Fordonskungörelsen (1972:595)

SFS nr
1972:595
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1972-01-21
Författningen har upphävts genom
SFS 2002:574
Upphävd
2003-05-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2002:285

Inledande bestämmelser

1 § Denna kungörelse gäller fordons beskaffenhet och utrustning
och kontroll av fordon.

Kungörelsen gäller dock inte terrängfordon,

motordrivet fordon eller släpfordon, som tillhör staten och är
tillverkat för särskilt militärt ändamål,

motordrivet fordon, som är avsett att föras av gående, eller
släpfordon, som kopplas till sådant fordon,

motordrivet fordon eller släpfordon, som används uteslutande
inom inhägnat järnvägs- eller fabriksområde eller inhägnat
tävlingsområde eller annat dylikt inhägnat område. Förordning
(1992:1758).

2 § I militära vägtrafikkungörelsen (1974:97),
vägtrafikförordningen (1995:137) för räddningskåren under
utbildning och höjd beredskap och förordningen (1987:27) om
fordon i internationell vägtrafik i Sverige finns bestämmelser
om undantag från denna kungörelse.

I förordningen (2001:650) om vägtrafikregister finns
bestämmelser om kontroll genom vägtrafikregistret.
Förordning (2001:657).

3 § De beteckningar som används i denna kungörelse har samma
betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och
förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner.
Förordning (2001:657).

4 § har upphävts genom förordning (2001:657).

5 § har upphävts genom förordning (2001:657).

5 a § Ägaren av ett fordon är skyldig att se till att fordonet
inte brukas i strid mot bestämmelserna i denna kungörelse eller
bestämmelser eller förbud som har meddelats med stöd av denna
kungörelse. Förordning (1996:801).

6 § Bestämmelserna i denna kungörelse om ägare av fordon gäller
i fråga om fordon som innehas på grund av kreditköp med
förbehåll om återtaganderätt eller som innehas med
nyttjanderätt för bestämd tid om minst ett år innehavaren.
Förordning (1978:456).

Fordons beskaffenhet och utrustning

Grundregel

7 § Fordon får brukas i trafik endast om fordonet är
tillförlitligt från säkerhetssynpunkt och i övrigt lämpligt för
trafik. I dessa hänseenden gäller för vissa slag av fordon vad
som föreskrives nedan.

Utan hinder av 8-33 §§ får fordon brukas om det behövs för
provkörning eller bogsering av fordonet eller liknande ändamål
och det kan ske utan fara för trafiksäkerheten. Vad nu har
sagts gäller även i fall som avses i 18 § 2 lagen (2001:558) om
vägtrafikregister. Förordning (2001:657).

7 a § Ett nytt fordon skall anses överensstämma med kraven i
denna kungörelse och i de föreskrifter som har meddelats med
stöd av kungörelsen och som gäller fordonets beskaffenhet och
utrustning om fordonet har godkänts enligt rådets direktiv
70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av
medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon
och släpvagnar till dessa fordon, senast ändrat genom
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/116/EG, rådets
direktiv 74/150/EEG av den 4 mars 1974 om tillnärmning av
medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av jordbruks-
eller skogsbrukstraktorer med hjul, senast ändrat genom
kommissionens direktiv 2001/3/EG, eller rådets direktiv
92/61/EEG av den 30 juni 1992 om typgodkännande av två- och
trehjuliga motorfordon, ändrat genom Europaparlamentets och
rådets direktiv 2000/7/EG, och som är försett med
typgodkännandemärke samt åtföljt av ett “Intyg om
överensstämmelse”. Förordning (2002:285).

7 b § Komponent eller separat teknisk enhet som godkänts enligt
särdirektiv till ramdirektiven 70/156/EEG, 74/150/EEG eller
92/61/EEG och som är försett med typgodkännandemärke skall
anses överensstämma med kraven i denna kungörelse och i de
föreskrifter som utfärdats med stöd av kungörelsen vad avser
beskaffenheten. Förordning (1994:2055).

Motordrivna fordon

8 § Förarplatsen på motorfordon skall vara rymlig och så
anordnad, att den medger bekväm körställning samt god utsikt
över vägen och åt sidorna.

Anordningar som är avsedda för fordonets manövrering eller
eljest för att användas av föraren under färd skall vara
inrättade och anbringade så, att förväxling undvikes och
föraren lätt kan komma åt dem utan att trafiksäkerheten
eftersättes.

Utrymme för förare, annan driftspersonal eller passagerare
skall vara inrättat och utrustat så, att personskada vid
trafikolycka eller inbromsning hindras eller begränsas.

9 § Motorfordon skall vara så konstruerat att risk för skada av
brand, explosion eller annan orsak i möjligaste mån undanröjs.
Behållare och ledningar för gasformigt bränsle avsett som
bränsle för fordonets framdrivning får inte finnas inom
utrymme, som är avsett för personbefordran.

Om motorfordons beskaffenhet och utrustning för begränsning av
utsläpp av avgaser och andra ämnen finns bestämmelser i
förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening.

Om beskaffenhet och utrustning av motorfordon för transport av
viss last finns särskilda bestämmelser. Förordning (2001:1089).

9 a § Bilar anses lämpliga för trafik endast om de vid provning
uppfyller följande krav i fråga om buller.

Fordonsslag Högsta tillåtna buller (dB(A))

Personbil 74
Buss och lastbil med en
totalvikt av högst 3,5 ton
med en totalvikt av högst
2 ton 76
med en totalvikt över 2 ton 77

Buss med en totalvikt över
3,5 ton med en motoreffekt
mindre än 150 kW 78
med en motoreffekt av 150
kW och större 80

Lastbil med en totalvikt
över 3,5 ton med en
motoreffekt mindre än 75 kW 77
med en motoreffekt av minst
75 kW men mindre än 150 kW 78
med en motoreffekt av minst
150 kW 80

Vägverket får föreskriva om andra gränsvärden för vissa bilar.
Förordning (1996:513).

9 b § Motorcyklar och mopeder anses lämpliga för trafik endast
om de vid provning uppfyller följande krav i fråga om buller.

Fordonsslag Högsta tillåtna buller (dB(A))

Motorcykel
med cylindervolym av högst
80 cm3 75
med en cylindervolym över
80 cm3 men högst 175 cm3 77
med en cylindervolym över
175 cm3 80
trehjuliga 80

Moped
klass I 71
klass II 66
trehjuliga 76

Förordning (1998:1263).

9 c § För personbilar, lastbilar och bussar med en totalvikt av
högst 3,5 ton samt motorcyklar med en cylindervolym av högst
175 cm3 som tillverkats här i landet av enskild person för eget
bruk eller för enstaka exemplar av serietillverkade fordon som
nu nämnts och som byggts om på sådant sätt att de av Vägverket
bedöms som amatörbyggda fordon skall i stället för de
bullernivåer som anges i 9 a § och 9 b § som högsta tillåtna
bullernivå gälla en bullernivå på 81 dB(A). Förordning
(1994:1254).

10 § Anordningar som anbringas på motorfordon till skydd mot
slirning skall vara så beskaffade, att de ej skadar vägen.

11 § Bil och motorredskap klass I, skall ha följande
utrustning.

Utrustning Närmare föreskrifter

Avgasrör Behövs endast om förbränningsmotor
användes

Backningsanordning Behövs endast om fordonets tjänstevikt
överstiger 450 kilogram

Backspeglar Behövs ej på chassi utan förarhyttt

Bilbälten Behövs endast i personbil och lätt
lastbil. Skall finnas för förarplatsen
och varje passagerarplats och vara
försett med upprullningsdon. I tung
lastbil skall finnas fästpunkter för
bilbälten

Brandsläckare Behövs endast på buss och gengasdriven
person- eller lastbil

Bromsutrustning På bil skall finnas två av varandra
oberoende bromssystem eller
ett system som kan påverkas av två av
varandra oberoende anordningar

färdbroms Skall kunna minska farten på fordonet
och få det att stanna säkert och snabbt

parkeringsbroms Skall på sluttande mark kunna hålla
kvar fordonet även om föraren lämnar detta

reservbroms Skall kunna stanna fordonet om färd-
bromsen delvis är ur funktion

Defroster Skall kunna hålla vindrutan fri från
imma och is. Behövs ej på chassi utan
förarhytt

Däck, medar eller band
Förarhytt Behövs inte på motorredskap klass I
när fordonets tjänstevikt, beräknad
utan förarhytt, understiger 600 kilogram

Hastighetsmätare
Identifieringsmärkning Chassinummer eller motsvarande beteckning
anbringad på tydligt och varaktigt sätt

KM-skylt Skylt som anger den högsta hastighet med
vilken fordonet får framföras på väg.
Behövs endast på motorredskap klass I,
vid färd på väg. KM-skylt behövs inte
om tillkopplat fordon har sådan

Kopplingsanordning Behövs endast om fordonet är avsett
för att dra släpfordon eller terrängsläp

Körriktningsvisare Behövs ej på chassi utan förarhytt

bakifrån synliga En visare på vardera sidan som kan
visa orangegult ljus bakåt

framifrån synliga En visare på vardera sidan som kan
visa orangegult ljus framåt

från sidan synliga En visare på vardera sidan som kan
visa orangegult ljus åt sidan

Larmanordningar Skall finnas på utryckningsfordon.
Får ej finnas på annat fordon
ljudanordning
lykta

Ljuddämpar Behövs endast om förbränningsmotor
användes

Ljudsignalanordning Endast jämn ton skall kunna avges

Lyktor baktill Två lyktor vilka kan visa rött ljus bakåt

baklyktor Lykta för belysning av registreringsskylt
skyltlykta eller motsvarande skylt med vitt ljus
så att den kan lätt avläsas i mörker

stopplyktor Två lyktor som visar rött ljus bakåt,
när färdbroms används

Lyktor och strålkastare
framtill
för halvljus Två strålkastare, vilka kan avge vitt
eller gult ljus och belysa vägen framför
fordonet utan att blända mötande

för helljus Två strålkastare, vilka kan avge vitt
eller gult ljus och kan belysa en lång
sträcka av vägen framför fordonet

för parkeringsljus Två lyktor, vilka kan visa vitt eller
gult ljus framåt och utmärka fordonets bredd

Lyktor på sidan
sidomarkeringslyktor Lyktor som kan visa orangegult ljus åt
sidan. Behövs endast på buss eller lastbil
vars längd överstiger sex meter

Reflexanordningar
baktill Två anordningar, vilka vid belysning
återkastar rött ljus bakåt.

En eller flera rektangulära anordningar
med diagonala fält av växelvis rött
fluorescerande material och material
som vid belysning återkastar gult ljus
bakåt. Behövs endast på lastbil
vars totalvikt överstiger 3,5 ton.
Anordningen behövs dock inte
på lastbil där den med avseende på
bilens konstruktion eller
användningsområde skulle medföra
avsevärd olägenhet

på sidan Anordningarna skall vid belysning återkasta
orangegult ljus åt sidan. Behövs inte på
personbil, buss eller lastbil vars längd
är högst sex meter

Sidoskydd Skydd på sidorna avsedda att förhindra
att gående, cyklister eller motorcyklister
faller under fordonet. Gäller endast för
tunga lastbilar

Skyltar
besiktningsskylt Skall utvisa tjänstevikt, bredd, längd,
höjd, maximilast, axeltryck, boggitryck,
trippelaxeltryck och största tillåtna
antal passagerare. Behövs endast på buss
och lastbil och när det gäller höjd endast
på buss med en höjd av minst 3,40 meter.
Uppgiften om lastbils maximilast skall
vara synlig utifrån. Uppgiften om höjden
på en buss skall vara synlig från
förarplatsen

Styrinrättning
Stänkskydd Stänkskärmar eller däremot svarande
anordningar. Behövs inte på chassi
eller på fordon där skyddet med hänsyn
till fordonets konstruktion eller ändamål
skulle medföra avsevärd olägenhet

Stöldskydd Behövs endast på bil

Underkörningsskydd, främre
och bakre Behövs endast på lastbil vars totalvikt
överstiger 3,5 ton. Skall vid påkörning
av lastbilen om möjligt hindra att det
påkörande fordonet kommer in under lastbilen

Varningstriangel Skall medföras vid färd

Vindruta Behövs ej på chassi utan förarhytt

Vindrutespolare Behövs ej på chassi utan förarhytt

Vindrutetorkare Behövs ej på chassi utan förarhytt
Förordning (2001:773).

12 § Har upphävts genom förordning (1993:1351).

13 § Har upphävts genom förordning (1993:1351).

13 a § Har upphävts genom förordning (1998:781).

13 b § En buss vars totalvikt överstiger 10 ton och en lastbil
vars totalvikt överstiger 12 ton skall vara försedd med en
anordning som begränsar den högsta hastighet med vilken
fordonet kan framföras (hastighetsregulator). För en buss skall
hastighetsregulatorn vara inställd på högst 100 kilometer i
timmen. För en lastbil skall hastighetsregulatorn vara inställd
på sådant sätt att lastbilen inte kan framföras med högre
hastighet än 90 kilometer i timmen.

Bestämmelserna i första stycket gäller inte motorfordon som
används av Försvarsmakten, räddningskåren eller för annan
liknande verksamhet.

Bestämmelserna i första stycket gäller inte heller för

1. fordon som är konstruerade för en högsta hastighet som inte
är högre än den hastighet som anges i det första stycket,

2. fordon som används i vetenskapliga försök,

3. fordon som används som allmänna transportmedel i tätort.
Förordning (1996:170).

14 § Motorcykel skall ha följande utrustning.

Utrustning Närmare föreskrifter

Avgasrör Behövs endast om förbränningsmotor
används

Avfrostnings- och
avimningsanordning Behövs endast på motorcykel med karosseri

Backspeglar
Bilbälten Behövs endast i tre- eller fyrhjulig
motorcykel med karosseri.
Skall finnas för förarplatsen och varje
passagerarplats samt vara försedda med
upprullningsdon

Bromsutrustning
färdbroms Två av varandra oberoende bromssystem
eller ett system som kan påverkas av två
av varandra oberoende anordningar

Skall kunna minska farten på motorcykeln
och få den att stanna säkert och snabbt

parkeringsbroms Behövs endast på tre- eller fyrhjulig
motorcykel. Skall på sluttande mark kunna
hålla kvar motorcykeln även om föraren
lämnar denna

Bränsletank Behövs endast om förbränningsmotor används

Däck
Hastighetsmätare
Identifieringsmärkning En tillverkarskylt, samt ett identifierings-
nummer präglat eller stansat på chassit
eller ramen

Kopplingsanordning Behövs endast om motorcykeln är avsedd
att dra släpvagn

Körriktningsvisare
bakifrån synliga En visare på vardera sidan som kan visa
orangegult ljus bakåt

framifrån synliga En visare på vardera sidan som kan visa
orangegult ljus framåt

Larmanordning
ljudanordning
lykta Skall finnas på utryckningsfordon. Får ej
finnas på annat fordon

Ljuddämpare Behövs endast om förbränningsmotor används

Ljudsignalanordning Endast jämn ton skall kunna avges

Lyktor baktill på motorcykel
utan sidvagn

positionslykta En eller två lyktor som kan visa rött
ljus bakåt

skyltlykta Lykta för belysning av registreringsskylt
eller motsvarande skylt med vitt ljus så
att den lätt kan avläsas i mörker

stopplykta En eller två lyktor som visar rött ljus
bakåt när färdbroms används

Lyktor baktill på motorcykel
med sidvagn
positionslykta Två eller tre lyktor som kan visa rött
ljus bakåt. Endast en lykta får monteras
på sidvagnen

skyltlykta Lykta för belysning av registreringsskylt
eller motsvarande skylt med vitt ljus så
att den lätt kan avläsas i mörker

stopplykta En eller tre lyktor baktill som visar
rött ljus bakåt när färdbroms används.
Endast en lykta får monteras på sidvagnen

Lyktor och strålkastare
framtill på motorcykel
för halvljus En eller två strålkastare som kan avge
vitt ljus och belysa vägen framför
motorcykeln utan att blända mötande

för helljus En eller två strålkastare som kan avge
vitt ljus och belysa en lång sträcka av
vägen framför motorcykeln

positionslykta En eller två lyktor som kan visa vitt
ljus framåt på motorcykel utan sidvagn.
Två eller tre lyktor som kan visa vitt
ljus framåt på motorcykel med sidvagn.
Endast en lykta får monteras
på sidvagnen

Passagerarhandtag Behövs endast på tvåhjulig motorcykel
inrättad för transport av passagerare

Reflexanordning baktill En eller två reflexanordningar som vid
belysning skall återkasta rött ljus bakåt.
Får ej vara triangelformad

Skyltar
tillverkarskylt
Styrinrättning
Stöd Minst ett stöd för att hålla motorcykeln
stadig när den är stillastående. Behövs
endast på tvåhjulig motorcykel

Stöldskydd
Varningstriangel Skall medföras vid färd. Behövs ej i
fråga om tvåhjulig motorcykel utan
sidvagn

Vindruta Behövs endast på tre- eller fyrhjulig
motorcykel med karosseri

Vindrutetorkare Behövs endast på tre- eller fyrhjulig
motorcykel med karosseri

Vindrutespolare Behövs endast på tre- eller fyrhjulig
motorcykel med karosseri
Förordning (1999:236).

15 § Utan hinder av 14 § får utomlands bosatt person som
tillfälligtvis vistas här bruka av honom införd lätt
motorcykel, om den uppfyller de villkor som gäller för sådant
fordon i hans hemland, under förutsättning att motorn har en
slagvolym som ej överstiger 50 kubikcentimeter och att den som
infört fordonet får föra detta i hemlandet utan körkort eller
därmed jämförlig handling.

16 § Till tvåhjulig motorcykel får inte kopplas släpvagn med en
bredd som överstiger 125 centimeter eller med en vikt som
överstiger hälften av motorcykelns tjänstevikt minskad med
vikten av bränsle och verktyg som hör till fordonet.

Till tre- eller fyrhjulig motorcykel får inte kopplas släpvagn
med en bredd som överstiger motorcykelns bredd eller i något
fall 200 centimeter, eller med en vikt som överstiger hälften
av motorcykelns tjänstevikt minskad med vikten av bränsle och
verktyg som hör till fordonet. Förordning (1998:1263).

17 § Moped skall ha följande utrustning.

Utrustning Närmare föreskrifter

Avgasrör Behövs endast om förbränningsmotor
används

Avfrostnings- och
avimningsanordning Behövs endast på moped med karosseri

Backspeglar
Bilbälten Behövs endast i tre- eller fyrhjulig
moped med karosseri. Skall finnas för
förarplatsen och varje passagerarplats
och vara försedda med upprullningsdon

Bromsutrustning
färdbroms
parkeringsbroms Två av varandra oberoende bromssystem
eller ett system som kan påverkas av
två av varandra oberoende anordningar
Skall kunna minska farten på mopeden
och få den att stanna säkert och snabbt
Behövs endast på tre- eller fyrhjulig
moped. Skall på sluttande mark kunna
hålla kvar mopeden även om föraren
lämnar denna

Bränsletank Behövs endast om förbränningsmotor används

Däck

Hastighetsmätare

Identifieringsmärkning En tillverkarskylt, samt ett identifie-
ringsnummer präglat eller stansat på
chassit eller ramen

Kopplingsanordning Behövs endast om mopeden är avsedd att
dra släpvagn

Körriktningsvisare Behövs endast på tre- och fyrhjulig
moped med karosseri

bakifrån synliga En visare på vardera sidan som kan visa
orangegult ljus bakåt

framifrån synliga En visare på vardera sidan som kan visa
orangegult ljus framåt

Ljuddämpare Behövs endast om förbränningsmotor används

Ljudsignalanordning På moped klass I skall endast jämn ton
kunna avges

Lyktor baktill
positionslykta En eller två lyktor som kan visa rött
ljus bakåt

stopplykta En eller två lyktor som visar rött ljus
bakåt när färdbroms används. Behövs inte
på tvåhjulig moped som är konstruerad för
en hastighet av högst 25 kilometer i
timmen och som har en motor vars effekt
inte överstiger 0,5 kilowatt

Lyktor och strålkastare
framtill för halvljus En eller två strålkastare som kan avge
vitt ljus och belysa vägen framför
mopeden utan att blända mötande

positionslykta En eller två lyktor som kan visa vitt
ljus framåt. Behövs endast på tre- och
fyrhjulig moped

Passagerarhandtag Behövs endast på tvåhjulig moped inrättad
för transport av passagerare

Reflexanordning baktill En eller två reflexanordningar som vid
belysning skall återkasta rött ljus bakåt.
Får ej vara triangelformad

Reflexanordning sidan En eller två reflexanordningar på vardera
sidan som vid belysning skall återkasta
orangegult ljus åt sidan. Får ej vara
triangelformad. Behövs endast på tvåhjulig
moped

Pedalreflexanordning Två reflexanordningar på vardera pedal
som vid belysning skall återkasta
orangegult ljus framåt och bakåt. Behövs
endast på två- och trehjulig moped med
icke infällbara pedaler

Styrinrättning
Stöd Minst ett stöd för att hålla mopeden
stadig när den är stillastående.
Behövs endast på tvåhjulig moped

Stöldskydd
Varningstriangel Skall medföras vid färd. Behövs ej i
fråga om tvåhjulig moped

Vindruta Behövs endast på tre- och fyrhjulig
moped med karosseri

Vindrutetorkare Behövs endast på tre- och fyrhjulig moped
med karosseri

Vindrutespolare Behövs endast på tre- och fyrhjulig moped
med karosseri
Förordning (2001:157).

18 § Till tvåhjulig moped klass I får inte kopplas släpvagn med
en bredd som överstiger 125 centimeter eller med en vikt som
överstiger hälften av mopedens tjänstevikt minskad med vikten
av bränsle och verktyg som hör till fordonet.

Till tre- och fyrhjulig moped får inte kopplas släpvagn med en
bredd som överstiger mopedens bredd eller i något fall 200
centimeter, eller med en vikt som överstiger hälften av
mopedens tjänstevikt minskad med vikten av bränsle och verktyg
som hör till fordonet. Förordning (1998:1263).

19 § Har upphävts genom förordning (1989:939).

20 § Traktor och motorredskap klass II skall ha följande
utrustning.

Utrustning Närmare föreskrifter

Avgasrör Behövs endast om förbränningsmotor
användes

Backspeglar Behövs endast på fordon som har förarhytt

Bromsutrustning
färdbroms Skall kunna minska farten på fordonet
och få detta att stanna säkert och snabbt

parkeringsbroms Skall på sluttande mark kunna hålla kvar
fordonet även om föraren lämnar detta

Defroster Skall kunna hålla vindrutan fri från
imma och is. Behövs endast på traktor och
motorredskap som har förarhytt

Förarhytt Behövs endast på traktor med en tjänstevikt,
beräknad utan förarhytt, av 600 kilogram
eller högre

Hjul, medar eller band
Identifieringsmärkning Behövs endast på traktor och registrerat
motorredskap. Skall bestå av till-
verkningsnummer eller motsvarande
beteckning anbringat på ett tydligt och
varaktigt sätt

Kopplingsanordning Behövs endast på traktor

Körriktningsvisare Behövs endast på fordon som har förarhytt

bakifrån synliga En visare på vardera sidan som kan visa
orangegult ljus bakåt

framifrån synliga En visare på vardera sidan som kan visa
orangegult ljus framåt

LGF-skylt Skylt för markering av långsamtgående
fordon. Behövs endast vid färd på väg.
LGF-skylt behövs dock inte om tillkopplat
fordon har sådan

Lyktor och strålkastare Behövs endast vid färd på väg Två lyktor,
vilka kan visa rött ljus bakåt
(baklyktor). Baklyktor behövs dock ej
om tillkopplat fordon har sådana

framtill Två strålkastare, vilka kan avge vitt
eller gult ljus av sådan sammanlagd
ljusstyrka att fordonet kan föras på
betryggande sätt. Har strålkastarna
bländande ljus skall de snabbt kunna
bländas av

Reflexanordningar Behövs endast vid färd på väg

baktill Två anordningar som vid belysning
återkastar rött ljus bakåt.
Reflexanordningar baktill behövs dock
inte om tillkopplat fordon har sådana

Skydd för rörliga delar och för sådana
fasta delar som kan orsaka skador

Styrinrättning

Vindruta Behövs endast på fordon som har förarhytt

Vindrutetorkare Behövs endast på fordon som har vindruta
Förordning (1992:1758).

Släpfordon och efterfordon

21 § Bestämmelserna i 8-10 §§ om motorfordon gäller i
tillämpliga delar i fråga om släpfordon.

För dolly gäller vad Vägverket föreskriver i stället för 22,
26, 28 och 29 §§. Förordning (1997:695).

22 § Släpvagn som dras av bil, motorredskap klass I eller tung
terrängvagn som är konstruerad för en högsta hastighet som
överstiger 30 kilometer i timmen skall ha följande utrustning.

Utrustning Närmare föreskrifter

Bromsutrustning
färdbroms Behövs endast på släpvagn som är avsedd
för personbefordran eller vars
totalvikt överstiger 750 kilogram.
Färdbromsen skall kunna manövreras
från färdbroms på dragande fordon
eller, i fråga om släpvagn med stel
dragstång och med en totalvikt som
inte överstiger 3 500 kilogram,
bestå av påskjutsbroms.
Färdbromsen skall vara så beskaffad att
släpvagnen automatiskt bromsas in vid
brott på kopplingsanordningen.
Automatisk bromsverkan behövs inte
i fråga om broms på tvåhjulig husvagn
eller på mindre bagagevagn, om
släpfordonet är försett med
reservkoppling

parkeringsbroms Behövs endast på släpvagn som är
avsedd för personbefordran
eller vars tjänstevikt överstiger
400 kilogram. Bromsen skall
på sluttande mark kunna hålla kvar
släpvagnen, även om denna
kopplas från det dragande fordonet.
Bromsen skall kunna manövreras från
släpvagnen eller, om släpvagnen inte
är avsedd för personbefordran, från
plats vid sidan av denna

Däck eller band
Identifieringsmärkning Skall bestå av tillverkningsnummer,
identifieringsmärke eller motsvarande
beteckning anbringad på ett tydligt
och varaktigt sätt

Kopplingsanordning

Körriktningsvisare
bakifrån synliga En visare på vardera sidan som kan visa
orangegult ljus bakåt

Lyktor baktill

baklyktor Två lyktor, vilka kan visa rött ljus bakåt

skyltlykta Lykta för belysning av registreringsskylt
eller motsvarande
skylt med vitt ljus så att den kan
lätt avläsas i mörker

stopplyktor Två lyktor som visar rött ljus bakåt,
när färdbroms på det dragande fordonet
används

Lyktor framtill
framlyktor Behövs endast på släpvagn som är bredare
än 160 centimeter. Två lyktor, vilka kan
visa vitt ljus framåt

Lyktor på sidan
sidomarkeringslyktor Lyktor som kan visa orangegult ljus åt
sidan

Reflexanordningar
baktill Två anordningar, vilka vid belysning
återkastar rött ljus bakåt. En eller
flera rektangulära anordningar med ett
fält som vid belysning återkastar gult
ljus bakåt omgivet av en röd
fluorescerande bård. Behövs endast på
släpvagn vars totalvikt överstiger
3,5 ton. Anordningen behövs dock inte
på släpvagn där den med avseende på
släpvagnens konstruktion eller
användningsområde skulle medföra
avsevärda olägenheter

framtill Två anordningar, vilka vid belysning
återkastar vitt ljus framåt

på sidan Skall vid belysning återkasta orangegult
ljus åt sidan

Sidoskydd Skydd på sidorna avsedda att förhindra
att gående, cyklister eller motorcyklister
faller under släpvagnen. Gäller endast
släpvagn vars totalvikt överstiger 3,5 ton

Skyltar
besiktningsskylt Skall utvisa tjänstevikt, bredd, längd,
maximilast, axeltryck, boggitryck,
trippelaxeltryck, största tillåtna antal
passagerare och vilken typ av dragfordon
släpvagnen får kopplas till

Stänkskydd Stänkskärmar eller däremot svarande
anordningar. Behövs ej på chassi eller
på släpvagn för godsbefordran där skydden
med hänsyn till släpvagnens konstruktion
eller ändamål skulle medföra avsevärd
olägenhet

Underkörningsskydd Skall vid påkörning av släpvagnen bakifrån
såvitt möjligt hindra att det påkörande
fordonet kommer in under utskjutande
del av släpvagnen. Behövs ej på släpvagn
vars totalvikt ej överstiger 3,5 ton eller
på släpvagn där skyddet med hänsyn
till släpvagnens konstruktion eller
ändamål skulle medföra avsevärd olägenhet
Förordning (1996:170).

22 a § Släpvagn som dras av motorcykel eller moped klass I
skall ha följande utrustning.

Utrustning Närmare föreskrifter

Däck
Identifieringsnummer En tillverkarskylt, samt ett identifie-
ringsnummer präglat eller stansat på
chassit eller ramen

Kopplingsanordning

Körriktningsvisare Behövs endast på släpvagn som dras av
motorcykel

bakifrån synliga En visare på vardera sidan som kan visa
orangegult ljus bakåt

Lyktor baktill
positionslykta En eller två lyktor som kan visa rött
ljus bakåt

stopplykta En eller två lyktor som visar rött ljus
bakåt när färdbroms används. Behövs ej
på släpvagn som dras av moped

Reflexanordning baktill En eller två reflexanordningar som vid
belysning skall återkasta rött ljus bakåt.
Får ej vara triangelformad
Förordning (1998:1263).

23 § Bestämmelserna i 22 § om bromsutrustning, lyktor,
underkörningsskydd och sidoskydd gäller inte släpvagn som
används av statlig brandkår eller kommunal räddningskår vid
räddningstjänst. Förordning (1996:170).

24 § Släpvagn som skall vara försedd med broms avsedd att
manövreras från dragande bil får kopplas endast till bil vars
bromssystem icke påverkas menligt av att släpvagnens
bromssystem anslutes.

25 § Släpsläde som drages av bil skall ha kopplingsanordning
och anordning till skydd mot slirning i sidled.

Vid färd under mörker med släpsläde som drages av bil skall på
släden eller på dess last föras i 22 § föreskrivna baklyktor
och reflexanordningar baktill och på sidan. Bestämmelserna om
baklyktor och reflexanordningar baktill gäller vid färd med
flera släpslädar endast den sista av dem.

26 § Släpfordon som dras av traktor eller motorredskap klass II
eller en tung terrängvagn som är konstruerad för en hastighet
av högst 30 kilometer i timmen skall ha kopplingsanordning.

Vid färd på väg med släpfordon som avses i första stycket skall
på släpfordonet eller på fordonets last föras LGF-skylt. Under
mörker skall släpfordon ha i 22 § föreskrivna baklyktor och,
med undantag av rektangulära reflexanordningar,
reflexanordningar som återkastar rött ljus bakåt och orangegult
ljus åt sidan. KM-skylt skall föras på släpfordonet eller på
fordonets last om fordonet dras av ett motorredskap klass I,
eller en tung terrängvagn som är konstruerad för en högsta
hastighet som överstiger 30 kilometer i timmen. Bestämmelserna
om LGF-skylt, KM-skylt, baklyktor och reflexanordningar baktill
skall vid färd med flera släpfordon gälla endast det sista av
dem.

Registrerad släpvagn som dras av traktor, motorredskap klass II
eller tung terrängvagn som är konstruerad för en hastighet av
högst 30 kilometer i timmen skall ha identifieringsmärkning och
skyltar som avses i 22 §. Förordning (1992:1758).

27 § Bestämmelserna i 26 § andra stycket om släpfordon som dras
av traktor eller motorredskap skall tillämpas i fråga om
efterfordon som dras av bil, traktor eller motorredskap.
Förordning (1982:12).

28 § Släpvagn som drages av traktor eller motorredskap,
släpsläde eller efterfordon, vars vänstra del skjuter mer än 20
centimeter längre in på vägen än det dragande fordonet, skall
vid färd under mörker framtill på vänstra sidan ha framlykta
som visar vitt ljus framåt.

29 § Har släpfordon som avses i 25 och 26 §§ eller efterfordon
kopplats från det dragande fordonet och ställts upp på väg på
annan plats än parkeringsplats, skall det under mörker vara
försett med framlyktor eller reflexanordningar framtill som
avses i 22 §.

Cykel och sparkstötting

30 § Cykel skall vid cykling ha följande utrustning.

Utrustning Närmare föreskrifter

Bromsutrustning Ett bromssystem. På tandemcykel,
transportcykel, cykel med tre
eller flera hjul och cykel med
tillkopplat fordon skall dock
finnas två av varandra oberoende
bromssystem

färdbroms Skall kunna minska farten på cykeln och
få denna att stanna säkert och snabbt

parkeringsbroms Behövs endast på cykel med tre eller
flera hjul eller med tillkopplad
sidvagn. Bromsen skall på sluttande
mark kunna hålla kvar cykeln även om
föraren lämnat denna

Lyktor och strålkastare Avser inte sidvagn eller annat tillkopplat
fordon. Behövs endast vid cykling under
mörker

baktill Lykta som kan visa rött ljus bakåt
(baklykta)

framtill Strålkastare som kan avge vitt eller
gult ljus framåt av sådan ljusstyrka
att fordonet under mörker kan föras på
betryggande sätt. Har stålkastaren
bländande ljus skall den snabbt kunna
bländas av

Lykta på cykelkärra
baklykta Behövs endast vid färd under mörker och
om reflexanordning saknas

Lykta som kan visa rött ljus bakåt
Lyktor på sidvagn

baklykta Lykta som kan visa rött ljus bakåt

framlykta Lykta som kan visa vitt ljus framåt

Reflexanordning Behövs endast vid cykling under mörker

baktill Skall finnas även på tillkopplad
sidvagn och på tillkopplad
cykelkärra, om baklykta saknas på
kärran. Anordningen skall vid
belysning återkasta rött ljus bakåt

framtill Anordningen skall vid belysning återkasta
vitt ljus framåt

på sidan Anordningen skall vid belysning återkasta
orangegult eller vitt ljus åt sidan

Ringklocka
Förordning (1990:1210).

31 § Sparkstötting skall vara försedd med reflexanordning, när
den framföres under mörker.

Hästfordon

32 § Hästfordon som under mörker förs på väg som inte är
enskild eller på enskild väg som i större utsträckning används
av allmänheten för trafik skall vara utrustat med

1. lykta, som kan visa vitt ljus framåt, fäst på dragaren eller
på vänstra sidan fordonet eller av dess last (framlykta),

2. lykta, som kan visa rött ljus bakåt, fäst på vänstra sidan
av fordonet eller av dess last (baklykta),

3. en reflexanordning på sidan, som vid belysning återkastar
orangegult ljus åt sidan, fäst på fordonet eller på dess last,

4. två reflexanordningar baktill, som vid belysning återkastar
rött ljus bakåt, fästa på fordonet eller på dess last.
Förordning (1985:381).

Gemensamma bestämmelser

33 § Fordon får, med nedan angivna undantag, inte vara utrustat
med

lyktor eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus
framåt eller anordningar som vid belysning kan återkasta rött
ljus framåt,

lyktor eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus
bakåt eller anordningar som vid belysning kan återkasta vitt
ljus bakåt.

Bestämmelserna i första stycket gäller inte
registreringsskyltar, nationalitetsmärken, skyltlyktor eller
backningsstrålkastare och inte heller strålkastare som används
när fordonet brukas som arbetsredskap eller liknande.
Bestämmelserna gäller inte heller lyktor som används för att
stoppa fordon enligt 67 § 13.3.4 vägmärkesförordningen
(1978:1001).

Fordon får inte heller vara utrustat med däck, vars
huvudmönster har fördjupats (mönsterskurna däck) eller som har
renoverats genom att förses med nytt gummi (regummerade däck).
Förordning (1993:1351).

Kontroll av fordon

Allmänna bestämmelser

34 § Kontroll av fordon bör anordnas så att den ej orsakar
större olägenhet än som är nödvändigt med hänsyn till
kontrollens ändamål.

34 a § Aktiebolaget Svensk Bilprovning, SMP Svensk
Maskinprovning Aktiebolag och SAQ Kontroll Aktiebolag skall
pröva frågor som gäller godkännande av fordon inom respektive
bolags kontrollområde enligt lagen (1994:2043) om vissa
besiktningsorgan på fordonsområdet. Förordning (1998:55).

35 § Polisman, besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043)
om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet, bilinspektör,
tekniskt biträde och den som Vägverket särskilt har förordnat
får vid besiktning eller inspektion av ett fordon enligt denna
kungörelse undersöka fordonets beskaffenhet och utrustning.
Fordonet får provköras i den utsträckning som behövs för att
förrättningen skall kunna genomföras. Sådan provkörning får ske
även om det finns hinder mot att bruka fordonet enligt denna
kungörelse eller förordningen (2001:1085) om motorfordons
avgasrening.

Finner polisman anledning antaga att fordon som han anträffar i
trafik inte är i föreskrivet skick äger första stycket
motsvarande tillämpning.

Vad som sägs i första stycket om provkörning gäller även den
som Vägverket särskilt har förordnat att utföra
haveriundersökning eller utöva tillsyn enligt
produktsäkerhetslagen (1988:1604) samt vid sådan provning av
fordon som utförs av SMP Svensk Maskinprovning Aktiebolag i
dess egenskap av besiktningsorgan enligt 2 § lagen om vissa
besiktningsorgan på fordonsområdet. Förordning (2001:1089).

Registreringsbesiktning

36 § Registreringsbesiktning av motordrivna fordon eller
släpfordon görs för att

– identifiera fordonet,

– fastställa de uppgifter om fordonet som enligt förordningen
(2001:650) om vägtrafikregister skall föras in i
vägtrafikregistret och

– undersöka fordonets beskaffenhet och utrustning. För nya
personbilar, motorcyklar, mopeder klass I och traktorer som
överensstämmer med EG-typgodkännandeintyg, skall det dock inte
göras någon undersökning av fordonets beskaffenhet och
utrustning.

En bil, som inte är EG-typgodkänd, får inte godkännas vid
registreringsbesiktningen om den inte uppfyller kraven i
förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening.

Ett sådant motordrivet fordon eller släpfordon som avses i 4 §
förordningen (1986:683) om förbud mot asbesthaltiga
friktionsbelägg i fordon och som inte är EG-typgodkänt får inte
godkännas vid registreringsbesiktningen om det är utrustat med
sådana asbesthaltiga friktionsbelägg som anges i förordningen.

Ett fordon, som inte är EG-typgodkänt, får inte godkännas vid
registreringsbesiktningen om det inte uppfyller kraven i
förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor.

För fordon som avses i 6 kap. 3 § förordningen om
vägtrafikregister får registreringsbesiktningen, utan att
slutlig prövning sker, begränsas till undersökning för att
identifiera fordonet och för att fastställa övriga uppgifter om
fordonets ursprung.

Registreringsbesiktning kan, i den omfattning som Vägverket
bestämmer, begränsas till att avse viss del av fordonet eller
fastställande av viss uppgift om fordonet.

Registreringsbesiktning utförs av besiktningsorgan enligt lagen
(1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet.
Förordning (2001:1089).

36 a § Vägverket får besluta att ett fordon skall
registreringsbesiktigas, om det saknas tillräckliga uppgifter
om ett fordon för att det säkert skall kunna identifieras och
beskrivas i de avseenden som följer av förordningen (2001:650)
om vägtrafikregister. Förordning (2001:657).

37 § Med undantag av de fordon som avses i 6 kap. 3 §
förordningen (2001:650) om vägtrafikregister eller 23 § 1-3
lagen om vägtrafikregister (2001:558) får endast registrerade
fordon registreringsbesiktigas.

Registreringsbesiktning som förutsättning för att avställning
skall upphöra regleras i förordningen om vägtrafikregister.
Förordning (2001:657).

38 § Har ett fordon godkänts vid registreringsbesiktning eller
tagits upp i typintyg och har fordonet därefter ändrats så att
det inte längre överensstämmer med utförandet vid besiktningen
eller när typintyget utfärdades eller har fordonet i övrigt
ändrats så att dess beskattningsförhållande påverkas, skall
ägaren inom en månad från det ändringen skedde eller, om
fordonet är avställt, inom en vecka efter det avställningen
upphörde inställa fordonet för registreringsbesiktning. Detta
gäller inte om fordonet inom angiven tid anmäls för
avregistrering.

Med ändring enligt första stycket avses inte ändring som endast
innefattar avvikelse som gäller fordonets utstyrsel och inte
påverkar dess beskattningsförhållande eller försämrar dess
säkerhet,

utbyte av motorn mot en annan motor som helt överensstämmer med
denna.

Med ändring enligt första stycket avses inte heller i fråga om
annat fordon än bil, motorcykel, moped klass I eller släpvagn,
som är avsedd att dragas av bil, användning av däck av andra
dimensioner än förut eller i fråga om traktor, som är avsedd
att drivas med motorfotogen, ändring till bensindrift.
Förordning (1999:236).

39 § Den som inställer fordon till registreringsbesiktning
skall lämna och på begäran styrka de uppgifter om fordonet som
behövs för besiktningen.

Vid registreringsbesiktning av dolly skall denna inställas med
påhängsvagn. Förordning (1997:695).

40 § Har upphävts genom förordning (1979:641).

41 § Har upphävts genom förordning (1979:641).

42 § Har ett fordon godkänts vid registreringsbesiktning eller
tagits upp i typintyg och har fordonet därefter ändrats på
sådant sätt som avses i 38 § första stycket, skall den som
inställer fordonet till registreringsbesiktning uppge vilka
ändringar som har gjorts på det. Förordning (1990:989).

43 § Vid registreringsbesiktning skall undersökas, om fordonet
är i föreskrivet skick. I fall som avses i 36 § femte stycket
gäller detta dock endast den del som besiktningen omfattar.

Vid besiktningen fastställer besiktningsorgan enligt lagen
(1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet
uppgifter om fordonet som skall föras in i vägtrafikregistret.
Förordning (2001:657).

44 § Har upphävts genom förordning (1979:641).

45 § Vid registreringsbesiktning skall 81, 83, 84, 86 och 88 §§
tillämpas. Vad som i dessa paragrafer sägs om
kontrollbesiktning skall dock i stället avse
registreringsbesiktning.

Godkänns ett fordon som avses i 75 och 77 §§ vid
registreringsbesiktning enligt 36 § första stycket, skall
registreringsbesiktningen anses innefatta även
kontrollbesiktning. Förordning (1991:1421).

46 § Har upphävts genom förordning (1982:12).

47 § Om fordonet godkänns vid registreringsbesiktningen, skall
besiktningsorgan enligt lagen (1994:2043) om vissa
besiktningsorgan på fordonsområdet till Vägverket lämna de
uppgifter om fordonet som skall föras in i vägtrafikregistret.
Om fordonet inte godkänns, skall besiktningsorgan enligt lagen
om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet till Vägverket
lämna uppgift om körförbud som har meddelats enligt 83 § första
stycket eller om föreläggande som har utfärdats enligt 84 §
första stycket. Förordning (2001:657).

Mopedbesiktning

48 § Mopedbesiktning sker för undersökning av fordons
beskaffenhet och utrustning och för fastställande av att
fordonet är att anse som moped klass II.

Mopedbesiktning utförs av besiktningsorgan enligt 2 § lagen
(1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet.
Förordning (1998:1263).

49 § EG-typgodkänd moped klass II får tas i bruk om mopeden är
försedd med typgodkännandemärke samt åtföljd av ett “Intyg om
överensstämmelse”. I annat fall får en moped klass II inte tas
i bruk innan den godkänts vid mopedbesiktning. Förordning
(1998:1263).

50 § Har godkänd moped klass II ändrats så att den inte längre
överensstämmer med uppgifterna i utfärdat instrument över
mopedbesiktning eller typbesiktning, som legat till grund för
godkännandet, får den inte brukas förrän den efter ändringen
godkänts vid mopedbesiktning. Förordning (1998:1263).

51 § Trots bestämmelserna i 49 eller 50 § får moped klass II
brukas för färd kortaste lämpliga väg till och från
besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa
besiktningsorgan på fordonsområdet för besiktning. Detsamma
gäller om mopeden används av person, som yrkesmässigt eller i
företag med egen verkstad tillverkar eller reparerar mopeder,
för provkörning i samband med tillverkningen eller
reparationen. Förordning (1998:1263).

52 § Den som inställer fordon till mopedbesiktning skall lämna
de uppgifter om fordonet som behövs för besiktningen.

53 § Godkänns moped klass II vid mopedbesiktning, skall
besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa
besiktningsorgan på fordonsområdet tilldela mopeden en
beteckning och utfärda ett besiktningsinstrument. En avskrift
av instrumentet skall skickas till Vägverket och till
Rikspolisstyrelsen.

Beteckning innehåller ordningsnummer samt uppgift om ramnummer
eller annat igenkänningstecken, motorns fabrikat, typ och
tillverkningsnummer och totala utväxlingsförhållandet mellan
motor och drivande hjul. Är mopeden försedd med
förbränningsmotor ges uppgift även om diametern av
motorcylinderns insugningskanal, uttryckt i millimeter. För
eldriven moped ingår i beteckningen uppgift om avsedd
driftspänning.

Besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa
besiktningsorgan på fordonsområdet för register över de mopeder
som tilldelats beteckningar. Förordning (1998:1263).

54 § Den som bedriver yrkesmässig försäljning av mopeder skall
vid överlåtelse av moped till annan förse det för mopeden
gällande typintyget eller besiktningsinstrumentet med skriftlig
försäkran att mopeden under den tid han innehaft denna ej
ändrats så att mopeden ej längre överensstämmer med uppgifterna
i typintyget eller besiktningsinstrumentet.

Typbesiktning

55 § Typbesiktning av annat fordon än motorcykel, moped och av
släpfordon görs för undersökning av fordonets beskaffenhet och
utrustning och för fastställande av uppgifter som enligt
förordningen (2001:650) om vägtrafikregister skall föras in i
vägtrafikregistret vid registerföring av fordon av samma typ
som det besiktigade.

En bil får inte godkännas vid typbesiktningen om den inte
uppfyller kraven i förordningen (2001:1085) om motorfordons
avgasrening.

Ett sådant motordrivet fordon eller släpfordon som avses i 4 §
förordningen (1986:683) om förbud mot asbesthaltiga
friktionsbelägg i fordon får inte godkännas vid typbesiktningen
om det är utrustat med sådana asbesthaltiga friktionsbelägg som
anges i förordningen. Ett fordon får inte godkännas vid
typbesiktningen om det inte uppfyller kraven i förordningen
(1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor.

Typbesiktning utförs av besiktningsorgan enligt lagen
(1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet.
Förordning (2001:1089).

55 a § EG-typgodkännande av fordon, system, komponent eller
separat teknisk enhet meddelas för Sveriges del av Vägverket då
det gäller direktiven 70/156/EEG, 74/150/EEG och 92/61/EEG och
i de särdirektiv till dessa ramdirektiv som berör Vägverkets
verksamhetsområde. EG-typgodkännande av system, komponent eller
separat teknisk enhet meddelas för Sveriges del av
Naturvårdsverket vad avser följande särdirektiv.

1. Rådets direktiv 70/220/EEG av den 20 mars 1970 om
tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot
luftföroreningar genom avgaser från motorfordon, senast ändrat
genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/100/EG,

2. rådets direktiv 72/306/EEG av den 2 augusti 1972 om
tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot
utsläpp av föroreningar från dieselmotorer som används i
fordon, senast ändrat genom kommissionens direktiv 97/20/EG,

3. rådets direktiv 77/537/EEG av den 28 juni 1977 om
tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot
utsläpp av föroreningar från motorer som används i jordbruks-
eller skogsbrukstraktorer med hjul, senast ändrat genom
Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG,

4. rådets direktiv 88/77/EEG av den 3 december 1987 om
tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot
utsläpp av gasformiga föroreningar från dieselmotorer som
används i fordon, senast ändrat genom kommissionens direktiv
2001/27/EG,

5. Europaparlamentets och rådets direktiv 97/24/EG av den 17
juni 1997 om vissa komponenter och karakteristiska egenskaper
hos två- och trehjuliga motorfordon vad avser kapitel 5, samt

6. Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/25/EG av den 22
maj 2000 om åtgärder mot gas- och partikelformiga föroreningar
från motorer avsedda för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer
och om ändring av rådets direktiv 74/156/EEG.

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter för verkställigheten
av dessa direktiv. Vägverket och Naturvårdsverket skall
fullgöra de uppgifter som ankommer på Sverige då det gäller de
direktiv enligt vilka respektive myndighet skall meddela EG-
typgodkännande. Utseende och anmälan av teknisk tjänst skall
ske enligt de bestämmelser i lagen (1992:1119) om teknisk
kontroll som gäller organ som skall anmälas enligt 3 § i samma
lag. Ett typgodkännande kan meddelas på grundval av provning
som utförts av en teknisk tjänst, som anmälts enligt det
tillämpliga direktivet, eller provning som omfattas av avtal
som EG har träffat med tredje land. Förordning (2002:285).

56 § Frågor om tillstånd till typbesiktning prövas av
Vägverket. Tillstånd kan lämnas tillverkare här i riket av
motordrivna fordon eller släpfordon eller här i riket bosatta
generalagenter för sådana tillverkare i utlandet. Tillstånden
kan återkallas när det finns skäl för det. Förordning
(1992:1754).

57 § I ett beslut om tillstånd till typbesiktning skall
Vägverket ange det eller de fordonsmärken som tillståndet avser
och vem som skall ha rätt att teckna tillståndshavarens firma
på typintyget.

Avskrifter av beslut som gäller tillstånd till typbesiktning
skall sändas till länsstyrelserna. Förordning (1992:1754).

58 § Anmälan av fordon till typbesiktning göres hos
besiktningsorgan enligt lagen (1994:2043) om vissa
besiktningsorgan på fordonsområdet. Förordning (1994:2055).

59 § Bestämmelserna i 39 och 43 §§ äger motsvarande tillämpning
vid typbesiktning. Förordning (1998:1263).

60 § Godkänns fordonet vid typbesiktningen, skall
besiktningsorgan enligt lagen (1994:2043) om besiktningsorgan
på fordonsområdet tilldela det en typbeteckning.

Typbeteckningen innehåller ordningsnummer som tilldelats
typfordonet av besiktningsorgan enligt lagen (1994:2043) om
vissa besiktningsorgan på fordonsområdet samt fordonets
fabrikat och typ. I fråga om annat fordon än traktor och
motorredskap innehåller typbeteckningen även årsmodell.
Besiktningsorgan enligt lagen (1994:2043) om vissa
besiktningsorgan på fordonsområdet för register över fordon som
tilldelats typbeteckning.

Besiktningsorgan enligt lagen (1994:2043) om vissa
besiktningsorgan på fordonsområdet skall till Vägverket lämna
de uppgifter om fordonet som skall föras in i
vägtrafikregistret. Förordning (2001:657).

61 § Besiktningsorgan enligt lagen (1994:2043) om vissa
besiktningsorgan på fordonsområdet får hos den som har
tillstånd till typbesiktning taga ut fordon av typ, som blivit
besiktigad och godkänd, för att undersöka detta. Förordning
(1994:2055).

62 § Den som har tillstånd till typbesiktning får utfärda
typintyg.

Typintyg får inte utfärdas för ett fordon som är eller har
varit infört i exportvagnsförteckning eller som tidigare tagits
upp i typintyg eller godkänts vid registreringsbesiktning.
Förordning (1982:12).

62 a § Om fordon av typ, som blivit besiktigad och godkänd, i
betydande omfattning avviker från typfordonet i fråga om
beskaffenhet eller utrustning får besiktningsorgan enligt lagen
(1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet på
begäran av Vägverket eller Naturvårdsverket meddela förbud mot
att typintyg utfärdas för fordonen.

Besiktningsorgan enligt lagen (1994:2043) om vissa
besiktningsorgan på fordonsområdet skall upphäva ett sådant
förbud om godtagbara åtgärder för rättelse har vidtagits.

Beslut enligt första och andra styckena gäller omedelbart om
inte besiktningsorgan enligt lagen (1994:2043) om vissa
besiktningsorgan på fordonsområdet förordnar annat. Förordning
(1998:1263).

63 § Utfärdas typintyg för ett fordon skall det anses som om
fordonet har godkänts vid sådan registreringsbesiktning som
avses i 36 § första stycket. Förordning (1998:1263).

64 § har upphävts genom förordning (2001:657).

65 § har upphävts genom förordning (2001:657).

Kopplingsbesiktning

66 § Kopplingsbesiktning sker för fastställande av att
kopplingsanordning mellan bil och släpvagn är i föreskrivet
skick.

Kopplingsbesiktning utföres av besiktningsorgan enligt 2 §
lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet.

En släpvagn med en totalvikt över tre ton får dras av en bil
endast om släpvagnen vid kopplingsbesiktning har godkänts för
koppling till bilen om inte Vägverket föreskriver något annat.
Detta gäller dock inte påhängsvagn och inte heller släpvagn som
dras till ett besiktningsorgan enligt 2 § lagen om vissa
besiktningsorgan på fordonsområdet för kopplingsbesiktning
eller olastad släpvagn som brukas enligt 18 § 2 lagen
(2001:558) om vägtrafikregister. Förordning (2001:657).

67 § Vid kopplingsbesiktningen skall bilen och släpvagnen
inställas samtidigt om inte Vägverket har föreskrivit eller för
ett särskilt fall medgivit annat. Gäller besiktningen dolly
skall även påhängsvagnen inställas. I fråga om fordon som
tagits upp i typintyg eller godkänts vid
registreringsbesiktning skall det senast utfärdade
registreringsbeviset företes.

Om släpvagnen godkänns för koppling till bilen skall
besiktningsorganet enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa
besiktningsorgan på fordonsområdet utfärda ett kopplingsintyg.
Besiktningsorganet skall sända en avskrift av kopplingsintyget
till Vägverket. Förordning (1997:695).

68 § Kopplingsintyget eller en bestyrkt avskrift av det skall
medföras under färd med släpvagnen och på tillsägelse visas upp
för bilinspektör eller polisman. Handlingen skall vara i sådant
skick, att den kan läsas utan svårighet.

Duplett av kopplingsintyg utfärdas efter ansökan av
fordonsägaren hos Vägverket. Frågor om utfärdande av dupletter
prövas av Vägverket. Bifalls ansökan, utfärdas dupletten av
Vägverket. Förordning (1995:1357).

Lämplighetsbesiktning

69 § Lämplighetsbesiktning sker för fastställande av att fordon
är lämpligt för den avsedda användningen.

Lämplighetsbesiktning utföres av besiktningsorgan enligt 2 §
lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet.
Förordning (1994:2055).

70 § Godkännande vid lämplighetsbesiktning krävs

1. för att buss, lastbil eller släpfordon skall få användas i
yrkesmässig trafik för personbefordran,

2. för att personbil skall få användas vid övningskörning i
trafikskola,

3. för att fordon som kopplats till motordrivet fordon skall få
användas för personbefordran,

4. för att bil skall få registreras som utryckningsfordon
enligt 6 kap. 9 § förordningen (2001:650) om vägtrafikregister.

Utan hinder av första stycket 3 får fordon vid räddningstjänst
tillfälligt användas av statlig brandkår eller kommunal
räddningskår. Likaså får fordon som kopplats till traktor
användas för kortare färd till eller från arbetsplats eller
mellan en gårds ägor eller för liknande ändamål.

Om lämplighetsbesiktning av fordon som är avsett för transport
av farligt gods finns särskilda bestämmelser.
Förordning (2001:657).

71 § Vid lämplighetsbesiktningen skall undersökas om fordonet
är lämpligt för den avsedda användningen.

Godkänns fordonet skall besiktningsorgan enligt 2 § lagen
(1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet utfärda
ett lämplighetsbevis. Föreskrivs villkor för den avsedda
användningen skall detta anges i beviset.

Besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa
besiktningsorgan på fordonsområdet skall sända en avskrift av
lämplighetsbeviset till Vägverket. Förordning (1994:2055).

72 § Lämplighetsbeviset eller en bestyrkt avskrift av det skall
medföras vid skolskjutsning eller vid personbefordran som avses
i 70 § första stycket 3 och på tillsägelse visas upp för
bilinspektör eller polisman. Handlingen skall vara i sådant
skick att den kan läsas utan svårighet.

Duplett av lämplighetsbevis utfärdas efter ansökan av
fordonsägaren hos Vägverket. Frågor om utfärdande av dupletter
prövas av Vägverket. Bifalls ansökan, utfärdas dupletten av
Vägverket. Förordning (1995:1357).

73 § Besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa
besiktningsorgan på fordonsområdet får återkalla ett
godkännande som avses i 70 § första stycket, om fordonet inte
längre är lämpligt för den avsedda användningen.

Återkallas godkännandet skall besiktningsorganet lämna uppgift
om det till Vägverket och, om godkännandet avser användning i
yrkesmässig trafik, till prövningsmyndigheten enligt
yrkestrafiklagen (1998:490). Förordning (1998:781).

Kontrollbesiktning

74 § Kontrollbesiktning sker för kontroll av den beskaffenhet
och utrustning hos fordonet som är av betydelse från miljö- och
trafiksäkerhetssynpunkt och för kontroll av att kraven i fråga
om taxameter, enligt yrkestrafikförordningen (1998:779) och med
stöd därav meddelade föreskrifter, är uppfyllda.

Periodiskt återkommande kontrollbesiktning skall ske för fordon
från och med 1951 års modell i de fall som anges i 75 och
77 §§. Att kontrollbesiktning sker även i fråga om fordon för
vilka körförbud gäller eller föreläggande om kontrollbesiktning
har meddelats följer av 83-85, 90-93 och 101 §§.

Kontrollbesiktning utförs av besiktningsorgan enligt 2 § lagen
(1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet.
Förordning (1998:781).

74 a § Har upphävts genom förordning (1998:781).

75 § Kontrollbesiktning av fordon med en totalvikt av högst 3,5
ton skall ske i fråga om

1. utryckningsfordon,

2. registrerat motorfordon som används för övningskörning i
trafikskola,

3. registrerat motorfordon, som drivs med gas från gasverk på
fordonet eller på tillkopplat släpfordon, och registrerat
släpfordon på vilket sådant gasverk dras,

4. registrerad bil som används i yrkesmässig trafik för
personbefordran,

5. registrerat släpfordon som används i yrkesmässig trafik för
personbefordran,

6. registrerat släpfordon som är inrättat för transport av
sjuka eller skadade eller som används uteslutande av statlig
brandkår eller kommunal brandstyrka och är försett med
beteckning därom,

7. registrerad bil som används i uthyrningsrörelse,

8. registrerad bil, som utan att brukas i uthyrningsrörelse,
används för icke yrkesmässig skolskjutsning enligt förordningen
(1970:340) om skolskjutsning,

9. registrerad buss,

första gången under den i 78 § angivna inställelsetermin vars
inställelsemånad infaller ett år efter den månad fordonet
första gången togs i bruk och därefter årligen under fordonets
inställelsetermin. Förordning (1997:695).

76 § Har upphävts genom förordning (1991:1421).

77 § I fråga om annat registrerat fordon än som avses i 75 §
skall kontrollbesiktning ske enligt följande.

1. Bil med en totalvikt av högst 3,5 ton skall inställas för
kontrollbesiktning

första gången under den i 78 § angivna inställelsetermin vars
inställelsemånad infaller 34 månader efter den månad bilen
första gången togs i bruk, om inte inställelsemånaden infaller
inom sex månader från den månad fordonet har godkänts vid en
fullständig registreringsbesiktning,

andra gången under den inställelsetermin vars inställelsemånad
infaller två år efter föregående inställelsemånad och därefter
årligen under den för fordonet gällande inställelseterminen.

2. Bil och bildragen släpvagn med en totalvikt över 3,5 ton
skall inställas för kontrollbesiktning

första gången senast ett år efter den månad fordonet första
gången togs i bruk och därefter senast ett år efter den månad
under vilken föregående fullständiga kontroll- eller
registreringsbesiktning utfördes.

3. Bildragen släpvagn med en totalvikt av högst 3,5 ton och
motorcykel skall inställas för kontrollbesiktning

första gången senast två år efter den månad fordonet första
gången togs i bruk och därefter senast två år efter den månad
under vilken föregående fullständiga kontroll- eller
registreringsbesiktning utfördes. Om mer än tio år har
förflutit sedan fordonet första gången togs i bruk, skall dock
fordonet inställas senast ett år efter den månad under vilken
en sådan besiktning utfördes.

4. Motorredskap klass I samt av sådana fordon dragna släpvagnar
skall inställas till kontrollbesiktning senast tre år efter den
månad fordonet första gången togs i bruk och därefter senast
två år efter den månad under vilken föregående fullständiga
kontroll eller registreringsbesiktning utfördes.
Kontrollbesiktning av motorredskap klass I bör ske i samband
med annan obligatorisk kontroll. Förordning (1999:760).

77 a § För personbilar, motorcyklar och lastbilar med en
totalvikt av högst 3,5 ton, skall, från och med det kalenderår
som infaller trettio år efter det år som anges i
årsmodellbeteckningen enligt vägtrafikregistret, följande gälla
i stället för vad som föreskrivs i 77 §. Fordonet skall
inställas för kontrollbesiktning senast två år efter den månad
då föregående fullständiga kontroll- eller registreringsbesiktning
utfördes. Förordning (2001:657).

78 § Inställelsetermin för ett fordon består av en
inställelsemånad samt de närmast föregående två och närmast
följande två kalendermånaderna. Inställelsemånaden bestäms
efter sista siffran i fordonets registreringsnummer enligt
följande uppställning.

Sista siffra i Inställelse- Sista siffra i Inställelse-
reg.nr månad reg.nr månad

1 januari 6 augusti
2 februari 7 september
3 mars 8 oktober
4 april 9 november
5 juli 0 december

Förordning (2000:1166).

79 § Har upphävts genom förordning (1992:1759).

80 § Den som till kontrollbesiktning inställer ett fordon för
vilket körförbud meddelats eller till kontrollbesiktning eller
provning enligt 84 a § inställer ett fordon för vilket
föreläggande om kontrollbesiktning har meddelats skall visa upp
den handling där förbudet eller föreläggandet har meddelats.
Motsvarande gäller om ett fordon inställs till en verkstad
eller ett besiktningsorgan efter ett föreläggande enligt 93 §
andra stycket 2. Förordning (1998:1018).

81 § Om fordonet har underkänts vid fullständig
kontrollbesiktning och ny kontrollbesiktning sker inom två
månader härefter, får kontrollen begränsas till de delar som
tidigare har underkänts. Protokollet från den tidigare
besiktningen skall då visas upp. Förordning (1998:1018).

82 § Fordonet skall godkännas, om det vid kontrollbesiktning

-– är i trafiksäkert skick,

– i förekommande fall är utrustat med taxameter som
tillsammans med sin fastsättning är kontrollerad och plomberad
i enlighet med föreskrifter som avses i 11 kap. 1 §
yrkestrafikförordningen (1998:779),

-– uppfyller kraven enligt förordningen (1988:1145) om
brandfarliga och explosiva varor, förordningen (1995:555) om
HFC, förordningen (2002:187) om ämnen som bryter ned
ozonskiktet, förordningen (2001:1085) om motorfordons
avgasrening och enligt föreskrifter utfärdade med stöd av dessa
förordningar, samt

-– även i övrigt är godtagbart från miljösynpunkt.

Fordonet skall godkännas också om dess brister endast är av
ringa betydelse. Förordning (2002:190).

83 § Är fordon vid kontrollbesiktning så bristfälligt att det
ej vidare kan användas utan uppenbar fara för trafiksäkerheten
skall besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa
besiktningsorgan på fordonsområdet meddela körförbud för
fordonet.

Körförbudet gäller till dess ny kontrollbesiktning sker. Utan
hinder av att körförbud meddelats får fordonet användas vid
provkörning i omedelbart samband med reparation och för färd
kortaste lämpliga väg från plats där reparation utförts till
besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa
besiktningsorgan på fordonsområdet för besiktning. En släpvagn
som är olastad får också dras till en reparationsverkstad med
en hastighet av högst 30 kilometer i timmen, om körförbudet
beror på bristfällighet i bromssystemet. Förordning (2000:658).

84 § Om ett fordon vid kontrollbesiktning har sådana brister
att det inte kan godkännas och körförbud inte meddelas skall
besiktningsorganet förelägga fordonets ägare att avhjälpa
bristerna och inom en viss tid inställa fordonet för
kontrollbesiktning. Inställs inte fordonet inom föreskriven tid
inträder körförbud för fordonet. Föreläggande om
kontrollbesiktning skall dock inte utfärdas om bristerna endast
är enkla och inte förekommit vid den senaste
kontrollbesiktningen eller flygande inspektionen. Vägverket
föreskriver när bristerna skall anses vara enkla.

Körförbudet gäller till dess ny kontrollbesiktning sker. Utan
hinder av att körförbud inträtt får fordonet användas vid
provkörning i omedelbart samband med reparation och för färd
kortaste lämpliga väg till reparationsverkstad för reparation
och till besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa
besiktningsorgan på fordonsområdet för besiktning. Förordning
(1998:1018).

84 a § Trots föreläggande om kontrollbesiktning enligt 84 §
första stycket får fordonets ägare i stället inom föreskriven
tid låta prova fordonet vid en verkstad som är ackrediterad
enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll. Detsamma gäller
kravet på kontrollbesiktning efter körförbud enligt 84 § andra
stycket, om provningen sker inom en månad från det att
körförbudet inträdde och inom två månader efter fullständig
kontrollbesiktning. Om fordonet uppfyller kraven vid provningen
får verkstaden utfärda intyg om att fordonet provats och att
bristen vid kontrollbesiktningen åtgärdats. Intyget skall
omgående sändas till Vägverket som skall pröva om fordonet
skall godkännas.

Om intyg inte utfärdas inom föreskriven tid eller intyget inte
godkänns av Vägverket, inträder körförbud för sådant fordon som
avses i 84 § första stycket. I fråga om sådant förbud gäller
bestämmelserna i 84 § andra stycket. Förordning (1998:1018).

84 b § Om fordonets ägare vid fullständig kontrollbesiktning
fått föreläggande att åtgärda enkla brister enligt 84 § första
stycket och inom två månader efter kontrollbesiktningen låtit
prova fordonet vid en verkstad som är ackrediterad enligt lagen
(1992:1119) om teknisk kontroll, får verkstaden utfärda ett
intyg om att fordonet provats och att bristerna vid
kontrollbesiktningen åtgärdats. Intyget skall omgående sändas
till Vägverket som skall pröva om fordonet skall godkännas.
Förordning (2000:658).

85 § Inställs inte fordon till kontrollbesiktning inom tid som
anges i 75 och 77-79 §§ inträder körförbud för fordonet från
och med kalendermånaden efter den månad varunder fordonet
senast skulle ha inställts till besiktning. I fråga om sådant
förbud äger 84 § andra stycket motsvarande tillämpning.

För annan bil som avses i 77 § än buss eller lastbil med en
totalvikt över 3,5 ton inträder körförbud enligt första stycket
tre veckor efter den dag då en avställning upphör om fordonet
varit avställt från och med fordonets inställelsemånad enligt
78 § och fordonet godkänts vid kontrollbesiktning efter
föregående inställelsetermins början. Förordning (1991:1421).

86 § Vid kontrollbesiktning skall protokoll föras. Av
protokollet skall framgå

1. om fordonet godkänts eller underkänts,

2. de brister som lett till att ett fordon underkänts,

3. bevis om körförbud,

4. bevis om föreläggande om kontrollbesiktning,

5. bevis om föreläggande att åtgärda brister,

6. bevis om föreläggande om registreringsbesiktning samt

7. vägmätarställning och mätvärden.

Protokoll skall även föras när ett fordon efter föreläggande
enligt 93 § andra stycket visas för ett besiktningsorgan enligt
2 § lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på
fordonsområdet.

Protokollet skall efter avslutad förrättning överlämnas till
fordonets förare. Förordning (1998:1018).

87 § Visar det sig vid kontrollbesiktning eller flygande
inspektion att fordonet ändrats på sådant sätt som avses i 38 §
första stycket skall besiktningsorganet enligt 2 § lagen
(1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet eller
förrättningsmannen förelägga fordonets ägare att inom en månad
inställa fordonet till registreringsbesiktning enligt 38 §.

Inställs inte fordonet till registreringsbesiktning inom
förelagd tid, inträder körförbud för fordonet. I fråga om
sådant förbud gäller bestämmelserna i 84 § andra stycket.
Förordning (1994:2055).

88 § Meddelas körförbud vid kontrollbesiktning förser
besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa
besiktningsorgan på fordonsområdet fordonet med
körförbudsmärke. Förordning (1994:2055).

89 § Besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa
besiktningsorgan på fordonsområdet skall lämna uppgift om
kontrollbesiktning och om föreläggande enligt 87 § som
utfärdats i samband med kontrollbesiktning, i fråga om fordon
som är registrerade i vägtrafikregistret till Vägverket och i
fråga om fordon som är registrerade i det militära
fordonsregistret till Försvarsmakten.

Om kontrollbesiktning av andra fordon än som avses i första
stycket skall besiktningsorgan lämna uppgift till Vägverket.
Förordning (2001:657).

Övervakning genom Vägverket

90 § Vägverket får förelägga ägare av motordrivet fordon eller
släpfordon att inom viss tid inställa fordonet för
kontrollbesiktning. Inställes ej fordonet inom föreskriven tid
inträder körförbud för fordonet. I fråga om sådant förbud äger
84 § andra stycket motsvarande tillämpning. Förordning
(1995:1357).

Flygande inspektion

91 § Flygande inspektion sker för kontroll av beskaffenhet och
utrustning av motordrivet fordon eller släpfordon som anträffas
på väg eller under sådana omständigheter att det finns
anledning att antaga att fordonet är bristfälligt och att det i
nära anslutning till anträffandet använts på väg.

Flygande inspektion skall förrättas av polisman eller
bilinspektör som Rikspolisstyrelsen förordnat. Vid flygande
inspektion får förrättningsmannen biträdas av tekniker som
förordnats av Rikspolisstyrelsen. Förordning (1998:1018).

91 a § En buss, en tung lastbil eller ett släpfordon med en
totalvikt över 3,5 ton, som stoppas för en flygande inspektion,
skall inte kontrolleras om fordonets förare kan visa att
fordonet under de senaste tre månaderna har genomgått

1. en fullständig kontrollbesiktning,

2. en flygande inspektion, eller

3. en obligatorisk trafiksäkerhetsprovning i enlighet med
rådets direktiv 96/96/EG av den 20 december 1996 om
tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om provning av
motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet,
senast ändrat genom kommissionens direktiv 2001/11/EG, i något
annat land.

Vad som sägs i första stycket gäller dock inte

1. om fordonet har uppenbara brister,

2. om kontrollen avser annan utrustning än den som
kontrollerades vid den tidigare flygande inspektionen, eller

3. kontroll av att enkla brister har avhjälpts.
Förordning (2002:285).

92 § Visar det sig vid inspektionen att fordonet har brister
som är av endast ringa betydelse från miljö- och
trafiksäkerhetssynpunkt skall förrättningsmannen påpeka
bristerna för fordonets förare. Om bristerna inte är av endast
ringa betydelse skall bestämmelserna i 93 § tillämpas.
Förordning (1998:781).

93 § Är bristerna hos ett inspekterat fordon så stora att
fordonet inte kan användas utan uppenbar fara för
trafiksäkerheten skall körförbud meddelas för fordonet. I fråga
om sådant förbud gäller bestämmelserna i 83 §.

Om fordonet endast har enkla brister som inte har förekommit
vid den senaste kontrollbesiktningen eller flygande
inspektionen, skall förrättningsmannen förelägga fordonets
ägare att avhjälpa bristerna. I sådant fall gäller vad som sägs
i 84 b § om provningen sker inom två månader efter
inspektionen. Vägverket föreskriver när bristerna skall anses
vara enkla. Har fordonet andra brister som inte är så stora som
avses i första stycket, skall förrättningsmannen förelägga
fordonets ägare att avhjälpa bristerna och inom viss tid

1. inställa fordonet för kontrollbesiktning, eller

2. låta prova fordonet hos en sådan verkstad som avses i 84 a §
eller för besiktningsorgan enligt lagen (1994:2043) om vissa
besiktningsorgan på fordonsområdet visa att bristerna har
avhjälpts, eller

3. beträffande fordon som inte är registreringspliktiga enligt
lagen (2001:558) om vägtrafikregister, genom intyg eller på
annat tillförlitligt sätt styrka för polismyndighet eller
bilinspektör att bristerna har avhjälpts.

Om ett föreläggande enligt andra stycket inte har följts inom
förelagd tid, inträder körförbud för fordonet. Körförbudet
gäller till dess att föreläggandet har följts. Trots att
körförbud inträtt får fordonet användas vid provkörning i
omedelbart samband med reparation och för färd kortaste
lämpliga väg till verkstad för reparation eller provning och
till besiktningsorgan enligt 2 § lagen om vissa
besiktningsorgan på fordonsområdet. Förordning (2001:657).

94 § Meddelas körförbud eller föreläggande enligt 93 § första
eller andra stycket vid flygande inspektion, överlämnar
förrättningsmannen omedelbart efter inspektionen till fordonets
förare bevis med besked om förbudet eller föreläggandet.
Förordning (1985:102).

95 § Meddelas körförbud vid flygande inspektion förser
förrättningsmannen fordonet med körförbudsmärke.

96 § Förrättningsmannen skall i fråga om registrerade fordon
lämna uppgift till Vägverket om flygande inspektion och om
förbud eller förelägganden som utfärdas i samband med
inspektionen. Besiktningsorgan och sådan verkstad som avses i
84 a § skall till Vägverket lämna uppgift om när någon har
följt ett föreläggande enligt 93 § andra stycket 2. I fråga om
uppgift från verkstad gäller i övrigt vad som föreskrivs om
intyg i 84 a §.

Utfärdas ett förbud eller föreläggande skall fordonets ägare
underrättas om han inte är närvarande vid inspektionen. I fråga
om fordon som är registrerade i vägtrafikregistret sänds
underrättelsen från Vägverket. I fråga om andra fordon skall
förrättningsmannen lämna sådan underrättelse. Förordning
(2001:657).

97 § Har upphävts genom förordning (1985:102).

Inspektion hos försäljare

98 § Inspektion hos försäljare företas hos den, som driver
handel med fordon, för kontroll av beskaffenhet och utrustning
hos begagnade motordrivna fordon och släpfordon som förvaras i
lager eller hålls till salu i rörelsen.

Inspektion hos försäljare utförs av bilinspektör. Förordning
(1983:116).

99 § För inspektion hos försäljare har förrättningsmannen och
av honom anlitat biträde rätt att få tillträde till lokaler och
områden där fordon som kan bli föremål för inspektion är
uppställda. Innehavare av rörelse vid vilken inspektion sker
skall tillhandagå förrättningsmannen i den utsträckning som
behövs för att förrättningen skall kunna genomföras.

Vid förrättningen gäller bestämmelserna i 93 § första stycket.
Förordning (1985:102).

100 § Bestämmelserna i 94-96 §§ äger motsvarande tillämpning
vid inspektion hos försäljare. Vad som sägs om fordonets förare
skall dock i stället gälla innehavaren av den rörelse vid
vilken inspektionen sker.

Övervakning genom polisman

101 § Även om flygande inspektion inte har utförts får en
polisman, som uppfyller de krav som Rikspolisstyrelsen
föreskriver i fråga om utbildning, meddela körförbud för en
personbil, lätt lastbil, motorcykel, moped eller lätt
släpfordon om det klart framgår att fordonet har så stora
brister att det inte kan användas utan uppenbar fara för
trafiksäkerheten. I fråga om sådant förbud gäller
bestämmelserna i 83 §. Är bristerna hos fordonet inte så stora
att körförbud bör meddelas, men det ändå klart framgår att de
är av mer än ringa betydelse för trafiksäkerheten, får
polismannen i stället förelägga fordonets ägare att avhjälpa
bristerna och inom viss tid inställa fordonet för
kontrollbesiktning.

Första stycket gäller om fordonet anträffas på väg eller under
sådana omständigheter att det finns anledning att anta att det
strax dessförinnan har använts på vägen.

Har föreläggande enligt första stycket inte efterkommits inom
föreskriven tid, inträder körförbud för fordonet. Körförbudet
gäller till dess att föreläggandet har efterkommits. Utan
hinder av körförbud har inträtt får fordonet användas vid
provkörning i omedelbart samband med reparation och för färd
kortaste lämpliga väg till verkstad för reparation och till
besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa
besiktningsorgan på fordonsområdet för besiktning.

Meddelas körförbud eller föreläggande enligt första stycket
gäller 94-96 §§ i tillämpliga delar. Förordning (1994:2055).

101 a § har upphävts genom förordning (2001:657).

Bemyndiganden m.m.

102 § Föreskrifter om sjukvårdsutrustning i utryckningsfordon
för transport av sjuka eller skadade beslutas av
Socialstyrelsen efter samråd med Vägverket. Verket beslutar de
ytterligare föreskrifter som behövs om fordons beskaffenhet och
utrustning enligt denna kungörelse och om kontroll av fordon.
Därvid får föreskrivas om märkning av viss utrustning eller att
viss utrustning skall vara av en sådan typ som godkänts av
styrelsen, verket eller annan myndighet.

Verket skall samråda med

Arbetsmiljöverket när föreskrifter beslutas om sådana utrymmen
i lastbilar, traktorer eller motorredskap som avses i 8 §
tredje stycket,

Försvarsmakten när föreskrifter beslutas om
kopplingsanordningar,

Rikspolisstyrelsen när föreskrifter beslutas om flygande
inspektion. Förordning (2000:956).

102 a § Vägverket får, med undantag från 33 § tredje stycket,
föreskriva att fordon eller vissa slag av fordon får brukas med
mönsterskurna eller regummerade däck om däcken är lämpade
härför och mönsterskärningen eller regummeringen har utförts
enligt metoder som verket godkänner. Förordning (1992:1754).

103 § Vägverket får förbjuda att ett fordon förses med sådana
delar eller tillbehör som ökar risken för skada vid
trafikolyckor eller som på något annat sätt minskar
trafiksäkerheten eller medför någon annan avsevärd nackdel.

Verket får vidare föreskriva att vissa fordonsdelar eller
fordonstillbehör får användas endast om de är märkta enligt
verkets föreskrifter eller av en typ som har godkänts av verket
eller någon annan myndighet. Förordning (1992:1754).

104 § Vägverket prövar frågor om undantag från denna kungörelse
för ett visst fordon, en viss fordonstyp eller en viss grupp av
fordon eller från 33 § första stycket för ett visst ändamål.
Vid prövning av undantag från 9 a § för en viss fordonstyp
eller en viss grupp av fordon skall verket samråda med
Naturvårdsverket.

Undantag får föreskrivas eller medges om det behövs med hänsyn
till fordonets konstruktion eller användning eller är påkallat
av annat särskilt skäl och det kan ske utan fara för
trafiksäkerheten och inte medför väsentlig störning för
omgivningen eller annan avsevärd olägenhet. Undantag får
förenas med särskilda villkor. Förordning (1998:1263).

104 a § Vägverket får ingå sådan internationell överenskommelse
som enbart berör verkets föreskrifter.

Vägverket får även utse provningsorgan när detta erfordras
enligt den internationella överenskommelsen.

Uppkommer mellan olika myndigheter skilda meningar i en fråga
som sägs i första eller andra stycket skall frågan prövas av
regeringen. Förordning (1992:1754).

104 b § Vägverket skall fullgöra de uppgifter som ankommer på
Sverige enligt artikel 6 och 7.1 i Europaparlamentets och
rådets direktiv 2000/30/EG av den 6 juni 2000 om vägkontroller
av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i gemenskapen3
samt fullgöra den rapporteringsskyldighet och de uppgifter som
ankommer på den behöriga myndigheten enligt artikel 7.2 i
direktivet. Förordning (2001:773).

Ansvarsbestämmelser m.m.

105 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
lämnar oriktig uppgift i fall som avses i 39 § eller i typintyg
enligt 62 §.

Till böter döms även den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
anbringar typgodkännandemärke eller utfärdar “Intyg om
överensstämmelse” i strid med bestämmelserna i denna kungörelse
eller med föreskrifter som meddelats med stöd av kungörelsen.
Förordning (1994:2055).

106 § Till penningböter döms

1. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 38 §
första stycket eller sådana föreskrifter i ämnen enligt 38 §
som har beslutats enligt bemyndiganden i denna kungörelse,

2. den som uppsåtligen hindrar eller försvårar polismans
kontroll som avses i 35 § andra stycket,

3. rörelseinnehavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet
underlåter att förse typintyg eller besiktningsinstrument med
försäkran som avses i 54 §,

4. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 68 eller
72 §,

5. den som uppsåtligen hindrar eller försvårar flygande
inspektion,

6. en rörelseinnehavare som uppsåtligen vägrar tillhandagå
bilinspektör enligt 99 § första stycket eller på annat sätt
uppsåtligen hindrar eller försvårar förrättningens
genomförande. Förordning (1996:801).

107 § Till penningböter döms ägaren av följande fordon, om han
uppsåtligen eller av oaktsamhet har underlåtit att göra vad som
har ankommit på honom för att hindra att fordonet brukades:

1. ett fordon som brukas utan att fordonet stämmer överens med
bestämmelserna om fordons beskaffenhet och utrustning i 7, 10,
11, 13 b, 14, 16-18, 20-22 a, eller 24-33 §§ eller föreskrifter
i de ämnen som avses i dessa bestämmelser och som har beslutats
enligt bemyndiganden i denna kungörelse,

2. ett motordrivet fordon eller ett släpfordon som brukas i
strid mot körförbud,

3. en moped som brukas i strid mot 49 eller 50 § eller
föreskrifter i de ämnen som avses i 50 § och som har beslutats
enligt bemyndiganden i denna kungörelse,

4. en bil eller en släpvagn som brukas i strid mot 66 § tredje
stycket,

5. ett motordrivet fordon eller ett släpfordon som brukas i
strid mot 70 § första stycket,

6. ett fordon som brukas i strid mot ett förbud eller en
föreskrift som har beslutats enligt 103 §. Förordning
(1998:1263).

108 § I de fall som avses i 107 § döms även föraren till
penningböter, om han har vetskap om hindret för fordonets
brukande. Förordning (1996:801).

109 § Den som brukar en annans fordon utan lov har samma
skyldigheter som ägaren har enligt 5 a § och döms i ägarens
ställe enligt 107 §. Detsamma gäller den som innehar ett fordon
med nyttjanderätt för obestämd tid eller för en bestämd tid som
understiger ett år och har befogenhet att bestämma vem som får
föra fordonet eller anlitar någon annan förare än ägaren har
utsett. Förordning (1996:801).

110 § Har upphävts genom förordning (1975:785).

111 § Till straff enligt 107 § 1 eller 6 döms ej om
bristfälligheten var av ringa betydelse eller om brukandet
endast avsåg färd till närmast belägna plats för att avhjälpa
skada som uppkommit under färden och fordonet kunde brukas utan
uppenbar fara. Förordning (1996:801).

112 § I fråga om fordon som ägs eller brukas av staten eller
kommun tilllämpas bestämmelserna om ansvar för ägare eller
brukare av fordonet på förarens närmaste förman. Har denne
gjort vad på honom ankommer för att förebygga förseelse och
sker förseelse likväl på grund av överordnads åtgärd eller
vållande, tillämpas bestämmelserna om ansvar för ägare eller
brukare på den överordnade.

I fråga om fordon som ägs eller brukas av oskiftat dödsbo eller
konkursbo tillämpas bestämmelserna om ansvar som anges i första
stycket på den eller dem som har rätt att företräda boet.

I fråga om fordon som ägs eller brukas av bolag, förening eller
annat samfund eller stiftelse eller annan sådan inrättning
tillämpas bestämmelserna om ansvar som anges i första stycket
på den eller dem som har rätt att företräda samfundet eller
inrättningen. Har Vägverket på begäran av samfundet eller
inrättningen godtagit viss person som bärare av ägares eller
brukares ansvar, tillämpas ansvarsbestämmelserna på denne.
Förordning (1995:1357).

113 § Till straff enligt denna kungörelse skall ej dömas, om
gärningen är belagd med straff i brottsbalken eller lagen
(1951:649) om straff för vissa trafikbrott.

114 § Framföres fordon i strid mot denna kungörelse eller
föreskrift som meddelas med stöd därav, skall polisman hindra
fortsatt färd som ej kan ske utan påtaglig fara för
trafiksäkerheten eller annan väsentlig olägenhet.

Bestämmelser om överklagande

115 § Ägaren av ett fordon får begära Vägverkets prövning av
körförbud som har meddelats av polisman, bilinspektör eller
besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa
besiktningsorgan på fordonsområdet.

Ett beslut av besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om
vissa besiktningsorgan på fordonsområdet vid besiktning som
avses i 36 § femte stycket eller i 55 § får överklagas hos
Vägverket.

Ett beslut av besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om
vissa besiktningsorgan på fordonsområdet enligt 62 a § får
överklagas hos regeringen. Förordning (2000:1166).

116 § Andra beslut enligt denna kungörelse av polisman,
bilinspektör eller besiktningsorgan enligt 2 § lagen
(1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet än som
avses i 115 § får inte överklagas. Förordning (1994:2055).

117 § Vägverkets beslut enligt 115 § andra stycket får inte
överklagas. Andra beslut enligt denna kungörelse av Vägverket
eller länsstyrelsen får överklagas hos regeringen. Förordning
(1998:781).

Övergångsbestämmelser

1980:668

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1980.
Bestämmelserna i 20 och 26 §§ i sin nya lydelse tillämpas,
såvitt angår fordon som tas i bruk före den 1 januari 1982,
först från den tidpunkt och i den omfattning som
Trafiksäkerhetsverket föreskriver.

1982:12

Denna förordning träder i kraft, såvitt avser 70 § den 1
januari 1983, såvitt avser 76 och 78 §§ den 1 juni 1982, och i
övrigt den 1 februari 1982. Äldre bestämmelser om skyldighet
att förete besiktningsinstrument gäller dock i fråga om fordon
som har registreringsbesiktigats före den 1 februari 1982 och
för vilka enligt uppgift i registreringsbeviset bilregistret
inte innehåller alla uppgifter om fordonet.

Bestämmelsen i 11 § om att bilar skall ha två stopplyktor och
från sidan synliga körriktningsvisare tillämpas inte i fråga om
bilar som vid registrerings- eller typbesiktning betecknats som
1983 eller tidigare års modell.

Bestämmelserna i 14 § om att motorcyklar med två hjul bak skall
ha två stopplyktor och två baklyktor tillämpas inte i fråga om
motorcyklar som vid registrerings- eller typbesiktning
betecknats som 1983 eller tidigare års modell.

Bestämmelserna i 20 § om att motorredskap med förarhytt skall
ha körriktningsvisare tillämpas inte i fråga om fordon som tas
i bruk före den 1 januari 1984.

Bestämmelserna i 22 § om att släpvagnar som dras av bil skall
ha körriktningsvisare och två stopplyktor tillämpas inte i
fråga om släpvagnar som vid registrerings- eller typbesiktning
betecknats som 1983 eller tidigare års modell. Förordning
(1982:281).

1983:280

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1984. Den
tillämpas inte på däck som har mönsterskurits eller regummerats
dessförinnan. Förordning (1983:772).

1983:806

Denna förordning11 träder i kraft den 1 januari 1984.

Bestämmelserna i 17 § om att mopeder skall ha reflexer
framtill, på sidan och på pedalerna tillämpas inte på mopeder
som tas i bruk före den 1 januari 1985. De nya bestämmelserna i
övrigt tillämpas inte i fråga om mopeder som tilldelats
typbeteckning eller godkänts vid mopedbesiktning före
ikraftträdandet. Förordning (1983:906).

1985:102

Denna förordning träder i kraft, såvitt avser 13 a, 16, 17
och 102-103 §§, den 1 april 1985, såvitt avser 30 §, den 1
april 1986 och i övrigt den 1 januari 1986.

Beträffande föreläggande enligt 93 § första stycket andra
meningen i dess lydelse före ikraftträdandet som har utfärdats
före den 1 januari 1986 gäller äldre bestämmelser.

1989:72

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989.

9 a § i sin nya lydelse samt 9 b § tillämpas första gången i
fråga om bilar och motorcyklar som betecknas som 1991 års
modell samt i fråga om mopeder som tas upp i typintyg efter den
1 januari 1991 eller som efter denna tidpunkt godkänns vid
särskild mopedbesiktning.

För bilar som betecknas som 1990 eller tidigare års modell
gäller 9 a § i sin äldre lydelse.

Genom förordningen upphävs kungörelsen (1958:257) angående
mellanvägg av splitterfritt glas å vissa i yrkesmässig trafik
använda personbilar.

1989:939

1. Denna förordning träder i kraft i fråga om bestämmelsen i
3 § om yrkesmässig trafik och bestämmelsen i 11 § om
brandsläckare, 12, 42, 70, 73, 78, 80 och 96 §§ den 1 januari
1990, i fråga om bestämmelserna i 3 § om axeltryck, boggitryck,
bruttovikt på fordon, trippelaxel och trippelaxeltryck samt i
fråga om bestämmelserna i 11 och 22 §§ om besiktningsskylt den
1 april 1990, i fråga om bestämmelsen i 11 § om reflexsele den
1 juli 1990, i fråga om bestämmelserna i 11 och 22 §§ om
rektangulära reflexanordningar baktill och i fråga om
bestämmelsen i 26 § om reflexanordningar den 1 juli 1991, i
fråga om bestämmelserna i 77 och 79 §§ om motorfordon och
släpfordon som dras av bil den 1 januari 1992 och i fråga om
bestämmelserna i 11 § om höjden på bussar den 1 juli 1992
varvid bestämmelserna tillämpas första gången på bussar som
betecknas som 1993 års modell och i övrigt den 1 januari 1993.
Förordningen träder dock i kraft den 1 januari 1991 i fråga om
104 a § och bestämmelserna om motorredskap klass I inrättade
som mobilkranar, och som har en lyftkapacitet på minst 10 000
kilogram eller, i fråga om tornsvängkranar, minst 4 000
kilogram. Trafiksäkerhetsverket får för tiden till den 1
oktober 1991 bestämma vilka utrustningskrav som skall gälla för
dessa fordon. Bestämmelserna i 77 § första stycket tillämpas
första gången för fordon vars sista siffra i
registreringsnumret är 4. Om de nya bestämmelserna skulle
medföra att ett körförbud inträder under januari, februari
eller mars 1992, skall detta körförbud i stället inträda den 1
april 1992.

Genom förordningen upphävs

a) förordningen (1991:941) om ändring i förordningen
(1990:1201) om ändring i förordningen (1990:988) om ändring i
förordningen (1989:939) om ändring i fordonskungörelsen
(1972:595) och

b) förordningen (1990:1201) om ändring i förordningen
(1990:988) om ändring i förordningen (1989:939) om ändring i
fordonskungörelsen (1972:595).

c) förordningen (1991:1423) om ändring i förordningen
(1990:988) om ändring i förordningen (1989:939) om ändring i
fordonskungörelsen (1972:595).

2. Trafiksäkerhetsverket får bestämma övergångsbestämmelser
till 11, 20, 22, 77 och 79 §§ för de fordon som tagits i bruk
före det att bestämmelserna trätt i kraft.

3. Har erinran om kontrollbesiktning sänts ut före den 11
januari 1990 tilllämpas 42 § i sin äldre lydelse. Förordning
(1992:254).

1993:94

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1993.

För fordon som registrerats före ikraftträdandet gäller äldre
föreskrifter.

1994:296

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994. För fordon
som tagits i bruk före ikraftträdandet gäller äldre
föreskrifter.

1996:170

Denna förordning träder i kraft den 15 april 1996. För fordon
som betecknas som 1988 eller senare års modell skall
bestämmelserna om hastighetsregulatorer och sidoskydd tillämpas
från den 1 januari 1997. Bestämmelserna om
hastighetsregulatorer och sidoskydd skall inte tillämpas på
fordon som betecknas som 1987 eller tidigare års modell.

1996:513

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1996.

Bestämmelserna skall tillämpas för bilar som tas i bruk första
gången efter den 1 oktober 1996.

För bilar som tas i bruk första gången före den 1 oktober 1996
gäller 9 a § i sin äldre lydelse.

1997:695

1. Denna förordning träder i kraft, i fråga om 75 och 77 §§
den 1 januari 1998, och i övrigt den 1 november 1997.

2. Bestämmelsen i 75 § 9 tillämpas första gången i fråga om
bussar vars sista siffra i registreringsnumret är 4.

3. Bestämmelsen i 77 § tillämpas första gången i fråga om
fordon vars sista siffra i registreringsnumret är 4 och som
skall inställas till periodisk kontrollbesiktning för första
gången. För fordon, vars inställelsemånad för första
besiktningen enligt 77 § 1 i dess äldre lydelse infaller i mars
1998 eller tidigare, tillämpas de äldre bestämmelserna till
dess fordonet skall inställas till periodisk kontrollbesiktning
för tredje gången.

4. Om de nya bestämmelserna skulle medföra att ett körförbud
inträder under januari, februari eller mars 1998, skall detta
körförbud i stället inträda den 1 april 1998.

1998:1263

1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 1998.

2. Vid mopedbesiktning och vid typbesiktning av motorcykel
eller moped får dock de äldre bestämmelserna tillämpas fram
till den 17 juni 1999. Fram till den 17 juni 2003 får typintyg
utfärdas med stöd av sådan typbesiktning som har utförts enligt
de äldre bestämmelserna. Vid typbesiktning av motorcykel med
tillämpning av de äldre bestämmelserna behöver typbeteckningen
inte innehålla uppgift om årsmodell. För motorcykel eller moped
som godkänts eller för vilken typintyg utfärdats enligt de
äldre bestämmelserna skall 9 b, 14 och 17 §§ tillämpas i dess
äldre lydelse. Fram till den 17 juni 2003 får en motorcykel
godkännas vid första registreringsbesiktningen med tilllämpning
av 9 b och 14 §§ i deras äldre lydelse.

3. För en moped som tagits upp i typintyg enligt 63 § i dess
äldre lydelse eller godkänts vid mopedbesiktning enligt 48-54 §§
i dess äldre lydelse och därefter inte ändrats på sådant
sätt som anges i 50 §, gäller vad som sägs om moped klass II.
Om en sådan moped har ändrats på ett sådant sätt som anges i 50 §
och därefter återställts får mopeden besiktigas enligt 48-54 §§ i
deras äldre lydelse, varvid 17 § får tillämpas i sin äldre
lydelse. Förordning (2000:736).

2001:157

1. Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2001.

2. Den nya föreskriften skall tillämpas för mopeder som tas i bruk
efter den 30 juni 2002. För mopeder som tas i bruk före denna
tidpunkt och för mopeder som har godkänts vid mopedbesiktning
enligt 48-54 §§ i deras lydelse före den 1 november 1998 eller
tagits upp i typintyg enligt 63 § i dess lydelse före den
1 november 1998 gäller den äldre föreskriften.

2001:773

1. Denna förordning träder i kraft, i fråga om 104 b § den
1 augusti 2002, och i övrigt den 1 januari 2002.

2. Bestämmelserna i 11 § i sin nya lydelse skall tillämpas på
fordon som tas i bruk efter den 10 augusti 2003. För fordon som
tas i bruk före denna tidpunkt gäller äldre föreskrifter.

Register till fordonskungörelsen (1972:595)

Inledande bestämmelser
1-6 §§

Fordons beskaffenhet och utrustning

7-7b §§ Grundregel
8-20 §§ Motordrivna fordon
21-29 §§ Släpfordon och efterfordon
30 och 31 §§ Cykel och sparkstötting
32 § Hästfordon
33 § Gemensamma bestämmelser

Kontroll av fordon

34-35 §§ Allmänna bestämmelser
36-47 §§ Registreringsbesiktning
48-54 §§ Mopedbesiktning
55-64 §§ Typbesiktning
65 § Exportvagnsbesiktning
66-68 §§ Kopplingsbesiktning
69-73 §§ Lämplighetsbesiktning
74-89 §§ Kontrollbesiktning
90 § Övervakning genom Vägverket
91-97 §§ Flygande inspektion
98-100 §§ Inspektion hos försäljare
101 § Övervakning genom polisman

Avgifter för vissa ärenden

101 a §

Bemyndiganden m.m.

102-104 a §§

Ansvarsbestämmelser m.m.

105-114 §§

Bestämmelser om överklagande

115-117 §§