Reservbefälsförordning (1972:464) för försvarsmakten

SFS nr
1972:464
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1972-06-30
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:202
Upphävd
1990-07-01

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning tillämpas på personal i försvarsmaktens reserver.

Personalen i försvarsmaktens reserver utgörs av pensionsavgången,
förtidsavgången, reservanställd och värnpliktsavgången personal.
Förordning (1979:1178).

2 § Försvarsmaktens reserver utgörs av försvarsmaktens gemensamma
reserver samt arméns, marinens och flygvapnets reserver. Förordning
(1979:1178).

3 § Försvarsmaktens gemensamma reserver utgörs av försvarets
intendentkårs, försvarets medicinalkårs och fortifikationskårens
reserver som lyder under vederbörande personalkårchef. Reservofficerare
med lägst generalmajors eller konteramirals tjänstegrad lyder dock under
regeringen. Förordning (1987:196).

4 § Arméns reserver utgörs av

1. generalitetets reserv som lyder under regeringen,

2. infanteriets, kavalleriets, pansartruppernas, artilleriets,
luftvärnets, ingenjörtruppernas, signaltruppernas, trängtruppernas,
arméns tekniska kårs och förbandens reserver som lyder under
vederbörande personalkårchef. Förordning (1987:196).

5 § Marinens reserver utgörs av

1. amiralitetets reserv som lyder under regeringen,

2. flottans, kustartilleriets och mariningenjörkårens reserver som lyder
under vederbörande personalkårchef. Förordning (1987:196).

6 § Flygvapnets reserver utgörs av

1. generalitetets reserv som lyder under regeringen,

2. flygvapnets centrala, förbandens, flygingenjörkårens och
meteorologkårens reserver som lyder under vederbörande personalkårchef.
Förordning (1987:196).

Anställning

7 § Som pensionsavgången inträder i reserv den som enligt särskilda
bestämmelser är skyldig att inträda i reserv efter avgång med rätt till
ålders- eller förtidspension från en tjänst som yrkesofficer eller från
en tjänst som officer på reservstat. Förordning (1987:196).

8 § Som förtidsavgången får anställas i reserv den som i annat fall än
enligt 7 § har avgått från en tjänst som yrkesofficer eller från en
tjänst som officer på reservstat.

Som förtidsavgången får också anställas den som avgått från en tjänst
som arvodesanställd försvarsläkare, försvarsveterinär,
försvarstandläkare eller försvarsapotekare. Förordning (1987:196).

9 § Personal som avses i 7 och 8 §§ behåller i reserv den tjänstegrad
som vederbörande hade vid avgången. Förordning (1987:196).

10 § Inträde i reserv som reservanställd sker enligt grunder som anges i
11–16 §§. Förordning (1987:196).

11 § I försvarets intendentkårs reserv får med fänriks eller löjtnants
tjänstegrad anställas värnpliktigt kompanibefäl som har genomgått
föreskriven utbildning och uppfyller de villkor i övrigt som gäller för
anställningen. Som fänrikar anställs dem som har fullgjort utbildningen
i en följd och som löjtnanter övriga. Förordning (1987:196).

12 § I försvarets medicinalkårs reserv får en värnpliktig, som under
anställningsåret fyller högst 40 år och som under
värnpliktstjänstgöringen visat särskild lämplighet, anställas med
löjtnants tjänstegrad som

1. försvarsläkare om han är behörig att krigsplaceras som läkare,

2. försvarsveterinär om han är behörig att krigsplaceras som veterinär,

3. försvarsapotekare om han är behörig att krigsplaceras som apotekare,

4. försvarstandläkare om han är behörig att krigsplaceras som läkarassi-
stent. Förordning (1987:196).

12 a § har upphävts genom förordning (1987:196).

13 § I arméförbandens reserver får anställas med fänriks, löjtnants
eller kaptens tjänstegrad värnpliktigt kompanibefäl som har genomgått
föreskriven utbildning och uppfyller de villkor i övrigt som gäller för
anställningen. Som fänrikar anställs dem som har fullgjort utbildningen
i en följd och som löjtnanter eller kaptener övriga. Förordning
(1987:196).

14 § I flottans reserv får med fänriks tjänstegrad anställas
värnpliktigt kompanibefäl som genomgått föreskriven utbildning och
uppfyller de villkor i övrigt som gäller för anställningen.

I kustartilleriets reserv får med löjtnants tjänstegrad anställas
värnpliktigt kompanibefäl som genomgått föreskriven utbildning och
uppfyller de villkor i övrigt som gäller för anställningen. Förordning
(1987:196).

15 § I flygvapnets reserver får anställas

dels i förbandens reserver med fänriks tjänstegrad värnpliktigt
kompanibefäl eller annan med samma befälsutbildning som har genomgått
föreskriven utbildning och uppfyller de villkor i övrigt som gäller för
anställningen,

dels i meteorologkårens reserv med löjtnants tjänstegrad värnpliktig som
har motsvarande utbildning som meteorolog anställd som yrkesofficer och
uppfyller de villkor i övrigt som gäller för anställningen. Förordning
(1987:196).

16 § I reserver som anges i 13–15 §§ får med fänriks tjänstgrad också
anställas värnpliktigt plutons- eller kompanibefäl som vid
krigsförbandsövningar eller annan motsvarande tjänstgöring som
försvarsgrenschefen bestämmer visat framstående skicklighet i
befattningar som ställer speciella krav.

Anställning får ske tidigast efter utgången av det år vederbörande
fyller 36 år. Förordning (1987:196).

17 § Som värnpliktsavgången får vid värnpliktstidens utgång i reserv
anställas

dels värnpliktigt befäl som är särskilt lämpligt för fortsatt
tjänstgöring vid försvarsmakten,

dels värnpliktig meteorolog med lägst fänriks tjänstegrad eller
värnpliktig läkare, veterinär, apotekare eller tandläkare vars fortsatta
tjänstgöring vid försvarsmakten är särskilt önskvärd.

Personal som anges i första stycket erhåller i reserv den tjänstegrad
som vederbörande senast hade som värnpliktig. Personal i försvarets
medicinalkårs reserv får dock lägst löjtnants tjänstegrad. Förordning
(1987:196).

18 § Anställning enligt 8 och 11–17 §§ sker efter ansökan. Förordning
(1987:196).

19 § har upphävts genom förordning (1987:196).

20 § Beslut om anställning i reserv meddelas i fråga om personal med
lägst överstes eller kommendörs tjänstegrad av regeringen och i fråga om
annan personal av överbefälhavaren eller, enligt hans bestämmande, en
försvarsgrenschef eller en chef för reserv. Förordning (1987:196).

21 § Anställning i reserv sker genom förordnande tills vidare.

Bestämmelsen i 4 kap. 4 § första stycket lagen (1976:600) om offentlig
anställning att tjänst som myndighet tillsätter skall kungöras ledig
till ansökan gäller inte anställning i reserv. Förordning (1979:1178).

Tjänsteställningsbefordran

Allmänna bestämmelser

22 § Endast den som visat duglighet och pålitlighet i tjänsten och i
övrigt är lämplig får befordras. Tillfällig sjukdom utgör ej hinder för
befordran.

För befordran krävs medgivande av den som skall befordras. Den som ej
vill komma i fråga till befordran skall bekräfta det skriftligen.

23 § Beslut om befordran meddelas i samma ordning som beslut om
anställning, om ej annat följer av 28 §.

24 § Den som anställts i reserv som förtidsavgången och vid avgången
från tjänsten som yrkesofficer uppfyller villkoren för befordran till
högre tjänstegrad, får befordras till den högre tjänstegraden vid den
tidpunkt, då han skulle ha befordrats om han kvarstått som
yrkesofficer. Förordning (1987:196).

25 § Den som avgått från en tjänst som yrkesofficer får inte bli
befordrad i reserv tidigare än han skulle ha blivit, om han kvarstått på
tjänsten.

Den som under anställning som yrkesofficer eller officer på reservstat
har fullgjort krigsförbandsövningar får tillgodoräkna sig dessa övningar
vid tillämpningen av 27, 29 och 30 §§. Förordning (1987:196).

Särskilda bestämmelser

26 § Reservanställd fänrik i försvarets intendentkårs reserv får
befordras till löjtnant, om han har fullgjort en krigsförbandsövning
eller annan motsvarande tjänstgöring som överbefälhavaren bestämmer.

Reservanställd fänrik i arméns reserver får befordras till löjtnant, då
han har fullgjort en krigsförbandsövning eller en särskild övning i en
befattning på plutonchefsnivå.

Reservanställd fänrik i flottans reserv med sjökaptens- eller
sjöingenjörsexamen får befordras till löjtnant om han har fullgjort
sådan första reservtjänstgöring som föreskrivs i 43 §. Annan
reservanställd fänrik i flottans reserv får befordras till löjtnant om
han har fullgjort minst 55 dagar av den första reservtjänstgöringen.

Reservanställd fänrik i flygvapnets reserver får befordras till
löjtnant, om har har fullgjort en krigsförbandsövning eller annan
motsvarande tjänstgöring som chefen för flygvapnet bestämmer. Förordning
(1987:196).

27 § Reservanställd eller förtidsavgången löjtnant får befordras till
kapten, om han efter anställningen i reserv dels har fullgjort två
krigsförbandsövningar, varav en i en befattning på kompanichefsnivå,
eller annan motsvarande tjänstgöring, dels med godkända betyg har
genomgått krigshögskolans reservofficerskurs (kaptenskursen) eller
motsvarande utbildning. Förordning (1981:252).

28 § En reservofficer som genom militär utbildning och tjänstgöring samt
civil verksamhet är särskilt lämplig att uppehålla en befattning på
bataljonschefsnivå eller högre får befordras till den tjänstegrad som
svarar mot befattningen. Ett beslut om befordran till högre tjänstegrad
än major eller örlogskapten meddelas av regeringen efter förslag av
överbefälhavaren eller, enligt hans beslut, försvarsgrenschefen.

Militär utbildning och tjänstgöring enligt första stycket skall för
befordran till major eller örlogskapten omfatta dels väl vitsordad
tjänstgöring i en krigsbefattning på kompanichefsnivå, dels
militärhögskolans reservofficerskurs (majorskursen) eller motsvarande
utbildning. Förordning (1987:196).

29 § Förtidsavgången eller reservanställd löjtnant i försvarets medici-
nalkårs reserv får befordras till kaptens tjänstegrad, om han har dels
fullgjort två krigsförbandsövningar, varav en i en befattning på
kompanichefsnivå eller någon annan motsvarande tjänstgöring, dels med
godkända betyg genomgått kaptenskursen eller motsvarande utbildning.
Förordning (1987:196).

30 § Förtidsavgången eller reservanställd meteorolog med löjtnants
tjänstegrad får befordras till kaptens tjänstegrad, om han med löjtnants
tjänstegrad har dels fullgjort två krigsförbandsövningar, varav en i en
befattning på kompanichefsnivå eller någon annan motsvarande
tjänstgöring, dels med godkända betyg genomgått kaptenskursen eller
motsvarande utbildning. Förordning (1987:196).

30 a § Förtidsavgången trafikledare får befordras till högre tjänstegrad
med tillämpning av de regler som gällde för honom före hans avgång från
anställning som yrkesofficer. Förordning (1987:196).

31 § Reservanställd och förtidsavgången personal kan medges transport
till annan reserv, om särskilda skäl föreligger. Transport från flottans
reserv får inte ske av den som inte har fullgjort första
reservtjänstgöringen.

I fråga om tjänstgöringsskyldigheten för den som erhåller transport
tillämpas bestämmelserna för den reserv till vilken transport sker med
rätt för vederbörande att tillgodoräkna annan tjänstgöring som har
fullgjorts före transporten än första reservtjänstgöringen. Dessutom
gäller att sådan tjänstgöring som belöper på första
tjänstgöringsperioden inte får tillgodoräknas på andra
tjänstgöringsperioden. Förordning (1987:196).

32 § Beslut om transport inom samma försvarsgren meddelas av
försvarsgrenschefen.

Beslut om transport mellan försvarsgrenar meddelas av chefen för den
försvarsgren, till vilken transport skall ske, i samråd med chefen för
den försvarsgren, varifrån transport skall ske, och med försvarets
civilförvaltning. Om myndigheterna är av olika mening, överlämnas
ärendet till överbefälhavaren för avgörande.

Beslut om transport till eller från försvarsmaktens gemensamma reserver
meddelas efter samråd med försvarets civilförvaltning av
överbefälhavaren eller den han bestämmer. Förordning (1979:1178).

Avgång

33 § Om den tid som pensionsavgången personal är skyldig att kvarstå i
reserv finns särskilda bestämmelser. Tillstånd att därutöver kvarstå i
reserv kan medges för högst fem år, om särskilda skäl föreligger.

34 § För annan personal än den som anges i 33 § och i andra stycket
upphör anställningen i reserv vid utgången av det år då vederbörande
fyller 52 år. Den som har visat särskild lämplighet för fortsatt
tjänstgöring kan få tillstånd att kvarstå i reserv fram till utgången av
det år han fyller 60 år. Tillståndet får förlängas, varje gång med högst
fem år, fram till utgången av det år då han fyller 70 år.

För den som enligt 28 § har befordrats till major eller örlogskapten
samt för personal i flygtrafiktjänst och i försvarets medicinalkår
upphör anställningen i reserv vid utgången av det år då vederbörande
fyller 60 år. Den som har visat särskild lämplighet för fortsatt
tjänstgöring kan få tillstånd att kvarstå i reserv fram till utgången av
det år då han fyller 65 år. Tillståndet får förlängas, dock längst fram
till utgången av det år då han fyller 70 år. Förordning (1987:196).

35 § Anställning i reserv upphör för den som tillträder en tjänst som
yrkesofficer.

Av 7 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig anställning följer att den
som är anställd i reserv kan entledigas om han till följd av förlust
eller nedsättning i arbetsförmågan förklaras oduglig till krigstjänst.
Förordning (1987:196).

36 § Tillstånd enligt 33 och 34 §§ meddelas i fråga om pensionsavgången
personal som är skyldig att kvarstå i reserv efter fyllda 65 år av
regeringen och i fråga om annan personal av överbefälhavaren eller,
enligt hans bestämmande, en försvarsgrenschef eller en chef för reserv.
Förordning (1979:1178).

37 § Frågor om en anställnings upphörande enligt 7 kap. 2 eller 4 §
lagen (1976:600) om offentlig anställning prövas i fråga om
pensionsavgången personal med lägst överstes eller kommendörs
tjänstegrad av regeringen, i fråga om annan personal med lägst kaptens
tjänstegrad av en försvarsgrenschef och i fråga om övrig personal av en
chef för reserv.

Frågor om en anställnings upphörande enligt 7 kap. 10 § lagen om
offentlig anställning prövas av överbefälhavaren eller, enligt hans
bestämmande, en försvarsgrenschef eller en chef för reserv. Förordning
(1987:196).

38 § För personal i försvarsmaktens reserver gäller en ömsesidig
uppsägningstid av tre månader. En myndighet som prövar frågan om en
anställnings upphörande får dock medge att anställningen upphör utan att
föreskriven uppsägningstid iakttas. Förordning (1979:1178).

Tjänstgöring

39 § Pensionsavgången personal är skyldig att i reserv tjänstgöra 30
dagar för varje hel treårsperiod, som infaller före utgången av det år
vederbörande fyller 55 år.

40 § Om inget annat följer av andra–fjärde styckena samt 41 och 42 §§
är reservanställd och förtidsavgången personal skyldig att i reserv
fullgöra en tjänstgöringsperiod (första tjänstgöringsperioden) om 170
dagar före utgången av det år då vederbörande fyller 36 år och en
tjänstgöringsperiod (andra tjänstgöringsperioden) om 150 dagar efter
utgången av sist angivna år men före utgången av det år då han fyller 47
år.

Den som enligt 28 § har befordrats till major eller örlogskapten är, om
inte annat anges i 41 §, skyldig att genomföra en tjänstgöringsperiod
(tredje tjänstgöringsperioden) om 60 dagar efter utgången av det år då
han fyller 47 år men före utgången av det år då han fyller 55 år.
Överbefälhavaren eller, enligt hans bestämmande, en försvarsgrenschef
eller en chef för reserv får besluta att den som utan att ha befordrats
till major eller örlogskapten kvarstår i reserv till utgången av det år
han fyller 60 år också skall fullgöra den tredje tjänstgöringsperioden,
om reservofficeren medger det.

Den som har anställts som kapten enligt 13 § skall inte fullgöra första
tjänstgöringsperioden.

Den som har anställts enligt 16 § är endast skyldig att fullgöra andra
tjänstgöringsperioden. Tjänstgöringsskyldigheten skall dock minskas med
tio dagar för varje år levnadsåldern överstiger 37 år det år då han
anställs. Förordning (1987:196).

41 § För personal i försvarets medicinalkårs reserv omfattar första
tjänstgöringsperioden 230 dagar och fullgörs inom sex år från
anställningen i reserven. Andra tjänstgöringsperioden omfattar 195 dagar
och fullgörs före utgången av det år vederbörande fyller 52 år. Den som
enligt 28 § har befordrats till major eller örlogskapten är skyldig
fullgöra en tjänstgöringsperiod (tredje tjänstgöringsperioden) om 60
dagar efter utgången av det år han fyller 52 år men före utgången av det
år han fyller 60 år. Förordning (1987:196).

42 § För förtidsavgången personal i flygvapnets reserver i
flygförartjänst och meteorologtjänst omfattar var och en av första och
andra tjänstgöringsperioderna 225 dagar. För reservanställd personal i
flygförartjänst samt för personal i marktjänst i flygvapnets reserver
utom förtidsavgångna plutons- och kompaniofficerare omfattar första
tjänstgöringsperioden 235 dagar. För personal i flygtrafiktjänst
omfattar första tjänstgöringsperioden dock 135 dagar och andra
tjänstgöringsperioden 110 dagar.

Personal i flygtrafiktjänst är även skyldig att i reserv fullgöra en
tjänstgöringsperiod (tredje tjänstgöringsperioden) om 110 dagar efter
utgången av det år vederbörande fyller 47 år men före utgången av det år
vederbörande fyller 58 år. Försvarsgrenschefen får föreskriva att också
personal i flygförartjänst skall fullgöra tredje tjänstgöringsperioden.

Försvarsgrenschefen får föreskriva att förtidsavgången personal i
flygförartjänst helt eller delvis skall fullgöra första och andra
tjänstgöringsperioderna före utgången av tredje året efter det att
vederbörande anställdes i reserv samt tredje tjänstgöringsperioden före
utgången av det år då vederbörande fyller 47 år. Förordning (1987:196).

43 § I flottans reserv fullgör reservanställd fänrik och förtidsavgången
löjtnant med kortare anställningstid än ett år en tjänstgöringsperiod
(första reservtjänstgöringen) inom fyra år från det han anställdes i
reserven och innan han påbörjar den i 40 § angivna första
tjänstgöringsperioden.

För förtidsavgångna löjtnanter och reservanställda fänrikar med
sjökaptens- eller sjöingenjörsexamen omfattar första
reservtjänstgöringen 365 dagar. För övriga är den 420 dagar. Förordning
(1987:196).

44 § Personal i försvarsmaktens reserver är utöver vad som följer av
39–43 §§ skyldig att tjänstgöra i krig och när värnpliktiga i annat
fall tas i anspråk för rikets försvar eller säkerhet eller för
fullgörande av beredskapsövning. Förordning (1979:1178).

45 § I antalet tjänstgöringsdagar enligt 39–43 §§ inräknas inte in- och
utryckningdagar, om inte regeringen bestämmer annat.

Reservanställd och förtidsavgången personal är skyldig att underkasta
sig de jämkningar i tjänstgöringsskyldigheten som regeringen
föreskriver. Tjänstgöringstiden får dock inte överstiga det i 40–43 §§
angivna sammanlagda dagantalet. Förordning (1979:1178).

46 § Varje tjänstgöringsperiod uppdelas i krigsförbandsövningar,
särskilda övningar, mobiliseringsövningar, befälskurser och annan
tjänstgöring (tjänstgöringsomgångar). Inom varje tjänstgöringsomgång får
högst sextio dagar tas ut. Förordning (1981:252).

47 § Krigsförbandsövning får efter beslut av överbefälhavaren eller,
enligt hans bestämmande, en försvarsgrenschef eller en chef för reserv
delas upp i två delomgångar med högst sex veckors mellanrum.

Annan tjänstgöringsomgång än krigsförbandsövning får delas upp, om den
tjänstgöringsskyldige medger det och det är lämpligt från
utbildningssynpunkt eller påkallat av särskilda tjänsteförhållanden.
Beslut om detta meddelas i den ordning som anges i första stycket.
Förordning (1979:1178).

48 § Överbefälhavaren eller, enligt hans bestämmande, en
försvarsgrenschef eller en chef för reserv får medge anstånd med
fullgörande av den tjänstgöring som belöper på första, andra eller
tredje tjänstgöringsperioden samt, om det påkallas av utbildningskäl
eller annan anledning, avkorta varje tjänstgöringsperiod med högst tio
dagar. Förordning (1979:1178).

49 § Om ej annat följer av 50–52 §§, får förtidsavgången personal
tillgodoräkna sig varje helt kalenderår av anställningstiden som
yrkesofficer från och med det år vederbörande fyller 27 år till och med
det år han fyller 36 år som en tiondel av den tjänstgöring som belöper
på första tjänstgöringsperioden och varje kalenderår därefter till och
med det år han fyller 46 år som en tiondel av den tjänstgöring som
belöper på den andra tjänstgöringsperioden. Förordning (1987:196).

50 § Förtidsavgången personal i flygvapnets reserver får tillgodoräkna
sig varje helt kalenderår av anställningstiden som yrkesofficer från och
med det år vederbörande fyller 22 år till och med det år han fyller 36
år som en femtondel av den tjänstgöring som belöper på den första
tjänstgöringsperioden. För tiden därefter gäller 49 §. Förordning
(1987:196).

51 § Förtidsavgången personal i flottans reserv får tillgodoräkna sig
tjänstgöringstid som yrkesofficer, utöver vad som föreskrivs i 49 §, som
fullgjord första reservtjänstgöring. Förordning (1987:196).

52 § Förtidsavgången personal i försvarets medicinalkårs reserv får
tillgodoräkna sig vart och ett av de fyra första hela kalenderåren av
anställningstiden som yrkesofficer som en fjärdedel av den tjänstgöring
som belöper på första tjänstgöringsperioden och varje kalenderår
därefter som en femtondel av den tjänstgöring som belöper på andra
tjänstgöringsperioden. Förordning (1987:196).

53 § Uppkommer vid tillämpning av 49–52 §§ brutet dagantal, avrundas
detta till närmast högre hela dagantal.

54 § Den som till följd av sjukdom eller skada, vartill tjänstgöringen
kan antagas ha varit orsak, ej deltagit i tjänstgöring till vilken han
ryckt in får som tjänstgöringstid tillgodoräkna sig den tid han sålunda
varit tjänstledig. Tid för annan tjänstledighet tillgodoräknas under
förutsättning att vederbörande fullgjort minst fyra femtedelar av den
för tjänstgöringsomgången föreskrivna tjänstgöringstiden.

55 § Om frivillig tjänstgöring för personal i försvarsmaktens reserver
samt om tillgodoräknande av sådan tjänstgöring och tjänstgöring enligt
44 § vid tillämpning av 39–43 §§ finns särskilda bestämmelser.
Förordning (1979:1178).

56 § Personal i försvarsmaktens reserver är skyldig att tjänstgöra i
annan reserv än den han tillhör. Förordning (1979:1178).

Övriga bestämmelser

57 § Frågor om avskedande, avstängning eller läkarundersökning prövas av
överbefälhavaren eller, enligt hans bestämmande, en försvarsgrenschef. I
fråga om personal med lägst överstes eller kommendörs tjänstegrad prövas
dock frågan av statens ansvarsnämnd enligt 15 kap. 4 § lagen (1976:600)
om offentlig anställning. I ärenden om läkarundersökning gäller även
22–25 §§ anställningsförordningen (1965:601). Förordning (1987:196).

58 § Om lön, premier och andra förmåner till personal i försvarsmaktens
reserver finns bestämmelser i kollektivavtal. Förordning (1981:252).

Överklagande

59 § Beslut i ärenden om tjänstetillsättning överklagas hos försvarets
personalnämnd. Nämndens beslut får inte överklagas.

I fråga om överklagande av andra beslut enligt denna förordning
tillämpas 18 § allmänna verksstadgan (1965:600). Förordning (1987:196).

Verkställighetsföreskrifter

60 § Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning
meddelas av överbefälhavaren eller, enligt hans bestämmande,
en försvarsgrenschef. Förordning (1981:252).

Övergångsbestämmelser

1972:464

1. Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den, då kungörelsen
enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk
författningssamling. De nya bestämmelserna tillämpas dock för tid från
och med den 1 juli 1972. Genom kungörelsen upphäves
reservbefälskungörelsen (1962:309) för krigsmakten.

2. Den nya kungörelsen tillämpas även på personal som anställts i reserv
före ikraftträdandet, om ej annat anges nedan.

3. I fråga om tjänstgöringsskyldigheten gäller äldre bestämmelser för
personal på vilken reservbefälskungörelsen (1943:815) för armén,
reservbefälskungörelsen (1943:816) för marinen, reservbefälskungörelsen
(1943:817) för flygvapnet eller motsvarande äldre bestämmelser äger
tillämpning vid utgången av juni 1972. Äldre bestämmelser om
tjänstgöringsskyldighet gäller också för den som vid utgången av juni
1972 är högbåtsman i flottans reserv eller reservanställd officer i
flygförartjänst eller den som anställts som officer i kustartilleriets
reserv med tillämpning av reservbefälskungörelsen (1962:309) för
krigsmakten i dess lydelse före den 1 juli 1964.

4. Personal som avses i punkt 2 och som haft tjänst på aktiv stat
befordras enligt föreskrifter som Kungl. Maj:t meddelar särskilt.
Beträffande annan i punkt 2 avsedd personal tillämpas äldre bestämmelser
i fråga om befordran till löjtnant och de nya bestämmelserna i fråga om
annan befordran.

5. Generalstabskårens och militärmusikens reserver skall finnas kvar
intill dess Kungl. Maj:t bestämmer annat. Personal på övergångsstat i
militärmusiken får anställas i militärmusikens reserv enligt äldre
bestämmelser.

6. Bestämmelsen i 39 § gäller ej för den som uppehåller arvodestjänst
som är avsedd för pensionerad personal.

1974:739

Denna kungörelse träder i kraft en vecka efter den dag, då kungörelsen
enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk
författningssamling. Bestämmelsen i 48 § om avkortning av
tjänstgöringstiden tillämpas även på personal som avses i punkt 3 i
ikraftträdandebestämmelserna till reservbefälskungörelsen (1972:464) för
krigsmakten. Härvid gäller i fråga om den, på vilken bestämmelserna om
tjänstgöringsskyldighet i reservbefälskungörelsen (1943:815) för armén,
reservbefälskungörelsen (1943:816) för marinen eller
reservbefälskungörelsen (1943:817) för flygvapnet äger tillämpning, att
den tjänstgöring som belöper på tiden före utgången av det år då
vederbörande fyller 38 år skall anses motsvara första
tjänstgöringsperioden och att den tjänstgöring som belöper på tiden
därefter fram till utgången av det år då vederbörande fyller 47 år
eller, om han kvarstår i tjänst efter denna tidpunkt, 55 år skall anses
motsvara andra tjänstgöringsperioden.

1981:252

Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då den enligt
uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

I fråga om den som har befordrats till major före ikraftträdandet gäller
34 och 40 §§ i sin äldre lydelse. Om sådan personal har fått tillstånd
att kvarstå i reserv efter det år då vederbörande har fyllt 52 år, får
han efter frivilligt åtagande genomgå en tredje tjänstgöringsperiod
enligt 40 § i den nya lydelsen.

För den som har anställts i reserv före ikraftträdandet tillämpas 43 § i
sin äldre lydelse.

Överbefälhavaren eller, efter hans bestämmande, en försvarsgrenschef
eller chefen för en reserv får medge att äldre bestämmelser tillämpas i
fråga om personal som vid ikraftträdandet är anställd i en reserv eller
har börjat utbildning för sådan anställning. Beslut om befordran enligt
28 § meddelas dock av överbefälhavaren eller, enligt hans bestämmande,
en försvarsgrenschef.

1984:1131

Denna förordning träder i kraft en vecka efter den dag, då förordningen
enligt uppgift på den har kommit ut från trycket i Svensk
författningssamling.

De nya bestämmelserna tillämpas inte på personal som har anställts i
reserv före förordningens ikraftträdande.

1987:196

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987.

De nya bestämmelserna i 34 § andra stycket, 41 och 49–52 §§ tillämpas
inte på personal som anställts i reserv före förordningens
ikraftträdande.

Överbefälhavaren eller, efter hans bestämmande, chefen för försvarets
medicinalkår får, om det finns särskilda skäl, till utgången av år 1988
medge undantag från ålderskravet i 12 §.

Övergångsbestämmelser

1990:202

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990.

2. Genom förordningen upphävs

— reservbefälsförordningen (1972:464) för försvarsmakten,

— kungörelsen (1954:533) angående försvarets reservstater,

— reglementet (1962-02-09) för försvarets reservsjuksköterskekår.

3. För den som är anställd i reserv eller på reservstat vid
förordningens ikraftträdande gäller äldre bestämmelser om inte annat
anges i punkt 4 i dessa övergångsbestämmelser.

4. Den som är anställd i reserv med tillämpning av
reservbefälskungörelsen (1943:815) för armén, reservbefälskungörelsen
(1943:816) för marinen, reservbefälskungörelsen (1943:817) för
flygvapnet, reservbefälsförordningen (1972:464) för försvarsmakten,
kungörelsen (1954:533) angående försvarets reservstater, kungörelsen
(1962:322) angående väg- och vattenbyggnadskåren och reglementet
(1962-02-09) för försvarets reservsjuksköterskekår får anställas som
reservofficer enligt den nya förordningen, dock senast den 30 juni 1991.
Därvid skall anställningsperiod och tjänstgöringsskyldighet bestämmas
utifrån vederbörandes tidigare fullgjorda tjänstgöring, uppnådda
kompetensnivå och levnadsålder.