Kungl. Maj:ts kungörelse (1972:474) om kupongskatt för personer med hemvist i vissa brittiska territorier, m.m.

SFS nr
1972:474
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1972-09-08
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:1045
Upphävd
1988-01-01

Kupongskatt för personer med hemvist i vissa brittiska territorier

1 § Är enligt kungörelsen (1972:473) om tillämpning beträffande vissa
brittiska territorier av dubbelbeskattningsavtalet den 28 juli 1960
mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland utdelning på aktie i
svenskt aktiebolag befriad från kupongskatt, iakttages befrielsen vid
utbetalning av utdelningen. Därvid gäller bestämmelserna i 2 §.

Utbetalas utdelning som avses i första stycket till någon som innehar
aktien under sådana förhållanden att annan därigenom obehörigen beredes
förmån vid taxering till inkomstskatt eller vinner befrielse från
kupongskatt eller är det i annat fall icke uppenbart att utdelningen är
befriad från kupongskatt, innehålles sådan skatt med belopp enligt 5 §
kupongskatteförordningen (1970:624).

2 § Beträffande utdelning i avstämningsbolag tillämpas bestämmelserna i
kupongskattekungörelsen (1971:49).

I fråga om utdelning i annat aktiebolag än avstämningsbolag skall
utbetalaren tillse, att uppgifter enligt 14 § kuponskatteförordningen
(1970:624) lämnas jämte intyg av myndighet eller bank i vederbörande
territorium att den utdelningsberättigade hade hemvist i territoriet i
fråga vid utdelningstillfället.

3 § Kupongskatt som innehållits enligt 1 § andra stycket skall
restitueras, om utdelningen enligt kungörelsen 1972:473 är befriad från
sådan skatt.

4 § Ansökan om restitution prövas av riksskatteverket.

5 § Ansökan om restitution göres skriftligen av den
utdelningsberättigade. Ansökningshandlingen skall ha kommit in till
riksskatteverket före utgången av femte kalenderåret efter
utdelningstillfället. Vid ansökningshandlingen fogas intyg eller annan
utredning om den erlagda kupongskatten och utredning om de
omständigheter sökanden åberopar för befrielse från kupongskatten.

6 § Talan mot riksskatteverkets beslut i ärende om restitution föres i
den ordning som anges i 29 § kupongskatteförordningen (1970:624).

Övriga bestämmelser beträffande personer med hemvist i vissa
brittiska territorier

7 § Ansökan om befrielse från statlig inkomstskatt på utdelning på
andel i svensk ekonomisk förening enligt artikel VII (1) (b) i avtalet
göres skriftligen av den utdelningsberättigade. Ansökan göres hos den
taxeringsnämnd som har att fastställa den utdelningsberättigades
taxering till statlig inkomstskatt för det år då utdelningen tages till
beskattning eller, om taxeringsnämndens arbete beträffande taxeringen
för detta år avslutats, hos den domstol som har att upptaga besvär över
nämnda taxering. Ansökan göres dock senast före utgången av tredje
kalenderåret efter det då utdelningen blev tillgänglig för lyftning.

I samband med ansökningen skall den utdelningsberättigade ge in intyg
om hemvist enligt 2 § andra stycket.

8 § Talan mot beslut i ärende som avses i 7 § föres i den ordning som
anges i taxeringslagen (1956:623) och förvaltningsprocesslagen
(1971:291). (Jämför 1974:773 ö.b.)

9 § Har person med hemvist i något av de i 10 § angivna territorierna
uppburit utdelning från svenskt aktiebolag eller svensk ekonomisk
förening och erfordras för tillämpning av artikel XXIII (1) i avtalet
utredning om inkomstskatt som utdelande bolag eller förening har att
erlägga i Sverige, lämnas sådan utredning genom finansdepartementets
förmedling på begäran av myndighet i territoriet i fråga.

10 § De brittiska territorier som avses i denna kungörelse är

Antigua
Brittiska Honduras
Brittiska Jungfruöarna
Dominica
Gilbert- och Elliceöarna
Grenada
Montserrat
St. Christopher, Nevis och Anguilla
St. Lucia
St. Vincent
Seychellerna.

Övergångsbestämmelser

1987:1045

De upphävda kungörelserna gäller dock fortfarande, för de stater och
territorier på vilka de var tillämpliga vid utgången av år 1987, för
inkomst som förvärvas före den 1 januari 1988 och för förmögenhet som
taxeras före år 1989.