14. hur medel som ej ingår i försäkringsfond skall användas
samt, om återbäring skall förekomma, bestämmelser därom,

15. antalet styrelseledamöter och revisorer eller det högsta
och lägsta antal till vilket de skall uppgå och, om för
styrelseledamöter och revisorer skall finnas suppleanter,
motsvarande uppgifter om dem, tiden för styrelseledamots,
revisors och suppleants uppdrag samt, om styrelseledamot,
revisor eller suppleant skall utses på annat än i denna lag
angivet sätt, hur tillsättning skall ske,

16. i fall där fullmäktige skall finnas, hur de skall utses
samt deras befogenhet och mandattid,

17. tid för ordinarie föreningsstämma,

18. det sätt på vilket kallelse till föreningsstämma skall ske
och andra meddelanden bringas till medlemmarnas kännedom samt
den tid före stämman då föreskrivna kallelseåtgärder senast
skall vara vidtagna,

19. hur vid föreningens upplösning skall förfaras med
föreningens behållna tillgångar.

De bestämmelser i andra stycket 13 som rör placering av medel
gäller inte för en förening som driver verksamhet avseende
tjänstepensionsförsäkring.

Bestämmelserna i andra stycket 15 gäller inte
arbetstagarrepresentanter som har utsetts enligt lagen
(1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda.

Om föreningen skall ha euro som redovisningsvaluta enligt 4
kap. 6 § bokföringslagen (1999:1078), skall detta anges i
stadgarna. Lag (2005:1122).

12 § Understödsförenings firma skall innehålla ettdera av orden
“understödsförening” eller “försäkringsförening”. Meddelar förening
uteslutande eller huvudsakligen sjukhjälp får firman dock i stället
innehålla ordet “sjukkassa”.

I firman får inte ordet “bolag” eller annat uttryck, som betecknar ett
bolagsförhållande, tas in på sådant sätt att därav kan föranledas det
misstaget att firman innehas av ett bolag. Firman får inte heller
innehålla ordet “erkänd” eller såväl ordet “ömsesidig” som ordet
“försäkring”.

Firman skall tydligt skilja sig från annan förut registrerad, ännu
bestående understödsförenings firma. För registrering av
understödsförenings firma gäller i övrigt vad som föreskrives i
firmalagen (1974:156). Lag (1987:625)

12 a § För varje understödsförening skall finnas ett huvudkontor i
Sverige. Lag (1996:754).

13 § Ansökan om registrering göres av styrelsen.

Vid ansökningshandlingen skall fogas

1. två avskrifter av föreningens stadgar,

2. avskrift av protokoll som förts vid sammanträde med föreningens
medlemmar och som utvisar att stadgarna antagits,

3. avskrift av protokoll eller annan handling varav framgår att styrelse
och revisorer utsetts,

4. försäkringsteknisk utredning om beräkningen av de i stadgarna angivna
avgifterna eller, om föreningen endat skall meddela sjukpenning för högst
180 dagar för ett sammanhängande sjuklighetstillstånd eller
sjukvårdsersättning eller båda förmånerna i förening, de uppgifter som
behövs för en bedömning av avgifternas storlek.

14 § Ansökningshandlingen skall innehålla uppgift om

1. antalet medlemmar,

2. understödsföreningens postadress,

3. styrelseledamöters, revisorers och suppleanters fullständiga namn,
medborgarskap och hemvist jämte förklaring att dessa personer inte är
underåriga eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,

4. den eller dem som får teckna föreningens firma och hur firman skall
tecknas, om denna ej skall tecknas endast av styrelsen,

5. beträffande firmatecknare som ej är styrelseledamot eller
styrelsesuppleant, motsvarande förhållanden som anges under 3.

Om en styrelseledamot eller suppleant har utsetts enligt lagen
(1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda, skall detta
anges i ansökningshandlingen.

Har ej den som ensam eller gemensamt med annan får teckna föreningens
firma egenhändigt skrivit sin namnteckning på ansökningshandlingen, skall
vid denna fogas särskild bilaga, på vilken namnteckningen finns.
Namnteckningen skall vara styrkt av vittnen. Lag (1988:1325).

Verksamhet i ett annat land inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES)

14 a § En understödsförening som driver verksamhet avseende
tjänstepensionsförsäkring får upprätta en filial, agentur eller
annat liknande driftställe (sekundäretablering) i ett annat
land inom EES, om det inte finns skäl att ifrågasätta att

1. föreningens organisation är ändamålsenlig,

2. föreningens finansiella situation är tillfredsställande med
hänsyn till den planerade verksamhetens art och omfattning, och

3. företrädaren för föreningen har tillräcklig kompetens och
erfarenhet och i övrigt är lämpad att leda verksamheten vid
sekundäretableringen.

En understödsförening som avser att upprätta en sådan
sekundäretablering som avses i första stycket skall underrätta
Finansinspektionen. Underrättelsen skall innehålla

1. uppgift om i vilket land sekundäretableringen skall
upprättas,

2. en plan för den tilltänkta verksamheten, med angivande av
sekundäretableringens organisation,

3. uppgift om sekundäretableringens adress, och

4. uppgift om vem som är företrädare för sekundäretableringen.

Om Finansinspektionen finner att förutsättningar för att
upprätta en sekundäretablering inte föreligger, skall
inspektionen meddela beslut om det inom tre månader från det
att inspektionen tagit emot en underrättelse enligt andra
stycket.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om vad den i andra stycket 2 angivna
verksamhetsplanen i övrigt skall innehålla. Lag (2005:1122).

14 b § Varje gång en understödsförening åtar sig ett uppdrag
att från en sekundäretablering meddela
tjänstepensionsförsäkring, ska föreningen lämna en särskild
underrättelse till Finansinspektionen. Underrättelsen ska
innehålla

1. uppgift om den som i egenskap av arbetsgivare ska betala
avgifterna, och

2. uppgift om det huvudsakliga innehållet i de överenskommelser
som ska ligga till grund för försäkringarna.

Finansinspektionen ska, om förutsättningarna enligt 14 a §
första stycket är uppfyllda, inom tre månader från det att
inspektionen har tagit emot en sådan underrättelse som avses i
första stycket lämna meddelande om underrättelsen till den
behöriga myndigheten i det land där sekundäretableringen är
upprättad.

Finansinspektionen ska samtidigt som den lämnar meddelandet
enligt andra stycket underrätta understödsföreningen om att ett
sådant meddelande lämnas.

Om Finansinspektionen med anledning av ett sådant meddelande
som avses i andra stycket får veta vilka
verksamhetsföreskrifter som är tillämpliga i det land där
sekundäretableringen är upprättad, ska inspektionen underrätta
understödsföreningen om det.

Verksamheten avseende tjänstepensionsförsäkring får inledas
efter det att föreningen tagit emot underrättelsen från
Finansinspektionen, eller i varje fall två månader efter det
att den behöriga myndigheten i det land där
sekundäretableringen är upprättad tagit emot inspektionens
meddelande enligt andra stycket.

Om Finansinspektionen finner att förutsättningar för att
bedriva verksamheten avseende tjänstepensionsförsäkring inte
finns, ska inspektionen vägra att lämna meddelande enligt andra
stycket. Beslut om detta ska fattas inom tre månader från det
att en underrättelse enligt första stycket togs emot.
Lag (2007:1463).

14 c § Varje gång en understödsförening åtar sig ett uppdrag
att från Sverige meddela tjänstepensionsförsäkring för
åtaganden som skall fullgöras i ett annat land inom EES
(gränsöverskridande verksamhet) skall föreningen lämna en
särskild underrättelse till Finansinspektionen. Underrättelsen
skall innehålla uppgift om

1. den som i egenskap av arbetsgivare skall betala avgifterna,
och

2. det huvudsakliga innehållet i de överenskommelser som skall
ligga till grund för försäkringarna.

Finansinspektionen skall, om de förutsättningar som anges i
14 a § första stycket är uppfyllda, inom tre månader från det
att inspektionen har tagit emot en sådan underrättelse som avses
i första stycket lämna meddelande om underrättelsen till den
behöriga myndigheten i det land där den gränsöverskridande
verksamheten skall bedrivas.

Finansinspektionen skall samtidigt som den lämnar meddelandet
enligt andra stycket underrätta understödsföreningen om att
meddelandet lämnas.

Om Finansinspektionen med anledning av ett sådant meddelande
som avses i andra stycket får veta vilka
verksamhetsföreskrifter som är tillämpliga i det land där den
gränsöverskridande verksamheten skall bedrivas, skall
inspektionen underrätta understödsföreningen om det.

Den gränsöverskridande verksamheten får inledas efter det att
föreningen tagit emot underrättelsen från Finansinspektionen,
eller i varje fall två månader efter det att den behöriga
myndigheten i det land där den gränsöverskridande verksamheten
skall bedrivas tagit emot inspektionens meddelande enligt andra
stycket.

Om Finansinspektionen finner att förutsättningar för att
bedriva verksamheten avseende tjänstepensionsförsäkring inte
föreligger, skall inspektionen vägra att lämna meddelande
enligt andra stycket. Beslut om detta skall fattas inom tre
månader från det att en underrättelse enligt första stycket
togs emot. Lag (2005:1122).

14 d § Om något av de förhållanden som angetts i en
underrättelse enligt 14 a-c §§ skall ändras sedan verksamheten
inletts, skall understödsföreningen underrätta
Finansinspektionen minst en månad innan ändringen genomförs.

Om Finansinspektionen finner att ändringen inte får göras,
skall inspektionen meddela beslut om det inom en månad från det
att underrättelsen kom in till inspektionen. Lag (2005:1122).

Medlemsförteckning

15 § Över understödsförenings medlemmar skall föras förteckning genom
styrelsens försorg. Förteckningen skall för varje medlem innehålla
uppgift om fullständigt namn, personnummer, senast kända hemvist och
tiden för inträdet i föreningen. För förening som meddelar pension skall
i fråga om pensionstagare, som ej är medlem, i förteckningen antecknas
motsvarande uppgifter utom beträffande tid för inträde i föreningen.

Under särskild rubrik skall i förteckningen vidare upptagas tillgängliga
uppgifter om fribrevsinnehavare, som ej är medlem i föreningen.

Förteckningen skall förvaras på betryggande sätt.

Medlemskap

16 § Fråga om antagande av medlem i understödsförening avgöres av
styrelsen med iakttagande av vad därom kan vara föreskrivet i stadgarna.

17 § Medlem får utträda ur understödsförening, om han icke på grund av
sin anställning är skyldig tillhöra denna. Anmälan om utträde skall göras
skriftligen. I stadgarna får föreskrivas, att namnunderskriften på
anmälningshandlingen skall vara styrkt av vittnen och att medlem under
viss tid efter anmälan, högst ett år, skall kvarstå i föreningen.

18 § Även om medlem utträtt eller uteslutits ur understödsförening eller
avlidit, har föreningen, om ej annat är föreskrivet i stadgarna, rätt
till dels stadgeenlig avgift för den tidsperiod, varunder avgången ägt
rum, dels vad som belöper på den avgångne enligt beslut om särskild
uttaxering som fattats före avgången.

Fribrev och återköp

19 § Avgår medlem ur understödsförening, har han vid pensionsförsäkring
rätt till fribrev och vid kapitalförsäkring rätt till fribrev eller
återköp, om ej Finansinspektionen med hänsyn till särskilda
omständigheter föreskrivit, för föreningen eller visst slag av försäkring
som denna meddelar, att sådan rätt ej skall föreligga.

Rätten till fribrev eller återköp får inskränkas endast genom villkor i
fråga om

1. den minsta tid under vilken försäkringen skall ha gällt,

2. det lägsta belopp som skall ha erlagts i avgifter för försäkringen,

3. de lägsta belopp till vilket fribrevs- eller återköpsvärde skall
uppgå. Lag (1992:1624).

Avgifter

20 § Understödsförening skall till verksamhetens bedrivande uttaga fasta
medlemsavgifter. Har föreningen flera verksamhetsgrenar, skall särskild
avgift uttagas för varje verksamhetsgren.

Uttagande av avgifter får ej göras beroende av att försäkringsfall
inträffat inom föreningen.

Om stadgarna medger särskild uttaxering, får sådan ske endast när
föreningens tillgångar är otillräckliga för verksamhetens behöriga
utövande.

Information

20 a § Medlemmar och andra som är ersättningsberättigade på
grund av försäkringar i en understödsförening som driver
verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring skall ges den
information som behövs om föreningen och dess verksamhet samt
om sina försäkringar och de överenskommelser som ligger till
grund för försäkringarna. Informationen skall tydligt visa
försäkringarnas villkor och värdeutveckling.

Information som avses i första stycket skall ges även i fall då
en medlem erbjuds att teckna en tjänstepensionsförsäkring.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela närmare föreskrifter om vilken information som en
understödsförening skall lämna till medlemmarna och andra
ersättningsberättigade på grund av försäkringar.
Lag (2005:1122).

Tystnadsplikt

20 b § Uppgift om genetisk undersökning eller genetisk
information som avser en enskild person får inte obehörigen
röjas.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna
i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Lag (2009:412).

Försäkringsteknisk utredning

21 § Styrelse för understödsförening skall minst vart femte år låta
verkställa försäkringsteknisk utredning av föreningens ställning vid
närmast föregående års slut och inge utredningen till Finansinspektionen
inom tid som inspektionen bestämmer. Beträffande sjukhjälpsverksamhet
föreligger dock sådan skyldighet endast om sjukpenning meddelas för
längre tid än 180 dagar för ett sammanhängande sjuklighetstillstånd. Har
föreningen flera verksamhetsgrenar, skall varje verksamhetsgren behandlas
särskilt i utredningen.

Finansinspektionen kan helt eller delvis befria förening från
skyldigheten att i visst fall låta verkställa försäkringsteknisk
utredning, om föreningens rörelse är av mindre omfattning eller annat
skäl till befrielse föreligger.

Finansinspektionen kan ålägga förenings styrelse att också på annan tid
eller i annat fall än som följer av vad förut i denna paragraf sagts låta
verkställa försäkringsteknisk utredning.

Försäkringsteknisk utredning skall enligt av Finansinspektionen
fastställda grunder och meddelade föreskrifter verkställas av person, som
är behörig att utöva befattning som aktuarie vid livförsäkringsbolag
eller som av inspektionen förklarats behörig att verkställa utredningen.
Lag (1992:1624).

22 § Vid försäkringsteknisk utredning skall premiereserv beräknas för
varje verksamhetsgren. Premiereserven utgör skillnaden mellan
kapitalvärdet av föreningens framtida utgifter för löpande försäkringar
och kapitalvärdet av de avgifter som föreningen kan ha att ytterligare
uppbära för dessa försäkringar.

22 a § En understödsförening som driver verksamhet avseende
tjänstepensionsförsäkring skall i stället för 22 § tillämpa 7
kap. 1 och 2 §§ försäkringsrörelselagen (1982:713) samt
föreskrifter som meddelats med stöd av de bestämmelserna.
Lag (2005:1122).

Fondbildning

23 § Vid bokslutet skall för varje verksamhetsgren till en
försäkringsfond för denna avsättas vad som av intäkterna ej åtgått för
kostnader under räkenskapsåret.

Framgår av försäkringsteknisk utredning att försäkringsfond överstiger
vad som behövs för att täcka premiereserven jämte en tjugondel därav, får
överskjutande belopp helt eller delvis undantagas från försäkringsfonden,
om stadgarna innehåller bestämmelse enligt vilken det får ske.

I annat fall än som avses i andra stycket får medel undantagas från
försäkringsfond endast efter Finansinspektionens medgivande. Sådant
medgivande får ej lämnas, om åtgärden kan äventyra föreningens förmåga
att fullgöra sina förpliktelser. Lag (1992:1624).

Kapitalplacering

24 § Vid varje tidpunkt skall ett belopp, som täcker summan av
dels försäkringsfonder, dels understödsföreningens övriga
skulder, annan fond än försäkringsfond ej medräknad, vara
redovisat i följande slag av tillgångar, nämligen

1. obligationer eller andra skuldförbindelser som utfärdats
eller garanterats av staten,

2. obligationer som utfärdats av Sveriges allmänna
hypoteksbank, Svenska skeppshypotekskassan eller av Nordiska
investeringsbanken, eller andra skuldförbindelser som utfärdats
av sådan kreditinrättning, dock inte sådana för den allmänna
rörelsen avsedda förskrivningar, som medför rätt till betalning
först efter utfärdarens övriga fordringsägare (förlagsbevis),

3. obligationer som utfärdats eller garanterats av
bankaktiebolag, sparbank eller medlemsbank eller andra
fordringsbevis som utfärdats av sådant bankinstitut eller
Riksbanken, dock ej förlagsbevis,

4. obligationer eller andra skuldförbindelser, utfärdade eller
garanterade av kommun,

5. obligationer som utfärdats av svenskt näringsföretag och som
offentligen utbjudits av bankaktiebolag, sparbank, medlemsbank,
eller Nordiska investeringsbanken,

6. skuldförbindelser, för vilka föreningen har säkerhet i form
av panträtt på grundval av

inteckning i jordbruks-, bostads-, kontors- eller
affärsfastighet inom fyra femtedelar eller i annan fastighet
inom två tredjedelar av senast fastställda taxeringsvärde,
eller

inteckning i tomträtt, till vilken hör byggnad som är avsedd
för bostads-, kontors-, eller affärsändamål, inom fyra
femtedelar eller i annan tomträtt inom två tredjedelar av
senast fastställda taxeringsvärde, med den ytterligare
begränsning som Finansinspektionen kan komma att föreskriva med
hänsyn till tomträttsavtalets innehåll eller annan
omständighet,

dock att, utom i fråga om sådant lån till kommun för vilket
inspektionen medgett undantag, byggnad skall, för att
säkerheten skall få godtas, vara brandförsäkrad i svenskt
försäkringsbolag eller i utländskt försäkringsföretag som har
rätt att driva försäkringsrörelse här i riket,

7. andra svenska eller utländska värdehandlingar utom sådana
som skall infrias i främmande valuta, om de till art och
säkerhet kan anses jämförliga med värdehandlingar som avses i
någon av punkterna 1-6,

8. lån mot säkerhet i föreningens försäkringsbrev inom
återköpsvärdet,

9. föreningen tillhörig fastighet eller tomträtt intill de
gränser och med de brandförsäkringsvillkor som enligt 6 gäller
beträffande inteckning, eller

10. värdet av svenskt försäkringsbolags ansvarighet på grund av
försäkringar, som övertagits i återförsäkring.

Förening, som enligt sina stadgar huvudsakligen är avsedd för
anställda i visst eller vissa företag, får även fullgöra i
första stycket förskriven redovisning i sådana av ett eller
flera av företagen utfärdade skuldförbindelser, för vilka
föreningen äger säkerhet i värdehandlingar som avses i samma
stycke 1-5 och 7.

Vid tillämpning av första stycket 6 ersätts, om
Finansinspektionen har medgett det,

fyra femtedelar av taxeringsvärdet med sjuttio procent av det
uppskattade värdet av fastigheten respektive av byggnad eller
annan egendom som hör till tomträtten eller, om pantvärde
fastställts för egendomen enligt gällande bestämmelser om lån
av statsmedel till främjande av bostadsbyggandet, med
sjuttiofem procent av pantvärdet, samt

två tredjedelar av taxeringsvärdet med sextio procent av
egendomens uppskattade värde.

Med uppskattat värde avses det värde som understödsföreningen
har bestämt på grundval av särskild värdering. Har medgivande
enligt tredje stycket lämnats får belopp som dittills har
redovisats enligt första stycket 6 dock redovisas på samma sätt
även i fortsättningen.

Utan hinder av första och andra styckena får ett belopp, som
svarar mot högst en femtedel av föreningens försäkringsfonder,
redovisas i andra värdehandlingar än som förut sagts, dock inte
i aktier eller i andelar i en investeringsfond, och i
tillgångar som nämns i första stycket 9 utöver där angiven
gräns. Lag (2004:51).

24 a § Finansinspektionen kan efter ansökan av en understödsförening
besluta att föreningen i stället för 24 § första stycket 1–10 och
andra-femte styckena, skall tillämpa 7 kap. 9 a-10 g §§
försäkringsrörelselagen (1982:713) och föreskrifter som meddelats med
stöd av de bestämmelserna samt punkt 4 i övergångsbestämmelserna till
lagen (1995:779) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713).
Lag (1995:784).

24 b § För en understödsförening som driver verksamhet avseende
tjänstepensionsförsäkring skall i stället för 23-24 a §§ gälla
bestämmelserna i andra-femte styckena.

Understödsföreningens samlade tillgångar skall placeras i
enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 9 a § andra och tredje
meningarna försäkringsrörelselagen (1982:713) samt på det sätt
som bäst gagnar de ersättningsberättigades intressen och också
i övrigt på ett aktsamt sätt. Av tillgångarna får högst

1. fem procent utgöras av aktier och andra värdepapper som kan
jämställas med aktier samt obligationer och andra
skuldförbindelser från samma emittent eller låntagare, om denne
i egenskap av arbetsgivare betalar avgifter till föreningen
(uppdragsgivande företag) och

2. tio procent utgöras av sådana tillgångar som avses i 1, och
som getts ut av företag i en grupp av emittenter eller
låntagare med sådan inbördes anknytning som anges i 7 kap.
10 c § andra stycket försäkringsrörelselagen, vari ett
uppdragsgivande företag ingår.

Begränsningarna i andra stycket 1 och 2 gäller inte sådana
tillgångar som svenska staten eller en utländsk stat svarar
för.

Beträffande användande av optioner och terminskontrakt eller
andra liknande finansiella instrument skall
understödsföreningen tillämpa 7 kap. 17 b §
försäkringsrörelselagen och föreskrifter som meddelats med stöd
av de bestämmelserna.

I fråga om tillgångar som svarar mot försäkringstekniska
avsättningar skall understödsföreningen även tillämpa 7 kap. 9,
10 a, 10 c-10 f och 12-14 §§ försäkringsrörelselagen samt
föreskrifter som meddelats med stöd av de bestämmelserna.
Lag (2005:1122).

24 c § En understödsförening som driver verksamhet avseende
tjänstepensionsförsäkring skall upprätta och följa
placeringsriktlinjer. Sådana riktlinjer skall innehålla
principerna för placering av samtliga tillgångar, med en
särskild redovisning av principerna för placering av de
tillgångar som används för skuldtäckning. Regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare
föreskrifter om vad riktlinjerna skall innehålla.

Senast när placeringsriktlinjer börjar användas, skall de ges
in till Finansinspektionen. Understödsföreningen skall
samtidigt lämna in en redogörelse för de konsekvenser som
riktlinjerna får för understödsföreningen samt för medlemmarna
och andra ersättningsberättigade på grund av försäkringarna.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela närmare föreskrifter om vad redogörelsen skall
innehålla.

Bestämmelserna i andra stycket gäller också vid ändring av
placeringsriktlinjer. Lag (2005:1122).

25 § En understödsförening som driver verksamhet avseende
tjänstepensionsförsäkring skall, utöver tillgångar som
motsvarar försäkringstekniska avsättningar enligt 22 a § samt 7
kap. 1 § försäkringsrörelselagen (1982:713), vid varje tidpunkt
ha en tillräcklig kapitalbas. Bestämmelserna om kapitalbasens
sammansättning i 7 kap. 22 § och 26 § fjärde stycket första
meningen försäkringsrörelselagen skall tillämpas på motsvarande
sätt.

Kapitalbasen skall minst uppgå till en nivå som beräknas med
utgångspunkt i verksamhetens art och omfattning
(solvensmarginalen) enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 §
försäkringsrörelselagen.

Om kapitalbasen understiger solvensmarginalen, skall
Finansinspektionen vidta åtgärder enligt bestämmelserna i 71 §
femte och sjunde styckena. Lag (2005:1122).

25 a § På begäran av en understödsförening eller flera
understödsföreningar ingående i en försäkringsgrupp som driver
verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring enligt denna lag,
ska Finansinspektionen granska tillförlitligheten hos den
interna modell som understödsföreningen eller
försäkringsföretag i försäkringsgruppen valt för att beräkna
ett kapitalkrav med hänsyn tagen till de kvantifierbara risker
som föreningen eller företagen i gruppen är utsatta för. Vid
granskningen ska de grundläggande krav beaktas som framgår av
artiklarna 120–125 i Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande
av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet.

Om en behörig myndighet på begäran av flera försäkringsföretag
ingående i en försäkringsgrupp, vilken även omfattar en svensk
understödsförening, granskar tillförlitligheten hos en intern
modell för företagen i gruppen, får Finansinspektionen, utföra
den del av granskningen som avser den svenska
understödsföreningen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om grunderna för bedömningen av
tillförlitligheten hos interna modeller enligt första stycket.
Lag (2010:1500).

26 § Understödsförening får inte lämna kredit till

1. styrelseledamot, styrelsesuppleant, revisor,
revisorssuppleant, innehavare av befattning i ledande ställning
i föreningen eller person som verkställer försäkringsteknisk
utredning åt föreningen,

2. den som är gift med eller är syskon eller släkting i rätt
upp- eller nedstigande led till personer som avses under 1,
eller är besvågrad med en sådan person i rätt upp- eller
nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres
syskon,

3. bolag, förening eller annan sammanslutning, vari person som
avses under 1 eller 2 i egenskap av delägare eller medlem har
ett väsentligt ekonomiskt intresse.

Förening får ej heller lämna kredit mot säkerhet av borgen av
någon som avses i första stycket.

Vid tillämpningen av denna paragraf likställs
äktenskapsliknande samlevnad med äktenskap, om de sammanlevande
tidigare har varit gifta med varandra eller har eller har haft
barn gemensamt.

En understödsförening som driver verksamhet avseende
tjänstepensionsförsäkring får inte ställa säkerhet för tredje
man.

Bestämmelserna i första stycket utgör inte något hinder för en
understödsförening att i enlighet med stadgarna lämna kredit
mot säkerhet av försäkringsbrev som har utfärdats av
föreningen.

Finansinspektionen kan medge undantag från bestämmelserna i
första-tredje styckena, om det finns synnerliga skäl till
detta. Lag (2005:1122).

Försäkringsgrupper

Vilka företag som ingår i en försäkringsgrupp

26 a § En försäkringsgrupp enligt denna lag består av en
understödsförening och

1. dess dotterföretag eller intresseföretag som är
försäkringsföretag, och

2. de försäkringsföretag med vilka understödsföreningen har en
gemensam eller i huvudsak gemensam ledning.

I fråga om vad som är dotterföretag och intresseföretag
tillämpas 1 kap. 9, 9 b, 9 e och 9 f §§ försäkringsrörelselagen
(1982:713). Det som föreskrivs i fråga om intresseföretag ska
vid tillämpningen av första stycket samt 26 b och 26 f §§ även
gälla företag som inte är ett dotterföretag eller
intresseföretag, om ägandet i företaget direkt eller indirekt
uppgår till minst 20 procent av kapitalet eller av samtliga
röster. Lag (2007:1463).

26 b § En försäkringsgrupp enligt 26 a § första stycket
omfattar även

1. understödsföreningens andra dotterföretag och
intresseföretag, och

2. andra företag med vilka understödsföreningen har en gemensam
eller i huvudsak gemensam ledning. Lag (2006:532).

Kontroll av affärshändelser och avtal inom försäkringsgruppen

26 c § En understödsförening som avses i 26 a § första
stycket ska ha en god kontroll över affärshändelser och avtal
med andra företag inom försäkringsgruppen samt deras påverkan
på föreningens ekonomiska ställning, så att föreningens
förmåga att fullgöra sina förpliktelser inte äventyras.

Första stycket gäller även affärshändelser och avtal mellan
understödsföreningen och en fysisk person som har ett
kvalificerat innehav i eller en nära förbindelse med ett
företag inom försäkringsgruppen. I fråga om vad som är en
nära förbindelse eller ett kvalificerat innehav tillämpas
1 kap. 9 c och 9 i §§ försäkringsrörelselagen (1982:713).
Lag (2009:350).

Gruppbaserad kapitalbas

26 d § En understödsförening som avses i 26 a § första stycket
och som driver verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring
skall, utöver vad som föreskrivs i 25 §, ha en kapitalbas som
är tillfredsställande med hänsyn till andra företag i
försäkringsgruppen (gruppbaserad kapitalbas). När den
gruppbaserade kapitalbasen bestäms skall 7 kap. 22 §, 24 a §
första-tredje styckena och 26 § fjärde stycket första meningen
försäkringsrörelselagen (1982:713) tilllämpas.

Den gruppbaserade kapitalbasen skall uppgå till en nivå som är
tillräcklig med hänsyn till andra företag i försäkringsgruppen
(gruppbaserad solvensmarginal). När den gruppbaserade
solvensmarginalen bestäms skall 7 kap. 23 §
försäkringsrörelselagen tillämpas. Lag (2006:532).

Beräkning av gruppbaserad ekonomisk ställning

26 e § En understödsförening som avses i 26 a § skall göra en
beräkning av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal för
att bestämma den ekonomiska ställningen med hänsyn till andra
företag i försäkringsgruppen. Beräkningen skall göras enligt en
sammanläggnings- och avräkningsmetod. Om det finns skäl får
beräkningen i stället göras enligt en konsolideringsmetod.

För en understödsförening som inte driver verksamhet avseende
tjänstepensionsförsäkring skall följande gälla. Den
gruppbaserade kapitalbasen skall beräknas med tillämpning av 7
kap. 22 och 24 §§ samt 26 § tredje stycket första meningen
försäkringsrörelselagen (1982:713). Den gruppbaserade
solvensmarginalen skall beräknas med tillämpning av 7 kap. 23 §
för livförsäkringsrörelse och 7 kap. 25 § för
skadeförsäkringsrörelse.

Vid beräkningen skall dotterföretag eller intresseföretag som
är försäkringsföretag beaktas proportionellt efter
understödsföreningens innehav om inte särskilda skäl talar för
att de beaktas till annan andel.

Beräkningen skall särskilt tillgodose att avdrag från
kapitalbasen görs för dels tillgångar som får ingå i
kapitalbasen hos ett annat försäkringsföretag i
försäkringsgruppen, dels värden som skapats internt inom
gruppen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall
meddela föreskrifter om beräkningsmetodernas användning och
innehåll. Lag (2005:1122).

Gruppbaserad redovisning

26 f § En understödsförening som avses i 26 a § första stycket
ska upprätta och till Finansinspektionen ge in en särskild
redovisning som omfattar försäkringsgruppen (gruppbaserad
redovisning).

En gruppbaserad redovisning ska innehålla en sammanställning av
sådana väsentliga affärshändelser och avtal som avses i 26 c §.
Redovisningen ska även innehålla en sådan beräkning som avses i
26 e §.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om den gruppbaserade redovisningens
utformning och innehåll samt när handlingarna ska ges in till
Finansinspektionen. Lag (2007:1463).

Företag som får utelämnas från en gruppbaserad redovisning

26 g § Finansinspektionen får besluta att ett företag helt
eller delvis utelämnas från en gruppbaserad redovisning enligt
26 f §, om

1. företaget är beläget i ett land utanför Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet och det finns rättsliga hinder för
överföring av nödvändig information,

2. företaget är av ringa betydelse med hänsyn till syftet med
tillsynen, eller

3. ett beaktande av företaget skulle vara olämpligt eller
vilseledande med hänsyn till syftet med tillsynen.
Lag (2007:1463).

Information till understödsförening som skall upprätta en
gruppbaserad redovisning

26 h § Ett företag som ingår i en försäkringsgrupp enligt 26 a
och 26 b §§ samt sådana fysiska personer som avses i 26 c §
andra stycket skall till en understödsförening som avses i 26 a §
första stycket lämna de uppgifter som behövs för att upprätta
en gruppbaserad redovisning som uppfyller kraven i denna lag
och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. Uppgifterna
skall lämnas på föreningens begäran så snart det kan ske.
Lag (2005:1122).

Tystnadsplikt

26 i § En styrelseledamot eller annan befattningshavare hos ett
företag som vid fullgörande av skyldigheter enligt 26 a-26 h §§
får kunskap om affärsförhållanden i ett företag eller hos en
person som enligt 26 h § ska lämna uppgifter, får inte
obehörigen röja vad han eller hon fått veta och inte heller
utnyttja kunskapen i strid med uppgiftslämnarens intresse.
Lag (2007:1463).

Uppgiftsskyldighet

26 j § Ett företag som avses i 26 i § är skyldigt att lämna ut
uppgifter om enskildas förhållanden till företaget, om det
under en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i
brottmål begärs av undersökningsledare eller om det i ett
ärende om rättslig hjälp i brottmål på framställning av en
annan stat eller en mellanfolklig domstol begärs av åklagare.
Lag (2006:532).

Meddelandeförbud

26 k § Den undersökningsledare eller åklagare som begär
uppgifter enligt 26 j § får förordna att företaget samt dess
styrelseledamöter och anställda inte får röja för kunden eller
för någon utomstående att uppgifter har lämnats enligt 26 j §
eller att det pågår en förundersökning eller ett ärende om
rättslig hjälp i brottmål.

Ett sådant förbud får meddelas om det krävs för att en
utredning om brott inte skall äventyras eller för att uppfylla
en internationell överenskommelse som är bindande för Sverige.

Förbudet skall vara tidsbegränsat, med möjlighet till
förlängning, och får inte avse längre tid än vad som är
motiverat med hänsyn till syftet med förbudet. I ett ärende om
rättslig hjälp i brottmål får dock förbudet tidsbegränsas
endast om den stat eller mellanfolkliga domstol som ansökt om
rättslig hjälp samtycker till detta.

Om ett förbud inte längre är motiverat med hänsyn till syftet
med förbudet, skall undersökningsledaren eller åklagaren
besluta att förordnandet skall upphöra. Lag (2006:532).

Ansvarsbestämmelse

26 l § Till böter döms den som uppsåtligen eller av grov
oaktsamhet bryter mot ett meddelandeförbud enligt 26 k §.
Lag (2006:532).

Understödsföreningens ledning m.m.

27 § Bestämmelserna i 21-23 §§, 25-30 §§ och 32-37 §§ lagen
(1951:308) om ekonomiska föreningar gäller i tillämpliga delar
i fråga om understödsförening med följande avvikelser, nämligen

1. att minst hälften av styrelsens ledamöter skall väljas på
föreningsstämma eller av organisation som kan anses företräda
medlemmarna,

2. att styrelseledamot får utses för tid till och med den
ordinarie föreningsstämma som skall äga rum under fjärde
räkenskapsåret efter det han utsetts, om Finansinspektionen
medgett det,

3. att anställd hos föreningen ej får vara styrelseordförande.

Vid tillämpningen av 37 § skall iakttagas att hänvisningen till
9 § skall avse 14 § denna lag.

Bestämmelser om arbetstagarrepresentanter finns i lagen
(1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda.

En juridisk person kan inte vara styrelseledamot.
Lag (2006:599).

27 a § En styrelseledamot eller dennes suppleant i en
understödsförening som driver verksamhet avseende
tjänstepensionsförsäkring skall ha de insikter och den
erfarenhet som måste krävas för att delta i ledningen av en
sådan förening och även i övrigt vara lämplig för uppgiften.

Av 6 § lagen (1986:436) om näringsförbud följer att den som är
underkastad näringsförbud inte får vara styrelseledamot eller
suppleant i en sådan understödsförening som avses i första
stycket. Lag (2005:1122).

28 § Styrelsen skall särskilt tillse

att föreningens verksamhet organiseras och drives på sätt som bäst
tillgodoser medlemmarnas och övriga förmånsberättigades intressen,

att föreningens bokföring fullgöres i överensstämmelse med lag och givna
föreskrifter,

att medelsförvaltningen är ordnad på ett betryggande sätt.

Styrelsen skall hålla sig fortlöpande underrättad om de förhållanden som
kan ha betydelse för föreningens verksamhet och ekonomiska ställning.

Finns anledning till antagande att föreningen ej kan fullgöra sina
utfästelser eller att föreningens ställning kommer att fortgående
försämras eller kan stadgarna av annan orsak ej längre anses svara mot de
allmänna kraven enligt 11 § första stycket, åligger det styrelsen att
till föreningsstämmans avgörande så snart det kan ske föreslå
stadgeändring eller annan lämplig åtgärd.

28 a § Styrelsen skall fastställa placeringsriktlinjer enligt
24 c §. Styrelsen ansvarar för att riktlinjerna följs och skall
fortlöpande pröva om de behöver ändras. Lag (2005:1122).

Bokföringsskyldighet och årsredovisning

29 § Bestämmelser om bokföring och annan redovisning finns i
bokföringslagen (1999:1078) och lagen (1995:1560) om
årsredovisning i försäkringsföretag. Lag (1999:1086).

30 § har upphävts genom lag (1999:1086).

Revision

31 § Bestämmelserna i 45 §, 46 § 1 och 2 mom. samt 49-51 §§ lagen
(1951:308) om ekonomiska föreningar gäller i tillämpliga delar i fråga om
understödsförening med följande avvikelser, nämligen

1. att styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall granskas
av minst två revisorer,

2. att revisor får utses för tid till och med den ordinarie stämma som
skall äga rum under tredje eller, om Finansinspektionen medgett det,
fjärde räkenskapsåret efter det han utsetts. Lag (1992:1624).

31 a § Revisorernas revisionsberättelse skall upprättas med
beaktande av att understödsföreningar skall tillämpa lagen
(1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.
Lag (1999:1086).

32 § Är understödsförenings verksamhet av stor omfattning eller
föreligger annars särskilda skäl till det, kan Finansinspektionen
föreskriva att minst en av revisorerna skall vara auktoriserad revisor
eller godkänd revisor.

När revisor eller revisorssuppleant utsetts skall anmälan därom
ofördröjligen göras till Finansinspektionen genom styrelsens försorg, om
han valts på föreningsstämma, och annars av den som tillsatt honom.
Närmare föreskrifter i fråga om sådan anmälan meddelas av inspektionen.
Lag (1992:1624).

32 a § Om revisorn vid fullgörandet av sitt uppdrag i
understödsföreningen får kännedom om förhållanden som

1. kan utgöra en väsentlig överträdelse av de författningar som
reglerar understödsföreningars verksamhet,

2. kan påverka understödsföreningens fortsatta drift negativt, eller

3. kan leda till att revisorn avstyrker att balansräkningen eller
resultaträkningen fastställs eller till anmärkning enligt 51 § andra
stycket lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar,

skall revisorn omgående rapportera detta till Finansinspektionen.
Lag (1996:754).

Föreningsstämma

33 § Bestämmelserna i 52-60 §§ och 61 § första och andra styckena lagen
(1951:308) om ekonomiska föreningar gäller i tillämpliga delar i fråga om
understödsföreningar. Vid tillämpningen av bestämmelserna skall
iakttagas, att vad där sägs om länsstyrelsen i ställt skall avse
Finansinspektionen och att hänvisningen i 58 § andra stycket till 48 §
skall avse 69 § denna lag.

Finansinspektionen kan medge att förening håller ordinarie
föreningsstämma endast vartannat eller vart tredje år och meddelar i
sådant fall de föreskrifter som behövs med anledning därav. Lag
(1992:1624).

34 § Ärende, som ej angetts i kallelse till stämma och som ej särskilt
meddelats medlemmarna enligt föreskrift i stadgarna, få avgöras på
stämman endast om ärendet enligt denna lag eller stadgarna skall
förekomma på stämman eller omedelbart föranledes av ärende som skall
avgöras där. Annat ärende än som avses i 37, 40, 56 eller 63 § får dock
avgöras på ordinarie stämma, om tre fjärdelelar av de närvarande
samtycker till det.

35 § I stadgarna får bestämmas, att föreningsstämmas befogenhet skall
helt eller delvis utövas av särskilt utsedda fullmäktige. Minst hälften
av fullmäktige skall utses av föreningens medlemmar eller av organisaion
som kan anses företräda medlemmarna.

Fullmäktig skall vara medlem i föreningen och får ej utses för längre tid
än tre år. Finansinspektionen kan, om särskilda skäl föreligger, medge
att även annan än medlem får vara fullmäktig och att fullmäktig får utses
för en tid av fyra år.

Fullmäktigsammanträde skall anses som föreningsstämma. Bestämmelserna i
52, 55-59 §§ och 61 § första och andra styckena lagen (1951:308) om
ekonomiska föreningar samt 34 § denna lag om medlem äger motsvarande
tillämpning på fullmäktig. Fullmäktig får dock ej rösta genom ombud. Lag
(1992:1624).

Talan mot styrelseledamot, revisor, föreningsmedlem eller
röstberättigad

36 § Bestämmelserna i 63-66 §§ lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar
äger motsvarande tillämpning på understödsförening.

Ändring av förenings stadgar

37 § Beslut om ändring av understödsförenings stadgar är
giltigt endast om samtliga röstberättigade förenat sig om
beslutet eller detta fattats på två på varandra följande
föreningsstämmor och biträtts av minst två tredjedelar av de
röstande på den sist hållna stämman. Innebär beslutet, att ny
grund för medlemskaps upphörande införes, och skall det gälla
även dem som är medlemmar i föreningen när frågan avgöres, är
beslutet dock giltigt endast om samtliga medlemmar biträtt det
eller beslutet fattats på två på varandra följande ordinarie
stämmor och biträtts av minst tre fjärdedelar av de röstande på
den sist hållna stämman.

Om förening meddelar försäkringar enligt sådan allmän
pensionsplan som avses i 4 § lagen (1967:531) om tryggande av
pensionsutfästelse m.m., får styrelsen besluta om sådana
ändringar av stadgarna som påkallas av ändringar i den för
medlemmarna gällande pensionsplanen. Sådant beslut skall
anmälas på den föreningsstämma som hålles närmast efter det att
beslutet fattades.

Är för giltighet av beslut om stadgeändring ytterligare villkor
bestämt i stadgarna, gäller även det.

Beslut om stadgeändring skall genom styrelsens försorg
ofördröjligen underställas Finansinspektionen för godkännande
genom anmälan för registrering och får ej verkställas innan
registrering skett.

Ett beslut om att införa eller ändra en sådan bestämmelse i
stadgarna som avses i 11 § fjärde stycket får verkan vid
ingången av det räkenskapsår som inleds närmast efter beslutet.
Har beslutet vid den tidpunkten inte registrerats, skall dock
ändringen av stadgarna sakna verkan. Lag (2000:36).

38 § Stadgeändring som innebär inskränkning av rätt till pension eller
sjukhjälp får ej tillämpas på pensions- eller sjukdomsfall som inträffat,
innan slutgiltigt föreningsbeslut om ändringen fattades.

Talan mot föreningsstämmas beslut

39 § Bestämmelserna i 69 § 1 mom. första-tredje styckena och 2 mom. lagen
(1951:308) om ekonomiska föreningar äger motsvarande tillämpning på
understödsförening.

Likvidation och upplösning

Inledande av likvikationsförfarande

40 § Föreningsstämma kan besluta att föreningen skall träda i
likvidation. I andra fall om som avses i 41, 61 och 64 §§ är beslutet
giltigt endast om samtliga röstberättigade förenat sig om det eller
beslutet fattats på två på varandra följande stämmor, varav minst en
ordinarie, och biträtts av minst två tredjedelar av de röstande på den
sist hållna stämman. Är för giltighet av sådant beslut ytterligare
villkor bestämt i stadgarna, gäller även det.

Beslut om likvidation i andra fall än som avses i 41, 61 och 64 §§ skall
underställas Finansinspektionen för godkännande genom anmälan för
registrering på sätt som följer av 49 §. Lag (1992:1624).

41 § Understödsförening skall träda i likvidation, när förhållande
inträffar, på grund varav föreningen enligt bestämmelse i stadgarna skall
upphöra med sin verksamhet.

Nedgår understödsförenings medlemsantal under det minsta antal, som skall
gälla för föreningen, skall styrelsen omedelbart anmäla det till
Finansinspektionen. Inspektionen prövar om föreningen skall få fortsätta
sin verksamhet. Lämnas medgivande härtill föreskriver inspektionen de
villkor som skall gälla och bestämmer nytt minsta antal medlemmer för
föreningen. Beslutar inspektionen att ej medge föreningen att fortsätta
verksamheten, skall föreningen träda i likvidation. Lag (1992:1624).

42 § Om understödsförenings skyldighet att träda i likvikation, när
förenings konkurs avslutas med överskott och när hela rörelsen överlåtes,
finns bestämmelser i 61 § och 64 §.

43 § har understödsförening beslutat träda i likvidation eller skall
likvidation ske av anledning som anges i 41, 61 eller 64 § skall en eller
flera likvidatorer väljas på föreningsstämma för att verkställa
likvidationen. I stadgarna kan vara bestämt att dörutöver en eller flera
likvidatorer skall tillsättas i annan ordning.

44 § Har sådant förhållande inträffat som påkallar likvidation enligt 41,
61 eller 64 § och har ej inom sex vexkor därefter i registret införts
uppgift om att föreningen trätt i likvidation, skall rätten på ansökan av
styrelseledamot eller medlem eller på anmälan av Finansinspektionen och
efter föreningens hörande förklara att föreningen skall träda i
likvidation. Rätten skall därvid förelägga föreningen att inom viss tid,
ej understigande sex veckor, till rätten inge bevis om registrering att
föreningen utsett en eller flera likvidatorer vid påföljd att annars en
eller flera likvidatorer förordnas av rätten. Lag (1992:1624).

45 § Saknar understödsförening till registret anmäld behörig styrelse,
kan styrelseledamot, föreningsmedlem och borgenär samt annan, vars rätt
kan vara beroende av att det finns någon som kan företräda föreningen,
ansöka hos rätten att föreningen skall förklaras skyldig att träda i
likvidation. Finansinspektionen kan hos rätten göra anmälan om sådant
förhållande som nu sagts.

Bestämmelserna i 72 § tredje och fjärde styckena lagen (1951:308) om
ekonomiska föreningar äger motsvarande tillämpning på ansökan eller
anmälan enligt första stycket. Lag (1992:1624).

46 § Utser understödsförening ej likvidatorer, fastän sådant förhållande
inträffat som enligt 41 eller 61 § påkallar likvidation, är de som med
vetskap om förhållandet deltar i beslut om att fortsätta föreningens
verksamhet eller handlar på dess vägnar solidariskt ansvariga för
uppkommande förbindelser.

Likvidator

47 § Bestämmelserna i 76 och 77 §§ lagen (1951:308) om ekonomiska
föreningar äger motsvarande tillämpning på understödsförening. Vid
tillämpningen av 77 § skall iakttagas att vad där sägs om länsstyrelsen i
stället skall avse Finansinspektionen. Lag (1992:1624).

48 § Visar likvidator uppenbar motvilja eller försummelse vid
fullgörandet av sitt uppdrag, kan rätten på anmälan av Finansinspektionen
och efter likvidatorns hörande entlediga honom och förordna annan i hans
ställe. Underrättelse om sådant beslut skall ofördröjligen genom rättens
försorg avsändas för registrering. Lag (1992:1624).

Registrering

49 § Bestämmelserna i 78 och 79 §§ lagen (1951:308) om ekonomiska
föreningar äger motsvarande tillämpning på understödsförening. Vid
tillämpningen av bestämmelserna skall dock iakttagas att vad som i 78 §
sägs om länsstyrelsen i stället skall avse Finansinspektionen och att
hänvisningen i 79 § till 9 § skall avse 14 § i denna lag. Lag
(1992:1624).

Likvidationsrevisor

50 § Bestämmelserna i 80 § lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar äger
motsvarande tillämpning på understödsförening med undantag av
hänvisningen till 47 §.

Bestämmelserna i 32 § denna lag om revisor äger motsvarande tillämpning
på likvidationsrevisor.

Styrelsens slutredovisning

51 § Bestämmelserna i 81 § lagen (1951:308) om ekonomiska
föreningar tillämpas också på understödsförening med undantag
av hänvisningen till 38 § andra, tredje och sjunde styckena
samt till 39-43 §§.

Bestämmelserna i lagen (1995:1560) om årsredovisning i
försäkringsföretag tillämpas på slutredovisning.
Lag (1999:1086).

Föreningsstämma

52 § Bestämmelserna i 82 § lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar äger
motsvarande tillämpning på understödsförening.

Likvidatorernas förvaltning och redovisning

53 § Bestämmelserna i 83 §, 84 § första stycket första och andra
punkterna, andra och tredje styckena samt 85-87, 89 och 90 §3 lagen
(1951:308) om ekonomiska föreningar gäller i tillämpliga delar i fråga om
understödsförening. Vid tillämpningen av bestämmelserna skall dock
iakttagas att hänvisningen i 84 § andra stycket till 73 § skall avse 71 §
i denna lag och att, i samband med anmälan enligt 90 §, till
Finansinspektionen skall lämnas avskrifter av förvaltningsberättelsen
jämte redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen. Lag (1992:1624).

53 a § Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
skall tillämpas i fråga om likvidatorernas redovisning och
slutredovisning. Bestämmelserna i 5 kap. 18-25 §§ och 6 kap. 2 §
årsredovisningslagen (1995:1554) samt 5 kap. 2 § 7 och 8 samt
6 kap. 2 och 3 §§ lagen om årsredovisning i försäkringsföretag
tillämpas dock inte. Lag (1999:1086).

53 b § Vad som föreskrivs i 31 a § tillämpas även på
likvidationsrevisorernas revisionsberättelse. Lag (1999:1086).

54 § Under tid då understödsförening är i likvidation får ej ny medlem
antagas eller förskott på framtida förmåner lämnas. Rätt för medlem att
vid avgång ur föreningen få ut del av dess tillgångar gäller endast om
medlemmen avgått innan likvidationsbeslut fattats av föreningen eller
meddelats av domstol.

Under likvidationen får ej de fasta avgifter och uttaxerade belopp
utkrävas eller de försäkringsförmåner utges, som förfallit till betalning
sedan beslutet om likvidationen fattades av föreningen eller meddelades
av domstol. Pensionsbelopp som förfallit till betalning efter denna
tidpunkt får dock utbetalas, om pensionsfallet inträffat dessförinnan och
utbetalning kan ske utan förfång för borgenär, medlem eller
förmånsberättigad.

Har likvidationsbeslut fattats på flera föreningsstämmor gäller vad i
första stycket andra punkten och andra stycket sagts beslutet på den
sista stämman.

Finansinspektionen kan medge att förenings verksamhet får fortsättas
under likvidationen, om det kan antagas främja en ändamålsenlig
avveckling av föreningen. Sådant medgivande får förenas med föreskrifter.
Lag (1992:1624).

55 § Vid understödsförenings likvidation får överlåtelse av föreningens
rörelse eller fördelning av föreningens tillgångar ej ske, förrän den i
kallelsen på föreningens okända borgenärer utsatta inställelsedagen är
förbi och alla kända skulder betalats. Till sådana skulder räknas
försäkringsförmån, som förfallit till betalning innan
likvidationsbeslutet fattats av föreningen eller meddelats av domstol,
samt sådan obetald andel i föreningens tillgångar som enligt stadgarna
tillkommer medlem, som avgått före beslutet, eller dennes
rättsinnehavare. Är skuld till någon del tvistig eller ej förfallen och
kan betalning därför eller av annan orsak ej ske, skall medel som fordras
för betalningen hållas inne.

Har likvidationsbeslut fattats på flera föreningsstämmor gäller vad i
första stycket andra punkten sagts beslutet på den sista stämman.

56 § Om förslag till överlåtelse av föreningens rörelse på annan
understödsförening eller på försäkringsbolag kan åstadkommas, skall
likvidatorerna utlysa föreningsstämma för behandling av förslaget och på
stämman lägga fram anbud som lämnats på rörelsens övertagande. Beslut om
överlåtelse är giltigt endast om samtliga röstberättigade förenat sig om
beslutet eller detta fattats på två på varandra följande föreningsstämmor
och biträtts av minst två tredjedelar av de röstande på den sist hållna
stämman. Är för giltighet av beslut om överlåtelse ytterligar villkor
bestämt i stadgarna, gäller även det.

Är ej annat bestämt i stadgarna, gäller vid överlåtelse av rörelsen att
rätt till pension har företräde framför andra rättigheter till framtida
försäkringsförmåner, om pensionsfallet inträffat innan beslutet om
likvidation fattades av föreningen eller meddelades av domstol. Har
sådant beslut fattats på flera föreningsstämmor gäller vad nu sagts
beslutet på den sista stämman.

Beslut om överlåtelse skall av likvidatorerna ofördröjligen anmälas till
Finansinspektionen för godkännande. Avskrift av protokoll som förts i
ärendet och av de handlingar som lagts fram på föreningsstämma skall
fogas vid anmälningshandlingen. Inspektionen skall vid prövningen av
beslutet tillse att ej vissa medlemmar eller andra förmånsberättigade
otillbörligt gynnas genom beslutet på övriga medlemmars eller
förmånsberättigades bekostnad.

Finansinspektionen skall ofördröjligen registrera beslut, varigenom
inspektionen godkänner beslut om överlåtelse av förenings rörelse. När
registrering skett, skall förening eller bolag som övertager rörelsen
anses ha inträtt i den likviderande föreningens rättigheter och
skyldigheter. Sistnämnda förenings återstående tillgångar och handlingar
skall överlämnas till övertagande förening eller bolag.

Styrelsen i förening eller bolag som övertagit understödsförenings
rörelse skall i den ordning som Finansinspektionen finner ändamålsenlig
underrätta dem, vars försäkringar eller förmåner omfattas av
överlåtelsen.

Sker ej överlåtelse av föreningens rörelse, skall stadgarnas bestämmelser
om förfarandet med föreningens behållna tillgångar vid dess upplösning
tillämpas. Lag (1992:1624).

57 § Har vid understödsförenings likvidation tillgångarna fördelats eller
överlämnats till någon som enligt stadgarna är berättigad att övertaga
dem, utan att betalning för skuld erlagts eller innehållits, eller
förslår ej innehållna medel till att betala skuld, är den som uppburit
något till förfång för borgenär skyldig att återbära vad han sålunda
fått, om föreningen ej kan fullgöra sina förpliktelser. Pensionsbelopp
som utbetalats med tillämpning av 54 eller 61 § skall återbäras, om
utbetalningen är till förfång för borgenär, medlem eller annan
förmånsberättigad. För brist som kan uppkomma när belopp skall återbäras
är likvidatorerna anvariga efter de grunder för skadeståndsskyldighet som
anges i 106, 108 och 109 §§ lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar.

Anser medlem eller annan förmånsberättigad att han vid fördelning av
föreningens tillgångar ej fått vad som belöper på honom, skall han väcka
talan mot föreningen inom tre månader efter det slutredovisning framlades
på föreningsstämma vid påföljd att han annars förlorar sin talan. I fråga
om återbäringsskyldighet och om likvidators ansvarighet äger första
stycket motsvarande tillämpning.

Har medlem eller annan förmånsberättigad ej inom fem år efter det
slutredovisning framlades på föreningsstämma anmält sig för att lyfta vad
han fått vid fördelningen, har han förlorat sin rätt.

Förenklat förfarande

58 § Kan det antagas att understödsförening som trätt i likvidation
saknar tillgångar eller att dessa ej förslår till betalning av
likvidationskostnaderna, kan rätten på anmälan av likvidatorerna och
efter Finansinspektionens hörande förklara att likvidationen skall läggas
ned och föreningen anses upplöst. När sådan förklaring meddelats, gäller
ej 50-57 §§. Tillgång som enligt vad nu sagts ej skall ingå i likvidation
skall efter rättens förordnande tillfalla allmännyttigt eller därmed
jämförligt ändamål.

Meddelande om förklaring enligt första stycket skall ofördröjligen genom
rättens försorg avsändas för registrering. Lag (1992:1624).

Fortsatt likvidationsförfarande

59 § Bestämmelserna i 92 § första, tredje och fjärde styckena lagen
(1951:308) om ekonomiska föreningar äger motsvarande tillämpning på
understödsförening. Vid tillämpningen av bestämmelserna skall dock
iakttagas att hänvisningen till 91 § skall avse 58 § denna lag.

Konkurs m.m.

60 § Bestämmelserna i 93 § och 94 § första stycket lagen (1951:308) om
ekonomiska föreningar äger motsvarande tillämpning på understödsförening.

61 § Är understödsförening ej i likvidation när dess egendom avträdes
till konkurs, äger 54 § motsvarande tillämpning tills konkursen avslutats
eller föreningen trätt i likvidation enligt andra stycket. Vad där sägs
om likvidationsbeslut skall i stället gälla beslutet om egendomsavträde.
Vidare skall iakttagas att utbetalning av pension ej får ske innan
konkursen avslutats.

Finns överskott när förenings konkurs avslutas och var föreningen ej i
likvidation då dess egendom avträddes till konkurs, skall föreningen
träda i likvidation. Vad i 54-56 §§ sägs om likvidationsbeslut skall
därvid i stället avse beslutet om egendomsavträde.

Talan mot likvidator eller likvidationsrevisor

62 § Bestämmelserna i 95 § lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar äger
motsvarande tillämpning på understödsförening.

Överlåtelse av understödsförenings rörelse utan föregående
likvidation

63 § Föreslås i annat fall än som avses i 56 § att understödsförenings
rörelse eller del därav skall överlåtas på annan sådan förening eller på
försäkringsbolag, skall anbud som lämnats på övertagandet läggas fram på
föreningsstämma. Beslut om överlåtelse är giltigt endast om samtliga
röstberättigade förenat sig om beslutet elle beslutet fattats på två på
varandra följande stämmor, varav minst en ordinarie, och biträtts av
minst två tredjedelar av de röstande å den sist hållna stämman. Är för
giltighet av beslut om överlåtelse ytterligare villkor bestämt i
stadgarna, gäller även det.

Är ej annat bestämt i stadgarna, skall rätt till pension, om
pensionsfallet inträffat före beslutet om överlåtelsen, ha företräde
framför andra rättigheter till framtida försäkringsförmåner. Ha beslutet
fattats på flera föreningstämmor, gäller vad nu sagts beslutet på den
sista stämman.

Beslut om överlåtelse skall genom styrelsens försorg ofördröjligen
anmälas till Finansinspektionen för godkännande. Avskrift av protokoll
som förts i ärendet och av de handlingar som lagts fram på
föreningsstämma skall fogas vid anmälningshandlingen. Inspektionen skall
vid prövningen av beslutet tillse att ej vissa medlemmar eller andra
förmånsberättigade otillbörligt gynnas genom beslutet på övriga
medelemmars eller förmånsberättigades bekostnad. Lag (1992:1624).

64 § Finansinspektionen skall ofördröjligen registrera beslut, varigenom
inspektionen godkänner beslut om överlåtelse av förenings rörelse. När
registrering skett, skall den förening eller det bolag som övertager
rörelsen anses ha inträtt i den överlåtande föreningens rättigheter och
skyldigheter mot medlemmarna och andra förmånsberättigade. Avser
överlåtelsen förenings hela rörelse skall föreningen träda i likvidation.

Styrelsen i förening eller bolag som övertagit understödsförenings
rörelse skall i den ordning som Finansinspektionen finner ändamålsenlig
underrätta dem, vars försäkringar eller förmåner omfattas av
överlåtelsen.

Försättes förening i konkurs sedan beslut om överlåtelse godkänts av
Finansinspektionen skall, vid tillämpning av bestämmelserna i
konkurslagen (1987:672) om återgång av avtal, överlåtelsen anses ha skett
dagen för godkännandet. Lag (1992:1624).

Registrering

65 § Bestämmelserna i 100 § första-fjärde och sjätte styckena, 101 och
102 §§ samt 103 § 1 mom. lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar äger
motsvarande tillämpning på understöds förening. Vid tillämpningen av
bestämmelserna skall iakttagas att vad där sägs om länsstyrelsen i
stället skall avse försäkrings inspektionen. Vidare gäller att
registrering skall vägras, förutom i fall som anges i 100 § tredje
stycket, även när förutsättningarna enligt 4 § denna lag för registrering
ej är uppfyllda och när medgivande eller godkännande som krävs enligt
denna lag ej lämnas. Lag (1974:171).

66 § Mot den som imhämtat kännedom om vad registret beträffande visst
förhållande innehåller vid den tidpunkt varom är fråga, kan ändring i
samma förhållande med laga verkan åberopas endast om han visas ha ägt
vetskap om ändringen.

Tillsyn

67 § Det åligger understödsförenings styrelse att på tid och
sätt som Finansinspektionen bestämmer

1. hålla föreningens kassa och övriga tillgångar samt böcker,
räkenskaper och andra handlingar tillgängliga för granskning av
inspektionen,

2. för varje räkenskapsår till inspektionen insända bestyrkt
kopia av protokoll fört vid föreningsstämma över beslut i fråga
om års- och koncernredovisningen eller revisionsberättelsen
samt en redogörelse för föreningen och dess verksamhet,

3. meddela de upplysningar och uppgifter i övrigt rörande
föreningen som inspektionen begär.

I en understödsförening som driver verksamhet avseende
tjänstepensionsförsäkring gäller skyldigheterna enligt första
stycket 1 och 3 även andra befattningshavare i ansvarig
ställning i föreningen.

Om understödsföreningen driver verksamhet i ett annat land inom
EES, skall styrelsen och andra befattningshavare i ansvarig
ställning i föreningen lämna upplysningar till behörig
myndighet i det landet i den utsträckning som följer av
Sveriges medlemskap i Europeiska unionen och som behövs för att
myndigheten skall kunna fullgöra sina uppgifter.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om vilka upplysningar en
understödsförening skall lämna till Finansinspektionen.
Lag (2005:1122).

68 § Bestämmelserna i 67 § 1 och 3 äger motsvarande
tillämpning i fråga om styrelse, ordförande och verkställande
direktör eller motsvarande befattningshavare i aktiebolag,
förening eller annan liknande sammanslutning, vars verksamhet
uteslutande har till syfte att biträda en eller flera
understödsföreningar vid verksamhetens bedrivande.

Föreligger intressegemenskap mellan understödsförening, å ena,
samt aktiebolag, förening eller annan liknande sammanslutning,
å andra sidan, kan Finansinspektionen, om det är nödvändigt med
hänsyn till tillsynsverksamheten, förelägga styrelse,
ordförande och verkställande direktör eller motsvarande
befattningshavare i sådan sammanslutning att avge särskild
redovisning över intressegemenskapen enligt föreskrifter som
meddelas av inspektionen. Lag (1999:227).

68 a § Finansinspektionen skall i sin tillsynsverksamhet
samarbeta med motsvarande utländska tillsynsmyndigheter i den
utsträckning som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska
unionen. Lag (2005:1122).

69 § Finansinspektionen kan förordna revisor att jämte övriga revisorer
för viss understödsförening granska styrelsens förvaltning och
föreningens räkenskaper. Inspektionen kan när som helst återkalla
uppdraget.

Revisor som förordnats av Finansinspektionen skall iakttaga de
föreskrifter, som inspektionen meddelar. Arvode till revisorn skall
betalas av föreningen med belopp som inspektionen bestämmer. Lag
(1992:1624).

70 § Finansinspektionen kan kalla till extra föreningsstämma och till
styrelsesammanträde. Företrädare för inspektionen får närvara och
deltaga i överläggningarna vid föreningsstämma eller vid sådant
styrelsesammanträde som utlysts av inspektionen. Lag (1992:1624).

71 § Finansinspektionen får meddela de anmärkningar i fråga om
understödsföreningens verksamhet som inspektionen anser behövs.

Finansinspektionen skall förelägga understödsförening att inom
viss tid vidtaga de åtgärder som behövs för rättelse, om

1. avvikelse skett från denna lag eller de för föreningen
gällande stadgarna eller de författningar eller föreskrifter i
övrigt som gäller för verksamheten,

2. stadgarna ej längre uppfyller de i 11 § första stycket
angivna allmänna kraven,

3. placeringsriktlinjerna enligt 24 c § inte längre är
tillfredsställande med hänsyn till omfattningen och
beskaffenheten av föreningens rörelse,

4. de tillgångar, vari försäkringsfond redovisas, ej är
tillräckliga för att trygga försäkringsutfästelserna, eller

5. annan allvarlig anmärkning kan riktas mot föreningens
verksamhet.

Om Finansinspektionen bedömer att medlemmarnas rättigheter i en
understödsförening som driver verksamhet avseende
tjänstepensionsförsäkring hotas, skall inspektionen förelägga
föreningen eller dess styrelse att upprätta och för godkännande
överlämna en finansiell saneringsplan. Inspektionen får i dessa
fall även besluta om att utse en särskild företrädare att sköta
hela eller delar av driften av föreningen.

Finansinspektionen får även i andra fall då inspektionen
bedömer att medlemmarnas intressen i en understödsförening som
driver verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring hotas
besluta om att utse sådan företrädare som avses i tredje
stycket.

Om en understödsförenings kapitalbas understiger
solvensmarginalen enligt 25 § eller, för en understödsförening
som avses i 26 a § första stycket, den gruppbaserade
kapitalbasen understiger den gruppbaserade solvensmarginalen
enligt 26 d §, skall Finansinspektionen förelägga föreningen
eller dess styrelse att upprätta en plan för att återställa en
tillfredsställande finansiell ställning och överlämna planen
till inspektionen för godkännande. Om kapitalbasen understiger
en tredjedel av solvensmarginalen enligt 25 § eller om
kapitalbasen inte har den sammansättning som anges i 7 kap.
26 § fjärde stycket försäkringsrörelselagen (1982:713), skall
inspektionen förelägga föreningen eller dess styrelse att
upprätta och för godkännande överlämna en plan för skyndsamt
återställande av kapitalbasen.

Om en understödsförening driver verksamhet i ett annat land
inom EES och föreningen inte rättar sig efter
Finansinspektionens eller behörig utländsk myndighets
föreläggande om rättelse, skall inspektionen vidta de åtgärder
som behövs för att förhindra fortsatta överträdelser.
Inspektionen skall underrätta den behöriga utländska
myndigheten om vilka åtgärder som vidtas.

Finansinspektionen får beträffande en understödsförening som
driver verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring begränsa
föreningens förfoganderätt eller förbjuda föreningen att
förfoga över sina tillgångar i Sverige, om

1. föreningen inte följer gällande bestämmelser om
försäkringstekniska avsättningar och skuldtäckning,

2. föreningens kapitalbas understiger en tredjedel av
solvensmarginalen, eller

3. föreningens kapitalbas understiger solvensmarginalen eller,
för en förening som avses i 26 a §, den gruppbaserade
kapitalbasen understiger den gruppbaserade solvensmarginalen
enligt 26 d §, och det finns särskilda skäl att anta att
föreningens finansiella ställning ytterligare kommer att
försämras.

Finansinspektionen får besluta hur försäkringsverksamheten
skall drivas efter ett sådant beslut som avses i sjunde
stycket.

Har ett föreläggande enligt andra, tredje eller femte stycket
inte följts inom bestämd tid och har det anmärkta förhållandet
inte heller på annat sätt undanröjts, kan Finansinspektionen
hos rätten ansöka om att föreningen skall förklaras skyldig att
träda i likvidation. Har sådan ansökan skett, skall
bestämmelserna i 72 § tredje stycket lagen (1951:308) om
ekonomiska föreningar tillämpas.

Styrkes ej innan rätten avgör ärendet att meddelat föreläggande
efterkommits, skall rätten förklara, att föreningen skall träda
i likvidation, och förordna en eller flera likvidatorer.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om innehållet i den finansiella
saneringsplan som krävs enligt tredje stycket.
Lag (2005:1122).

71 a § Om skyldigheten enligt 26 h § att lämna information till
en understödsförening som ska upprätta en gruppbaserad
redovisning inte fullgörs, får Finansinspektionen förelägga den
som ska lämna informationen att fullgöra sin uppgiftsskyldighet
direkt till inspektionen.

Ingår ett företag som omfattas av 26 h § i samma koncern som
understödsföreningen, får inspektionen kontrollera uppgifterna
på plats hos företaget. Lag (2007:1463).

71 b § Finansinspektionen skall anmäla beslut enligt 71 §
sjunde stycket om förbud eller begränsning i rätten att förfoga
över tillgångar till de behöriga myndigheterna i de EES-länder
där understödsföreningen enligt underrättelse bedriver
försäkringsverksamhet enligt 14 b eller 14 c §. Sådant beslut
skall dessutom anmälas till behöriga myndigheter i de EES-
länder där föreningen har tillgångar.

Finansinspektionen får i samband med anmälan enligt första
stycket begära att den behöriga utländska myndigheten i
samarbete med inspektionen vidtar motsvarande åtgärder.
Lag (2005:1122).

72 § Har understödsförening trätt i likvidation, kan Finansinspektionen
förordna likvidator att tillsammans med övriga likvidatorer verkställa
likvidationen. Föreningens firma tecknas därvid av denna likvidator i
förening med den eller dem som annars är berättigade att teckna firman.

Under förenings likvidation har Finansinspektionen samma befogenheter
beträffande likvidatorerna som i fråga om styrelsen.

Finansinspektionen kan förordna likvidationsrevisor att jämte övriga
likvidationsrevisorer granska likvidatorernas förvaltning och föreningens
räkenskaper under likvidation.

Likvidator och likvidationsrevisor som förordnats enligt denna paragraf
kan utlysa föreningsstämma. Bestämmelserna i 69 § äger motsvarande
tillämpning på sådan likvidator och likvidationsrevisor. Lag (1992:1624).

73 § Understödsförening ska med årliga avgifter bidra till att
täcka kostnaderna för Finansinspektionens verksamhet.

För granskning av ärenden enligt 25 a § första och andra
styckena får Finansinspektionen ta ut avgifter av de föreningar
som granskas.

Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter enligt denna
paragraf. Lag (2010:1500).

74 § Finansinspektionen kan vid vite förelägga styrelsen att
fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag eller andra
författningar att

1. till Finansinspektionen sända in handlingar enligt 67 § 2
eller försäkringsteknisk utredning enligt 21 § första stycket,

2. hos inspektionen göra behöriga anmälningar för registrering.

Förelägganden enligt första stycket 2 får inte meddelas, om
underlåtenhet att göra anmälan medför att föreningsstämmans
eller styrelsens beslut förfaller eller föreningen blir skyldig
att träda i likvidation.

Finansinspektionen kan förena annat föreläggande enligt denna
lag än som avses i första stycket med vite.

Har Finansinspektionen förelagt vite skall den mot vilken
föreläggandet riktas genast skriftligen underrättas om detta.

Följs inte ett sådant vitesföreläggande som avses i första
stycket kan Finansinspektionen döma ut vitet. Lag (1999:1086).

Besvär

75 § Finansinspektionens beslut om att vägra registrering av
understödsförening enligt 65 § får överklagas hos kammarrätten.
Detsamma gäller inspektionens beslut enligt 14 a–14 d §§.

Annat beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får
överklagas hos förvaltningsrätten. Detta gäller dock inte
beslut i ärenden som avses i 20 § första stycket 5
förvaltningslagen (1986:223). Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten av förvaltningsrättens
avgörande.

Inspektionen får bestämma att ett beslut om föreläggande eller
om verksamhetens drivande enligt 71 § åttonde stycket ska gälla
omedelbart.

Finansinspektionens beslut i ärenden enligt 25 a § första och
andra styckena får inte överklagas. Lag (2010:1500).

Skadestånd m.m.

76 § Bestämmelserna i 106–109 §§ lagen (1951:308) om ekonomiska
föreningar äger motsvarande tillämpning på understödsförening. Dessa
bestämmelser gäller även för den person som verkställer
försäkringsteknisk utredning åt föreningen. Lag (1982:1082).

76 a § Vad som föreskrivs i 32, 33, 69 och 106-109 §§ lagen
(1951:308) om ekonomiska föreningar om överträdelse av samma
lag gäller även överträdelser av lagen (1995:1560) om
årsredovisning i försäkringsföretag. Lag (1999:1086).

Straffbestämmelser

77 § Driver understödsförening utan att vara registrerad
försäkringsverksamhet som avses i denna lag, dömes den som på föreningens
vägnar deltar i åtgärd eller beslut som rör verksamheten till böter eller
fängelse i högst sex månader.

78 § Bestämmelserna i 110 § 1, 4 och 6 samt 111 och 112 §§ lagen
(1951:308) om ekonomiska föreningar gäller i tillämpliga delar i fråga om
understödsförening. Vid tillämpningen av bestämmelserna skall dock
iakttagas, att hänvisningarna i 110 och 111 §§ till 10 § skall avse 15 §
denna lag och att hänvisningen i 111 § 2 till 68 § skall avse 37 § denna
lag. Vidare skall iakttagas att vad som sägs om länsstyrelsen i stället
skall avse Finansinspektionen. Lag (1992:1624).

79 § Till böter dömes den som

1. uppsåtligen eller av grov oaktsamhet meddelar oriktig eller
vilseledande uppgift i försäkringsteknisk utredning som ingivits till
Finansinspektionen, eller i redogörelse eller upplysning, som lämnats
till inspektionen enligt 67 § eller 68 § första stycket,

2. underlåter att fullgöra skyldighet som avses i 21 § första stycket, 32
§ andra stycket, 41 § andra stycket, 56 § tredje stycket eller 63 §
tredje stycket. Lag (1992:1624).

80 § Är gärning som avses i 77-79 §§ belagd med straff i brottsbalken,
dömes ej till ansvar enligt denna lag.

Särskilda bestämmelser

81 § Bestämmelserna i 114-116 §3 lagen (1951:308) om ekonomiska
föreningar äger motsvarande tillämpning på understödsförening.

82 § Fordran som på grund av moderskapsförsäkring innestår hos
understödsförening får ej utmätas.

Om utmätningsfrihet för kapitalförsäkringar, sjukhjälp och
pension finns bestämmelser i försäkringsavtalslagen (2005:104)
och i 5 kap. utsökningsbalken. Lag (2005:111).

Särskilda bestämmelser för europakooperativ som driver
försäkringsrörelse

Inledande bestämmelser

83 § Bestämmelserna i denna lag om understödsföreningar skall
tillämpas även på europakooperativ som driver
försäkringsrörelse när det gäller frågor som inte regleras i
SCE-förordningen. I 84-115 §§ finns bestämmelser som
kompletterar SCE-förordningen när det gäller sådana
europakooperativ.

Vad som sägs om europakooperativ som driver försäkringsrörelse
gäller, om annat inte anges, endast sådana europakooperativ med
säte i Sverige. Lag (2006:599).

84 § Regler om arbetstagarinflytande i europakooperativ finns i
lagen (2006:477) om arbetstagarinflytande i europakooperativ.
Lag (2006:599).

Firma

85 § Ett europakooperativs firma skall innehålla beteckningen
SCE. Firman skall tydligt skilja sig från andra ännu bestående
firmor som är införda i det register som avses i 92 §.
Lag (2006:599).

Bildandet av ett europakooperativ

86 § Om inte annat följer av SCE-förordningen, skall
bestämmelserna om fusion av publika försäkringsaktiebolag i 15
a kap. försäkringsrörelselagen (1982:713) tillämpas på en
understödsförening som deltar i bildandet av ett
europakooperativ genom fusion. Lag (2006:599).

87 § En ekonomisk förening eller motsvarande utländsk förening
som har sitt huvudkontor i en stat utanför EES får delta i
bildandet av ett europakooperativ, om föreningen

1. är bildad i överensstämmelse med lagstiftningen i en stat
inom EES,

2. har sitt säte i den stat som avses i 1, samt

3. har faktisk och fortlöpande anknytning till ekonomin i en
stat inom EES.

Vid bildandet av ett europakooperativ på annat sätt än genom
fusion eller ombildning skall vad som sägs om en ekonomisk
förening eller motsvarande utländsk föreningsform i första
stycket gälla även annan sådan juridisk person som avses i
artikel 48 i fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen. Lag (2006:599).

88 § Om en understödsförening deltar i bildandet av ett
europakooperativ genom fusion, skall bestämmelsen om
redovisningsvaluta i 15 a kap. 1 § tredje stycket
försäkringsrörelselagen (1982:713) inte tillämpas på
understödsföreningen.

Första stycket gäller också när europakooperativet skall ha
sitt säte i en annan stat än Sverige. Lag (2006:599).

89 § Skatteverket får motsätta sig att en understödsförening
deltar i bildandet av ett europakooperativ genom fusion, om

1. europakooperativet enligt fusionsförslaget skall ha sitt
säte i en annan stat än Sverige,

2. motsättandet är motiverat av hänsyn till allmänintresset,

3. verket har beslutat om revision hos föreningen, och

4. det finns skäl att anta att revisionen skulle försvåras
avsevärt av fusionen.

Finansinspektionen får motsätta sig att understödsföreningen
deltar i bildandet av ett europakooperativ genom fusion, om de
förutsättningar som anges i första stycket 1 och 2 föreligger.
Lag (2006:599).

90 § Skatteverket och Finansinspektionen skall meddela ett
sådant beslut som avses i 89 § inom två månader från den dag då
fusionsförslaget offentliggjordes enligt artikel 24 i SCE-
förordningen. Myndigheterna får inte meddela ett beslut om att
understödsföreningen inte får delta i fusionen utan att
föreningen först har fått tillfälle att yttra sig. Lag (2006:599).

91 § Bolagsverket skall utfärda ett sådant intyg som avses i
artikel 29.2 i SCE-förordningen, när beslut om tillstånd har
meddelats enligt 15 a kap. 13 § försäkringsrörelselagen
(1982:713) och beslutet har vunnit laga kraft. Intyg får dock
inte utfärdas om Skatteverket eller Finansinspektionen har
meddelat ett sådant beslut som avses i 89 §. Lag (2006:599).

Registrering av europakooperativ m.m.

92 § Europakooperativ som driver försäkringsrörelse registreras
i europakooperativsregistret som förs av Bolagsverket enligt
10 § lagen (2006:595) om europakooperativ. I fråga om registrering
av sådana europakooperativ tillämpas bestämmelserna i
försäkringsrörelselagen (1982:713) och andra författningar om
registrering i försäkringsregistret. Om en
arbetstagarrepresentant har utsetts enligt lagen (2006:477) om
arbetstagarinflytande i europakooperativ, skall även detta
registreras.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om

1. avgifter i ärenden om registrering enligt denna lag, och

2. handläggningen av registreringsärenden. Lag (2006:599).

93 § Understödsföreningens styrelse eller europakooperativets
lednings- eller förvaltningsorgan skall ge in sådana förslag
till beslut eller sådana uppgifter som avses i artiklarna 7.2,
35.3 och 76.3 i SCE-förordningen till Bolagsverket för
registrering. Verket skall genast kungöra uppgift om
registreringen i Post- och Inrikes Tidningar. Om förslaget inte
kungörs i sin helhet, skall det i kungörelsen lämnas uppgift om
var det hålls tillgängligt. Lag (2006:599).

Flyttning av ett europakooperativs säte

94 § Skatteverket får motsätta sig att ett europakooperativ
flyttar sitt säte till en annan stat, om

1. motsättandet är motiverat av hänsyn till allmänintresset,

2. verket har beslutat om revision hos europakooperativet, och

3. det finns skäl att anta att revisionen skulle försvåras
avsevärt av en flyttning av europakooperativets säte.

Finansinspektionen får motsätta sig att europakooperativet
flyttar sitt säte till en annan stat, om motsättandet är
motiverat av hänsyn till allmänintresset.

Skatteverket och Finansinspektionen skall meddela ett sådant
beslut som avses i första och andra styckena inom två månader
från den dag då förslaget om flyttningen offentliggjordes
enligt artikel 7.2 i SCE-förordningen. Myndigheterna får inte
meddela ett beslut om att motsätta sig flyttning utan att
europakooperativet först har fått tillfälle att yttra sig.
Lag (2006:599).

95 § I fråga om skyddet för europakooperativets borgenärer i
samband med en flyttning av europakooperativets säte, skall
bestämmelserna i 96 och 97 §§ tillämpas. Lag (2006:599).

96 § Om föreningsstämman med stöd av artikel 7 i SCE-
förordningen har beslutat att europakooperativets säte skall
flyttas till en annan stat, skall europakooperativet ansöka om
tillstånd till flyttningen. Frågan om sådant tillstånd prövas
av Finansinspektionen.

Ansökan skall ges in inom en månad från föreningsstämmans
beslut om flyttning.

Till ansökan skall fogas

1. en kopia av protokollet från den föreningsstämma där beslut
om flyttning fattades,

2. en kopia av förslaget om flyttning, och

3. en kopia av den redogörelse som avses i artikel 7.3 i SCE-
förordningen.

Om europakooperativet inte har fogat de handlingar som anges i
tredje stycket till ansökan eller om det finns något annat
hinder mot att ta upp ansökan till prövning, skall
europakooperativet föreläggas att inom viss tid yttra sig eller
avhjälpa bristen. Om europakooperativet inte gör detta, skall
ansökan avvisas.

Finansinspektionen skall underrätta Bolagsverket om ansökningar
enligt första stycket och om lagakraftvunna beslut som
meddelats med anledning av sådana ansökningar. Lag (2006:599).

97 § Tillstånd till flyttningen av säte skall meddelas om

1. europakooperativets borgenärer tillförsäkras en betryggande
säkerhet, om ett sådant skydd behövs med hänsyn till
europakooperativets ekonomiska förhållanden och borgenärerna
inte redan har en sådan säkerhet,

2. europakooperativets ekonomiska förhållanden i övrigt är
sådana att flyttningen kan anses förenlig med
försäkringstagares eller andra fordringsägares intressen, och

3. det inte finns hinder mot flyttningen enligt artikel 7.15 i
SCE-förordningen. Lag (2006:599).

98 § Bolagsverket skall utfärda ett sådant intyg som avses i
artikel 7.8 i SCE-förordningen när ett beslut har meddelats
enligt 97 § och beslutet har vunnit laga kraft. Intyg får dock
inte utfärdas om Skatteverket eller Finansinspektionen har
meddelat ett sådant beslut som avses i 94 §. Lag (2006:599).

Dualistiskt organiserade europakooperativ

99 § I fråga om europakooperativ som har ett sådant
förvaltningssystem som avses i artiklarna 37-41 i SCE-
förordningen (dualistiskt organiserade europakooperativ) gäller
följande.

Om inte något annat följer av annan författning eller av SCE-
förordningen, ska bestämmelserna i denna lag och andra
författningar om styrelsen eller dess ledamöter tillämpas på
ledningsorganet eller dess ledamöter.

Det som sägs om styrelsen eller dess ledamöter i följande
bestämmelser i lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar ska
tillämpas på tillsynsorganet eller dess ledamöter:

21 § tredje och fjärde styckena om förtida avgång,

22 § första stycket om bosättningskrav och obehörighetsgrunder,

22 § andra stycket om krav på medlemskap,

23 § första stycket om suppleanter,

25 § tredje stycket om protokoll,

26 § första stycket om beslutsunderlag och inträde av
suppleant,

27 § om jäv,

36 § om talan mot föreningen,

37 § om registrering,

46 § första momentet tredje och fjärde styckena om revisorsjäv,

50 § tredje stycket om tillhandahållande av upplysningar till
revisorn,

51 § första stycket om revisionsberättelsen,

57 § andra momentet om upplysningsplikt mot föreningsstämman,

69 § första momentet första-tredje styckena om klander av
föreningsstämmans beslut,

106 och 107 §§, 108 § första stycket samt 109 § om skadestånd,
och

116 § om skiljeförfarande.

Det som sägs om styrelsen eller dess ledamöter i följande
bestämmelser i denna lag ska tillämpas på tillsynsorganet eller
dess ledamöter:

26 § om lämnande av kredit,

26 i § om tystnadsplikt,

27 § fjärde stycket om hinder mot att vara styrelseledamot,

27 a § första stycket om ledningsprövning,

27 a § andra stycket om obehörighetsgrund,

45 § första stycket om tvångslikvidation, och

70 § om rätt för Finansinspektionen att sammankalla styrelsen
och närvara vid sådant sammanträde och delta i
överläggningarna.

När 22 § lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar tillämpas på
europakooperativ, ska bestämmelserna i den paragrafens andra
stycke inte gälla arbetstagarrepresentanter som har utsetts
enligt lagen (2006:477) om arbetstagarinflytande i
europakooperativ. Lag (2007:1463).

100 § Tillsynsorganet får besluta att dess medgivande krävs för
vissa kategorier av beslut som ledningsorganet eller den
verkställande direktören fattar. Tillsynsorganet skall ge in
ett sådant beslut till Bolagsverket för registrering. Beslutet
gäller från tidpunkten för registreringen.

Tillsynsorganet skall till varje föreningsstämma som skall
pröva frågan om fastställelse av europakooperativets resultat-
och balansräkningar avge ett yttrande över årsredovisningen
samt ledningsorganets förvaltning. I fråga om tillhandahållande
av detta yttrande skall 7 kap. 8 § fjärde stycket lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar tillämpas. Lag (2006:599).

101 § Om en ledamot i tillsynsorganet med stöd av artikel 37.3
i SCE-förordningen utses till ledamot i ledningsorganet, får
tiden för det senare uppdraget inte överstiga två månader.
Lag (2006:599).

102 § Varje ledamot i tillsynsorganet har rätt att från
ledningsorganet få all den information som krävs för att
tillsynsorganet skall kunna utöva sin kontroll enligt artikel
39.1 i SCE-förordningen. Lag (2006:599).

103 § Revisorn skall underrätta tillsynsorganet om erinringar
som revisorn framställer till ledningsorganet enligt 50 § femte
stycket lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar.
Lag (2006:599).

Monistiskt organiserade europakooperativ

104 § I fråga om europakooperativ som har ett sådant
förvaltningssystem som avses i artiklarna 42-44 i SCE-
förordningen (monistiskt organiserade europakooperativ) skall,
om inte annat följer av annan författning eller av SCE-
förordningen, bestämmelserna i denna lag och andra
författningar om styrelsen eller dess ledamöter tillämpas på
förvaltningsorganet eller dess ledamöter. Lag (2006:599).

Antalet ledamöter i europakooperativets organ

105 § Ledningsorganet i ett dualistiskt organiserat
europakooperativ skall ha minst tre ledamöter och
tillsynsorganet minst fem ledamöter.

Förvaltningsorganet i ett monistiskt organiserat
europakooperativ skall ha minst tre ledamöter. Lag (2006:599).

Europakooperativets årsredovisning m.m.

106 § Ett europakooperativ skall upprätta årsredovisning och, i
förekommande fall, koncernredovisning i enlighet med de
bestämmelser i lagen (1995:1560) om årsredovisning i
försäkringsföretag som är tillämpliga på understödsföreningar.
Lag (2006:599).

107 § Om ett europakooperativ flyttar sitt säte, ska lednings-
eller förvaltningsorganet upprätta ett särskilt bokslut. Det
särskilda bokslutet ska omfatta den tid för vilken
årsredovisning inte tidigare har upprättats fram till den dag
då flyttningen av säte har fått verkan enligt artikel 7.10 i
SCE-förordningen.

Om en understödsförening deltar i bildandet av ett
europakooperativ genom fusion enligt artikel 19 i SCE-
förordningen och europakooperativet får säte i en annan stat än
Sverige, ska styrelsen för understödsföreningen upprätta ett
särskilt bokslut. Det särskilda bokslutet ska omfatta den tid
för vilken årsredovisning inte tidigare har upprättats fram
till den dag då europakooperativet registreras enligt artikel
11.1 i SCE-förordningen.

För det särskilda bokslutet enligt första och andra styckena
gäller bestämmelserna om årsbokslut i 6 kap. 4, 5 och 8 §§
bokföringslagen (1999:1078). Bokslutet ska ges in till
Bolagsverket inom en månad från utgången av den period som
bokslutet omfattar. Lag (2010:1523).

108 § Ett europakooperativ skall uttrycka sitt kapital i
antingen svenska kronor eller euro. Kapitalet skall dock alltid
vara uttryckt i samma valuta som europakooperativets
redovisningsvaluta. Lag (2006:599).

Övriga bestämmelser

109 § Ett europakooperativ får i stadgarna ange att lednings-
eller förvaltningsorganet kan bemyndiga en person ensam eller
flera personer i förening att företräda europakooperativet.
Lag (2006:599).

110 § Om stadgarna för ett europakooperativ strider mot de
ordningar för arbetstagarinflytande som har fastställts i
enlighet med lagen (2006:477) om arbetstagarinflytande i
europakooperativ, skall lednings- eller förvaltningsorganet ha
rätt att ändra stadgarna. Lag (2006:599).

111 § Om en föreningsstämma som skall hållas enligt SCE-
förordningen, denna lag, lagen (1951:308) om ekonomiska
föreningar, stadgarna eller ett stämmobeslut inte sammankallas
på angivet sätt, skall länsstyrelsen i det län där lednings-
eller förvaltningsorganet har sitt säte på anmälan av en
ledamot i förvaltningsorganet, ledningsorganet eller
tillsynsorganet, en revisor eller en föreningsmedlem genast på
europakooperativets bekostnad sammankalla stämman.
Lag (2006:599).

112 § Om ett europakooperativ inte uppfyller skyldigheten i
artikel 6 i SCE-förordningen att ha sitt säte och sitt
huvudkontor i samma stat, skall Bolagsverket genom ett särskilt
beslut fastställa att europakooperativet inte uppfyller den
skyldigheten. När beslutet har vunnit laga kraft, skall verket
förelägga europakooperativet att inom viss tid göra rättelse.
Därvid skall 11 kap. 6 § lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar tillämpas. Föreläggandet skall innehålla en erinran
om att europakooperativet kommer att förpliktas att gå i
likvidation om europakooperativet inte gör rättelse.

Om europakooperativet inte följer föreläggandet, skall
Bolagsverket besluta att europakooperativet skall gå i
likvidation. Beslut om likvidation skall dock inte meddelas, om
likvidationsgrunden har upphört under ärendets handläggning hos
verket.

Ett beslut om likvidation enligt andra stycket får inte
verkställas förrän det har vunnit laga kraft. Lag (2006:599).

113 § Bestämmelserna om straff i 77-80 §§ denna lag skall
tillämpas på europakooperativ. Lag (2006:599).

114 § Bestämmelserna om vite i 21 kap. 2 § första-tredje och
femte styckena försäkringsrörelselagen (1982:713) skall
tillämpas på europakooperativ. Vad som sägs där om styrelsen
eller dess ledamöter skall tillämpas på europakooperativets
lednings- eller förvaltningsorgan eller ledamöterna i dessa
organ. Lag (2006:599).

115 § Bolagsverkets beslut att avskriva en anmälan om
registrering eller att vägra registrering får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol inom två månader från dagen för
beslutet. Detsamma gäller Finansinspektionens beslut i ett
tillståndsärende enligt 97 §, Bolagsverkets beslut om att vägra
utfärda intyg enligt 91 eller 98 § samt verkets beslut enligt
114 §. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätten.

Skatteverkets och Finansinspektionens beslut i ett ärende
enligt 89 eller 94 § får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande
till kammarrätten.

Länsstyrelsens beslut i ett ärende enligt 111 § får överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

Bolagsverkets beslut i ett ärende enligt 112 § får överklagas
hos allmän domstol i den ort där lednings- eller
förvaltningsorganet har sitt säte. Ett beslut enligt 112 §
första stycket får överklagas inom tre veckor från den dag då
europakooperativet fick del av beslutet. Ett beslut enligt
112 § andra stycket får överklagas inom tre veckor från dagen
för beslutet.

Vid överklagande enligt fjärde stycket gäller lagen (1996:242)
om domstolsärenden. Lag (2006:599).

Övergångsbestämmelser

1987:625

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987.

Understödsförening får använda ordet bank i sin firma om föreningen vid
utgången av juni 1987 använde ordet bank i firman.

1992:1624

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
(I kraft den 1 januari 1994, 1993:1646).

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om
obligationer och andra skuldförbindelser som utfärdats av
kreditaktiebolag före lagens ikraftträdande. De äldre
föreskrifterna gäller även i fråga om obligationer och andra
skuldförbindelser som efter ikraftträdandet utfärdas av
kreditaktiebolag som driver verksamhet enligt punkt 4 i
övergångsbestämmelserna till lagen (1992:1610) om
finansieringsverksamhet eller av sådana kreditmarknadsbolag som
vid lagens ikraftträdande hade rätt att driva verksamhet enligt
lagen (1963:76) om kreditaktiebolag. Lag (1997:467).

1992:1639

Regeringen föreskriver att lagen (1992:1624) om ändring i lagen
(1972:262) om understödsföreningar skall träda i kraft den 1 januari 1993
såvitt avser 2, 3, 5–7, 19, 21, 23, 25–27, 30–33, 35, 37, 40, 41, 44,
45, 47–49, 53, 54, 56, 58, 63–65, 67–75, 78 och 79 §§.

1995:25

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

1999:227

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 1999.

2. Ansökningar enligt 68 § andra stycket som vid utgången av
april månad 1999 kommit in till Finansinspektionen skall
handläggas enligt äldre bestämmelser.

3. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet skall
överklagas enligt äldre bestämmelser. Detsamma gäller beslut i
ärenden efter sådan ansökan som avses under 2.

1999:1086

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

2. De nya föreskrifterna skall tillämpas första gången för det
räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1999.

3. Äldre föreskrifter gäller för understödsföreningar som
tillämpar punkten 3 i övergångsbestämmelserna till lagen
(1999:1114) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i
försäkringsföretag.

2004:51

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2004.

2. Vad som sägs i 24 § om andelar i en investeringsfond skall
också gälla andelar i en sådan värdepappersfond som förvaltas
av fondbolag eller annan fondförvaltare som med stöd av 3 §
lagen (2004:47) om införande av lagen (2004:46) om
investeringsfonder driver verksamhet enligt lagen (1990:1114)
om värdepappersfonder.

2005:1122

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

2. En understödsförening som avses i 7 § tredje stycket och som
vid ikraftträdandet av denna lag inte uppfyller kraven enligt
bestämmelserna i 25 och 26 d §§ behöver till och med år 2007
inte tillämpa de bestämmelserna. Innan en understödsförening
uppfyller de kraven får föreningen inte bedriva verksamhet i
ett annat land inom EES.