Kungörelse (1972:291) om understödsföreningsregister

SFS nr
1972:291
Departement/myndighet
Finansdepartementet FÖ
Utfärdad
1972-06-02
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:257
Upphävd
2011-04-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2001:1008

1 § Understödsföreningsregistret förs med hjälp av
automatiserad behandling. Registret skall hållas tillgängligt
hos Finansinspektionen (registreringsmyndigheten).

I understödsföreningsregistret registreras uppgifter för varje
understödsförening. Registret skall innehålla uppgift om
föreningens firma och organisationsnummer.

Införingar i understödsföreningsregistret numreras i löpande
följd för varje förening. Vid varje införing anges löpnummer
samt datum för införingen.

Sker ändring i styrelsens sammansättning eller i rätten att
teckna en understödsförenings firma införs fullständig uppgift
om styrelsens medlemmar och om rätten till firmateckning. Har
en understödsförening trätt i likvidation införs motsvarande
uppgifter beträffande likvidatorerna.

Registrering av överlåtelse av en understödsförenings rörelse
enligt 56 eller 64 § lagen (1972:262) om understödsföreningar
sker i den del av registret som avser den överlåtande
föreningen. Förordning (2001:1008).

2 § Till understödsföreningsregistret skall en alfabetisk
förteckning över understödsföreningarna föras med uppgift om
organisationsnumret för varje förening. Ändring av en förenings
firma samt uppgift om en förenings likvidation och upplösning
antecknas i förteckningen. Förordning (2001:1008).

3 § Ansöknings- och anmälningshandlingar i registreringsärenden
förvaras i akter, ordnade på sätt Finansinspektionen bestämmer.
Förordning (2000:828).

3 a § Understödsföreningsregistret skall ge offentlighet åt
den information som ingår i registret.

I fråga om personuppgifter skall registret ha till ändamål att
tillhandahålla uppgifter för

1. den tillsyn som Finansinspektionen enligt lagen (1972:262)
om understödsföreningar utövar över understödsföreningar,

2. affärsverksamhet, kreditgivning eller annan allmän eller
enskild verksamhet där företagsanknuten information utgör
underlag för prövningar eller beslut,

3. förvärv, avyttring eller förvaltning av föreningar som
registreras i understödsföreningsregistret,

4. aktualisering, komplettering eller kontroll av
företagsanknuten information som finns i kund- eller
medlemsregister eller liknande register,

5. uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring,
dock med den begränsning som följer av 11 § personuppgiftslagen
(1998:204), eller

6. verksamhet för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt
lag eller annan författning och

a) som avser föreningar som registreras i
understödsföreningsregistret,

b) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till
företagsanknuten information, eller

c) som avser fullgörande av underrättelseskyldighet.
Förordning (2001:1008).

3 b § Registreringsmyndigheten är personuppgiftsansvarig enligt
personuppgiftslagen (1998:204) för
understödsföreningsregistret. Förordning (2001:1008).

3 c § Registreringsmyndigheten skall se till att det inte
uppkommer något otillbörligt intrång i registrerades personliga
integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa
syften får myndigheten i enskilda fall ställa upp villkor för
behandlingen av personuppgifter. Förordning (2001:1008).

3 d § Bestämmelserna i 48 § personuppgiftslagen (1998:204) om
skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt
denna kungörelse. Förordning (2001:1008).

3 e § I fråga om rättelse av personuppgifter i
understödsföreningsregistret tillämpas 26 § förvaltningslagen
(1986:223) i stället för 28 § personuppgiftslagen (1998:204).
Förordning (2001:1008).

3 f § Att beslut om avslag på ansökan om information enligt
26 § personuppgiftslagen (1998:204) får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol följer av 22 a § förvaltningslagen
(1986:223). Förordning (2001:1008).

4 § Vid registrering av understödsförening förses det ena exemplaret
av stadgarna med bevis om registreringen och återställes till
föreningen.

5 § Vid registreringsanmälan som avser beslut om stadgeändring skall
fogas två avskrifter av protokoll som förts i ärendet. Registreras
stadgeändringen, förses det ena exemplaret av det protokoll som
innehåller beslutet med bevis om registreringen och återställes till
understödsföreningen.

Vid annan registreringsanmälan som avser ej endast ändring av hemvist
eller av understödsförenings postadress, skall fogas avskrift av
protokoll eller annan handling som bestyrker anmälan.

6 § Uppkommer fråga om att bilda understödsförening, skall
Finansinspektionen på begäran ge råd och vägledning beträffande
bildandet av föreningen och lämna uppgifter om vad som kräves för att
denna skall kunna registreras.

Vid utövandet av tillsynsverksamheten eller på särskild begäran skall
Finansinspektionen i skälig utsträckning lämna understödsförening
råd och upplysningar i syfte att underlätta för föreningen att driva
sin rörelse på ett med hänsyn till dess art och omfattning lämpligt
sätt. Förordning (2000:828).

7 § Finansinspektionen prövar tillståndsärende på vilket enligt
bestämmelse i lagen (1972:262) om understödsföreningar 22, 29, 46
eller 76 § lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar äger motsvarande
tillämpning. Förordning (2000:828).

Övergångsbestämmelser

1972:291

Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1972. Genom kungörelsen
upphäves kungörelsen (1912:304) angående tillsyn å
understödsföreningar m.m. och kungörelsen (1955:576) om prövning av
vissa ärenden rörande understödsföreningar. De gamla kungörelserna
gäller dock fortfarande i fråga om arbetslöshetskassa.

Det hos försäkringsinspektionen med tillämpning av 68 § lagen
(1938:96) om understödsföreningar och kungörelsen (1912:304) angående
tillsyn å understödsföreningar m.m. förda registret skall utgöra det i
3 § lagen (1972:262) om understödsföreningar angivna
understödsföreningsregistret.