Lag (1972:266) om skatt på annonser och reklam

SFS nr
1972:266
Departement/myndighet
Finansdepartementet S2
Utfärdad
1972-06-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1305

1 § Skatt (reklamskatt) erlägges enligt denna lag till staten
för annons, som är avsedd att offentliggöras inom landet, och
för reklam, som är avsedd att spridas inom landet i annan form
än annons.

I denna lag förstås med

1. trycksak, avtryck som framställts i flera lika exemplar i
tryckpress eller genom screenförfarande,

2. reklam, meddelande som har till syfte att åstadkomma eller
främja avsättning i kommersiell verksamhet av vara, fastighet,
nyttighet, rättighet eller tjänst,

3. annons, särskilt utrymme som upplåtits i trycksak för
återgivning av text eller bild för annan än utgivaren och
sådant utrymme i trycksaken som tagits i anspråk av utgivaren
för egen reklam,

4. periodisk publikation, publikation som enligt utgivningsplan
ska komma ut med normalt minst fyra nummer om året och som inte
är att anse som reklamtrycksak,

5. reklamtrycksak, trycksak som framställts huvudsakligen i
syfte att offentliggöra reklam för utgivaren,

6. annonsblad, trycksak som inte är att anse som en
reklamtrycksak och som innehåller annonser och som saknar
redaktionellt innehåll eller som har ett obetydligt
redaktionellt innehåll utöver sådant som har samband med dem
som annonserar,

7. katalog, en efter vissa grunder upprättad förteckning över
personer, föremål eller liknande,

8. program, förteckning över personer och deras roll eller
nummer vid teaterföreställning, konsert, idrottsevenemang eller
liknande. Lag (2007:1167).
(Se vidare anvisningarna.)

2 § Har upphävts genom lag (1984:156).

3 § Skatteplikt föreligger, om ej annat följer av 4 §, för annons som
avser reklam och för annan annons för vilken vederlag utgår.

4 § Skatteplikt föreligger ej för annons i

1. periodisk publikation som väsentligen framstår som organ för
sammanslutning med huvudsakligt syfte att verka för religiöst,
nykterhetsfrämjande, politiskt, miljövårdande, idrottsligt
eller försvarsfrämjande ändamål eller att företräda handi-
kappade eller arbetshindrade medlemmar,

2. publikation som ges ut på främmande språk för spridning
huvudsakligen utomlands,

3. publikation eller bilaga till publikation, när annonsen
avser endast publikationen eller annat nummer av denna eller, i
fråga om bok, annan bokutgivning av samme förläggare.
Lag (1998:597).

5 § Skatteplikt föreligger, om inte annat följer av 6 §, för
reklam som återges

1. i s.k. ljustidning, i eller i anslutning till trafikmedel,
butikslokal, sportanläggning, teater eller liknande lokal, på
fastighet eller allmän plats eller på annat motsvarande sätt,

2. genom visning av film eller återgivning av ljud.
Lag (1998:597).

6 § Skatteplikt föreligger inte för

1. reklam som avses i 5 § 1, om fråga är om reklam i eller
utanför företags butikslokal, arbetsplats, trafikmedel eller
liknande och reklamen avser företaget, dess verksamhet eller
utrymmet för reklamen,

2. reklam som avses i 5 § 2, om reklamen avser kommande
verksamhet av det slag som bedrivs där reklamen offentliggörs.

7 § har upphävts genom lag (1998:597).

8 § har upphävts genom lag (1984:156).

9 § Skattskyldig är den som i yrkesmässig verksamhet inom
landet offentliggör skattepliktig annons eller skattepliktig
reklam i annan form än annons.

Även den som i yrkesmässig verksamhet distribuerar annonsblad
som förts in till landet utan att reklamskatt betalats vid
införseln är skattskyldig. Lag (1998:597).
(Se vidare anvisningarna).

9 a § En utländsk företagare som är skattskyldig enligt denna lag
skall företrädas av en av beskattningsmyndigheten godkänd
representant. En sådan representant skall enligt fullmakt av den
utländske företagaren som ombud för företagaren svara för
redovisningen av reklamskatt och i övrigt företräda den utländske
företagaren i frågor som gäller skatt enligt denna lag.
Beskattningsmyndigheten kan kräva att säkerhet ställs för skattens
betalning. Underlag för kontroll av skatteredovisningen skall finnas
tillgängligt hos representanten.

Första stycket gäller inte en utländsk företagare som är juridisk
person och har ett fast driftställe här i landet. Lag (1994:1566).

10 § Delägare i enkelt bolag är skattskyldig i förhållande
till sin andel i bolaget.

I fråga om kommanditbolag eller annat handelsbolag är bolaget
skattskyldigt. I fråga om europeisk ekonomisk
intressegruppering är grupperingen skattskyldig. Har
skattskyldig avlidit, är dödsboet skattskyldigt. Har
skattskyldig försatts i konkurs, är konkursboet skattskyldigt.
Lag (2000:469).

11 § Skattskyldigheten inträder när

1. skattepliktig annons offentliggörs,

2. skattepliktig reklam i annan form återges.

Erhåller den skattskyldige betalning i förskott inträder dock
skattskyldighet för betalningen när den sker. Lag (1998:597).

12 § Skatten för annons i periodisk publikation tas ut med 3
procent av beskattningsvärdet och annars med 8 procent av
beskattningsvärdet.

För annons i annonsblad, katalog eller program tas skatten ut
med 8 procent även om publikationen är periodisk.
Lag (2007:1167).

13 § Beskattningsvärdet utgöres i fall som avses i 3 § samt 5 §
1 och 2 av vederlaget.

Utgår icke vederlag för skattepliktig annons eller
skattepliktig reklam i annan form än annons eller understiger
vederlaget uppenbarligen vad som är skäligt, utgöres
beskattningsvärdet av belopp som svarar mot skäligt vederlag.

I beskattningsvärdet inräknas ej beloppet av reklamskatt eller
annan statlig skatt eller avgift. Lag (1998:597).

14 § har upphävts genom lag (1998:597).

15 § har upphävts genom lag (1984:156).

16 § I fråga om periodisk publikation, för vilken utgivaren äger
rätt till återbetalning av skatt enligt 24 §, föreligger
redovisningsskyldighet endast om det sammanlagda beskattningsvärdet
av publikationens annonser för beskattningsår överstiger 60 000
kronor. I annat fall föreligger redovisningsskyldighet om sammanlagda
beskattningsvärdet för beskattningsåret överstiger 20 000 kronor. Är
ett beskattningsår längre eller kortare än tolv månader skall de
angivna gränserna räknas upp eller ned i motsvarande mån. Lag
(1984:156).
(Se vidare anvisningarna.)

17 § har upphävts genom lag (1984:156).

18 § Lämnas återbäring, bonus eller annan förmån, som icke utgör
s.k. villkorlig rabatt, i efterhand och avser förmånen något för
vilket skattskyldighet inträtt, får avdrag för den del av den
tidigare redovisade skatten som belöpt på förmånen göras i den
ordning som gäller för den skattskyldiges redovisning för reklamskatt.
Avser förmånen sådan annons i periodisk publikation, för vilken
skattskyldighet inträtt under tidigare kalenderår, får avdraget dock
ej överstiga den skatt som den skattskyldige erlagt eller haft att
erlägga för det tidigare året minskad med belopp som återbetalats
enligt 24 §.

Uppkommer förlust på fordran för vilken reklamskatt redovisats, äger
första stycket motsvarande tillämpning. Har avdrag för skatt för sådan
fordran gjorts och inflyter därefter betalning, skall redovisning åter
lämnas för den skatt som belöper på det betalda beloppet. Lag
(1974:416).

19 § Har upphävts genom lag (2002:401).

20 § Har upphävts genom lag (1984:156).

21 § Redovisningsperiod omfattar två kalendermånader. Skattskyldig som,
i förekommande fall efter sådan återbetalning eller befrielse som avses
i 24 §, för närmast föregående beskattningsår har redovisat eller skulle
ha redovisat reklamskatt med minst 300 000 kronor skall dock lämna
deklaration för varje kalendermånad. Lag (1984:156).

22 § Har upphävts genom lag (1984:156).

23 § Har upphävts genom lag (1998:597)

24 § Till skattskyldig, som redovisat reklamskatt för annonser
i självständig periodisk publikation, återbetalar
beskattningsmyndigheten så stor del av den erlagda skatten för
ett beskattningsår som svarar mot en skattepliktig omsättning
om högst 50 miljoner kronor för helt år. Återbetalningen sker
efter utgången av varje halvt beskattningsår. För första
halvåret av ett beskattningsår får återbetalat belopp ej
överstiga skatten på en omsättning om hälften av det nämnda
beloppet. Är ett beskattningsår längre eller kortare än tolv
månader ska den angivna gränsen räknas upp eller ned i
motsvarande mån.

Skattskyldig som ger ut annonsblad, katalog eller program är
inte berättigad till återbetalning av reklamskatt för sådan
trycksak.

Föreligger rätt till återbetalning enligt första stycket får
beskattningsmyndigheten, om den skattepliktiga omsättningen
kan förväntas med säkerhet icke överstiga det högsta belopp för
helt år som anges i första stycket, medge befrielse från
skyldighet att inbetala reklamskatt.

Om synnerliga skäl föreligger, kan beskattningsmyndigheten
återbetala skatt tidigare än som anges i första stycket.
Lag (2007:1167).

25 § Har skattskyldig erlagt reklamskatt trots att
redovisningsskyldighet icke förelegat, återbetalar
beskattningsmyndigheten det sålunda erlagda beloppet.
Lag (1993:468).

26 § Skyldig att betala reklamskatt för import från tredje land
av annonsblad som har getts ut i sådant land är den som med
anledning av importen är skyldig att betala tull för
annonsbladen eller skulle ha varit skyldig att göra detta om
annonsbladen hade varit tullbelagda.

Om import enligt första stycket sker med stöd av ett sådant
enhetstillstånd som avses i 4 kap. 24 § andra stycket tullagen
(2000:1281) och tullskulden därför uppkommer i ett annat EU-
land, eller skulle ha uppkommit där om varan hade varit
tullbelagd, är innehavaren av tillståndet skyldig att betala
reklamskatt.

För den som är skattskyldig enligt första stycket inträder
skattskyldigheten vid den tidpunkt då skyldighet att betala
tull enligt tullagstiftningen inträder eller skulle ha inträtt
om skyldighet att betala tull förelegat.

För den som är skattskyldig enligt andra stycket inträder
skattskyldigheten vid den tidpunkt då skyldigheten att betala
tull inträder eller skulle ha inträtt i det andra EU-landet.

Skatt enligt första stycket ska betalas till Tullverket.

Reklamskatt vid import utgår med 8 procent av
beskattningsvärdet. Beskattningsvärdet utgörs av varans värde
för tulländamål bestämt enligt rådets förordning (EEG) nr
2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex
för gemenskapen. Lag (2011:280).

27 § Har upphävts genom lag (1973:992).

28 § Har upphävts genom lag (1973:992).

29 § Har upphävts genom lag (1984:156).

30 § Har upphävts genom lag (1984:156).

31 § Skattskyldig skall under en tid av två år bevara ett
exemplar av varje trycksak som han framställt.

32 § Beslut enligt 24 § tredje eller fjärde stycket får inte
överklagas. Beslut enligt 9 a § får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Lag (2007:1167).

33 § Bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatten finns i
skatteförfarandelagen (2011:1244).

För skatt som ska betalas till Tullverket gäller tullagen
(2000:1281). Lag (2011:1305).

34 § I lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid
beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m.
finns särskilda bestämmelser om redovisning av reklamskatt.
Lag (2000:48).

Anvisningar

till 1 §

1. Meddelande anses som reklam även när meddelandet innefattar
erbjudande om inköp eller motsvarande.

Med avsättning förstås försäljning eller annan omsättning som normalt
sker mot vederlag.

Bilaga till annan publikation än reklamtrycksak anses som självständig
trycksak och dessutom som annons i publikationen.

2. Som trycksak anses icke vara som förses med tryck, om varan utgöres
av penna, glas, klädesplagg eller annat som har ett självständigt
bruksvärde eller om varan är avsedd att användas som affärshandling,
kontorsmaterial, etikett, emballage eller liknande.

Som reklamtrycksak anses icke trycksak som avser viss vara och skall
åtfölja denna vid försäljning eller motsvarande, såsom garantisedel,
bruksanvisning eller instruktionsbok. Som reklamtrycksak anses icke
heller trycksak av innehåll som enbart utgör affärsteknisk information
om priser, produkter, sortiment eller motsvarande, information till
återförsäljare eller representanter eller intern information till
anställda, medlemmar eller delägare eller trycksak som huvudsakligen är
att anse som kalender, jubileumsskrift eller liknande eller som har
huvudsakligen historiskt, tekniskt, ekonomiskt eller annat vetenskapligt
innehåll.

3. Trycksak anses icke som reklamtrycksak enbart av den anledningen att
den innehåller annonser med reklam för annan än utgivaren.

Lag (1975:117)

till 5 §

Anvisningarna har upphävts genom lag (1974:416).

till 9 §

En verksamhet anses som yrkesmässig om den utgör
näringsverksamhet enligt 13 kap. inkomstskattelagen
(1999:1229). Verksamhet som inte utgör näringsverksamhet enligt
inkomstskattelagen anses som yrkesmässig, när den innefattar ej
enbart enstaka tillhandahållande av skattepliktig annons eller
skattepliktig reklam.

Har innehavare av publikation träffat avtal med annan om rätt
för denne att upplåta utrymme i publikationen för annons och
uppbära vederlaget härför, är endast den sistnämnde
skattskyldig. Motsvarande gäller i fråga om reklam enligt 5 §.
Lag (1999:1241).

till 13 §

Med vederlag avses det avtalade priset, däri inräknat avtalade
pristillägg enligt faktura eller annan handling.

Från vederlag får ej avräknas s.k. villkorlig rabatt som utgår
vid betalning i efterhand inom viss tid. Utställes växel eller
annat skuldebrev för betalningen, utgöres beskattningsvärdet av
belopp enligt sådan handling med tilllägg av vederlag som
därutöver kommit den skattskyldige till godo. Avdrag får ej
göras för diskonto vid diskontering av sådant skuldebrev.

Utgår gemensamt vederlag för prestationer som ska inräknas i
beskattningsvärdet och för andra prestationer, bestäms
beskattningsvärdet efter uppdelning av vederlaget efter skälig
grund.

Skäligt värde enligt 13 § andra stycket bestämmes enligt ortens
pris enligt samma grunder som föreskrivs för marknadsvärde i 61
kap. inkomstskattelagen (1999:1229). Lag (2007:1167).

till 14 §

Anvisningarna har upphävts genom lag (1998:597).

till 16 §

Redovisningsskyldighet för delägare i enkelt bolag bestäms av
omfattningen av bolagets skattepliktiga verksamhet.

till 24 §

Anvisningarna har upphävts genom lag (2007:1167).

Övergångsbestämmelser

1977:1050

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1978.

Har skriftligt avtal om införing av annons i allmän nyhetstidning, som
enligt anvisningarna till 24 § utgör annonsblad, träffats före
ikraftträdandet tillämpas skattesatsen sex procent på sådan annons.

1984:156

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984.

2. De äldre bestämmelserna i 17, 21 och 22 §§ och medgivanden som
lämnats med stöd av dem gäller till dess motsvarande regler om
redovisning av skatt i 2 kap. lagen (1984:151) om punktskatter och
prisregleringsavgifter träder i kraft enligt övergångsbestämmelserna
till den lagen.

3. De äldre bestämmelserna i 29 § om att riksskatteverket skall meddela
förhandsbesked gäller för ärenden, i vilka yttrande från
reklamskattenämnden har avgetts före ikraftträdandet.

4. De nya bestämmelserna i 14 § första stycket tillämpas även på ansökan
om nedsättning som kommit in till beskattningsmyndigheten före
ikraftträdandet men som avser postorderkatalog för vilken
skattskyldighet inträder efter ikraftträdandet.

1985:158

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985. 24 § i den äldre lydelsen
tillämpas fortfarande i fråga om beskattningsår eller del därav som
ligger före ikraftträdandet.

1985:497

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985.

2. De äldre bestämmelserna i 14 § tillämpas dock fortfarande i fråga om
införsel som skett före ikraftträdandet.

1993:468

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Beslut som meddelats av
Riksskatteverket före ikraftträdandet överklagas enligt äldre
bestämmelser. Överklagandet skall dock ges in till
Skattemyndigheten i Dalarnas län. Lag (1996:962).

1998:597

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till
tiden före ikraftträdandet.

1999:1241

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. Äldre bestämmelser
gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till
tiden före ikraftträdandet.

2000:469

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. Om Skattemyndigheten
i Gävle före ikraftträdandet har fattat ett beslut som avses i
den äldre lydelsen av 10 § första stycket eller 24 § andra
eller tredje stycket får beslutet överklagas hos
Riksskatteverket.

2000:1434

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden
före ikraftträdandet.

2002:401

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden
före ikraftträdandet.

2005:957

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006. Äldre bestämmelser
gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden
före ikraftträdandet.

2006:229

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2006. Äldre bestämmelser
gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden
före ikraftträdandet.

2. Den nya lydelsen av 26 § tillämpas dock för tid från och med
den 1 januari 2006.

2007:1167

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

2. Bestämmelserna tillämpas dock för tid från och med den 1
januari 2007.

3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som
hänför sig till tiden före den 1 januari 2007.