Växtskyddsförordning (1972:319)

SFS nr
1972:319
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1972-06-02
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:383
Upphävd
1993-07-01

Gemensamma bestämmelser

1 § Bekämpning enligt växtskyddslagen (1972:318) får ske i fråga om
följande växtskadegörare, nämligen

________________________________________________________________
svensk benämning internationell benämning
_________________________________________________________________

virus som orsakar
sjarkasjuka plum pox
bronsfläcksjuka Tomato spotted wilt virus

bakterier som orsakar
ljus ringröta på potatis Clavibacter michiganense
mörk ringröta på potatis Pseudomonas solanacearum
päronpest Erwinia amylovora

svampar som orsakar
holländsk almsjuka Ceratocystis ulmi
potatiskräfta Synchytrium endobioticum
rödröta Phytophthora fragariae
rotröta på hallon Phytophthora fragariae var. rubi

skadedjur
San José-sköldlus Quadraspidioitus perniciosus
koloradoskalbagge Leptinotarsa decemlineata
gul potatiscystnematod Globodera rostochiensis
vit potatiscystnematod Globodera pallida

Förordning (1992:619).

2 § Statens jordbruksverk får meddela beslut som avses i 3 § andra
stycket växtskyddslagen (1972:318). Förordning (1991:1442).

3 § Det åligger jordbruksverket i fråga om bekämpning av
växtskadegörelse som avses i 1 § eller omfattas av beslut enligt 2 § att
1. med uppmärksamhet följa sådana skadegörares uppträdande och spridning
såväl inom som utom riket samt att särskilt söka utröna skadegörarnas
spridningsvägar,

2. till ledning för andra myndigheter meddela anvisningar om bekämpning
av skadegörarna,

3. till hjälp för växtodlare meddela råd och anvisningar för
igenkännande och bekämpning av skadegörarna,

4. skyndsamt underrätta chefen för jordbruksdepartementet, då
skadegörare påträffas i landet, samt hålla honom underrättad om
skadegörarens vidare utbredning ocn när skadegöraren kan anses vara
under kontroll,

5. i övrigt handha ledningen av kampen mot skadegörarna och, när så
behövs, genom framställning till regeringen eller vederbörlig myndighet
verka för deras bekämpning.

Det åligger länsstyrelse att biträda jordbruksverket med bekämpningen.
Förordning (1991:1442).

4 § Anmälan enligt 4 § första stycket växtskyddslagen (1972:318) göres
hos länsstyrelse eller växtinspektör. I fråga om holländsk almsjuka kan
anmälan göras även till skogshögskolan eller skogsvårdsstyrelse.

Anmälan skall ofördröjligen vidarebefordras till jordbruksverket.
Förordning (1991:1442).

5 § Finnes anledning misstänka förekomst av växtskadegörare som avses i
1 § eller omfattas av beslut enligt 2 §, får jordbruksverket låta
verkställa den undersökning som påkallas av omständigheterna och taga
härför erforderliga prov. Förordning (1991:1442).

6 § Fråga om ersättning som avses i 16, 19, 26 och 29 §§ prövas av
jordbruksverket.

Ansökan om ersättning göres hos jordbruksverket inom sex månader från
utgången av det kalenderår då skadan uppkom. Till ansökningshandlingen
skall fogas utredning angående kostnaden eller förlusten och den övriga
skriftliga utredning som sökanden önskar åberopa. Förordning
(1991:1442). 7 § Om förbud mot införsel av växtskadegörare finns
bestämmelser i förordningen (1975:994) om införsel av växter m.m.
Förordning (1991:1442).

8 § Föreskrifter för verkställighet av denna kungörelse meddelas av
jordbruksverket.

Befogenhet som enligt 9, 11–15, 17 och 18 §§ tillkommer jordbruksverket
får verket överlämna till länsstyrelsen. Förordning (1991:1442).

8 a § Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos
jordbruksverket. Förordning (1991:1442).

Särskilda bestämmelser

Potatiskräfta

9 § Konstaterar jordbruksverket att potatiskräfta förekommer inom ett
område, får verket meddela beslut om bekämpning enligt 5 §
växtskyddslagen (1972:318). Verket skall förklara området smittat av
potatiskräfta och, om det behövs för att motverka smittans spridning,
annat område som skyddsområde. Förordning (1991:1442).

10 § Jordbruksverkets beslut varigenom område förklarats smittat av
potatiskräfta eller förklarats som skyddsområde eller varigenom sådan
förklaring upphävts eller ändrats skall genast kungöras på det sätt som
är föreskrivet beträffande författningar i allmänhet. I den mån så
finnes behövligt, skall beslutet även kungöras i ortstidning eller
tillkännages på annat lämpligt sätt. Förordning (1991:1442).

11 § Potatis av skörd som är smittad av potatiskräfta får icke användas
utan jordbruksverkets tillstånd. Förordning (1991:1442).

12 § Från områden som har förklarats smittade av potatiskräfta får inte
utan särskilt tillstånd av jordbruksverket föras bort potatis eller
potatisblast eller rötter eller andra underjordiska växtdelar och inte
heller jord, gödsel eller kompost. Sådant tillstånd krävs även för att
från smittförklarade områden föra bort redskap eller transportmedel som
har använts inom områdena vid brukandet av jord eller vid skörd, om inte
redskapet eller transportmedlet har smittrenats enligt föreskrifter som
jordbruksverket meddelar. Förordning (1991:1442).

13 § Har inom smittförklarat område odlats potatis av sort som ej är
resistent mot potatiskräfta, får potatis ej utan jordbruksverkets
medgivande odlas inom området under det närmast följande året.
Markinnehavaren skall från område som omfattas av odlingsförbud avlägsna
plantor från potatisknölar som övervintrat och oskadliggöra plantorna
enligt föreskrifter som jordbruksverket meddelar. Förordning
(1991:1442).

14 § Inom smittförklarat område och skyddsområde får ej utan
jordbruksverkets medgivande odlas potatis av andra än resistenta sorter.
Beträffande smittförklarat område skall utsäde anskaffas från odling som
godkänts av jordbruksverket. Den som odlar potatis som härrör från
utsäde anskaffat på sådant sätt får dock av potatisen taga utsäde till
eget behov, om i potatisen ej förekommer inblandning av potatissort som
ej är resistent. Förordning (1991:1442).

15 § Under tid då område är förklarat smittat av potatiskräfta eller
förklarat som skyddsområde, står odling av potatis inom området under
tillsyn av jordbruksverket. För att utröna om smittförklarat område är
fritt från potatiskräfta får jordbruksverket företaga odlingsförsök inom
området. Förordning (1991:1442).

16 § För förlust som uppkommit genom att till följd av förbud enligt 12
§ hinder mött att från smittförklarat område avyttra potatis eller annan
vara kan ersättning utgå av statsmedel, om ömmande skäl eller andra
särskilda omständigheter föreligger.

Ringröta

17 § Har ringröta påträffats i potatisodling eller potatisparti, får
potatisen icke utan jordbruksverkets tillstånd användas till utsäde,
avyttras eller annat än i odlarens egen hushållning användas såsom
matpotatis eller för utfodring av djur.

Kan det antagas att potatis smittats av ringröta genom beröring med
maskin eller redskap eller att dess grundutsäde varit smittat av
sjukdomen, får jordbruksverket förbjuda att potatisen användes till
utsäde.

Vid byte av utsäde i samband med angrepp av ringröta skall utsäde
anskaffas från odling som godkänts av jordbruksverket. Förordning
(1991:1442).

18 § I jord, där potatis som avses i 17 § odlats, får potatis icke utan
jordbruksverkets tillstånd odlas under de närmast följande två åren.
Markinnehavaren skall från området avlägsna plantor från potatisknölar
som övervintrat och oskadliggöra plantorna enligt föreskrifter som
jordbruksverket meddelar.

Den som innehar eller omhänderhaft av ringröta angripen potatis är
skyldig att ombesörja smittrening av redskap, maskiner och lagerlokaler
samt vidtaga de ytterligare åtgärder till hindrande av växtskadegörarens
spridning som jordbruksverket beslutar enligt 5 § växtskyddslagen
(1972:318). Förordning (1991:1442).

19 § För förlust som uppkommit för odlare genom att potatis på grund av
17 § icke kunnat avyttras, eller, om försäljning fått ske, denna icke
kunnat genomföras till pris som uppgår till vad som kunnat utvinnas vid
fri försäljning kan utgå ersättning av statsmedel, om ömmande skäl eller
andra särskilda omständigheter föreligger.

Potatiscystnematod

20 § Anmälningsskyldighet enligt 4 § växtskyddslagen (1972:318)
föreligger icke i fråga om potatiscystnematod.

21 § Vid förekomst av annan patotyp av Globodera rostochiensis än den
vanliga A-patotypen samt vid förekomst av Globodera pallida får
Jordbruksverket beträffande visst område meddela förbud mot odling av
potatis och tomater samt mot bortförande av potatis, andra underjordiska
växtdelar, jord och växtavfall.

I fråga om förbud som avses i första stycket äger 10 § motsvarande
tillämpning. Förordning (1992:619).

22 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om odling av nematod
resistenta potatissorter.

Jordbruksverket får även förbjuda odling av potatis och tomat på områden
som används för produktion eller förvaring av plantskoleväxter.
Förordning (1991:1442).

Koloradoskalbagge

23 § Levande koloradoskalbagge får ej för annat ändamål än som anges i
24 § utan jordbruksverkets tillstånd förvaras inom riket eller bortföras
från plats där den påträffats. Vad som sagts nu gäller även ägg, larv
och puppa av sådant djur. Förordning (1991:1442).

24 § Den som påträffar djur som misstänkes vara koloradoskalbagge skall
vid anmälan enligt 4 § växtskyddslagen (1972:318) överlämna djuret till
länsstyrelse eller växtinspektör samt noggrant ange fyndplatsen. Djuret
skall före överlämnandet dödas genom neddoppning i kokande vatten eller
på annat lämpligt sätt. Förordning (1991:1442).

25 § Har jordbruksverket konstaterat förekomst av koloradoskalbagge, får
verket meddela beslut om bekämpning enligt 5 § växtskyddslagen
(1972:318). Förordning (1991:1442).

26 § För skada på växtodling som uppkommit genom sådant beslut av
jordbruksverket som avses i 25 § kan ersättning utgå av statsmedel.
Förordning (1991:1442).

Sjarkasjuka, bronsfläcksjuka, päronpest, holländsk almsjuka,
rödröta och San José-sköldlus.

27 § Växter som är eller befaras angripna av sjarkasjuka,
bronsfläcksjuka, päronpest, holländsk almsjuka, rödröta eller San
José-sköldlus får inte utan jordbruksverkets medgivande föras bort från
växt- eller förvaringsplatsen.

Jordbruksverket får föreskriva att vissa värdväxter för päronpest inte
får saluhållas, överlåtas eller planteras. Förordning (1991:1442).

28 § Om jordbruksverket har konstaterat förekomst av sjarkasjuka,
bronsfläcksjuka, päronpest, holländsk almsjuka, rödröta eller San
José-sköldlus, får verket meddela beslut om bekämpning enligt 5 §
växtskyddslagen (1972:318). Förordning (1991:1442).

29 § För skada på träd eller växtodling som uppkommit genom sådant
beslut av jordbruksverket som avses i 28 § kan ersättning utgå av
statsmedel. Förordning (1991:1442).

Användning av genteknik

30 § Den som odlar gentekniskt förändrade växter i växthus eller utomhus
skall ha tillstånd till verksamheten.

Frågor om tillstånd prövas av jordbruksverket efter samråd med
delegationen för hybrid-DNA-frågor och statens naturvårdsverk. Tillstånd
får förenas med villkor. Jordbruksverket får återkalla ett beviljat
tillstånd.

Vid prövningen skall särskilt beaktas att odlingen inte får innebära
risker för omgivningen eller för miljön eller risk för utarmning av den
genetiska mångfalden. Förordning (1991_1442).

31 § har upphävts genom förordning (1990:846).

Övergångsbestämmelser

1990:34

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1990 men tillämpas inte på
odling som har påbörjats före den 15 februari 1990.