Bilavgaskungörelse (1972:596)

SFS nr
1972:596
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1972-12-01
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:586
Upphävd
1987-07-01

Inledande bestämmelse

1 § Beteckning som användes i denna kungörelse har samma betydelse som
motsvarande beteckning i fordonskungörelsen (1972:595).

Avgasreningskrav för personbilar t.o.m. 1988 års modell samt
för lastbilar och bussar

2 § Med förbränningsmotor utrustad bil, dock ej personbil som vid
registrerings- eller typbesiktning betecknats som 1989 eller senare
års modell, får brukas endast om den är försedd med,

1. vid bensindrift,

a) effektiv anordning för att hindra att gaser tränger ut från motorns
vevhus (sluten vevhusventilation),

b) anordning för att begränsa föroreningar i avgaserna,

2. vid dieseldrift effektiv anordning för att hindra att tydligt
färgade eller ogenomskinliga avgaser utvecklas annat än tillfälligt i
samband med start eller växling.

Utan hinder av första stycket får bil brukas, om det behövs för
provkörning eller bogsering av bilen eller för liknande ändamål.
Förordning (1985:1117).

3 § Bestämmelserna i 2 § första stycket gäller ej

bil som tillhör staten och är tillverkad för särskilda militära
ändamål,

bil som användes uteslutande inom inhägnat järnvägs- eller
fabriksområde eller inhägnat tävlingsområde eller annat dylikt
inhägnat område.

Bestämmelserna i 2 § första stycket 1 b gäller ej bil, vars motor har
en cylindervolym som understiger 0,8 liter eller, om cylindervolymen
ej kan bestämmas, en effekt som understiger 22 kilowatt och ej heller
bil, vars totalvikt överstiger 2,5 ton.

Om undantag från 2 § första stycket i fråga om bil, som införts till
riket för att tillfälligt brukas här, finns särskilda bestämmelser.
Förordning (1985:1117).

4 § Anordning som avses i 2 § första stycket 1 b skall anses vara
godtagbar,

1. i fråga om personbil som vid registrerings- eller typbesiktning
betecknats som 1976 t. o. m. 1988 års modell samt lastbil och buss som
vid sådan besiktning betecknats som 1976 eller senare års modell, om
motorn vid prov i huvudsaklig överensstämmelse med det förfarande, som
fastställts av vederbörande federala myndighet i Amerikas Förenta
Stater för prov med lätta motorfordon av 1973 års modell, avger
avgaser som, räknat för kilometer, innehåller högst 24,2 gram koloxid,
högst 2,1 gram kolväten uppmätta som metan och högst 1,9 gram
kväveoxider uppmätta som kvävedioxid, och om anordningen uppfyller
hållbarhetskrav som i huvudsak överensstämmer med de krav som
fastställts av vederbörande federala myndighet i Amerikas Förenta
Stater i fråga om lätta motorfordon av 1973 års modell,

2. i fråga om bil som vid registrerings- eller typbesiktning
betecknats som 1971, 1972, 1973, 1974 eller 1975 års modell, om motorn
vid prov i huvudsaklig överensstämmelse med det förfarande, som
fastställts av Förenta Nationernas ekonomiska kommission för Europa
för sådana prov, avger avgaser som, räknat för kilometer, innehåller
högst 45 gram koloxid och högst 2,2 gram kolväten uppmätta som hexan,

3. i fråga om bil som vid registrerings- eller typbesiktning
betecknats som 1970 eller tidigare års modell, om motorn vid tomgång
avger avgaser, vilkas halt av koloxid ej överstiger 4,5 volymprocent
eller, om driftstörningar hos motorn förekommer vid detta värde, det
lägsta 4,5 volymprocent överstigande värde vid vilket sådana
störningar ej förekommer. Förordning (1985:1117).

Avgasreningskrav för personbilar av 1989 eller senare års modell

5 § Med förbränningsmotor utrustad personbil, som vid
registrerings- eller typbesiktning betecknats som 1989 eller senare
års modell, får brukas endast om den är försedd med

a) effektiv anordning för att hindra att gaser tränger ut från motorns
vevhus (sluten vevhusventilation),

b) effektiv anordning för att begränsa föroreningar i avgaserna,

c) effektiv anordning för att förhindra utsläpp av bränsleångor,

d) vid dieseldrift effektiv anordning för att hindra att tydligt
färgade eller ogenomskinliga avgaser utvecklas annat än tillfälligt i
samband med start eller växling.

Första stycket a och c gäller inte vid dieseldrift.

Utan hinder av första stycket får bil brukas, om det behövs för
provkörning eller bogsering av bilen eller för liknande ändamål.
Förordning (1985:1117).

5 a § Bestämmelserna i 5 § första stycket gäller ej

bil som tillhör staten och är tillverkad för särskilda militära
ändamål,

bil som användes uteslutande inom inhägnat järnvägs- eller
fabriksområde eller inhägnat tävlingsområde eller annat dylikt
inhägnat område.

Om undantag från 5 § första stycket i fråga om bil, som införts till
riket för att tillfälligt brukas här, finns särskilda bestämmelser.
Förordning (1985:1117).

5 b § Anordningar som avses i 5 § första stycket a–c skall anses vara
godtagbara om följande krav uppfylls.

Bilen får, vid prov i huvudsaklig överensstämmelse med det förfarande
som fastställts av vederbörande federala myndighet i Amerikas Förenta
Stater för prov med lätta motorfordon av 1987 års modell, avge avgaser
som, räknat för kilometer, innehåller högst 2,1 gram koloxid, 0,25
gram kolväten uppmätta som metan, 0,62 gram kväveoxider uppmätta som
kvävedioxid samt 0,124 gram partiklar.

Avdunstningsförlusterna beträffande kolväten får uppgå till högst 2,0
gram per prov vid provförfarande i huvudsaklig överensstämmelse med
det som fastställts av vederbörande federala myndighet i Amerikas
Förenta Stater för lätta motorfordon av 1987 års modell.

Bilen skall dessutom uppfylla hållbarhetskrav som i huvudsak
överensstämmer med de krav som fastställts av vederbörande federala
myndighet i Amerikas Förenta Stater för lätta motorfordon av 1987 års
modell. Förordning (1985:1117).

Avgasreningskrav för bilar i bruk

6 § Utan hinder av 4 och 5 b §§ skall i fråga om bil som där avses och
som vid registrerings- eller typbesiktning betecknats som 1971 t. o. m.
1984 års modell anordningar som avses i 2 § första stycket 1 b
respektive 5 § första stycket b och c anses vara godtagbara vid
registreringsbesiktning som avses i 38 § fordonskungörelsen (1972:595)
eller vid flygande inspektion eller kontrollbesiktning, om anordningarna
är i funktionsdugligt skick och motorn vid tomgång avger avgaser, vilkas
halt av koloxid ej överstiger 4,5 volymprocent eller, om driftstörningar
hos motorn förekommer vid detta värde, det lägsta 4,5 volymprocent
överstigande värde vid vilket sådana störningar ej förekommer.

I fråga om bilar som vid registrerings- eller typbesiktning betecknats
som 1985 eller senare års modell skall anordningarna anses vara
godtagbara vid besiktning eller inspektion som avses i första stycket,
om de är i funktionsdugligt skick och motorn vid tomgång avger avgaser,
vilkas halt av koloxid ej överstiger 3,5 volymprocent eller, om
driftstörningar hos motorn förekommer vid detta värde, det lägsta 3,5
volymprocent överstigande värde vid vilket sådana störningar ej
förekommer. Förordning (1987:34).

Röktäthetskrav för dieselbilar

7 § Anordning som avses i 2 § första stycket 2 och 5 § första stycket
d skall anses vara effektiv, om avgasernas röktäthet ej överstiger,

vid mätning med instrument enligt filtersvärtningsmetoden, 2,5 enheter
i fråga om buss som är byggd för befordran av flera passagerare än 30
och 3,5 enheter i fråga om övriga bilar,

vid mätning med opacimeter, 30 enheter i fråga om buss som nyss nämnts
och 45 enheter i fråga om övriga bilar. Förordning (1985:1117).

Kontroll m.m.

8 § Närmare föreskrifter om anordningar, hållbarhetskrav och kontroll
som behövs för att begränsa luftföroreningar från bilar enligt denna
kungörelse meddelas av statens naturvårdsverk.

Naturvårdsverket meddelar också föreskrifter om justeringsarbeten som
i syfte att begränsa luftföroreningar i avgaserna utförs i samband med
registreringsbesiktning, kontrollbesiktning eller flygande
inspektion.

Föreskrifter som avses i denna paragraf skall meddelas efter samråd
med trafiksäkerhetsverket. Förordning (1985:1117).

9 § Statens naturvårdsverk får föreskriva om avsteg eller för det
särskilda fallet medge undantag från föreskrifterna i denna
förordning. Förordning (1985:1117).

Ansvar m.m.

10 § Till böter, högst ettusen kronor, döms

ägare av bil som brukas, trots att fordonet till följd av eftersatt
underhåll eller ändring av dess beskaffenhet eller utrustning ej
överensstämmer med

2 § första stycket 1 a,

2 § första stycket 1 b jämfört med 4 § 3 eller med 6 §,

2 § första stycket 2 jämfört med 7 §,

5 § första stycket a–c jämfört med 6 §

5 § första stycket d jämfört med 7 §.

Till straff enligt första stycket skall ej dömas, om bristfälligheten
var av ringa betydelse. Förordning (1985:1117).

11 § Visar ägare i fall som avses i 10 § att förseelsen berott på
omständigheter som han ej kunnat råda över, är han fri från ansvar.

12 § Sker förseelse som avses i 10 § och har föraren vetskap om
hindret för fordonets brukande, dömes även han enligt nämnda
paragraf.

13 § Den som brukar annans fordon utan lov döms i ägarens ställe
enligt 10 §. Detsamma gäller den som innehar fordonet med
nyttjanderätt för obestämd tid eller för en bestämd tid som
understiger ett år och har befogenhet att bestämma om förare av
fordonet eller anlitar någon annan förare än ägaren har utsett. Visar
brukaren att han har gjort vad på honom ankommit för att hindra att
fordonet brukades, är han dock fri från ansvar.

14 § Bestämmelserna om ansvar för ägare av fordon gäller i fråga om
fordon som innehas på grund av kreditköp med förbehåll om
återtaganderätt eller som innehas med nyttjanderätt för bestämd tid om
minst ett år innehavaren.

15 § I fråga om fordon som äges eller brukas av staten eller kommun
äger bestämmelserna om ansvar för ägare eller brukare av fordon
tillämpning på förarens närmaste förman. Har denne gjort vad på honom
ankommer för att förebygga förseelse och sker förseelse likväl på
grund av överordnads åtgärd eller vållande, tillämpas bestämmelserna
om ansvar för ägare eller brukare på den överordnade. I fråga om
fordon som äges eller brukas av krigsmakten eller civilförsvaret finns
dock särskilda bestämmelser.

I fråga om fordon som äges eller brukas av oskiftat dödsbo eller
konkursbo äger bestämmelserna om ansvar som anges i första stycket
tillämpning på den eller dem som äger företräda boet.

I fråga om fordon som äges eller brukas av bolag, förening eller annat
samfund eller stiftelse eller annan sådan inrättning äger
bestämmelserna om ansvar som anges i första stycket tillämpning på den
eller dem som äger företräda samfundet eller inrättningen. Har
länsstyrelsen i det län, där fordonets ägare har sin adress enligt
bilregistret, på begäran av samfundet eller inrättningen godtagit viss
person som bärare av ägares eller brukares ansvar, äger
ansvarsbestämmelserna tillämpning på denne.

16 § Beslut enligt denna kungörelse av statens naturvårdsverk får
överklagas hos regeringen genom besvär. Förordning (1985:1117).

Övergångsbestämmelser

1978:457

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1979.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om fordon som innehas
med nyttjanderätt för bestämd tid om minst ett år enligt upplåtelse
som har skett före ikraftträdandet av de nya bestämmelserna.

1985:1117

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1986.

De bestämmelser som gäller för personbilar av 1989 eller senare års
modell skall tillämpas även på personbilar som vid
registrerings- eller typbesiktning betecknats som 1988 eller tidigare
års modell samt på lastbilar och bussar, om detta i samband med
prövningen för avgasgodkännande begärs av tillverkaren och kraven i 5
§ är uppfyllda.