Lag (1972:49) med särskilda bestämmelser om insättning på skogskonto

SFS nr
1972:49
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1972-03-03

Utan hinder av 2 § första stycket a)-c) förordningen (1954:142) om
taxering för inkomst av medel, som insatts å skogskonto, får
skattskyldig, som med intyg från skogsvårdsstyrelsen i länet visar att
skog stormfällts i avsevärd omfattning under år 1971 på viss fastighet,
beträffande den förvärvskälla vari fastigheten ingår för
beskattningsåren 1971 och 1972 åtnjuta uppskov med högst ett belopp,
motsvarande summan av

1. åttio procent av den på beskattningsåret belöpande köpeskillingen för
skog, som avyttrats genom upplåtelse av avverkningsrätt,

2. femtion procent av den på beskattningsåret belöpande köpeskillingen
för avyttrade skogsprodukter,

3. femtio procent av saluvärdet av skogsprodukter, som under
beskattningsåret uttagits för förädling i egen rörelse.

Övergångsbestämmelser

Utan hinder av 5 § förordningen (1954:142) om taxering för inkomst av
medel, som insatts på skogskonto, får skattskyldig åtnjuta uppskov med
taxering år 1972 för belopp som inbetalats till banken senast den 28
april 1972. Den skattskyldige skall senast nämnda dag till länsstyrelsen
i länet eller ordförande i taxeringsnämnden inkomma med sådan utredning
och sådant besked som avses i 4 § första och andra styckena
förordningen.