Kungörelse (1972:468) om garanti för obligationslån

SFS nr
1972:468
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1972-07-21
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1278
Upphävd
1994-01-01

Kungl. Maj:t har funnit gott ge till känna, att Kungl. Maj:t /k/ dels
/-k/ fastställt fullmäktiges i riksgäldskontoret beslut att utfärda åtta

obligationslån enligt följande uppställning, /k/ dels /-k/ meddelat
garanti för dessa lån på sammanlagt nominellt fem miljarder
sexhundrasjuttiofem miljoner kronor.

Obligationslån Lånebelopp kr.

Svenska statens 7 1/4 % obligationslån den 15
september 1971 900 000 000
Svenska statens 6 1/4 obligationslån den 20
november 1971 1 100 000 000
Svenska statens 7 % obligationslån den 20
januari 1972 900 000 000
Svenska statens 5 3/4 % obligationslån den 15
mars 1972 300 000 000
Svenska statens 6 3/4 % obligationslån den 15
mars 1972 525 000 000
Svenska statens 7 % obligationslån den 9 juni 1972 800 000 000
Svenska statens 7 % obligationslån den 10 juni 1972 550 000 000
1972 års premieobligationslån 600 000 000