Växtskyddslag (1972:318)

SFS nr
1972:318
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
1972-06-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:1057

Tillämpningsområde

1 § I denna lag avses med

växt: levande växt eller levande växtdel, inklusive fröer,

växtprodukt: produkt av växtursprung som inte är en växt
enligt denna lag och som

1. har karaktär av en råvara, eller

2. har genomgått en enklare bearbetning,

växtskadegörare: art, stam, eller biotyp av växt, djur eller
patogen som är skadlig för växt, växtodling eller
växtprodukt.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela ytterligare föreskrifter om vad som avses med växt
och växtprodukt enligt lagen. Lag (2013:1057).

2 § Lagen tillämpas inte på insektshärjning som avses i 29 §
skogsvårdslagen (1979:429). Lag (1993:554).

2 a § Lagen kompletterar sådana bestämmelser i EG-förordningar
(EG-bestämmelser) som faller inom tillämpningsområdet för
lagen. Regeringen skall i Svensk författningssamling ge till
känna vilka grundförordningar som avses.

I fråga om EG-bestämmelser som faller inom flera lagars
tillämpningsområde tillkännager regeringen på samma sätt som i
första stycket vilka bestämmelser som kompletteras av denna
lag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet fatta beslut
som behövs som komplettering av EG-bestämmelserna.
Lag (2006:808).

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om vilka växtskadegörare som
åtgärder enligt 5 och 5 a §§ får vidtas mot. Sådana
föreskrifter får meddelas endast när det gäller
växtskadegörare som allvarligt kan skada växter,
växtprodukter, växtodlingar, skogar eller annan mark.

Beträffande andra växtskadegörare än sådana som avses i
första stycket får regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer meddela föreskrifter eller beslut som
avses i 5 och 5 a §§, om det finns särskilda skäl. Sådana
föreskrifter och beslut som avses i 5 § ska vara
tidsbegränsade. Lag (2013:1057).

Anmälningsplikt

4 § Den som har anledning anta att växtskadegörare, som
omfattas av föreskrift enligt 3 § första stycket, angripit växt
eller växtodling på mark som han äger eller brukar eller växter
eller växtprodukter i lager som han innehar för försäljning
till andra än konsumenter skall genast anmäla detta. Anmälan
skall göras till den myndighet som regeringen bestämmer.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om undantag från anmälningsskyldigheten.
Lag (2006:808).

Åtgärder

5 § För att bekämpa och hindra spridning av sådana
växtskadegörare som avses i 3 § får regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer

1. förelägga fastighetsägare eller nyttjanderättshavare att
vidta åtgärder för bekämpning av växtskadegörare på
fastigheten,

2. besluta om smittrening av lokaler, redskap, transportmedel
eller andra föremål som kan hysa växtskadegörare,

3. besluta om smittrening eller förstöring av växter eller
växtprodukter eller förpackningar till växter eller
växtprodukter eller om begränsning i rätten att använda
växter eller växtprodukter eller sådana förpackningar,

4. förbjuda sådd eller plantering av växter,

5. meddela föreskrifter om odling eller skörd av växter,

6. förbjuda eller föreskriva villkor för införsel, utförsel
eller bortförande, innehav eller annan hantering av växter,
växtprodukter, växtskadegörare, jord, kompost, gödsel eller
annat odlingssubstrat och kulturer av växtskadegörare,

7. vidta eller föreskriva andra nödvändiga åtgärder i fråga
om enskildas egendom.

Åtgärder som avses i första stycket 2, 3 eller 7 får
verkställas genom en myndighets försorg.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
överlåta till ett enskilt kontrollorgan som är juridisk
person att i samband med införsel av växter, växtprodukter,
växtskadegörare, jord, kompost, gödsel eller annat
odlingssubstrat och kulturer av växtskadegörare besluta om
sådana åtgärder som avses i första stycket 1–3. Överlåtelsen
får även avse beslut om förbud eller villkor för införsel av
eller bortförande av växter, växtprodukter, växtskadegörare,
jord, kompost, gödsel eller annat odlingssubstrat och
kulturer av växtskadegörare i enlighet med första stycket
6. Lag (2013:1057).

5 a § För att kartlägga förekomst av, fastställa frihet från
och kontrollera spridning av sådana växtskadegörare som avses
i 3 § får regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer

1. meddela föreskrifter om att den som odlar växter eller
handlar med växter eller växtprodukter ska anmäla
verksamheten till en viss myndighet och föra anteckningar om
verksamheten,

2. meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta
om provtagning eller undersökning av växter, växtprodukter,
jord eller annat odlingssubstrat, mark, lokaler,
transportmedel, förpackningar, redskap eller andra föremål
som kan hysa växtskadegörare samt om undersökning av
sundhetsintyg.

Åtgärder som avses i första stycket 2 får verkställas genom
en myndighets försorg.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
till ett enskilt kontrollorgan som är juridisk person
överlåta att i enskilda fall besluta om provtagning eller
undersökning enligt första stycket 2. Lag (2013:1057).

Övriga bestämmelser

6 § En innehavare av mark, byggnad eller transportmedel är
skyldig att lämna tillträde för en åtgärd enligt denna lag
eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

Innehavaren är även skyldig att lämna tillträde enligt första
stycket för åtgärder som utförs av EG:s institutioner och av
institutionerna utsedda inspektörer eller experter.
Lag (2006:808).

6 a § Den som utövar offentlig kontroll har rätt att för denna
kontroll på begäran få sådana upplysningar och ta del av sådana
handlingar som behövs för den offentliga kontrollen.

Bestämmelserna i första stycket gäller också för EG:s
institutioner och för inspektörer och experter som utsetts av
institutionerna. Lag (2006:808).

6 b § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om skyldighet för företag som för
exportändamål använder, producerar eller behandlar
växtprodukter av trä som kan hysa växtskadegörare att utöva
en efter verksamhetens art lämpad egenkontroll.
Lag (2013:1057).

7 § Om någon inte fullgör en skyldighet som han eller hon har
förelagts att utföra av en myndighet med stöd av 5 eller 7 a §
andra stycket, kan myndigheten låta verkställa åtgärden på
hans eller hennes bekostnad. Lag (2013:1057).

7 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om sundhetsintyg.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
även

1. i det enskilda fallet besluta om att avlägsna eller
ogiltigförklara ett sundhetsintyg om det finns brister i
intyget, och

2. meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta
om användning, behandling eller förstöring och andra liknande
åtgärder när det gäller växter, växtprodukter eller andra
föremål som kan hysa växtskadegörare om det finns brister i
eller saknas ett sundhetsintyg.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
överlämna till en juridisk person att utfärda sådant
sundhetsintyg som krävs vid förflyttning inom Europeiska
unionen och export av växter eller växtprodukter.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om villkor för ett överlämnande som
avses i tredje stycket. Lag (2013:1057).

8 § För kostnader eller förluster som föranletts av beslut
enligt denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats med
stöd av lagen för att bekämpa eller hindra spridning av
växtskadegörare kan, om det finns särskilda skäl, ersättning
lämnas av statsmedel. Frågor om ersättning prövas av
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om förutsättningarna för att ersättning
ska kunna lämnas och om de kostnader och förluster som ska
kunna ersättas. Lag (2013:1057).

8 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om avgifter för handläggning av frågor
om tillstånd, omhändertagande av gods eller för kontroll,
inspektion eller därmed sammanhängande eller jämförlig åtgärd
som regleras av denna lag. Lag (2006:808).

9 § Polismyndigheten skall på begäran av annan myndighet lämna
handräckning när det behövs för kontroll av att lagen eller med stöd av
lagen meddelade bestämmelser efterleves eller för verkställighet av
beslut enligt 7 §.

10 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av
oaktsamhet

1. inte gör en anmälan enligt 4 §,

2. inte följer ett föreläggande eller bryter mot en
föreskrift eller ett förbud som har meddelats med stöd av 5,
5 a, eller 7 a §,

3. åsidosätter en skyldighet enligt 6 §, eller

4. utfärdar sundhetsintyg utan att ha fått uppgiften
överlämnad till sig enligt 7 a § tredje stycket.
Lag (2013:1057).

11 § Beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som
har meddelats i anslutning till lagen får överklagas till
allmän förvaltningsdomstol.

Statens jordbruksverk för det allmännas talan i allmän
förvaltningsdomstol, om det överklagade beslutet har
meddelats av ett enskilt kontrollorgan.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätten.

Beslut som har meddelats med stöd av 5, 5 a, 7
eller 7 a § andra stycket gäller omedelbart, om inte något
annat bestäms. Lag (2013:1057).

11 a § När enskilda kontrollorgan utför kontroll enligt denna
lag tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen
(1986:223)

– 11 och 12 §§ om jäv,

– 15 § om anteckning av uppgifter,

– 16 och 17 §§ om en parts rätt att få del av uppgifter,

– 20 § om motivering av beslut,

– 21 § om underrättelse av beslut,

– 22 § om överklagande, samt

– 26 § om rättelse av skrivfel och liknande.
Lag (2006:808).

Övergångsbestämmelser

1990:93

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.

I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet
gäller äldre föreskrifter.

1995:26

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.