Kungl. Maj:ts kungörelse (1972:439) om upphävande av vissa bestämmelser om inskränkning i rätt att uppbära pension

SFS nr
1972:439
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1972-06-30
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1159
Upphävd
1989-01-01

Kungl. Maj:t har, med stöd av riksdagens beslut, funnit gott förordna,
att vad i allmänna tjänstepensionsreglementet (1947:416) eller annan
författning föreskrives om inskränkning i rätt att uppbära pension,
när pensionstagaren undergår direkt ådömt frihetsstraff, är föremål
för åtgärd som förklarats skola träda i stället för sådant straff
eller avtjänar ådömt tvångsarbete, ej skall tillämpas för tid efter
utgången av juni 1972.