Förordning (1972:272) med instruktion för resegarantinämnden

SFS nr
1972:272
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1972-05-26
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1584
Upphävd
1989-01-01

Uppgifter

1 § Bestämmelser om resegarantinämndens uppgifter finns i
resegarantilagen (1972:204).

2 § Nämnden skall varje år före den 1 september avge berättelse till
chefen för handelsdepartementet om verksamheten under det senaste
budgetåret.

3 § Nämnden skall på begäran tillhandagå andra myndigheter med de
upplysningar och det biträde som den kan lämna. Av andra myndigheter
äger den erhålla de upplysningar och det biträde som fordras för dess
verksamhet och kan lämnas av myndigheterna.

Organisation

4 § Bestämmelser om nämndens sammansättning finns i resegarantilagen
(1972:204).

5 § Hos nämnden finns en sekreterare.

I mån av behov och tillgång på medel får nämnden anlita
arbetsbiträde.

Ärendenas handläggning

6 § Bestämmelser om beslutförhet och omröstning till beslut finns i
resegarantilagen (1972:204).

7 § Nämnden sammanträder så ofta ordföranden finner det behövligt
eller när någon av nämndens övriga ledamöter begär det.

8 § Sammanträde med nämnden hålles i Stockholm, om särskilda skäl ej
föranleder att det hålles på annan ort.

9 § Ärende avgöres efter föredragning som ankommer på sekreteraren
eller på särskilt förordnad föredragande. Ärende som handlägges enligt
11 § tredje stycket resegarantilagen (1972:204) får avgöras utan
föredragning.

Ordföranden får själv övertaga beredning och föredragning av ärende.

10 § Vid nämndens sammanträden föres protokoll.

Protokollet justeras av ordföranden.

11 § I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt
att få en avvikande mening antecknad. Förordning (1986:1278).

12 § Ordföranden eller sekreteraren får infordra förklaring,
upplysning eller yttrande i ärende hos nämnden.

Tjänstetillsättning

13 § Nämndens ledamöter och ersättare för dem förordnas för högst tre
år.

14 § Sekreteraren antages av nämnden.

Övriga bestämmelser

15 § Hos nämnden föres diarier över ärenden och inkommande
handlingar.

16 § Ordföranden skall övervaka, att nämndens arbete bedrives i
föreskriven ordning och med största möjliga skyndsamhet.

17 § I skrivelse från nämnden till regeringen eller departement skall
anges vem som fattat det beslut som skrivelsen avser och vem som varit
föredragande. Har skiljaktig mening förekommit i ärendet, skall den
anges i skrivelsen eller framgå av protokollsutdrag som bifogas.
Förordning (1986:1278).