Kungörelse (1972:412) om sjömanspension

SFS nr
1972:412
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1972-06-21
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:996
Upphävd
1990-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2002:1098

Villkor för rätt till sjömanspension

1 § Sjöman är berättigad till sjömanspension, om han under tiden från
och med den månad, då han fyllt 30 år, till och med månaden närmast
före den månad, då han fyllt 60 år, varit anställd på svenskt
handelsfartyg i manskapsställning under minst 120 månader och om minst
80 månader av denna tid infallit efter månaden närmast före den, då
han fyllt 40 år.

Har sjöman fullgjort minst hälften av den i första stycket angivna
kvalifikationstiden om 120 månader i manskapsställning, får han som
kvalifikationstid också tillgodoräkna sig tid då han varit anställd
som befäl på svenskt handelsfartyg.

Med anställning på svenskt handelsfartyg likställes anställning på
utländskt handelsfartyg som svensk redare förhyr i huvudsak obemannat,
om anställningen sker hos denne eller någon av honom anlitad
arbetsgivare. Uthyres svenskt handelsfartyg till utländsk redare i
huvudsak obemannat, äger bestämmelserna i denna kungörelse
tillämpning, om anställningen sker hos fartygets ägare eller någon av
denne anlitad arbetsgivare. Förordning (1975:984).

2 § Som anställningstid räknas endast tid under vilken en sjöman har

1. betalt sjömansskatt eller av sjömansskattenämnden varit befriad
från att betala sådan skatt,

2. varit anställd som livbåtsman hos Svenska sällskapet för räddning
av skeppsbrutne (Sjöräddningssällskapet), eller

3. varit påmönstrad svenskt handelsfartyg under tidsperioden den 1
juli-den 31 december 1972 eller för utländsk medborgare den 1 juli
1972-den 31 december 1973.

Medger sjömansskattenämnden enligt 36 a § lagen (1958:295) om
sjömansskatt att sjömansskatt inte skall betalas, tillgodoräknas inte
kvalifikationstid för sjömanspension.

Tid som avses i första stycket punkt 3 får vid uträkning av
sjömanspension ökas med högst 25 procent.

Med anställning som befäl avses i denna kungörelse tjänstgöring som
fartygs- eller maskinbefäl, radiotelegrafist eller tjänsteman vid
ekonomiavdelning eller i annan tjänst vars innehavare på grund av
kollektivavtal är tillförsäkrad pensionsförmåner hos Sjöbefälets
Pensionskassa, understödsförening, eller Pensionskassan Posteritas
(Understödsförening) eller Svenska Personal-Pensionskassan, ömsesidig
försäkringsförening. Annan anställning anses som anställning i
manskapsställning. Förordning (1980:432).

3 § Rätt till sjömanspension tillkommer sjöman från och med den månad,
då de i 1 § angivna villkoren är uppfyllda, dock tidigast från och med
den månad, då sjömannen fyller 55 år.

Rätt till sjömanspension upphör vid utgången av månaden närmast före
den, då sjömannen fyller 65 år eller, om sjömannen avlider
dessförinnan, vid utgången av den månad, då dödsfallet inträffar.
Förordning (1976:400).

Pensionsberäkning m.m.

4 § Sjömanspension grundas på antalet anställningsmånader som avses i
1 § första stycket (manskapsmånader) och som fullgjorts före den
månad, då sjömannen fyller 60 år. Sjömanspension utgår dock ej för de
40 första fullgjorda anställningsmånaderna och ej heller för den
månad, då pensionen börjat utgå, eller för senare månad.

Sjömanspension beräknas för år efter det belopp som erhålles om
antalet månader, som enligt första stycket grundar pension,
multipliceras med de enligt nedanstående tabell för varje
manskapsmånad gällande procenttalen och med det enligt 1 kap. 6 §
lagen (1962:381) om allmän försäkring fastställda basbeloppet, som
gäller för den månad, då pensionen börjar utgå. Ändras basbeloppet,
skall pensionens årsbelopp räknas om.

Manskapsmånader Procent av
basbeoppet

Fullgjorda månader före den månad varunder
sjömannen fyllt 40 år 0,45

Fullgjorda månader fr.o.m. den månad varunder
sjömannen fyllt 40 år:
de 80 första 0,90
övriga 1,35

Sjömanspension utgör summan av de framräknade beloppen ökad med fem
procent men får inte beräknas till högre sammanlagt belopp än som
motsvarar 157,5 procent av basbeloppet. Förordning (1980:432).

5 § Den enligt 4 § beräknade sjömanspensionen ökas med 1,2 procent för
varje månad som, när pensionen börjar utgå, har förflutit från
ingången av den månad, varunder rätt till pension har inträtt. För tid
som infallit den månad, varunder sjömannen fyllt 62 år, eller senare,
utgår ej tillägg.

6 § Sammanträffar sjömanspensionsförmån med

1. folkpension eller tilläggspension i form av förtidspension,
sjukbidrag eller efterlevandepension enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring,

2. livränta på grund av obligatorisk försäkring enligt lagen (1916:235)
om försäkring för olycksfall i arbete, lagen (1929:131) om försäkring
för vissa yrkessjukdomar, lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring eller
lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring,

3. livränta enligt annan lag eller särskild författning eller enligt
regeringens förordnande, vilken livränta bestämmes av eller betalas ut
från riksförsäkringsverket,

4. utländsk förmån vartill sjömannen är berättigad och som motsvarar i
1–3 avsedd förmån,

och överstiger det sammanlagda förmånsbeloppet den högsta sjömanspension
som enligt 4 och 5 §§ denna kungörelse kan utgå från och med den månad,
varunder en sjöman fyller 60 år, minskas sjömanspensionen med det
överskjutande beloppet. Minst en tredjedel av sjömanspensionen skall
dock alltid utgå.

Sjömanspension, som utgår från och med senare månad än den, varunder
sjömannen fyllt 60 år, anses vid tillämpning av första stycket uppgå
till samma belopp, som om den börjat utgå den månad, varunder sjömannen
fyllt 60 år. Förordning (1989:264).

Särskilda bestämmelser

7 § Frågor om sjömanspension prövas av handelsflottans
pensionsanstalt.

Den som önskar få sjömanspension skall skriftligen ansöka därom hos
pensionsanstalten.

8 § Om särskilda skäl föranleder det, får pensionsanstalten
tillerkänna sjöman sjömanspension även om rätt till pension ej
föreligger enligt denna kungörelse eller bestämma pensionen till högre
belopp än som följer av 4 § första och andra styckena, 5 och 6 §§.

Pensionsanstalten får tillerkänna en utländsk sjöman, som inte är
bosatt i Sverige, sjömanspension även för tid från och med den månad
han fyller 65 år med ett belopp som tillsammans med andra
pensionsförmåner högst motsvarar folkpension jämte pensionstillskott.
Förordning (1980:432).

9 § Sjömanspension utgår från och med den månad, varunder rätt till
pension inträtt, eller den senare månad som sjömannen önskar.

Sjömanspension utgår ej för längre tid tillbaka än tre månader före
den månad, när ansökan kom in till pensionsanstalten.

10 § Om skäl föreligger därtill, får pensionsanstalten bevilja
sjömanspension för tid intill dess slutligt beslut fattats. För sådan
pension får anstalten föreskriva särskilda grunder och villkor.

Förekommer anledning att pension bör indragas eller minskas, får
anstalten förordna, att pensionen för tid intill dess slutligt beslut
fattats skall indragas eller utgå med lägre belopp.

11 § Sjömanspension betalas ut månadsvis.

Vid beräkning av pensionsbelopp för månad skall den årspension från
vilken beräkningen utgår rundas av till närmaste hela krontal, som är
jämnt delbart med tolv.

11 a § När pensionsanstalten beviljar en sådan sjömanspension, vars
kapitalbelopp inte överstiger halva basbeloppet enligt 1 kap. 6 §
lagen (1962:381) om allmän försäkring och vars årsbelopp inte
överstiger ett fjärdedels basbelopp, skall den betalas ut som
engångsbelopp. Om det finns särskilda skäl får pensionsanstalten medge
undantag härifrån.

Med basbelopp enligt första stycket avses det basbelopp som gäller
den första månaden då pension skulle ha utgått.

Om det finns särskilda skäl får pensionsanstalten, på ansökan av den
pensionsberättigade, besluta att större sjömanspension än som avses i
första stycket skall bytas ut mot ett engångsbelopp. Förordning
(1980:432).

12 § Pensionstagare är skyldig att utan dröjsmål meddela
pensionsanstalten

1. om förmån enligt 6 § 1–4 börjat eller upphört att utgå,

2. om annat förhållande inträffat, som kan vara av betydelse för hans
rätt till sjömanspension.

I fråga om den som har god man eller förvaltare enligt föräldrabalken
fullgörs skyldighet enligt första stycket av gode mannen eller
förvaltaren, om det kan anses ingå i uppdraget. Förordning (1988:1342).

13 § Har pensionstagare genom oriktiga uppgifter eller genom
underlåtenhet att fullgöra honom åvilande uppgiftsskyldighet eller
annorledes förorsakat att sjömanspension utgått obehörigen eller med
för högt belopp eller har pensionstagare eljest obehörigen eller med
för högt belopp uppburit sjömanspension och har han skäligen bort inse
detta, skall återbetalning ske av vad som utbetalats för mycket, om ej
i särskilt fall anledning föreligger att helt eller delvis efterge
återbetalningsskyldighet.

Har återbetalningsskyldighet ålagts enligt första stycket, får
pensionsanstalten vid senare utbetalning hålla inne skäligt belopp i
avräkning på vad som utgått för mycket.

14 § Pensionsbelopp, som ej lyfts före utgången av andra året efter
det varunder beloppet förfallit till betalning, är förverkat, om ej
pensionsanstalten för särskilt fall beslutar annorlunda.

15 § Fordran på sjömanspension, som innestår hos pensionsanstalten,
får ej utmätas.

Bestämmelserna i första stycket hindrar ej utmätning av
sjömanspensionsbelopp enligt vad som föreskrives i utsökningslagen
(1877:31 s. 1).

16 § Är pensionsberättigad till följd av ålderdomssvaghet, sjuklighet
eller annan därmed jämförlig orsak ur stånd att själv omhänderha honom
tillkommande sjömanspension, får pensionsanstalten besluta, att
pensionen skall betalas ut till den pensionsberättigades make eller
annan person att användas till den pensionsberättigades och hans
familjs nytta.

17 § För utbetalning av sjömanspension utom Sverige får
pensionsanstalten kräva bevis att pensionstagaren är i livet.

18 § Talan mot beslut i särskilt fall enligt denna kungörelse föres
hos kammarrätten genom besvär.

Pensionsanstaltens beslut länder omedelbart till efterrättelse, om ej
annat förordnats.

19 § Uppgifter enligt 1 § om anställningstid i befäls- och
manskapsställning skall lämnas av arbetsgivaren eller fartygets redare
eller ägare i den ordning som pensionsanstalten bestämmer efter samråd
med riksskatteverket och sjöfartsverket. Förordning (1975:984).

20 § Föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse meddelas av
pensionsanstalten.

Övergångsbestämmelser

1972:412

Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1972, då reglementet
(1961:302) för handelsflottans pensionsanstalt skall upphöra att gälla
i den mån annat ej följer enligt punkterna 1 – 10 nedan.

1. Vid tillämpning av denna kungörelse beaktas också anställningstid,
som fullgjorts före den 1 juli 1972. Härvid gäller de krav för
pensionsgrundande anställningstid som uppställts i reglementet
(1961:302) för handelsflottans pensionsanstalt. I fråga om utländsk
sjöman gäller dock ej det i reglementet uppställda kravet på
mantalsskrivning här i riket.

2. För den som är född år 1922 eller tidigare föreligger rätt till
sjömanspension enligt denna kungörelse, om han under tiden från och
med den månad, då han fyllt 30 år, till och med månaden närmast före
den månad, då han fyllt 60 år, varit anställd som sjöman under minst
80 månader, varav minst hälften i manskapsställning, och i övrigt
uppfyller villkoren för rätt till pension.

3. Har den som är berättigad till tjänstepension enligt reglementet
(1944:42) för handelsflottans pensionsanstalt eller till
sjömanspension enligt reglementet (1961:302) för handelsflottans
pensionsanstalt rätt till sjömanspension också enligt denna
kungörelse, ersättes pension enligt reglementena med pension enligt
denna kungörelse, om det är förmånligare för pensionstagaren. För den
som redan uppbär pension enligt äldre bestämmelser avdrages från
belopp beräknat enligt 4 § denna kungörelse en tolftedel av det
sammanlagda belopp som han har uppburit enligt äldre bestämmelser.
Livsvarig pension enligt reglementet (1944:42) för handelsflottans
pensionsanstalt får ersättas endast om sjömannen medger det.

4. Den som före den 1 juli 1972 uppfyllt i äldre bestämmelser
uppställda krav för att få pension från handelsflottans
pensionsanstalt vid uppnådd pensionsålder eller för att få tillbaka
erlagd hyresavgift är bibehållen vid sin rätt enligt äldre
bestämmelser, om han ej enligt punkt 3 skall åtnjuta pension enligt
denna kungörelse.

5. Pension enligt kungörelsen (1864 nr 6 s. 1) angående inrättandet af
en pensionsanstalt för befälhafware, styrmän och annat sjöfolk å
swenska till utrikes fart använda segel- eller ångfartyg, äfwensom för
maskinister och eldare på sistnämnda slags fartyg och pension enligt
reglementet (1939:413) för handelsflottans pensionsanstalt höjes den 1
juli 1972 med 100 procent. Detsamma gäller tjänstepension enligt
reglementet (1944:42) för handelsflottans pensionsanstalt för sjöman i
manskapsklass född år 1922 eller tidigare eller sjöman i befälsklass
född år 1912 eller tidigare.

6. Pension, som avses i punkt 5, och sjömanspension, som enligt
reglementet (1961:302) för handelsflottans pensionsanstalt utgår till
pensionstagare, som avses i punkt 5, utgår med det belopp som
motsvarar produkten av det vid varje månad gällande basbeloppet enligt
1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring och det tal, beräknat
med två decimaler, som anger förhållandet mellan pensionens belopp
enligt äldre bestämmelser, i förekommande fall förhöjt enligt punkt 5,
och basbeloppet för juli månad 1972. Pensionsbeloppet rundas av till
närmaste hela krontal, som är jämnt delbart med tolv.

7. Uppfyller sjöman de krav för att få tjänstepension vid uppnådd
pensionsålder som reglementet (1944:42) för handelsflottans
pensionsanstalt uppställer men ej motsvarande krav enligt reglementet
(1961:302) för handelsflottans pensionsanstalt eller enligt denna
kungörelse och åtnjuter han ännu ej tjänstepension, kan han få sin
pensionsrätt utbytt, om det kan antagas att tjänstepensionen skulle
komma att utgå efter de bestämmelser som gäller för sjöman tillhörande
befälsklassen. Utbyte får ske antingen mot ett kapitalbelopp, som
betalas ut kontant, under förutsättning att ansökan göres inom ett år
från det att sjömannen erhöll underrättelse om denna rättighet och att
han vid tidpunkten för ansökan har god hälsa och ej har fyllt 55 år,
eller mot ett fondkapital, som föres över till Sjöbefälets
Pensionskassa, understödsförening, för förbättring av hans
pensionsrätt hos kassan, under förutsättning att ansökan göres inom
tid som nyss sagts, att sjömannen ej fyllt 65 år och att kassan lämnar
sitt medgivande.

Grunder för beräkning av kapitalbelopp och fondkapital bestämmes av
Konungen.

8. Till den som ej uppfyller de i reglementet (1944:42) för
handelsflottans pensionsanstalt angivna kraven för tjänstepension men
om vilken det kan antagas att han, om så hade varit fallet, skulle ha
fått pensionen beräknad efter de bestämmelser som gäller för sjöman
tillhörande befälsklassen, får pensionsanstalten betala tillbaka
erlagda hyresavgifter utan att avvakta att han uppnår pensionsåldern.

9. Vid tillämpning av bestämmelserna i punkterna 2–6 får
pensionsanstalten betala ut pension kvartalsvis, om årsbeloppet ej
överstiger 1 200 kronor. Vid beräkning av pensionsbelopp för kvartal
skall den årspension från vilken beräkningen utgår rundas av till
närmaste hela krontal, som är jämnt delbart med fyra.

10. Vid tillämpning av bestämmelserna i punkterna 1–7 äger 8 § denna
kungörelse motsvarande tillämpning.

1976:400

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1976.

2. I fråga om sjömanspension för sjöman som är född före den 1 juli
1921 gäller äldre bestämmelser. Sammanträffar sjömanspensionsförmån
för sådan sjöman med rätt till folkpension eller tilläggspension i
form av ålderspension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring,
äger 6 § motsvarande tillämpning från och med den månad då
pensionstagaren fyller 65 år. Folkpension eller tilläggspension anses
därvid ha den storlek som den skulle ha haft om den hade börjat utgå
den månad då pensionstagaren fyllde 65 år.

3. Sammanträffar sjömanspensionsförmån som utgår enligt reglementet
(1961:302) för handelsflottans pensionsanstalt med rätt till
folkpension eller tilläggspension i form av ålderspension enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring, äger 14 § reglementet motsvarande
tillämpning från och med den månad då pensionstagaren fyller 65 år.
Folkpension eller tilläggspension anses därvid ha den storlek som den
skulle ha haft om den hade börjat utgå den månad då pensionstagaren
fyllde 65 år.

1980:432

1. Denna förordning träder i kraft, såvitt avser 11 a § och punkt 4
nedan den 1 januari 1981, och i övrigt den 1 juli 1980.

2. Vad som sägs i 4 § sista stycket gäller även sådana
sjömanspensioner enligt denna kungörelse och punkt 2 i
ikraftträdandebestämmelserna till kungörelsen som före den 1 juli 1980
har beviljats sjömän födda efter den 30 juni 1921. För äldre sjömän
gäller 4 § sista stycket i sin äldre lydelse.

3. Pension som börjar utgå för tid efter december 1980 enligt
reglementet (1944:42) för handelsflottans pensionsanstalt eller enligt
reglementet (1961:302) för handelsflottans pensionsanstalt skall, om
den inte är livsvarig eller enligt punkt 4 skall bytas ut mot
engångsbelopp, upphöra vid utgången av månaden närmast före den, då
sjömannen fyller 65 år. Pensionsbeloppen för sådana pensioner skall
höjas så att pensionsrättens kapitalvärde blir oförändrat.

4. Bestämmelserna i 11 a § första och tredje styckena gäller även
sådan sjömanspension enligt denna kungörelse samt
övergångsbestämmelserna till kungörelsen som har beviljats före den 1
januari 1981. Detsamma gäller pensioner som utgår vid denna tidpunkt
eller som senare beviljats enligt reglementet (1944:42) för
handelsflottans pensionsanstalt, reglementet (1961:302) för
handelsflottans pensionsanstalt eller enligt punkt 3 i
övergångsbestämmelserna till sistnämnda reglemente.

I fråga om pensioner som beviljas efter den 30 juni 1980 gäller vad
som sägs om basbelopp i 11 a § andra stycket. För pensioner som har
beviljats dessförinnan gäller basbeloppet för juli 1980.

1989:264

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande när sjömanspensionsförmån sammanträffar med
änkepension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

1989:996

1. Rätt till sjömanspension enligt den upphävda kungörelsen föreligger
även efter utgången av år 1989 i den omfattning som anges nedan. Vid
tillämpning av punkterna 2–4 skall därvid pensionens storlek beräknas
med utgångspunkt i det år 1989 gällande basbeloppet enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring och skall inte räknas om vid ändringar
av basbeloppet.

2. En sjöman som vid utgången av år 1989 har beviljats pension eller som
då har fyllt 55 år har rätt till pension i den omfattning som följer av
punkt 1.

3. En sjöman som vid utgången av år 1989 uppnått en ålder av 46 år 8
månader men inte 55 år och som kvalificerat sig för pension har rätt
till pension med ett reducerat belopp. Pensionen beräknas till följande
procenttal av det belopp som följer av punkt 1.

_______________________________________________________________________

Sjömannens ålder vid Procenttal
utgången av år 1989
______________________________________________________________________
51 år eller lägre 20 %
52 år 40 %
53 år 60 %
54 år 80 %
______________________________________________________________________

4. I fråga om pensioner som har beviljats enligt de äldre författningar
som anges i övergångsbestämmelserna till den upphävda kungörelsen skall
de föreskrifter som gällde vid utgången av år 1989 fortfarande
tillämpas.

5. Föreskrifterna i 6-9, 11-18 och 20 §§ i den upphävda
kungörelsen skall fortfarande gälla i tillämpliga delar.

Vid tillämpning av 6 § skall med folkpension eller
tilläggspension i form av förtidspension, sjukbidrag eller
efterlevandepension enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring likställas sjukersättning enligt lagen om allmän
försäkring och efterlevandepension enligt lagen (2000:461) om
efterlevandepension och efterlevandestöd till barn eller lagen
(2000:462) om införande av sistnämnda lag.

Vid tillämpning av 8 § andra stycket skall det belopp som
tillsammans med andra pensionsförmåner högst får motsvara
folkpension och pensionstillskott i stället motsvara 2,17
gånger prisbasbeloppet. Förordning (2002:1098).

6. Ansökan om pension skall göras hos Riksförsäkringsverket, i
fråga om pension enligt punkt 2 senast den 31 december 1990 och i fråga
om pension enligt punkt 3 senast vid utgången av den månad under vilken
sjömannen fyller 55 år. Förordning (1994:1275).