Kungl. Maj:ts Kungörelse (1972:473) om tillämpning beträffande vissa brittiska terrirorier av dubbelbeskattningsavtalet den 28 juli 1960 mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland

SFS nr
1972:473
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1972-09-08
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:1045
Upphävd
1988-01-01

Övergångsbestämmelser

1987:1045

De upphävda kungörelserna gäller dock fortfarande, för de stater och
territorier på vilka de var tillämpliga vid utgången av år 1987, för
inkomst som förvärvas före den 1 januari 1988 och för förmögenhet som
taxeras före år 1989.