Kungörelse (1972:27) om bevarande av deklarationer avgivna till ledning vid 1966 års taxering

SFS nr
1972:27
Departement/myndighet
Finansdepartementet S2
Utfärdad
1972-02-18
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1105
Upphävd
1993-11-01

Kungl. Maj:t har, med stöd av 50 § 2 mom. taxeringsförordningen
(1956:623), funnit gott förordna som följer.

Deklarationer och andra uppgifter som avlämnats till ledning vid 1966
års taxering för inkomst och förmögenhet inom Stockholms stad samt
Stockholms, Uppsala, Östergötlands, Malmöhus, Göteborgs och Bohus,
Älvsborgs, Västmanlands och Västernorrlands län skall förvaras även
efter utgången av år 1972.

Vad som sägs i första stycket gäller icke särskild självdeklaration
som deklarationsskyldig avgivit jämte sin allmänna självdeklaration,
om båda deklarationerna förvaras hos samma myndighet.