Terrängtrafikkungörelsen (1972:594)

SFS nr
1972:594
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1972-12-01
Författningen har upphävts genom
SFS 2002:574
Upphävd
2003-05-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2001:654

Inledande bestämmelser

1 § Denna kungörelse gäller

terrängfordons beskaffenhet och utrustning,

kontroll av terrängfordon.

Bestämmelserna om terrängfordons beskaffenhet och utrustning
och om kontroll av terrängfordon gäller dock inte

motordrivet fordon, som är avsett att föras av gående, eller
släpfordon, som kopplas till sådant fordon,

fordon, som används uteslutande inom inhägnat järnvägs- eller
fabriksområde eller inhägnat tävlingsområde eller annat dylikt
inhägnat område.

Bestämmelserna om terrängfordons beskaffenhet och utrustning
och kontroll av terrängfordon gäller inte heller terrängfordon,
som tillhör staten och är tillverkat för särskilt militärt
ändamål. Förordning (1998:1278).

2 § I militära vägtrafikkungörelsen (1974:97) och
vägtrafikförordningen (1995:137) för räddningskåren under
utbildning och höjd beredskap finns bestämmelser om undantag
från denna kungörelse. Det finns även särskilda bestämmelser om
undantag från kungörelsen med anledning av överenskommelser med
främmande makter.

Det finns bestämmelser i förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister om kontroll genom vägtrafikregistret samt i
trafikförordningen (1998:1276) om trafik på väg och i terräng.

I terrängkörningsförordningen (1978:594) finns bestämmelser om
allmän skoterled. Förordning (2001:654).

3 § De beteckningar som används i denna kungörelse har samma
betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och
förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner.
Förordning (2001:654).

4 § har upphävts genom förordning (2001:654).

5 § har upphävts genom förordning (2001:654).

5 a § Ägaren av ett fordon är skyldig att se till att fordonet
inte brukas i strid mot bestämmelserna i denna kungörelse eller
bestämmelser eller förbud som har meddelats med stöd av denna
kungörelse. Förordning (1998:1278).

6 § Bestämmelserna i denna kungörelse om ägare av fordon gäller i fråga
om fordon som innehas på grund av kreditköp med förbehåll om
återtaganderätt eller som innehas med nyttjanderätt för bestämd tid om
minst ett år innehavaren. Förordning (1978:577).

Terrängfordons beskaffenhet och utrustning

7 § Terrängfordon får brukas i trafik endast om fordonet är
tillförlitligt från säkerhetssynpunkt och i övrigt lämpligt för trafik.
I dessa hänseenden gäller vad som föreskrives nedan.

Utan hinder av 8-14 §§ får terrängfordon brukas om det behövs för
provkörning eller bogsering av fordonet eller liknande ändamål och det
kan ske utan fara för trafiksäkerheten.

8 § Förarplatsen på terrängmotorfordon skall vara rymlig och så
anordnad, att den medger bekväm körställning samt god usikt framåt och
åt sidorna.

Anordningar som är avsedda för terrängfordons manövrering eller eljest
för att användas av föraren under färd skall var inrättade eller
anbringade så, att förväxling undvikes och föraren lätt kan komma åt dem
utan att trafiksäkerheten eftersättes.

Utrymme för förare, annan driftspersonal eller passagerare skall vara
inrättad och utrustad så, att personskada vid trafikolycka eller
inbromsning hindras eller begränsas.

9 § Terrängfordon skall vara så konstruerat att risk för skada av brand,
explosion eller annan orsak i möjligaste mån undanröjes.

Behållare och ledningar för gasformigt bränsle får ej finns inom
utrymme, som är avsett för personbefordran.

Om beskaffenhet och utrustning av fordon för transport av viss last
finns särskilda bestämmelser.

10 § För tung terrängvagn gäller de utrustningskrav som anges i 11 §
fordonskungörelsen (1972:595).

Lätt terrängvagn skall ha följande utrustning.

———————————————————————
Utrustning Närmare föreskrifter
———————————————————————

Avgasrör Behövs endast om förbränningsmotor användes

Backningsanordning

Backspeglar Behövs ej på chassi utan förarhytt

Bromsutrustning Två av varandra oberoende bromssystem eller ett
system som kan påverkas av två av varandra
oberoende anordningar

färdbroms Skall kunna minska farten på fordonet och få det
att stanna säkert och snabbt

parkeringsbroms Skall på sluttande mark kunna hålla kvar
fordonet även om föraren lämnar detta

reservbroms Skall kunna stanna fordonet om färdbromsen
delvis är ur funktion

Defroster Skall kunna hålla vindruten fri från imma och
is. Behövs ej på chassi utan förarhytt

Hastighetsmätare Behövs inte på tung terrängvagn som är kon.
struerad för en hastighet av högst 30
kilometer i timmen

Hjul, band eller
medar

Identifieringsmärkning Chassinummer eller motsvarande beteckning
anbringad på tydligt och varaktigt sätt

Kopplingsanordning Behövs endast om fordonet är avsett att draga
terrängsläp eller släpfordon

KM-skylt Skylt som anger den högsta hastighet med
vilken fordonet får framföras på väg. Behövs
endast vid färd på väg med tung terrängvagn
som är konstruerad för en högsta hastighet
som överstiger 30 kilomter i timmen.
KM-skylt behövs inte om tillkopplat fordon
har sådan

Körriktningsvisare Behövs ej på chassi utan förarhytt

bakifrån synliga Två visare, en på vardera sidan av fordonet,
vilka kan visa orangegult ljus bakåt

framifrån synliga Två visare, en på vardera sidan av fordonet,
vilka kan visa orangegult ljus framåt

Ljuddämpare Behövs endast om förbränningsmotor användes

Ljudsignalanordning Endast jämn ton skall kunna avges

LGF-skylt Skylt för markering av långsamtgående fordon.
Behövs endast vid färd på väg med tung terräng-
vagn som är konstruerad för en hastighet av
högst 30 kilometer i timmen. LGF-skylt behövs
dock inte om tillkopplat fordon har sådan

baklyktor Två lyktor, vilka kan visa rött ljus bakåt

stopplyktor Två lyktor som visar rött ljus bakåt, när
färdbroms används

Lyktor och
strålkastare framtill

för halvljus Två strålkastare, vilka kan avge vitt eller gult
ljus och kan belysa terrängen framför fordonet
utan att blända mötande

för helljus Två strålkastare, vilka kan avge vitt eller gult
ljus och kan belysa terrängen en lång sträcka
framför fordonet

för parkeringsljus Två lyktor, vilka kan visa vitt eller gult ljus
och utmärka fordonets bredd

Reflexanordningar
baktill Två anordningar, vilka vid belysning återkastar
rött ljus bakåt

Skyltlykta Lykta för belysning av registreringsskylt eller
motsvarande skylt med vitt ljus så att den
kan lätt avläsas i mörker. Behövs endast på
tung terrängvagn som är konstruerad för en
högsta hastighet som överstiger 30 kilomter
i timmen.

Styrinrättning

Stänkskydd Stänkskärmar eller däremot svarande anordningar.
Behövs ej på fordon där skyddet med hänsyn till
fordonets konstruktion eller ändamål skulle
medföra avsevärd olägenhet

Stöldskydd Behövs inte på tung terrängvagn

Vindruta Behövs ej på chassi utan förarhytt

Vindrutespolare Behövs endast på fordon med vindruta

Vindrutetorkare Behövs endast på fordon med vindruta

Förordning (1992:1764).

11 § Terrängskoter skall ha följande utrustning.

———————————————————————
Utrustning Närmare föreskrifter
———————————————————————

Bromsutrustning Ett huvudreglage (färdbroms) som skall
kunna minska farten på
fordonet och få det att stanna samt
en nödstoppsanordning med
lätt tillgängliga reglage som fungerar
helt oberoende av huvudreglaget

Hjul, band eller
medar

Identifieringsmärkning En fullt läsbar och varaktig märkning
med uppgift om tillverkarens namn och
adress, serie- eller typbeteckning,
tillverkningsår samt eventuellt serienummer

Lykta baktill Lykta som visar rött ljus bakåt. Behövs endast
vid färd under mörker

Strålkastare framtill
för halvljus Strålkastare som kan avge vitt eller gult
ljus och som kan belysa terrängen framför
fordonet utan att blända mötande.
Behövs endast vid färd under mörker

för helljus Strålkastare som kan avge vitt eller gult
ljus och som kan belysa en lång sträcka av
terrängen framför fordonet. Behövs
endast vid färd i mörker med ett fordon
som är konstruerat för en hastighet som är
högre än 40 kilometer i timmen

Reflexanordning
baktill Två anordningar som vid belysning återkastar
rött ljus bakåt. Behövs endast vid färd under
mörker
Förordning (2000:867).

12 § Terrängsläp som drages av terrängvagn skall ha följande
utrustning.

———————————————————————
Utrustning Närmare föreskrifter
———————————————————————
Reflexanordningar
baktill Två anordningar, vilka vid belysning återkastar
rött ljus bakåt

framtill Två anordningar, vilka vid beslysning återkastar
vitt ljus framåt

på sidan Skall vid belysning återkasta gult ljus åt sidan

Skyltar

besiktningsskylt Skall utvisa registreringsnummer, tjänstevikt,
bredd, längd, maximilast och tillåtet antal
passagerare

Slirningsskydd Behövs endast på terrängsläp på medar
———————————————————————
Förordning (1982:14).

13 § Terrängsläp som drages av terrängskoter skall ha kopplings
anordning och, om det går på medar, anordning mot slirning i sidled.

Vid färd under mörker med terrängsläp som avses i första stycket skall
baktill finnas en reflexanordning som vid belysning återkastar rött ljus
bakåt. Uppgår terrängsläpets bredd till en meter eller mera skall
baktill finnas två reflexanordningar. Bestämmelserna om
reflexanordningar baktill gäller vid färd med flera terrängsläp endast
det sista av dem. Förordning (1982:14).

14 § Terrängfordon får, med nedan angivna undantag, inte vara utrustat
med

lyktor eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller
anordning som vid belysning återkastar rött ljus framåt,

lyktor eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller
anordning som vid belysning återkastar vitt ljus bakåt.

Bestämmelserna i första stycket gäller inte registreringsskyltar eller
backningsstrålkastare och inte heller sådana strålkastare som används,
när fordonet brukas som arbetsredskap eller liknande. Förordning
(1982:14).

Kontroll av terrängfordon

Allmänna bestämmelser

15 § Kontroll av fordon bör anordnas så att den ej orsakar större
olägenhet än som är nödvändigt med hänsyn till kontrollens ändamål.

16 § Polisman, besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043)
om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet, bilinspektör och
den som Vägverket särskilt har förordnat får vid besiktning
eller inspektion av ett fordon enligt denna kungörelse
undersöka fordonets beskaffenhet och utrustning. Fordonet får
provköras i den utsträckning som behövs för att förrättningen
skall kunna genomföras. Sådan provkörning får ske även om det
finns hinder mot att bruka fordonet enligt denna kungörelse.

Finner polisman anledning antaga att fordon som han anträffar i
trafik ej är i föreskrivet skick äger första stycket
motsvarande tillämpning. Förordning (2001:654).

Registreringsbesiktning

17 § Registreringsbesiktning av terrängfordon sker för
undersökning av fordonets beskaffenhet och utrustning och för
fastställande av uppgifter om fordonet som enligt förordningen
(2001:650) om vägtrafikregister skall föras in i
vägtrafikregistret.

En terrängskoter får godkännas vid registreringsbesiktning
endast om den åtföljs av en EG-försäkran om överensstämmelse
enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/37/EG av den
22 juni 1998 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning
om maskiner, ändrat genom Europaparlamentets och rådets
direktiv 98/79/EG, och är försedd med ett CE-märke enligt samma
direktiv.

I fråga om registreringsbesiktning av terrängfordon äger
bestämmelserna i fordonskungörelsen (1972:595) om
registreringsbesiktning motsvarande tilllämpning. Vad som i 36
§ fordonskungörelsen sägs om EG-typgodkända fordon skall även
gälla ett fordon som åtföljs av en EG-försäkran och är försett
med ett CE-märke enligt andra stycket. Förordning (2001:654).

17 a § Vägverket får besluta att ett fordon skall
registreringsbesiktigas om det saknas tillräckliga uppgifter om
ett fordon för att det säkert skall kunna identifieras och
beskrivas i de avseenden som följer av förordningen (2001:650)
om vägtrafikregister. Förordning (2001:654).

18 § Med undantag av de fordon som avses i 6 kap. 3 §
förordningen (2001:650) om vägtrafikregister får endast
registrerade fordon registreringsbesiktigas.

Registreringsbesiktning som förutsättning för att avställning
skall upphöra regleras i förordningen om vägtrafikregister.
Förordning (2001:654).

Typbesiktning

19 § Typbesiktning av terrängfordon sker för undersökning av
fordonets beskaffenhet och utrustning och för fastställande av
uppgifter som enligt förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister skall föras in i vägtrafikregistret vid
registerföring av fordon av samma typ som det besiktigade.

I fråga om typbesiktning av terrängfordon äger bestämmelserna i
fordonskungörelsen (1972:595) om typbesiktning av annat
motordrivet fordon än motorcykel, moped och av släpfordon
motsvarande tillämpning. I fråga om terrängskoter innehåller
sådan typbeteckning som avses i 60 § fordonskungörelsen inte
årsmodell. Förordning (2001:654).

20 § Besktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa
besiktningsorgan på fordonsområdet får hos den som har tillstånd
till typbesiktning taga ut fordon av typ, som blivit besiktigad och
godkänd, för att undersöka detta. Förordning (1994:2056).

21 § Den som har tillstånd till typbesiktning får utfärda typintyg.

Typintyg får inte utfärdas för fordon som tidigare tagits upp i typintyg
eller godkänts vid registreringsbesiktning. Förordning (1982:14).

22 § Utfärdas typintyg för fordon skall det anses som om fordonet
godkänts vid registreringsbesiktning den dag intyget utfärdats.

23 § har upphävts genom förordning (2001:654).

Lämplighetsbesiktning

24 § Lämplighetsbesiktning sker för fastställande av att terrängfordon
är lämpligt för den avsedda användningen.

Lämplighetsbesiktning utföres av besktningsorgan enligt 2 § lagen
(1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet.
Förordning (1994:2056).

25 § Godkännande vid lämplighetsbesiktning krävs

1. för att terrängfordon skall få användas i yrkesmässig trafik för
personbefordran,

2. för att terrängmotorfordon skall få användas i uthyrningsrörelse.

Om lämplighetsbesiktning av fordon som är avsett för traNsport av
farligt gods finns särskilda bestämmelser. Kungörelse (1974:42).

26 § Vid lämplighetsbesiktningen skall undersökas om fordonet är
lämpligt för den avsedda användningen.

Godkänns fordonet skall besktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043)
om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet utfärda ett lämplighetsbevis.
Föreskrivs villkor för den avsedda användningen skall detta anges i
beviset.

Besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa
besiktningsorgan på fordonsområdet skall sända en avskrift av
lämplighetsbeviset till Vägverket. Förordning (1994:2056).

27 § Lämplighetsbeviset eller en bestyrkt avskrift av det skall medföras
under färd med fordonet och på tillsägelse visas upp för bilinspektör
eller polisman. Handlingen skall vara i sådant skick, att den kan läsas
utan svårighet.

Duplett av lämplighetsbevis utfärdas efter ansökan av fordonsägaren hos
länsstyrelse. Frågor om utfärdande av dupletter prövas av Vägverket.
Bifalls ansökan, utfärdas dupletten av Vägverket. Förordning
(1995:1356).

28 § Besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa
besiktningsorgan på fordonsområdet får återkalla ett godkännande som
avses i 25 § första stycket om fordonet inte längre är lämpligt för
den avsedda användningen.

Återkallas godkännandet skall besiktningsorgan enligt 2 § lagen
(1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet lämna uppgift
om det till Vägverket och, om godkännandet avser användning i
yrkesmässig trafik eller uthyrningsrörelse, till den myndighet som
lämnat tillstånd till trafiken eller rörelsen. Förordning (1995:1356).

Kontrollbesiktning

29 § Kontrollbesiktning sker för kontroll av den beskaffenhet och
utrustning hos fordonet som är av betydelse från
trafiksäkerhetssynpunkt.

Kontrollbesiktning sker i de fall som anges i 30 § första stycket. Att
kontrollbesiktning sker även i fråga om fordon för vilka körförbud
gäller eller för vilka föreläggande om kontrollbesiktning har meddelats
följer av 30 § andra stycket och 31–33 §§. Förordning (1985:103).

30 § Kontrollbesiktning skall ske inom ett år efter närmast föregående
besiktning i fråga om

1. registrerat terrängfordon som användes i yrkesmässig trafik för
personbefordran,

2. registrerat terrängmotorfordon som användes i uthyrningsrörelse.

I fråga om kontrollbesiktning av terrängfordon äger bestämmelserna i
fordonskungörelsen (1972:595) om kontrollbesiktning motsvarande
tillämpning.

30 a § Godkänns ett fordon som avses i 30 § vid kontrollbesiktning
tillställer Vägverket fordonsägaren ett kontrollmärke.

Fordonsägare som har erhållit ett kontrollmärke skall utan oskäligt
dröjsmål enligt meddelade anvisningar anbringa det på fordonets
registreringsskylt.

Om ett märke har förstörts eller förkommit, skall fordonets ägare utan
oskäligt dröjsmål ombesörja att fordonet förses med ett nytt
kontrollmärke. Förordning (1992:1763).

Övervakning genom Vägverket

31 § Vägverket får förelägga ägare av terrängfordon att inom viss tid
inställa fordonet för kontrollbesiktning. Inställes ej fordonet inom
föreskriven tid inträder körförbud för fordonet. I fråga om sådant
förbud äger 84 § andra stycket fordonskungörelsen (1972:595) motsvarande
tillämpning. Förordning (1995:1356).

Flygande inspektion

32 § Flygande inspektion sker för kontroll av beskaffenhet och
utrustning av terrängfordon som anträffas, när det användes i trafik,
eller under sådana omständigheter att det finns anledning att antaga att
fordonet är bristfälligt och att det i nära anslutning till anträffandet
använts i trafik.

I fråga om flygande inspektion av terrängfordon äger bestämmelserna i
fordonskungörelsen (1972:595) om flygande inspektion motsvarande
tillämpning.

Inspektion hos försäljare

33 § Inspektion hos försäljare företages hos den som driver handel med
fordon för kontroll av beskaffenhet och utrustning hos begagnade
terrängfordon som förvaras i lager eller hålles till salu i rörelsen.

I fråga om sådan inspektion av terrängfordon som avses i första stycket
äger bestämmelserna i fordonskungörelsen (1972:595) om inspektion hos
försäljare motsvarande tillämpning.

34–35 §§ har upphört att gälla genom förordning 1977:723.

36 § har upphävts genom förordning (1998:1278).

37 § har upphävts genom förordning (1998:1278).

38 § har upphävts genom förordning (1998:1278).

39 § har upphävts genom förordning (1998:1278).

40 § har upphävts genom förordning (1998:1278).

41 § har upphävts genom förordning (1998:1278).

42 § har upphävts genom förordning (1998:1278).

43 § har upphävts genom förordning (1998:1278).

44 § har upphävts genom förordning (1998:1278).

45 § har upphävts genom förordning (1998:1278).

46 § har upphävts genom förordning (1998:1278).

47 § har upphävts genom förordning (1998:1278).

48 § har upphävts genom förordning (1998:1278).

48 a § har upphävts genom förordning (1998:1278).

49 § har upphävts genom förordning (1998:1278).

50 § har upphävts genom förordning (1998:1278).

51 § har upphävts genom förordning (1998:1278).

52 § har upphävts genom förordning (1998:1278).

53 § har upphävts genom förordning (1998:1278).

54 § har upphävts genom förordning (1998:1278).

55 § har upphävts genom förordning (1998:1278).

56 § har upphävts genom förordning (1998:1278).

57 § har upphävts genom förordning (1998:1278).

58 § har upphävts genom förordning (1998:1278).

58 a § har upphävts genom förordning (1998:1278).

59 § har upphävts genom förordning (1998:1278).

60 § har upphävts genom förordning (1998:1278).

61 § har upphävts genom förordning (1998:1278).

62 § har upphävts genom förordning (1998:1278).

63 § har upphävts genom förordning (1998:1278).

Bemyndiganden m.m.

64 § har upphävts genom förordning (1998:1278).

65 § Vägverket får besluta de ytterligare föreskrifter som
behövs om terrängfordons beskaffenhet och utrustning enligt
denna kungörelse och om kontroll över terrängfordon. Verket får
därvid föreskriva att viss utrustning skall vara av sådan typ
som godkänts av verket eller en annan myndighet.
Förordning (1998:1278).

66 § Vägverket kan förbjuda att terrängfordon förses med en viss
anordning, som inte är nödvändig för fordonets användning, om den ökar
risken för skada vid trafikolycka eller på annat sätt minskar
trafiksäkerheten eller medför annan avsevärd olägenhet. Förordning
(1992:1763).

67 § Frågor om undantag för visst fordon, viss fordonstyp
eller viss grupp av fordon från bestämmelserna i denna
kungörelse om terrängfordons beskaffenhet och utrustning eller
om kontroll över terrängfordon prövas av Vägverket. Frågor om
undantag för visst ändamål från 14 § första stycket prövas av
Vägverket.

68 § Undantag från bestämmelserna i denna kungörelse om
terrängfordons beskaffenhet och utrustning och kontroll över
terrängfordon får medges, om det behövs med hänsyn till
fordonets konstruktion eller användning eller är påkallat av
annat särskilt skäl och det kan ske utan fara för
trafiksäkerheten eller annan väsentlig olägenhet.
Förordning (1998:1278).

69 § Vid medgivande av undantag får särskilda villkor föreskrivas.

Ansvarsbestämmelser m.m.

70 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar
oriktig uppgift i typintyg enligt 21 §. Förordning (1987:837).

71 § Till penningböter döms

1. den som uppsåtligen hindrar eller försvårar en polismans
kontroll som avses i 16 § andra stycket,

2. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 17 §
tredje stycket jämfört med 38 § första stycket
fordonskungörelsen (1972:595) eller mot föreskrifter i de ämnen
som avses i dessa bestämmelser och som har beslutats enligt
bemyndiganden i denna kungörelse,

3. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 27 §
eller 30 a §,

4. den som uppsåtligen hindrar eller försvårar flygande
inspektion,

5. en rörelseinnehavare som uppsåtligen vägrar att gå en
bilinspektör till handa enligt 33 § andra stycket jämfört med
99 § första stycket fordonskungörelsen eller på annat sätt
uppsåtligen hindrar eller försvårar förrättningens
genomförande. Förordning (2000:867).

72 § Till penningböter döms ägaren av följande fordon, om
ägaren uppsåtligen eller av oaktsamhet inte har uppfyllt sin
skyldighet att hindra att fordonet brukades:

1. ett terrängfordon som brukas utan att fordonet stämmer
överens med bestämmelserna om fordonets beskaffenhet och
utrustning i 7 eller 10-14 § eller föreskrift i de ämnen som
avses i dessa bestämmelser och som har beslutats enligt
bemyndiganden i denna kungörelse,

2. ett terrängfordon som brukas i strid mot körförbud,

3. ett terrängfordon som brukas i strid mot 25 § första
stycket,

4. ett terrängfordon som brukas i strid mot förbud enligt 66 §.
Förordning (1998:1278).

73 § I de fall som avses i 72 § döms även föraren till
penningböter, om föraren känner till hindret för att bruka
fordonet. Förordning (1997:717).

74 § Den som brukar någon annans fordon utan lov har samma
skyldigheter som ägaren har enligt 5 a § och döms i ägarens
ställe enligt 72 §. Detsamma gäller den som innehar ett fordon
med nyttjanderätt för obestämd tid eller för en bestämd tid som
understiger ett år och har befogenhet att bestämma vem som får
föra fordonet eller anlitar någon annan förare än ägaren har
utsett. Förordning (1997:717).

75 § har upphävts genom förordning (1977:723).

76 § I fråga om fordon som ägs eller brukas av staten eller kommun
tillämpas bestämmelserna om ansvar för ägare eller brukare av fordon
på förarens närmaste förman. Har denne gjort vad på honom ankommer
för att förebygga förseelse och sker förseelse likväl på grund av
överordnads åtgärd eller vållande, tillämpas bestämmelserna om ansvar
för ägare eller brukare på den överordnade.

I fråga om fordon som ägs eller brukas av oskiftat dödsbo eller
konkursbo tillämpas bestämmelserna om ansvar som anges i första
stycket på den eller dem som har rätt att företräda boet.

I fråga om fordon som ägs eller brukas av bolag, förening eller
annat samfund eller stiftelse eller annan sådan inrättning tillämpas
bestämmelserna om ansvar som anges i första stycket på den eller dem
som har rätt att företräda samfundet eller inrättningen. Har
Vägverket på begäran av samfundet eller inrättningen godtagit viss
person som bärare av ägares eller brukares ansvar, tillämpas
ansvarsbestämmelserna på denne. Förordning (1995:1356).

77 § Till straff enligt 72 § 1 och 5 döms inte, om
bristfälligheten var av ringa betydelse eller om brukandet
endast avsåg färd till närmast belägna plats för att avhjälpa
skada som uppkommit under färden och fordonet kunde brukas utan
uppenbar fara. Förordning (1997:717).

78 § Till straff enligt denna kungörelse skall ej dömas, om gärningen är
belagd med straff i brottsbalken eller lagen (1951:649) om straff för
vissa trafikbrott.

79 § Framföres fordon i strid mot denna kungörelse eller föreskrift som
meddelats med stöd därav, skall polisman hindra fortsatt färd som ej kan
ske utan påtaglig fara för trafiksäkerheten eller annan väsentlig
olägenhet.

79 a § har upphävts genom förordning (2001:654).

Bestämmelser om överklagande

80 § Ägaren av ett terrängfordon får begära Vägverkets prövning av
körförbud som har meddelats av polisman, bilinspektör eller
besktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa
besiktningsorgan på fordonsområdet. Vägverkets beslut i ett sådant
ärende får inte överklagas. Förordning (1994:2056).

81 § Andra beslut enligt denna kungörelse av polisman, bilinspektör
eller besktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa
besiktningsorgan på fordonsområdet än som avses i 80 § får inte
överklagas. Förordning (1994:2056).

82 § Polismyndighetens beslut enligt denna kungörelse får överklagas hos
länsstyrelsen.

Länsstyrelsens beslut får överklagas hos Vägverket. Verkets beslut i ett
överklagat ärende får inte överklagas vidare.

Beslut som trafiksäkerhetsverket har fattat i första instans enligt
denna kungörelse får överklagas hos regeringen. Förordning (1992:1763).

83 § Ett beslut av en kommun enligt denna kungörelse får överklagas
enligt bestämmelserna i lagen (1978:234) om nämnder för vissa
trafikfrågor. Förordning (1991:1606).

Övergångsbestämmelser

1985:382

Denna förordning träder i kraft i fråga om 70 och 74 §§ den 1 januari
1986, och i övrigt den 1 april 1986.

1986:1253

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1987. I fråga om
överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller
äldre bestämmelser.

1989:941

Denna förordning träder i kraft i fråga om bestämmelsen i 3 § om
yrkesmässig trafik och 28 § den 1 januari 1990, i fråga om bestämmelsen
i 3 § om bruttovikt på fordon den 1 april 1990 och i övrigt den 1
januari 1991.

1998:1278

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1999.

2. Om det i en lag eller i en annan författning hänvisas till
en bestämmelse i terrängtrafikkungörelsen som har ersatts genom
en bestämmelse i trafikförordningen (1998:1276), tillämpas i
stället bestämmelsen i trafikförordningen.

3. Föreskrifter som har meddelats med stöd av 57 §
terrängtrafikkungörelsen skall vid tillämpningen av
trafikförordningen (1998:1276) anses meddelade med stöd av
motsvarande bemyndigande i den förordningen.

4. Lokala trafikföreskrifter som har meddelats med stöd av 57 §
andra stycket terrängtrafikkungörelsen skall upphöra att gälla
vid utgången av år 2005. Detsamma gäller i fråga om beslut om
undantag från sådana föreskrifter.

2000:867

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

2. Vid registreringsbesiktning av en terrängskoter som tagits i
bruk före ikraftträdandet skall äldre föreskrifter tillämpas om
en EG-försäkran och ett CE-märke enligt 17 § andra stycket
saknas.