Kungörelse (1972:476) om kupongskatt för person med hemvist i Österrike, m.m.

SFS nr
1972:476
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1972-09-08
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:136
Upphävd
1994-01-01

Kungl. Maj:t har funnit gott förordna, att en överenskommelse om
nedsättning av skatter på utdelning och ränta, som den 14 mars och den
17 april 1972 träffats enligt artiklarna 10 och 10 A i avtalet den 14
maj 1959 mellan Sverige och Österrike för undvikande av
dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet i
avtalets genom protokoll den 6 april 1970 ändrade lydelse, skall
lända till efterrättelse för Sveriges del beträffande utdelning från
svenskt aktiebolag och svensk ekonomisk förening som blivit tillgänglig
för lyftning efter utgången av år 1970 och i övrigt i fråga om utdelning
och ränta som förvärvats efter utgången av år 1969. Överenskommelsens
lydelse framgår av bilaga till denna kungörelse.

Övergångsbestämmelser

1993:136

Den upphävda kungörelsen skall dock tillsammans med den
genom lagen (1992:858) om dubbelbeskattningsavtal mellan
Sverige och Österrike upphävda kungörelsen (1970:769) om
tillämpning av avtal mellan Sverige och Österrike för undvikande
av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och
förmögenhet fortfarande tillämpas på beskattningsår som börjar
före den 1 januari 1994.