Bilregisterkungörelse (1972:599)

SFS nr
1972:599
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1972-12-01
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:558
Upphävd
2001-10-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2001:202

Inledande bestämmelser

1 § Denna kungörelse gäller

registrering av motordrivna fordon, släpfordon och terrängsläp i ett
för landet gemensamt bilregister,

kontroll av sådana fordon genom registret.

Kungörelsen gäller dock ej fordon, som tillhör staten och är
tillverkat för särskilt militärt ändamål, motordrivet fordon, som är
avsett att föras av gående, eller släpfordon, som kopplats till
sådant fordon.

2 § Vägverket, som är registreringsmyndighet, prövar frågor som rör
denna kungörelse om inte annat är föreskrivet. Förordning (1995:1358)

3 § I militära vägtrafikkungörelsen (1974:97), vägtrafikförordningen
(1995:137) för räddningskåren under utbildning och höjd beredskap,
kungörelsen (1973:766) om interimslicens för fordon,
exportvagnskungörelsen (1964:39), turistvagnskungörelsen (1972:601)
och förordningen (1987:27) om fordon i internationell vägtrafik i
Sverige finns bestämmelser om undantag från denna kungörelse.
Förordning (1995:143).

4 § I denna kungörelse används följande beteckningar med nedan angiven
betydelse.

——————————————————————-
Beteckning Betydelse
——————————————————————-
Avställningsavgift Avgift enligt 65 a §

Axeltryck Den sammanlagda statiska vikt som hjulen på
en hjulaxel överför till vägbanan

Bil Motorfordon som är försett med tre eller flera
hjul eller medar eller med band och som ej är
att anse som motorcykel eller moped. Bilar in-
delas i personbilar, lastbilar och bussar

Boggi Två hjulaxlar på ett fordon med ett inbördes
avstånd som är mindre än 2,0 meter

Boggitryck Den sammanlagda statiska vikt som hjulen i en
boggi överför till vägbanan

Buss Bil som är inrättad för befordran av flera än
åtta personer utöver föraren, även om bilen
dessutom är inrättad för annat ändamål

Cykel 1. Fordon som är avsett att drivas med tramp-
eller vevanordning och ej är lekfordon
2. Eldriven rullstol som förs av den åkande och
är konstruerad för en hastighet av högst 15 kilo-
meter i timmen
3. Eldrivet fordon med tramp- eller vevanord-
ning om elmotorn
a. endast försärker kraften från tramp- eller
vevanordningen,
b. inte ger något krafttillskott vid
hastigheter över 25 kilometer i timmen, och
c. har en nettoeffekt som inte överstiger
250 watt

Dolly Släpkärra som är avsedd att vara styraxel
för påhängsvagn och som är utrustad med
kopplingsanordning (vändskiva) för påhängs-
vagn

Exportvagnsförteckning Förteckning enligt 2 § exportvagnskungörelsen
(1964:39)

Fordon Anordning på hjul, band, medar eller liknande
som är inrättad för färd på marken och ej löper
på skenor. Fordon indelas i motordrivna fordon,
släpfordon, terrängsläp, efterfordon, sidvagnar,
cyklar, hästfordon och övriga fordon

Interimslicens Tillstånd enligt kungörelsen (1973:766) om
interimslicens för fordon

Jordbrukstraktor Traktor som enligt fordonsskattelagen (1988:327)
hänförs till klass II

Kontrollbesiktning Besiktning enligt 74 § fordonskungörelsen
(1972:595) eller 29 § terrängtrafikkungörelsen
(1972:594)

Kontrollmärke Enligt 28 § utfärdat märke

Körförbud Förbud att använda fordon

Körtillstånd Enligt 45 § meddelat tillstånd

Lastbil Bil som ej är att anse som personbil eller buss

Lekfordon Fordon som är avsett uteslutande för lek

Lämplighetsbesiktning Besiktning enligt 69 § fordonskungörelsen
(1972:595) eller 24 § terrängtrafikkungörelsen
(1972:594)

Lätt terrängvagn Terrängvagn vars tjänstevikt är högst
2 000 kilogram

Moped Motorfordon som är konstruerat för en hastighet
av högst 45 kilometer i timmen och som har

1. två eller tre hjul samt, om det drivs av en
förbränningsmotor, denna har en slagvolym av
högst 50 kubikcentimeter, eller

2. fyra hjul och en massa utan last som understiger
350 kilogram samt

a. om det drivs av en förbränningsmotor med
tändsystem, denna har en slagvolym av högst
50 kubikcentimeter, eller

b. om det är försett med någon annan typ av motor,
denna har en maximal nettoeffekt av högst 4
kilowatt.

Vid beräkningen av en mopeds massa skall i fråga om
ett eldrivet fordon batterierna inte räknas in.

Mopeder delas in i klass I och klass II

Moped klass I Moped som inte hör till klass II

Moped klass II Moped med pedaler som är konstruerad för en hastighet
av högst 25 kilometer i timmen och som har en motor
vars effekt inte överstiger 1 kilowatt

Mopedbesiktning Besiktning enligt 48 §

Motorcykel 1. Motorfordon på två hjul eller tre symme-
triskt placerade hjul som är konstruerat för en
hastighet som överstiger 45 kilometer i timmen
eller, om det drivs av en förbränningsmotor,
denna har en slagvolym som överstiger 50
kubikcentimeter.

2. Motorfordon på fyra hjul och med en massa
utan last som är högst 400 kilogram, eller
550 kilogram om fordonet är inrättat för gods-
befordran, och vars maximala nettomotor-
effekt är högst 15 kilowatt, dock inte moped.
Vid beräkningen av en motorcykels massa
skall i fråga om ett eldrivet fordon
batterierna inte räknas in.

Motorcyklar indelas i lätta och tunga motor-
cyklar.

Motordrivet fordon Fordon som för framdrivande är försett med
motor, dock inte flygplan eller sådan eldriven
rullstol eller sådant eldrivet fordon med
tramp- eller vevanordning som är att anse som
cykel. Motordrivna fordon indelas i motorfordon,
traktorer, motorredskap och terrängmotorfordon

Motorfordon Motordrivet fordon som ej är terrängmotorfordon och
som är inrättat

1. huvudsakligen för att självständigt användas till
person- eller godsbefordran, eller

2. för annat ändamål än som anges under 1, om fordonet
ej är att anse som traktor eller motorredskap.
Motorfordon indelas i bilar, motorcyklar och mopeder

Motorredskap Motordrivet fordon, som är inrättat huvudsakligen
som arbetsredskap eller för kortare förflyttningar
av gods. Motorredskap indelas i motorredskap klass I
och motorredskap klass II

Motorredskap klass I Motorredskap som är konstruerat för en högsta
hastighet som överstiger 30 kilometer i timmen

Motorredskap klass II Motorredskap som är konstruerat för en hastighet
av högst 30 kilometer i timmen

Personbil Bil som är inrättad huvudsakligen för befordran
av personer, dock högst förare och åtta passagerare

Provisorisk Av polismyndighet tillhandahållen skylt, som
registreringsskylt upptar fordonets registreringsnummer och
som får användas enligt 27 §

Påhängsvagn Släpvagn som är inrättad för att genom tapp
med vändskiva eller liknande anordning för-
enas med bil, traktor eller motorredskap och
som är så utförd att chassiet eller karosseriet
vilar direkt på det dragande fordonet

Registerhållnings- Avgift enligt 65 § eller 67 § andra stycket
avgift

Registrerad importör Importör som har registrerats som avgiftsskyldig
enligt bilskrotningslagen (1975:343)

Registrerat fordon Fordon som är upptaget i bilregistret

Registrerings- Besiktning enligt 36 § fordonskungörelsen
besiktning (1972:595) eller 17 § terrängtrafikkungörelsen
(1972:594)

Registreringsbevis Bevis att fordonet registrerats och, i fall
som avses i 73 § andra stycket, särskild handling
i beviset.

Registreringsintyg Intyg som är utfärdat av den som har tillstånd
till typbesiktning enligt 57 § fordonskun-
görelsen (1972:595) och som innehåller
de uppgifter som skall införas i
bilregistret

Registreringsnummer Det nummer under vilket fordon är registrerat
i bilregistret

Registreringsskylt Av Vägverket tillhandahållen skylt,
som upptar fordonets registreringsnummer

Saluvagnslicens Enligt 38 § meddelad licens

Saluvagnsskylt Enligt 41 § utlämnad skylt

Sidvagn Fordon som är inrättat för att kopplas vid sidan
av tvåhjulig motorcykel eller cykel. Tillkopplad
sidvagn anses dock ej som särskilt fordon

Skyltavgift Avgift enligt 63 §

Släpfordon Fordon som är inrättat för koppling till bil,
motorcykel, moped klass I, traktor eller
motorredskap och avsett för person- eller
godsbefordran eller för att bära anordning för
drivande av dessa fordon. Släpfordon indelas i
släpvagnar och släpslädar

Släpkärra Släpvagn med oledad dragstång där den statiskt
vertikala last som överförs till dragfordonet
inte överskrider 10 procent av släpvagnens
totalvikt eller 1 000 kg

Släpsläde Släpfordon på medar

Släpvagn Släpfordon på hjul eller band

Terrängfordon Terrängmotorfordon och terrängsläp

Terrängmotorfordon Motordrivet fordon som är inrättat huvud-
sakligen för att självständigt användas till
person- eller godsbefordran i terräng.
Terrängmotorfordonen indelas i terrängvagnar
och terrängskotrar

Terrängskoter Terrängmotorfordon med en tjänstevikt av
högst 400 kilogram

Terrängsläp Fordon som är inrättat för att dragas av
terrängmotorfordon och ej är släpfordon

Terrängvagn Terrängmotorfordon med en tjänstevikt över
400 kilogram. Terrängvagnar indelas i lätta
terrängvagnar och tunga terrängvagnar

Tjänstevikt på bil, Sammanlagda vikten av fordonet i normalt, fullt
traktor, motorredskap driftfärdigt skick vid användning av tyngsta
eller tung terräng- till fordonet hörande karosseri, verktyg och
vagn reservhjul som hör till fordonet, bränsle,
smörjolja och vatten, föraren

Tjänstevikt på Sammanlagda vikten av motorcykeln i normalt, fullt
motorcykel driftfärdigt skick utan sidvagn, verktyg som hör
till motorcykeln, bränsle, smörjolja och vatten

Tjänstevikt på släp- Vikten av fordonet i normalt, fullt driftfärdigt
fordon, terrängsläp skick vid användning av tyngsta till fordonet
eller sidvagn hörande karosseri

Tjänstevikt på terräng- Sammanlagda vikten av fordonet i normalt, fullt
skoter eller lätt driftfärdigt skick vid användning av tyngsta till
terrängvagn fordonet hörande karosseri, verktyg som hör till
fordonet, bränsle, smörjolja och vatten

Totalvikt på bil, Summan av fordonets tjänstevik och den beräknade
traktor, motorred- vikten av det största antal personer utom föraren
skap eller tung och den största mängd gods som fordonet är inrättat
terrängvagn för

Totalvikt på motor- Summan av fordonets tjänstevikt och den beräknade
cykel, terrängfordon vikten av det största antal personer och den
utom tung terrängvagn, största mängd gods som fordonet är inrättat för.
släpfordon eller sid- I totalvikt för motorcykel ingår ej sidvagns
vagn totalvikt

Trafiktraktor Traktor som enligt fordonsskattelagen (1988:327)
hänförs till klass I

Traktor Motordrivet fordon med minst två hjulaxlar som är
inrättat huvudsaklingen för att dra annat fordon
eller arbetsredskap och som är konstruerat för en
hastighet av högst 40 kilometer i timmen och endast
med svårighet kan ändras till högre hastighet. En
traktor får vara inrättad för transport av gods och
för befordran av passagerare

Trippelaxel Tre hjulaxlar på ett fordon med ett inbördes avstånd
mellan den första och den tredje axeln som är mindre
än 5,0 meter

Trippelaxeltryck Den sammanlagda statiska vikt som hjulen i en
trippelaxel överför till vägbanan

Tung terrängvagn Terrängvagn med en tjänstevikt över 2 000 kilogram

Typbesiktning Besiktning enligt 55 § fordonskungörelsen (1972:595)
eller 19 § terrängtrafikkungörelsen (1972:594)

Typfordon Vid typbesiktning godkänt fordon

Typintyg Intyg att fordon överensstämmer med typfordon
eller endast företer sådana avvikelser från
typfordonet som kan hänföras till fordonets
utstyrsel och icke förändrar fordonets
beskattningsförhållande

Uthyrningsrörelse Uthyrningsrörelse som avses i lagen
(1998:492) om biluthyrning

Utryckningsfordon Fordon som i bilregistret är upptaget som
utryckningsfordon

Väg 1. Sådan väg, gata, torg och annan led eller plats
som allmänt används för trafik med motorfordon,

2. led som är anordnad för cykeltrafik,

3. gång- eller ridbana invid led eller plats som avses
under 1 eller 2

Yrkesmässig fordons- Fordonstillverkare med tillstånd till
tillverkare typbesiktning

Yrkesmässig trafik Trafik som bestämmelserna om yrkesmässig
trafik i yrkestrfiklagen (1998:490)
tillämpas på
Förordning (2000:1444).

4 a § har upphävts genom förordning (1999:237).

5 § Kan det i fråga om ett visst fordon eller en viss fordonstyp
inte med ledning av 4 § bestämmas till vilket slag av fordon som
fordonet eller fordonstypen skall höra, meddelar Vägverket beslut i
frågan.

Finns det skäl att hänföra ett visst fordon, en viss fordonstyp
eller en viss grupp av fordon till ett annat slag av fordon än som
skulle bli fallet om 4 § tillämpades, meddelar Vägverket beslut i
frågan.

Innan beslut meddelas enligt första eller andra stycket, skall
Vägverket samråda med Riksskatteverket, om fordonets
beskattningsförhållande påverkas av beslutet. Har myndigheterna olika
uppfattning i frågan, skall denna hänskjutas till regeringen.

Vägverket får medge att vad som sägs i denna kungörelse om
registrerade importörer skall gälla även andra som bedriver
yrkesmässig import av fordon. I sådana ärenden skall Vägverket
samråda med Tullverket.

Vägverket får medge att vad som sägs i denna kungörelse om
yrkesmässiga fordonstillverkare även skall gälla andra än de
som har tillstånd till typbesiktning. Förordning (1999:483).

6 § Vad i denna kungörelse föreskrives för visst slag av fordon
gäller även chassi till sådant fordon. Förordning (1997:694).

6 a § Ägaren av ett fordon är skyldig att se till att fordonet
inte brukas i strid mot bestämmelserna i denna kungörelse eller
mot bestämmelser eller förbud som har meddelats med stöd av
denna kungörelse. När någon annan brukar fordonet gäller
ägarens skyldighet endast bestämmelserna i 8 och 19 §§, 27 §
andra stycket, 37 § första stycket samt 40 § andra stycket.
Förordning (1999:761).

7 § Bestämmelserna i denna kungörelse om ägare av fordon gäller
i fråga om fordon som innehas på grund av kreditköp med förbehåll
om återtaganderätt eller som innehas med nyttjanderätt för
bestämd tid om minst ett år innehavaren. Förordning (1978:458).

Registreringsplikt

8 § Följande fordon skall, med de undantag som anges i 9, 40
och 47 a §§, vara registrerade för att få brukas,

1. bil, motorcykel, traktor, motorredskap klass I, moped klass
I eller terrängmotorfordon,

2. motorredskap klass II när det används

a. för persontransport på väg som inte är enskild annat än om
det sker vid passage över vägen, vid färd kortaste sträcka till
eller från arbetsställe för fordonet eller liknande eller
undantagsvis för färd kortare sträcka i andra än nu avsedda
fall,

b. för transport av gods på väg som inte är enskild i andra
fall än som avses i 22 § fordonsskattelagen (1988:327),

3. släpfordon som dras av bil,

4. släpvagn som dras av trafiktraktor, motorredskap klass I
eller tung terrängvagn,

5. släpvagn som dras av motorredskap klass II som används på
sätt som anges i 2, om motorredskapets tjänstevikt är över 2
000 kilogram eller om motorredskapet är en till motorredskap
ombyggd bil. Förordning (1998:1262).

9 § Bestämmelserna i 8 § gäller inte

1. fordon som används uteslutande inom inhägnat järnvägs- eller
fabriksområde eller inhägnat tävlingsområde eller annat dylikt
inhägnat område,

2. släpvagn som dras av traktor, motorredskap klass II eller
tung terrängvagn som är konstruerad för en hastighet av högst
30 kilometer i timmen och fordonet används endast på
motsvarande sätt som en jordbrukstraktor.

Bestämmelser om rätt för polisman, besiktningsorgan enligt 2 §
lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet,
bilinspektör, tekniskt biträde samt den som Vägverket särskilt
har förordnat att provköra fordon finns i 35 §
fordonskungörelsen (1972:595) och 16 § terrängtrafikkungörelsen
(1972:594). Förordning (2000:659).

Registrering

10 § Frågor om registrering prövas efter ansökan för

1. fordon som har tillverkats i Sverige av yrkesmässiga
fordonstillverkare,

2. fordon som har förts in till Sverige av registrerade importörer,

3. fordon som tidigare har varit registrerade i det militära
fordonsregistret,

4. fordon som är motorredskap, dock inte bilar som är ombyggda till
motorredskap.

Frågor om registrering prövas efter anmälan från Tullverket sedan
fordonet förtullats för

a) fordon som är eller har varit införda i exportvagnsförteckning,

b) annat fordon än EG-typgodkänt fordon som av andra än registrerade
importörer har förts in till Sverige för stadigvarande bruk här i
landet.

För andra fordon än sådana som anges i första och andra styckena
prövas frågor om registrering efter anmälan från besiktningsorgan
enligt lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet
sedan fordonet har godkänts vid registreringsbesiktning.

Vägverket får meddela föreskrifter om registrering i andra fall än
de som avses i första och andra styckena. Förordning (1999:483).

11 § Ansökan om registrering skall göras skriftligen av
fordonets ägare.

I ansökan skall uppges

1. beträffande ägaren

a) om denne är en fysisk person

namn,

bostads- eller postadress eller, om han inte är folkbokförd,
annan adress i landet,

personnummer, samordningsnummer eller annat motsvarande nummer
som denne tilldelats,

b) om denne är juridisk person

namn eller firma,

adress i landet,

organisationsnummer eller annat motsvarande nummer som
tilldelats ägaren,

2. beträffande det fordon som ansökan avser

a) fordonsslag,

b) fabrikat,

c) typ,

d) årsmodell eller, om den inte är känd, tillverkningsår,

e) chassinummer eller motsvarande särskilda märkning för
identifiering av fordonet.

Andra stycket 2 d gäller inte traktor och terrängskoter.
Förordning (2000:868).

12 § Till ansökningshandlingen skall uppgifter fogas i
följande fall:

1. För ett fordon som överensstämmer med typfordon och som inte
är eller varit infört i exportvagnsförteckning, ett typintyg
som har utfärdats tidigast ett år före ansökningen,

2. för ett motordrivet fordon, ett bevis om trafikförsäkring
för fordonet, om det inte av bilregistret framgår att det finns
en gällande trafikförsäkring för fordonet,

3. för en traktor, en sådan skriftlig uppgift om användningen
att det framgår om traktorn skall anses som jordbrukstraktor
eller trafiktraktor och för en trafiktraktor som skall dra en
påhängsvagn, som inte är registrerad här i riket, en skriftlig
uppgift om detta,

4. för ett motorredskap med en tjänstevikt över 2 000 kilogram,
en sådan skriftlig uppgift om användningen att det framgår om
fordonet skall beskattas som en trafiktraktor,

5. för en tung terrängvagn, en sådan skriftlig uppgift om
användningen att det framgår hur fordonet skall beskattas,

6. för ett motorfordon, släpfordon eller terrängfordon som
skall användas på ett sätt som medför skyldighet att inställa
fordonet till kontrollbesiktning enligt 75 § fordonskungörelsen
(1972:595) eller 30 § terrängtrafikkungörelsen (1972:594) en
uppgift om detta,

7. för ett fordon som godkänts enligt rådets direktiv
70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlems-
staternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och
släpvagnar till dessa fordon, 74/150/EEG av den 4 mars 1974 om
tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande
av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul eller
92/61/EEG av den 30 juni 1992 om typgodkännande av två- och
trehjuliga motorfordon och som överensstämmer med ett EG-
typgodkännandeintyg, ett intyg om överensstämmelse samt för en
traktor ett registreringsintyg,

8. för en släpvagn, som skall dras endast av en traktor, ett
motorredskap eller en tung terrängvagn eller för en släpvagn
med en skattevikt över 3 000 kilogram, som skall dras
uteslutande av ett motorfordon som inte kan drivas med
dieselolja, en skriftlig uppgift om detta,

9. för fordon som avses i 5 § lagen (1997:1137) om vägavgift
för vissa tunga fordon och som uteslutande eller så gott som
uteslutande skall användas för väghållningsändamål, en
skriftlig uppgift om detta.

Om ingivande av utdrag ur det militära fordonsregistret i
stället för typintyg i vissa fall finns särskilda bestämmelser.
Förordning (1997:1141).

13 § I fråga om ett sådant fordon som avses i 10 § andra stycket
skall uppgifter enligt 11 § lämnas till den Tullverket hos vilken
fordonet skall förtullas. Efter förtullningen skall handlingar och
uppgifter enligt 12 § ges in till Vägverket. Förordning (1999:483).

14 § Lämnas sådana uppgifter som föreskrivs i 11 §, skall
fordonet registreras. Personbilar som omfattas av artikel 7 i
rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om
tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande
av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon2, senast ändrat
genom Europaparlamentets och rådets direktiv 97/27/EG3, får
dock registreras endast om ett sådant intyg om överensstämmelse
som avses i 12 § 7 lämnas. Om avställning av fordon vid
registreringen finns det bestämmelser i 34 §.

I samband med registreringen skall Vägverket tilldela fordonet
ett registreringsnummer och utfärda ett registreringsbevis.
Registreringsnumret består av tre bokstäver och tre siffror.

Vägverket får föreskriva att ett fordon får registreras även om
det saknar chassinummer eller motsvarande särskilda märkning
för identifiering eller om en motorcykel saknar motornummer. I
så fall skall fordonet eller motorn tilldelas ett särskilt
nummer vid registreringen. Förordning (1998:43).

15 § Ett sådant motorfordon som anges nedan skall antecknas som
utryckningsfordon, om fordonet vid registreringsbesiktning har
godkänts eller i typintyg har angivits som utryckningsfordon:

1. Ett motorfordon som har godkänts vid lämplighetsbesiktning enligt
70 § första stycket 4 fordonskungörelsen (1972:595) och som är
inrättat för transport av sjuka eller skadade och avsett att användas
uteslutande för detta ändamål av den som ingår i en sådan
organisation som avses i 6 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).

2. Ett motorfordon som är avsett att användas endast av en statlig
brandkår eller en kommunal räddningskår eller av ett spårvägs- eller
järnvägsföretag för att bereda hjälp vid eller förhindra olycksfall
eller för att undanröja trafikhinder, eller av polis- eller
tullpersonal eller personal vid Kustbevakningen i brådskande
tjänsteutövning. Förordning (1989:940).

16 § Vid färd med lastbil eller med bil jämte släpvagn eller med
terrängfordon skall föraren för varje fordon medföra det senast
utfärdade registreringsbeviset eller bestyrkt kopia därav. Han skall
på tillsägelse visa upp registreringsbeviset eller den bestyrkta
kopian för bilinspektör eller polisman.

Handling, som avses i första stycket, skall vara i sådant skick att
den kan läsas utan svårighet.

Duplett av registreringsbevis utfärdas efter ansökan av fordonets
ägare hos Vägverket. Förordning (1995:1358).

Registreringsskyltar

17 § När fordonet har registrerats, tillhandahåller Vägverket
för varje bil två registreringsskyltar och för varje
motorcykel, moped klass I, traktor, motorredskap, släpfordon
eller terrängfordon en registreringsskylt.
Förordning (1998:1262).

18 § Registreringsskylt har rektangulär form och utformas
antingen

a. som enradig skylt med yttermåtten 480×110 mm,

b. som enradig skylt med yttermåtten 300×110 mm,

c. som tvåradig skylt med yttermåtten 195×155 mm, eller

d. som enradig, självhäftande skylt med yttermåtten 260×70 mm.

Registreringsnummer anges på enradig skylt med bokstäverna till
vänster och siffrorna till höger och på tvåradig skylt med
bokstäverna överst och siffrorna rakt under dem. Bokstäver och
siffror utförs i svart på vit ljusreflekterande botten. På
skylten skall varaktigt finnas angivet fordonets chassinummer
eller motsvarande beteckning eller del av numret eller
beteckningen. Vägverket får föreskriva att ytterligare
uppgifter skall finnas angivna på skylten.

I fråga om en registreringsskylt för ett fordon som anmälts för
användning i taxitrafik enligt yrkestrafiklagen (1998:490) och
som inte undantagits från skyldigheten att ha taxameter enligt
7 kap. 1 § yrkestrafikförordningen (1998:779), gäller följande.
Bokstaven T anges till höger om registreringsnumret, dock inte
om fordonet enligt förordningen (1988:965) om personliga
fordonsskyltar är försett med personliga fordonsskyltar.
Bokstäver och siffror utförs i svart på gul ljusreflekterande
botten. Förordning (1998:788).

19 § Ett registrerat fordon får, om annat inte följer av 27 §
eller 40 § andra stycket denna kungörelse eller av 78 § tredje
stycket fordonsskattelagen (1988:327), förordningen (1988:964)
om skyltar för beskickningsfordon, förordningen (1988:965) om
personliga fordonsskyltar eller 6 kap. 7 § yrkestrafiklagen
(1998:490), brukas endast om det är försett med
registreringsskylt.

På bil, traktor, motorredskap, terrängvagn, släpfordon och
terrängsläp används skylt som avses i 18 § första stycket a,
eller, om utrymmet för montering av skylten inte medger det,
skylt som avses i första stycket b. Om det är motiverat av
fordonets konstruktion får på släpfordon även användas skylt
som avses i 18 § första stycket c.

På motorcykel och moped klass I används skylt som avses i 18 §
första stycket c.

På terrängskoter används skylt som avses i 18 § första stycket
d.

Registreringsskylt skall vara anbringad på bil såväl framtill
som baktill, på traktor, motorredskap och terrängmotorfordon
framtill samt på motorcykel, moped klass I, släpfordon och
terrängsläp baktill. Skylt framtill skall vara väl synlig
framifrån och skylt baktill väl synlig bakifrån.

Om det medför avsevärd olägenhet att föra skylten framtill på
traktor, motorredskap eller terrängskoter eller baktill på
släpfordon, som dras av traktor eller motorredskap, får den
anbringas på annan utifrån väl synlig plats.
Förordning (1998:1262).

20 § En registreringsskylt skall alltid hållas i sådant skick att
den kan avläsas lätt. Under färd får inte last eller annat placeras
så att skylten inte går att avläsa.

Utan hinder av första stycket får bil användas i väghållningsarbete
eller liknande arbete även om den ena skylten skymmes av redskap som
användes i arbetet.

På registreringsskylt får ej med undantag för kontrollmärke
anbringas annat tecken eller märke än sådant som åsatts skylten vid
tillverkningen. Förordning (1986:10)

21 § Om en registreringsskylt har förstörts, förkommit eller
förändrats så att den inte lämpligen kan användas eller har
lämnats in enligt 34 § andra stycket, har fordonets ägare efter
ansökan hos Vägverket rätt att få en duplett av skylten. I
samband med begäran om provisorisk registreringsskylt enligt 24 §
får ansökan i stället göras hos polismyndighet. Sådan ansökan
får även göras av fordonets förare.

Dupletter av registreringsskyltar får inte lämnas ut för ett
fordon om brukandeförbud råder för det enligt 64 §
fordonsskattelagen (1988:327), enligt 18 § bilskrotningslagen
(1975:343) eller enligt 25 § lagen (1997:1137) om vägavgift för
vissa tunga fordon. Är fordonet avställt får dupletter inte
lämnas ut om så inte fått ske om fordonet hade varit skatte-
eller avgiftspliktigt enligt nämnda lagar.

Har ett fordons registreringsskyltar tagits om hand enligt 78 §
fordonsskattelagen, 28 § lagen om vägavgift för vissa tunga
fordon eller enligt 6 kap. 7 § yrkestrafiklagen (1998:490), får
efter ansökan dupletter av registreringsskyltarna lämnas ut
till fordonets ägare när det inte längre finns något hinder mot
det enligt andra stycket eller när sådana förhållanden som
avses i 6 kap. 7 § yrkestrafiklagen inte längre föreligger.
Förordning (2000:1444).

22 § har upphävts genom förordning (1995:1358).

23 § Dupletter av registreringsskyltar tillhandahålls av
Vägverket.

Verket skall i samband därmed erinra fordonsägaren om att
registreringsskylten skall förstöras omedelbart om den helt eller
delvis finns i behåll eller, om den är försvunnen, så snart den
kommit till rätta. Förordning (1992:1755).

Provisoriska registreringsskyltar

24 § I fall som avses i 21 § första stycket tillhandahåller
polismyndigheten en provisorisk registreringsskylt, om ansökan
samtidigt görs eller har gjorts om en duplett av
registreringsskylten.

Provisoriska registreringsskyltar får inte lämnas ut för ett
fordon om brukandeförbud råder för det enligt 64 §
fordonsskattelagen (1988:327), enligt 18 § bilskrotningslagen
(1975:343) eller enligt 25 § lagen (1997:1137) om vägavgift för
vissa tunga fordon. Är fordonet avställt får provisoriska
registreringsskyltar inte lämnas ut om så inte fått ske om
fordonet hade varit skatte- eller avgiftspliktigt enligt nämnda
lagar.

Provisoriska registreringsskyltar får inte lämnas ut om
fordonets registreringsskyltar har tagits om hand enligt 78 §
fordonsskattelagen, 28 § lagen om vägavgift för vissa tunga
fordon eller enligt 6 kap. 7 § yrkestrafiklagen (1998:490).
Förordning (2000:1444).

25 § Provisorisk registreringsskylt utformas som enradig skylt med
yttermåtten 445×120 mm. Registreringsnummer anges med bokstäverna
till vänster och siffrorna till höger. Bokstäver och siffror utförs
i svart på gul botten. Förordning (1985:732).

26 § Polismyndigheten skall genast lämna uppgift till Vägverket om
utlämnad provisorisk registreringsskylt och om samtidigt gjord
ansökan om duplett av registreringsskylt. Förordning (1992:1755).

27 § Kan en registreringsskylt inte användas på grund av något
förhållande som avses i 21 § första stycket, får fordonet brukas för
färd kortaste lämpliga väg till en lokal där provisoriska
registreringsskyltar kan lämnas ut.

Fordon som försetts med provisoriska registreringsskyltar får köras
med sådan skylt till dess dupletter har tillhandahållits.

I fråga om provisoriska registreringsskyltar skall 20 § tillämpas.
När en provisorisk skylt lämnas ut får dock polismyndigheten anbringa
erforderlig kontrolluppgift eller liknande på skylten. Förordning
(1985:732).

Kontrollmärken

28 § Kontrollmärke utfärdas för annat registrerat fordon än
lätt terrängvagn, moped klass I eller terrängskoter. Märket
utfärdas under förutsättning att

fordonet inte är avställt,

föreskriven trafikförsäkring finns,

förbud att bruka fordonet inte gäller enligt 64 §
fordonsskattelagen (1988:327), enligt 18 § bilskrotningslagen
(1975:343) eller enligt 25 § lagen (1997:1137) om vägavgift för
vissa tunga fordon,

körförbud inte gäller.

Kontrollmärket gäller till utgången av den kalendermånad då
uppbörd av fordonsskatt närmast skall ske enligt 3 §
fordonsskatteförordningen (1993:1028). I fråga om fordon som
avses i 85 § andra stycket fordonskungörelsen (1972:595) gäller
kontrollmärket dock endast till utgången av den månad då
fordonet skall inställas. I fråga om fordon, för vilket
föreläggande meddelats enligt 84, 87, 90 eller 93 §
fordonskungörelsen gäller dock märket endast till utgången av
den kalendermånad då tiden för föreläggandet går ut. I fall som
avses i 33 § första stycket gäller utfärdat tillfälligt
kontrollmärke till utgången av den kalendermånad då
fordonsskatten senast skall betalas. Detta gäller inte för
fordon som inte är skattepliktiga enligt fordonsskattelagen
eller för vilka registerhållningsavgift inte skall betalas.
Kontrollmärke för fordon som avses i 29 § tredje stycket gäller
till utgången av den kalendermånad då fråga om utfärdande av
kontrollmärke för fordonet närmast skall prövas.

Kontrollmärket lämnas ut av Vägverket. Förordning (2000:1444).

29 § Utfärdande av kontrollmärke för ett fordon prövas när
föreskriven fordonsskatt och registerhållningsavgift betalats. Om det
för fordonet har meddelats föreläggande enligt 84, 87, 90 eller 93 §
fordonskungörelsen (1972:595) eller om någon av de i 28 § första
stycket angivna förutsättningarna inte är uppfyllda, kan prövningen
ske även efter det att fordonet godkänts vid besiktning eller
förutsättningarna uppfyllts.

Utfärdande av tillfälligt kontrollmärke prövas i fall som avses i 33 §
första stycket.

Utfärdande av kontrollmärke för fordon som inte är skattepliktiga
enligt fordonsskattelagen (1988:327) och som inte skall
kontrollbesiktigas enligt 75 § fordonskungörelsen skall prövas i den
kalendermånad som motsvaras av sista siffran i fordonets
registreringsnummer enligt följande tabell.

Sista siffra Prövning av Sista siffra Prövning av
i reg. nr utfördande av i reg.nr utfärdande av
kontrollmärke kontrollmärke

1 april 6 november
2 maj 7 december
3 juni 8 januari
4 augusti 9 februari
5 september 0 mars

Förordning (1995:1358).

30 § Fordonsägare som erhållit kontrollmärke skall utan oskäligt
dröjsmål enligt meddelade anvisningar anbringa det på fordonets
registreringsskylt eller, om fordonet har två skyltar, på den bakre
av dessa.

Kontrollmärke skall dock inte anbringas på registreringsskylt som
avses i 18 § tredje stycket. Förordning (1990:518).

31 § Kontrollmärke har rektangulär form och har olika färger
för skilda kalenderår. Sista giltighetsmånad anges genom den
eller de siffror som motsvarar månadens nummer. Under numret
anges registreringsnumret för det fordon, på vars
registreringsskylt märket skall anbringas. Ovanför numret
anges de två sista siffrorna av det kalenderår under vilket
märkets giltighetstid utgår.

På kontrollmärket finns en sifferkod som kan utläsas endast
om märket förstörs genom att dess ytskikt avlägsnas.
Förordning (1997:46).

32 § Om ett kontrollmärke har förstörts eller förkommit, skall
fordonets ägare utan dröjsmål hos Vägverket ansöka om ett
duplettmärke. Ansökan får i stället göras hos polismyndighet i
samband med begäran om provisorisk registreringsskylt enligt 24 § och
då även av fordonets förare. Polismyndigheten skall i sådant fall
genast underrätta Vägverket om ansökan.

Duplett av kontrollmärke utfärdas under de förutsättningar som anges
i 28 § och tillhandahålls av Vägverket. Förordning (1995:1358).

Avställning

33 § När avställning har upphört meddelar Vägverket bevis därom
med uppgift om den tid då fordonet får brukas utan att
fordonsskatt eller registerhållningsavgift erlagts eller med
uppgift om eventuella hinder för brukande.

Beviset skall medföras vid färd med fordonet.
Förordning (1997:1141).

34 § Vid registreringen avställs

1. fordon för vilka inte lämnas sådana handlingar och uppgifter
som föreskrivs i 12 §,

2. fordon som skall genomgå registreringsbesiktning efter
registreringen.

Ett fordon skall avställas också om ägaren begär det. En sådan
begäran skall vara skriftlig eller göras genom
tonvalssignalering per telefon. En skriftlig begäran får
överföras elektroniskt. Om ett giltigt kontrollmärke finns för
fordonet anses en anmälan om avställning inte gjord förrän till
Vägverket har kommit in

registreringsskylten med kontrollmärket, eller

intyg att märket har förstörts, eller

märket, om detta är i sådant skick att de uppgifter som avses i
31 § första eller andra stycket utan svårigheter går att läsa,
eller

registreringsbeviset, med angivande av den kod som avses i 31 §
andra stycket, eller

uppgifter om de koder som avses i 31 § andra stycket och 73 §
första stycket, i de fall en anmälan görs genom
tonvalssignalering per telefon eller en skriftlig anmälan
överförs elektroniskt.

Ett fordon som har fråntagits ägaren genom brott och inte har
anträffats därefter får dock avställas även om
registreringsskylt, intyg, kontrollmärke eller uppgifter om
koder inte har kommit in.

Sådant intyg som avses i andra stycket får utfärdas av
besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa
besiktningsorgan på fordonsområdet eller av den som innehar
saluvagnslicens. I sistnämnda fall får intyget avse endast
sådant fordon som saluhålls av licensinnehavaren.

Vägverket får medge att en försäkringsanstalt, som meddelar
motorfordonsförsäkring, får utfärda sådant intyg som avses i
andra stycket i fråga om fordon som anstalten har löst in i
samband med skadefall. Vid medgivande får föreskrivas särskilda
villkor. Medgivandet kan återkallas om

villkoren inte längre uppfylls,

tillståndshavaren har lämnat oriktig uppgift i intyget,

det finns annan anledning att återkalla medgivandet.
Förordning (2001:202)

35 § Avställningstiden räknas från och med den dag då en
fullständig anmälan om avställning kom in till Vägverket. Är anmälan
om avställning ofullständig, skall Vägverket återställa handlingarna
till fordonsägaren och upplysa denne om vad som krävs för att
fordonet skall kunna ställas av. Förordning (1995:1358).

36 § Beslut om att avställningen skall upphöra fattas efter
anmälan från fordonets ägare. I fråga om motordrivet fordon
anses sådan anmälan inte gjord förrän bevis om trafikförsäkring
har givits in eller det på annat sätt framgår av bilregistret
att det finns en gällande trafikförsäkring för fordonet.

I fall som avses i 34 § första stycket får beslut om att
avställningen skall upphöra fattas under förutsättning att
handlingar och uppgifter enligt 12 § lämnas i samband med
anmälan. Ett typintyg som ges in skall dock vara utfärdat
tidigast ett år före anmälan.

Har typintyg givits in tidigare, behöver ingen ny sådan
handling ges in. Inte heller behöver något typintyg ges in
om det framgår av bilregistret att fordonet godkänts vid en
registreringsbesiktning som har företagits tidigast ett år
innan anmälan gjordes.

I fråga om fordon som är eller har varit införda i export-
vagnsförteckning skall dock något typintyg inte ges in. För ett
sådant fordon gäller vidare att den registreringsbesiktning som
avses i tredje stycket skall ha gjorts efter det att fordonet
fördes in i förteckningen.

Om endast godkänd registreringsbesiktning utgör hinder för
avställningens upphörande, får beslut om att avställningen
upphör fattas när hindret för avställningens upphörande inte
längre föreligger. I fråga om beslutet tillämpas 33 § första
stycket. Om fordonet inte är avgiftspliktigt enligt lagen
(1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon, skall i
stället för vad som sägs i 28 § tredje stycket sådant
kontrollmärke lämnas ut av det besiktningsorgan enligt 2 §
lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet
som godkänt fordonet vid besiktningen. Förordning (1997:1141).

37 § Avställt fordon får, där inte annat följer av 40 eller 47 §,
brukas endast i den omfattning som enligt 8 § 2-5 och 9 §
första stycket gäller i fråga om ett fordon som inte är
registrerat.

Avställt fordon får dock brukas även

1. under tid då fordonet är taget i anspråk med nyttjanderätt
enligt förfogandelagen (1978:262) eller då fordonet brukas för
att avlämnas enligt den lagen eller hemföras efter förfogande
eller då det brukas i samband med besiktning enligt
förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för
totalförsvarets behov,

2. under tid då fordonet innehas av Försvarsmakten enligt
skriftligt avtal, eller brukas för att avlämnas eller hemföras
enligt sådant avtal, under förutsättning att fordonet har
godkänts vid registreringsbesiktning eller upptagits i
typintyg.

Ett fordon som avställts enligt 34 § andra stycket får brukas
för färd kortaste lämpliga väg till och från närmaste
besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa
besiktningsorgan på fordonsområdet för besiktning. Detta gäller
dock inte om brukandeförbud enligt 64 § fordonsskattelagen
(1988:327), enligt 18 § bilskrotningslagen (1975:343) eller
enligt 25 § lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga
fordon skulle ha gällt för fordonet om det hade varit skatte-
eller avgiftspliktigt enligt nämnda lagar.

Bestämmelser om rätt för polisman, besiktningsorgan och
bilinspektör att provköra fordon finns i 35 §
fordonskungörelsen (1972:595) och 16 § terrängtrafikkungörelsen
(1972:594). Förordning (2000:1444).

38 § Saluvagnslicens för brukande av oregistrerade eller avställda
fordon får meddelas den som yrkesmässigt driver tillverkning eller
transport av eller handel med motordrivna fordon, släpfordon eller
terrängsläp.

Med tillverkning avses i första stycket även sådan påbyggnad eller
lackering som ingår som ett led i arbetet med att färdigställa
fordonen. Förordning (1980:828).

39 § Ansökan om saluvagnslicens skall göras skriftligen hos
Vägverket på blankett som verket fastställer. Av ansökan skall framgå
rörelsens firma, omfattningen av rörelsen och de förhållanden under
vilka rörelsen bedrivs.

Saluvagnslicens gäller tills vidare. Vägverket kan återkalla
licensen om

tillståndshavaren lämnat oriktig uppgift i sådant intyg som avses i
34 § andra stycket,

licensen har utnyttjats i strid mot de bestämmelser som gäller för
brukande av fordon enligt saluvagnslicens,

licensen inte utnyttjats under de senaste tolv månaderna, eller

det finns annan anledning att återkalla licensen. Förordning
(1995:1358).

40 § Med stöd av saluvagnslicensen får sådana fordon som
tillståndshavaren enligt 38 § yrkesmässigt tillverkar,
transporterar och handlar med brukas

1. för provkörning i samband med tillverkning eller reparation,

2. för färd kortaste lämpliga väg från hamn, järnvägsstation,
fabrik, reparationsverkstad, förvaringslokal eller liknande
till sådan plats eller lokal eller till garage,

3. för färd kortaste lämpliga väg till och från
besiktningsorgan enligt 2 § lagen (1994:2043) om vissa
besiktningsorgan på fordonsområdet för besiktning,

4. för körning i den omfattning som behövs för demonstration
eller försäljning.

När fordonet brukas skall det vara försett med saluvagnsskylt.
För saluvagnsskylt tillämpas 19 § femte och sjätte styckena med
det undantaget att bilar skall vara försedda med skylt endast
baktill. När registreringsskylt tillhandahållits för ett fordon
skall fordonet utan oskäligt dröjsmål förses även med denna
skylt. Saluvagnsskylten får inte sättas fast så att den skymmer
registreringsskylten. Förordning (2000:868).

41 § Sedan licensinnehavaren till Vägverket anmält det antal
motordrivna fordon, släpfordon eller terrängsläp som han önskar
använda samtidigt med stöd av licensen och lämnat in bevis om
trafikförsäkring, som avser samtliga motordrivna fordon som skall
användas med saluvagnsskylt, tilldelas licensinnehavaren en
saluvagnsskylt för varje fordon. Något bevis om trafikförsäkring
behöver dock inte ges in om det av bilregistret framgår att det finns
gällande trafikförsäkring för fordonen. Saluvagnsskylt tillhandahålls
av Vägverket. Avser skylten ett fordon som är skattepliktigt enligt
lagen (1976:339) om saluvagnsskatt, skall saluvagnsskatten först ha
betalats.

Har saluvagnsskylten förstörts eller förkommit är licensinnehavaren
berättigad att få en ny skylt, om han skriftligen anmäler förlusten
till Vägverket. Förordning (1995:1358).

42 § Saluvagnsskylt har rektangulär form med yttermåtten
480×110 mm och upptar skyltens nummer, som består av tre
bokstäver och tre siffror. Bokstäver och siffror upptas i en
rad och utförs i svart på grön ljusreflekterande botten. På
skylten finns vidare ett märke med bokstav eller bokstäver som
anger det slag av fordon som skylten avser. För bil används
bokstaven “B”, för motorcykel och moped klass I “M”, för
traktor eller motorredskap bokstaven “T”, för
terrängmotorfordon bokstäverna “TM”, för släpfordon bokstaven
“S” och för terrängsläp bokstäverna “TS”.

En saluvagnsskylt skall alltid hållas i sådant skick att den
kan avläsas lätt. Under färd får inte last eller annat placeras
så att skylten inte går att avläsa. Förordning (2000:1167).

43 § Saluvagnsskylt som har lämnats ut under visst kalenderår får
fortfarande användas efter årets utgång så länge saluvagnslicensen
gäller, om innehavaren årligen under december månad för det följande
året erlägger i 67 § andra stycket föreskriven avgift och fullgör vad
som anges i 41 § om skatt och försäkring som villkor för utlämnande
av skylten. Förordning (1976:779).

44 § Om en saluvagnslicens har återkallats eller om rätten att
använda saluvagnsskylt har upphört av någon annan anledning, skall
utlämnad skylt omedelbart lämnas in till Vägverket. Om en skylt har
förstörts eller förkommit fordras i stället en skriftlig anmälan om
detta. Förordning (1995:1358).

45 § Körtillstånd för brukande av visst fordon, som avställts enligt
34 § första stycket, får meddelas fordonets ägare. Har
giltighetstiden för ett körtillstånd gått ut får ett nytt tillstånd
meddelas endast om det finns särskilda skäl för det.

Körtillstånd får inte meddelas den som har saluvagnslicens i fråga
om fordon som kan brukas med stöd av licensen. Förordning (1980:828).

46 § Ansökan om körtillstånd skall göras skriftligen och ges in
till Vägverket. I fråga om motordrivna fordon skall till
ansökningshandlingen fogas bevis om trafikförsäkring för fordonet, om
det inte av bilregistret framgår att det finns en gällande
trafikförsäkring för fordonet.

Körtillstånd gäller under en månad från den dag det meddelades.
Tillståndet skall medföras under färd och på tillsägelse uppvisas för
bilinspektör eller polisman. Förordning (1995:1358).

47 § Med stöd av körtillstånd får fordon brukas utan hinder av 37 §
för färd som avses i 40 § första stycket 1-3. För provkörning i
samband med tillverkning eller reparation får fordonet dock brukas
endast av den, som yrkesmässigt eller i företag med egen verkstad
tillverkar eller reparerar fordon.

47 a § Ett oregistrerat fordon får trots bestämmelserna i 8 §
brukas kortaste lämpliga väg till och från ett besiktningsorgan
enligt lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på fordonsområdet
för en sådan registreringsbesiktning som avses i 37 § första stycket
fordonskungörelsen (1972:595).

Vid en sådan färd skall handlingar som visar avtalad tid hos
besiktningsorganet medföras och på tillsägelse visas upp för en
bilinspektör eller polisman. Förordning (1995:1358).

Nationalitetsmärke

48 § Enligt överenskommelser med främmande stater skall ett
registrerat fordon som används utomlands baktill vara försett med ett
nationalitetsmärke.

Nationalitetsmärket skall ha formen av en ellips, vars diagonaler
skall vara minst 175×115 mm. På märket skall finnas bokstaven “S”.
Bokstaven skall ha en höjd av minst 80 mm och dess staplar en bredd
av minst 10 mm. Bokstaven skall vara svart på vit botten.

Märket får inte fästas så att det kan sammanblandas med
registreringsnumret eller minska registreringsnumrets läsbarhet.
Förordning (1987:29).

Miljöklassmärkning

49 § För sådana tunga lastfordon som avses i 2 § bilavgas-
förordningen (1991:1481) och som enligt samma förordning har
hänförts till en miljöklass skall ett särskilt märke som anger
den aktuella miljöklassen tillhandahållas på begäran. Märket
skall uppta fordonets registreringsnummer. Märket lämnas ut av
AB Svensk Bilprovning om fordonets miljöklass har fastställts
vid registreringsbesiktning och annars av Vägverket.

Om det genom en lokal trafikföreskrift har föreskrivits ett
sådant förbud i fråga om dieseldrivna bussar eller tunga
lastbilar som innebär att det inom ett visst område av en
tätort endast får föras fordon som tillhör en viss miljöklass,
skall märket vid färd inom området vara fastsatt på vindrutan
väl synligt utifrån. Förordning (1997:480).

50 § har upphävts genom förordning (1973:765).

Ändring av vissa registrerade förhållanden

51 § Övergår registrerat fordon till ny ägare, skall den nya
ägaren inom en vecka från förvärvet göra anmälan om detta till
Vägverket. Har äganderätten övergått genom arv, bodelning eller
testamente, skall dock tiden räknas från det arvskifte hölls eller
bodelning skedde. Fordras inte arvskifte eller bodelning, skall tiden
räknas, vid testamente från det detta blev ståndande och i annat fall
från det bouppteckning efter arvlåtaren avslutades.

Har den nya ägaren inte sitt hemvist här i riket och har fordonet
förvärvats genom köp, byte eller gåva, föreligger inte
anmälningsskyldighet för honom.

Övergår äganderätten till registrerat fordon på annat sätt än genom
arv, bodelning eller testamente, är även den förra ägaren skyldig att
inom en vecka från den nya ägarens förvärv göra anmälan om detta till
Vägverket. Förordning (1995:1358).

52 § Anmälan om övergång av äganderätt till fordon skall göras
skriftligen på fordonets registreringsbevis. I anmälan skall
uppges

1. beträffande den förra ägaren

namn,

2. beträffande den nya ägaren

a) om denne är fysisk person

namn,

bostads- eller postadress eller, om han inte är folkbokförd,
annan adress i landet,

personnummer, samordningsnummer eller annat motsvarande nummer
som denne tilldelats,

b) om denne är en juridisk person

namn eller firma,

adress,

organisationsnummer eller annat motsvarande nummer som
tilldelats ägaren,

3. beträffande det fordon som anmälan avser,

registreringsnummer,

dag för äganderättens övergång,

i förekommande fall att fordonet innehas med nyttjanderätt för
bestämd tid om minst ett år,

om fordonet är en traktor en skriftlig uppgift om användningen
så att det framgår om fordonet skall anses som en
jordbrukstraktor eller en trafiktraktor,

om fordonet är en tung terrängvagn en skriftlig uppgift om
användningen så att det framgår hur fordonet skall beskattas
enligt fordonsskattelagen (1988:327),

om fordonet är sådant som avses i 5 § lagen (1997:1137) om
vägavgift för vissa tunga fordon och uteslutande eller så gott
som uteslutande skall användas för väghållningsändamål, en
skriftlig uppgift om detta.

Anmälan av den förra ägaren behöver ej innehålla uppgift om den
nya ägarens adress. Förordning (1999:923).

53 § Om ett utryckningsfordon överlåts kvarstår det som sådant
fordon i registret endast om förutsättningarna i 15 § är uppfyllda.

När det inte längre finns förutsättningar för att ett fordon skall
ha en sådan registreringsskylt som avses i 18 § tredje stycket, skall
registreringsskylten ges in till Vägverket. En övergång av
äganderätten till ett fordon som innebär att fordonet inte längre
skall ha denna skylt registreras när det finns uppgift i bilregistret
om att fordonets registreringsskylt har getts in till Vägverket.
Förordning (1995:1358).

54 § Vägverket prövar vem som skall vara införd i bilregistret som
ägare till visst fordon.

Har i fall som avses i 51 § tredje stycket endast den nya ägaren
gjort anmälan om övergång av äganderätten, skall den förra ägaren ges
tillfälle att yttra sig över anmälan innan den nya ägaren får
registreras. Om fordonet innehas med nyttjanderätt för en bestämd tid
om minst ett år, skall den nya ägaren registreras endast efter
medgivande av den som upplåtit nyttjanderätten till fordonet.
Förordning (1995:1358).

55 § Den som tecknar ny trafikförsäkring som gäller för ett
registrerat fordon eller trafikförsäkring som gäller för fordon som
får brukas enligt saluvagnslicens skall ge in bevis om detta till
Vägverket, om inte uppgiften lämnas av försäkringsanstalten. Beviset
skall ges in inom en vecka från det att försäkringen tecknades.
Förordning (1995:1358).

56 § Ändrar ägare av registrerat fordon namn eller adress skall
han inom en vecka efter ändringen skriftligen anmäla detta till
Vägverket, om personnummer eller organisationsnummer inte upptagits i
bilregistret. Förordning (1995:1358).

57 § Om ägaren av ett registrerat fordon avser att använda det
på ett sådant sätt som avses i 12 § första stycket 6 eller 8,
skall han innan sådan användning påbörjas anmäla detta till
Vägverket. Vid överlåtelser gäller detta även den nya ägaren.
Avser anmälan 12 § första stycket 8 skall den vara skriftlig.

Om ägaren av ett registrerat fordon avser att använda det på
något annat sätt än som avses i 12 § första stycket 6 eller 8
och om han tidigare har anmält ett sådant användningssätt,
skall han innan användningen ändras anmäla detta till
Vägverket. Avser anmälan 12 § första stycket 8, skall den vara
skriftlig.

Sådan anmälan som avses i första och andra styckena behöver
inte ske om en ansökan skall göras till prövningsmyndighet
enligt yrkestrafiklagen (1998:490) eller enligt lagen
(1998:492) om biluthyrning. Förordning (1998:788).

57 a § Avser ägaren av en jordbrukstraktor att använda fordonet på
sådant sätt att det kommer att anses som en trafiktraktor, skall han
innan användningen ändras skriftligen anmäla det nya
användningssättet till Vägverket. Detsamma gäller om en
jordbrukstraktor skall användas högst 15 dagar som trafiktraktor. I
anmälan skall ägaren ange när användningen skall ändras.

Avser ägaren av en tung terrängvagn som beskattas som en
jordbrukstraktor att ändra användningen så att fordonsskatten ändras,
skall ägaren i förväg skriftligen anmäla det nya användningssättet
till Vägverket.

Avser ägaren av ett motorredskap med en tjänstevikt över 2 000
kilogram att använda fordonet på sådant sätt att det skall beskattas
som trafiktraktor, skall ägaren innan användningen ändras skriftligen
anmäla det nya användningssättet till Vägverket.

Önskar ägaren av en trafiktraktor att traktorn skall anses som
jordbrukstraktor, skall han innan användningen ändras skriftligen
anmäla det nya användningssättet till Vägverket.

Önskar ägaren av en tung terrängvagn som inte beskattas som en
jordbrukstraktor att ändra användningen så att fordonet skall
beskattas som jordbrukstraktor, skall ägaren innan användningen
ändras skriftligen anmäla det nya användningssättet till Vägverket.

Önskar ägaren av ett motorredskap med en tjänstevikt över 2 000
kilogram som beskattas som trafiktraktor att ändra användningen av
fordonet så att detta inte längre skall beskattas som trafiktraktor,
skall han innan användningen ändras skriftligen anmäla det nya
användningssättet till Vägverket.

Avser ägaren av en trafiktraktor att använda traktorn till att dra
en påhängsvagn som inte är registrerad här i riket, skall han innan
användningen ändras skriftligen anmäla användningssättet till
Vägverket. Förordning (1995:1358).

57 b § Avser ägaren av fordon som avses i 5 § lagen (1997:1137)
om vägavgift för vissa tunga fordon, som uteslutande eller så
gott som uteslutande används för väghållningsändamål och därför
är undantaget från avgift, att använda fordonet för annat
ändamål skall ägaren innan användningen ändras skriftligen
anmäla detta till Vägverket. I anmälan skall ägaren ange när
användningen skall ändras.

Avser ägaren av fordon, för vilket avgift enligt lagen om
vägavgift för vissa tunga fordon skall betalas, att ändra
användningen av fordonet så att detta skall vara undantaget
från avgiften, skall ägaren innan användningen ändras
skriftligen anmäla det nya användningssättet till Vägverket.
Förordning (1997:1141).

58 § Önskar ägare av registrerat motorfordon att fordonet skall
föras in i bilregistret som utryckningsfordon äger 15 § motsvarande
tillämpning.

Avregistrering

59 § Fordon avregistreras efter skriftlig anmälan av fordonets
ägare hos Vägverket

1. om ägaren visar att fordonet förstörts eller att annan åtgärd
vidtagits, som gör sannolikt att fordonet inte längre kommer att
brukas i trafik,

2. om fordonet ändras så att det inte längre är att hänföra till
registreringspliktigt fordonsslag,

3. om fordonet registrerats i det militära fordonsregistret,

4. om det visas att fordonet varaktigt utförts ur riket,

5. om fordonet frånhänts ägaren genom brott och inte anträffats inom
två år därefter.

Får Vägverket kännedom om att omständighet som avses i första
stycket 1, 3, 4 eller 5 inträffat, avregistreras fordonet, även om
anmälan inte gjorts. Fordon som förts in i exportvagnsförteckning
enligt exportvagnskungörelsen (1964:39) avregistreras när Vägverket
fått kännedom om åtgärden.

Bil vars totalvikt inte överstiger 3 500 kilogram får, om det inte
finns särskilda skäl, avregistreras på grund av omständighet som
avses i första stycket 1 endast om ett skrotningsintyg enligt
bilskrotningslagen (1975:343) har lämnats in med anmälan om
avregistrering. Förordning (1995:1358).

60 § En anmälan om avregistrering enligt 59 § anses inte gjord
förrän fordonets registreringsskyltar har lämnats in till Vägverket.
Detta gäller dock inte om det av skrotningsintyget enligt
bilskrotningslagen (1975:343) framgår att även registreringsskyltarna
har tagits om hand för skrotning. Har någon skylt förstörts på annat
sätt eller förkommit, fordras i stället en skriftlig anmälan om
detta.

I fall som avses i 59 § andra stycket skall utlämnad skylt eller
anmälan om att sådan skylt förstörts eller förkommit ges in till
Vägverket utan oskäligt dröjsmål, om det inte av skrotningsintyget
framgår att fordonets skyltar har tagits om hand för skrotning.

Är anmälan om avregistrering ofullständig skall Vägverket återställa
handlingarna till fordonsägaren och upplysa denne om vad som krävs
för att fordonet skall kunna avregistreras. Förordning (1995:1358).

61 § Har den som är eller bör vara införd i bilregistret som ägare
av registrerat fordon under tre år i följd ej kunnat anträffas för
uttagande av skatt, som för nämnda år skolat utgå för fordonet,
avregistreras fordonet.

Fordon som varit avställt under tre år i följd får avregistreras, om
omständigheterna visar att det sannolikt ej finnes i behåll.
Förordning (1976:779).

62 § har upphävts genom förordning (1995:1358).

Avgifter

63 § För ett registrerat fordon skall en skyltavgift tas ut.
Avgiften är 60 kronor för varje skylt.

Skyltavgiften tas ut när fordonet registreras. Avställs
fordonet vid registreringen, tas dock avgiften ut när
avställningen upphör eller, om detta inte sker, när fordonet
avregistreras. För skylt som avses i 18 § tredje stycket tas
avgiften ut när fordonet anmälts för användning i taxitrafik
enligt yrkestrafiklagen (1998:490).

Skyltavgiften skall betalas av den som är antecknad i
bilregistret som ägare till fordonet när avgiften skall tas ut.
I fråga om sådan avgift skall 10 § andra stycket, 36-39, 51,
53, 55, 61-66, 78-82, 84 och 85 §§ fordonsskattelagen
(1988:327) och bestämmelserna i fordonsskatteförordningen
(1993:1028) om påföring och uppbörd av fordonsskatt tillämpas.
Någon avgift skall inte tas ut för ett fordon som avses i 9 §
första stycket fordonsskattelagen eller för ett fordon vars
ägare har medgivits befrielse från skatteplikt enligt 89 §
nämnda lag. Någon avgift skall inte heller tas ut för ett
fordon som avses i 14 a § fordonsskattelagen, under den tid
fordonet är befriat från fordonsskatt. Förordning (1999:177).

64 § Avgift utgår för en duplett av en registreringsskylt och
för varje provisorisk skylt med 60 kronor. Avgifterna tas ut i
den ordning som Vägverket bestämmer. Förordning (1998:76).

65 § För ett fordon som är registrerat skall en
registerhållningsavgift tas ut. Avgiften är 35 kronor per år
för varje bil, motorcykel, traktor, motorredskap, tung
terrängvagn och släpvagn. För andra terrängfordon än tunga
terrängvagnar och för mopeder klass I skall en engångsavgift
för registerhållning tas ut med 80 kronor.

Registerhållningsavgiften skall tas ut

1. för ett terrängfordon som inte är tung terrängvagn och för
en moped klass I i samband med skyltavgiften för fordonet,

2. för ett fordon som har varit avställt i mer än tolv
kalendermånader i en följd under den kalendermånad som följer
därefter,

3. för andra fordon vid tidpunkten för uppbörd av fordonsskatt.

Registerhållningsavgiften skall betalas av den som är antecknad
som ägare av fordonet när avgiften skall tas ut. För fordon som
avses i andra stycket 2 skall avgiften betalas av den som i
bilregistret är antecknad som ägare vid ingången av den
kalendermånad under vilken avgiften skall betalas.

I fråga om registerhållningsavgift skall 10 § andra stycket,
36-39, 51, 53, 55, 61-66, 78-82, 84 och 85 §§
fordonsskattelagen (1988:327) och bestämmelserna i
fordonsskatteförordningen (1993:1028) om påföring och uppbörd
av fordonsskatt tillämpas.

Anser någon att registerhållningsavgift för ett avställt fordon
oriktigt påförts honom skall dock bestämmelserna i 99 §
tillämpas. Klagan över att registerhållningsavgift har påförts
oriktigt inverkar inte på skyldigheten att betala avgiften.

Vid avställning skall inte avgift tas ut om avställningen beror
på att fordonet har fråntagits ägaren genom brott och inte
anträffats därefter. Förordning (1999:177).

65 a § har upphävts genom förordning (1999:13).

66 § För duplett av kontrollmärke utgår avgift med 20 kronor.
Avgiften tas ut på det sätt som Vägverket bestämmer. Förordning
(1992:1755).

67 § För varje saluvagnsskylt utgår en avgift med 60 kronor i
den ordning som Vägverket bestämmer.

Den som innehar en saluvagnslicens skall årligen betala
registerhållningsavgift med 35 kronor för varje fordon som han
enligt 41 § har anmält att han önskar använda samtidigt med
stöd av licensen. Avgiften tas ut i samband med att
saluvagnsskatt uppbärs enligt lagen (1976:339) om
saluvagnsskatt. Därvid skall 6 § lagen om saluvagnsskatt och
förordningen (1976:767) om uppbörd av saluvagnsskatt, m.m.
tillämpas. Skall saluvagnsskatt inte betalas, tas avgiften ut i
den ordning som Vägverket bestämmer. Förordning (1998:76).

68 § har upphävts genom förordning (1998:76).

69 § har upphävts genom förordning (1998:76).

69 a § Avgift skall tas ut för prövning av ansökan enligt
denna kungörelse i de fall som anges i andra stycket. Är
särskilt föreskrivet om avgift gäller i stället de
föreskrifterna.

I fråga om ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller
bestämmelserna i 9-14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid
följande avgiftsklasser skall tillämpas:

Ärendeslag Avgiftsklass

Ansökan om saluvagnslicens (38 §) 2
Förordning (1999:13).

Registerföring m.m.

70 § Bilregistret förs av Vägverket genom automatisk databehandling.

Vägverket svarar för det system och programmeringsarbete som behövs.
Förordning (1992:1755).

71 § I bilregistret förs de uppgifter in som anges i bilaga 1
till denna kungörelse.

Vägverket svarar för att uppgifterna förs in i registret. I de
fall en uppgift avser beteckning på skylt för
beskickningsfordon eller skattebefrielse enligt lagen
(1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall svarar
Utrikesdepartementet för att Vägverket underrättas om sådan
uppgift. I de fall en uppgift avser anmälan enligt
yrkestrafikförordningen (1998:779) eller anmälan enligt
förordningen (1998:780) om biluthyrning svarar länsstyrelsen
för att Vägverket underrättas om sådan uppgift.

Sedan ett år förflutit från det att ett fordon har avregistre-
rats får Vägverket föra ur registret alla uppgifter som rör
fordonet utom uppgifterna om chassinummer, motornummer, färg,
modellkod, registeringsnummer och årsmodell. De sistnämnda
uppgifterna får föras ur registret sedan fem år har förflutit
från avregistreringen. Förordning (1998:788).

72 § har upphävts genom förordning (1989:940).

73 § Registreringsbeviset innehåller de tekniska uppgifter
om fordonet som behövs vid användning eller vid kontroll av
detta. I beviset skall det även finnas en för handlingen
unik behörighetskod samt utrymme för anmälan eller ansökan
till bilregistret.

Vägverket får i särskilda fall bestämma att vissa
fordonsuppgifter inte skall anges i registreringsbeviset. I
sådana fall skall det framgå av beviset att ytterligare
uppgifter har tagits upp i särskild handling och att även
den handlingen skall medföras och visas upp eller företes i
de fall motsvarande skyldighet gäller i fråga om
registreringsbeviset. Förordning (1997:46).

74 § har upphävts genom förordning (1989:940).

75 § Ett nytt registreringsbevis skall utfärdas när någon uppgift i
beviset ändrats eller när det använts för anmälan eller ansökan
enligt denna kungörelse. Förordning (1989:940).

76 § har upphävts genom förordning (1998:76).

77 § har upphävts genom förordning (1979:640).

78 § Finner Vägverket, när skatt påförs för ett fordon, att det
finns hinder mot att bruka fordonet, skall verket underrätta
fordonsägaren om vad som skall iakttas innan fordonet får brukas.
Förordning (1992:1755).

79 § Införs i bilregistret en uppgift om ett förhållande som innebär
att ett visst icke avställt fordon inte får brukas, skall Vägverket
underrätta fordonsägaren om vad han har att iaktta för att fordonet
skall få brukas.

Meddelas körförbud eller föreläggande om kontrollbesiktning i fråga
om ett avställt fordon, skall Vägverket underrätta fordonsägaren om
förbudet eller föreläggandet. Förordning (1992:1755).

80 § Införs i bilregistret uppgift om ägarbyte i fråga om ett icke
avställt fordon, som enligt uppgift i registret inte får brukas,
skall Vägverket underrätta den nye ägaren om vad han har att iaktta
för att fordonet skall få brukas. Förordning (1992:1755).

81 § I fall som avses i 59 § andra stycket skall Vägverket
underrätta fordonsägaren om avregistreringen och erinra honom om
skyldigheten att lämna in skylt eller anmälan. Förordning
(1992:1755).

82 § När ett fordon registreras skall Vägverket lämna uppgift till

1. Försvarsmakten (biluttagningsmyndigheten) om
registreringen,

2. vederbörande försäkringsanstalt om uppgiven försäkring och
fordonets registreringsnummer. Förordning (1998:5).

83 § Ändras en uppgift, som införts i bilregistret för fordon som
ingår i totalförsvarets fordonsregister, skall Vägverket underrätta
Försvarsmakten (biluttagningsmyndigheten) om ändringen.

Ges bevis om trafikförsäkring in enligt 12, 36, 41 eller 55 §, skall
Vägverket lämna uppgift till vederbörande försäkringsanstalt om
försäkringen och, om beviset avser ett visst fordon, fordonets
registreringsnummer. Uppgift skall också lämnas om att ett fordon
omfattas av trafikförsäkring enligt ett tidigare ingivet bevis.

Saknas uppgift i bilregistret om gällande trafikförsäkring för ett
motordrivet fordon som är registrerat och inte är avställt, skall
Vägverket underrätta Trafikförsäkringsföreningen om detta.
Förordning (1998:5).

84 § Riksskatteverket skall underrätta Vägverket om de
ändringar i aviseringsregistret enligt lagen (1995:743) om
aviseringsregister eller det centrala skatteregistret som är av
betydelse för bilregistret. Uppgifterna får lämnas på medium
för automatisk databehandling.

Tullverket skall anmäla när ett registerpliktigt fordon har
förtullats för stadigvarande bruk i Sverige och lämna uppgifter
enligt 11 § till Vägverket. En anmälan skall också göras när
Tullverket har fått kännedom om att ett fordon som är
registrerat i Sverige varaktigt har förts ut ur landet.

Ett besiktningsorgan enligt lagen (1994:2043) om vissa
besiktningsorgan på fordonsområdet hos vilken ett fordon har
genomgått en sådan registreringsbesiktning som avses i 37 §
första stycket fordonskungörelsen (1972:595) skall anmäla detta
och lämna uppgifter enligt 11 § till Vägverket.
Förordning (1999:483).

Bemyndiganden m.m.

85 § Föreskrifter i de frågor som avses i 57 a §, 67 § andra
stycket såvitt gäller uppbörd av registerhållningsavgift i samband
med saluvagnsskatt, eller 84 § första stycket beslutas av
Riksskatteverket efter samråd med Vägverket. Föreskrifter i övriga
frågor beslutas av Vägverket. I frågor som avses i 10 § tredje och
fjärde styckena skall Vägverket samråda med Rikspolisstyrelsen, och i
frågor som avses i 10 § andra stycket, 13 § och 84 § andra stycket
skall verket samråda med Tullverket.

Vägverket kan medge att uppgifter om trafikförsäkring lämnas till
verket av försäkringsanstalten på något medium för automatisk
databehandling eller genom dataterminal. Förordning (1999:483).

86 § Frågor om undantag från denna kungörelse för ett visst
fordon, en viss fordonstyp eller en viss grupp av fordon prövas av
Vägverket. Vägverket får även föreskriva undantag från kravet i 52 §
första stycket att anmälan om övergång av äganderätten skall göras på
fordonets registreringsbevis. I fråga om undantag som påverkar
fordonets beskattningsförhållande skall Vägverket samråda med
Riksskatteverket. Har myndigheterna olika uppfattning i frågan, skall
denna hänskjutas till regeringen. Undantag får föreskrivas eller
medges endast om det finns synnerliga skäl. Undantag får förenas med
särskilda villkor.

Föreligger särskilda skäl får Vägverket i fråga om en viss
fordonsägare som är folkbokförd i landet använda annan adress än
bostads- eller postadressen.

Försvarsmakten (biluttagningsmyndigheten) får besluta om
begränsning av Vägverkets uppgiftsskyldighet enligt 82 § 1.
Förordning (1998:5).

86 a § Vägverket skall fullgöra de uppgifter som ankommer på
Sverige enligt artikel 3, 4 och 6 i Europaparlamentets och
rådets beslut nr 1753/2000/EG av den 22 juni 2000 om att
inrätta ett system för övervakning av de genomsnittliga
specifika koldioxidutsläppen från nya personbilar.
Lag (2000:1167).

Ansvarsbestämmelser m.m.

87 § Till penningböter döms ägaren av ett fordon om han
uppsåtligen eller av oaktsamhet har underlåtit att göra vad som
ankommit på honom för att hindra att fordonet brukas i strid
mot bestämmelserna i 8 eller 19 §, 27 § andra stycket, 37 §
första stycket eller 40 § andra stycket.

Bestämmelserna i första stycket gäller även föraren, om han
kände till eller bort känna till hindret för fordonets
brukande. Förordning (1999:761).

88 § Den som brukar en annans fordon utan lov döms i ägarens ställe
enligt 87 §. Detsamma gäller den som innehar fordonet med
nyttjanderätt för obestämd tid eller för en bestämd tid som
understiger ett år och har befogenhet att bestämma om förare av
fordonet eller anlitar någon annan förare än ägaren har utsett.
Förordning (1979:640).

89 § Den som vid ansökan eller anmälan enligt denna kungörelse
uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktig uppgift dömes till
böter, om ej gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

90 § Till penningböter döms den som uppsåtligen eller av
oaktsamhet bryter mot 16 § första eller andra stycket, 20 §
första eller tredje stycket, 27 § tredje stycket, 30 § första
stycket, 32 § första stycket, 33 § andra stycket, 42 § andra
stycket, 46 § andra stycket, 47 a § andra stycket, 49 § andra
stycket, 51 §, 53 § andra stycket, 55 §, 57 § första eller
andra stycket eller 57 a § första-tredje eller sjunde stycket
eller föreskrifter om skyltar eller märken som har beslutats
enligt bemyndiganden i denna kungörelse.

Är såväl förutvarande som ny ägare skyldig att göra anmälan
enligt 51 § och lämnar en av dem riktiga uppgifter enligt 52 §
är dock den andre fri från ansvar. Förordning (1998:788).

90 a § För fullgörande av skyldighet som avses i 44 § eller 60 §
andra stycket får Vägverket förelägga vite. Förordning (1995:1358).

91 § Om någon genom lagakraftvunnen dom har dömts till ansvar
enligt 90 § för underlåtenhet att göra anmälan eller återlämna skylt
eller märke och underlåter han även därefter att fullgöra vad som har
ålegat honom enligt domen, kan vitesföreläggande ges. Föreläggande
meddelas och förelagt vite döms ut av Vägverket. Förordning
(1995:1358).

92 § I fråga om fordon som ägs eller brukas av staten eller en
kommun tilllämpas bestämmelserna om skyldighet och ansvar för
ägare eller brukare av fordon på förarens närmaste förman. Om
denne har gjort vad som ankommer på honom för att förebygga
förseelse och en sådan ändå sker på grund av överordnads åtgärd
eller vållande, tillämpas bestämmelserna om skyldighet och
ansvar för ägare eller brukare på den överordnade.

I fråga om fordon som ägs eller brukas av ett oskiftat dödsbo
eller konkursbo tillämpas bestämmelserna om skyldighet och
ansvar i första stycket på den eller dem som har rätt att
företräda boet.

I fråga om fordon som ägs eller brukas av ett bolag, en
förening eller något annat samfund eller en stiftelse eller
någon annan sådan inrättning tilllämpas bestämmelserna om
skyldighet och ansvar i första stycket på den eller dem som har
rätt att företräda samfundet eller inrättningen. Har Vägverket
på begäran av samfundet eller inrättningen godtagit en viss
person som bärare av ägares eller brukares ansvar, tillämpas
bestämmelserna om skyldighet och ansvar på denne.
Förordning (1999:761).

93 § Framföres fordon i strid mot denna kungörelse eller föreskrift
som meddelats med stöd därav, skall polisman hindra fortsatt färd som
ej kan ske utan påtaglig fara för trafiksäkerheten eller annan
väsentlig olägenhet.

Bestämmelser om överklagande

94 § Vägverkets beslut i sådana frågor som avses i 10 § första-
tredje stycket, 16 § tredje stycket, 21 § första stycket, 29 §,
32 § första stycket, 33 § första stycket, 39 §, 41 §, 46 §
första stycket, 54 §, 90 a § eller 91 § överklagas hos
Länsrätten i Örebro län.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Förordning (1998:788).

95 § Vägverkets beslut i sådana frågor som avses i 5 §, 10 §
fjärde stycket, 14 § andra stycket, 34 § femte stycket, 85 § eller
86 § första stycket överklagas hos regeringen. Förordning (1995:1358).

96 § har upphävts genom förordning (1995:1358).

97 § har upphävts genom förordning (1976:779).

98 § Riksskatteverkets beslut i sådana frågor som avses i 85 §
överklagas hos regeringen. Förordning (1988:111).

99 § Anser någon att han i något annat fall, än som avses i 94,
95 eller 98 §, har lidit förfång genom handläggningen av en fråga som
regleras i denna kungörelse och rör ett visst fordon, får han begära
beslut i frågan hos Vägverket.

Vägverkets beslut i fall som avses i första stycket överklagas hos
Länsrätten i Örebro län.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Gäller beslutet frågan om vilken utformning av registreringsskyltar
som skall tillhandahållas för ett visst fordon, får beslutet inte
överklagas. Förordning (1995:1358).

100 § Har ett beslut om vilket uppgift skall föras in i
bilregistret överklagats, skall Vägverket underrättas om utgången i
det överklagade ärendet. Förordning (1995:1358).

Bilaga 2 till bilregisterkungörelsen (1972:599) har upphävts genom
förordning (1995:1358).

Om ikraftträdandet av denna kungörelse55 finns bestämmelser i
kungörelsen (1972:605) om införande av ny vägtrafiklagstiftning.

1979:640

Denna förordning träder i kraft, såvitt avser 28 § och 36 § första
stycket sista meningen den 1 augusti 1979, och i övrigt den 1 januari
1980.

I fråga om fordon som före den 1 januari 1980 har
registreringsbesiktigats men ännu inte registrerats eller som har
förtullats men ännu inte registreringsbesiktigats tillämpas de äldre
bestämmelserna om registrering.

Trafiksäkerhetsverket får meddela de övriga övergångsbestämmelser
som behövs.

1982:13

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1982. Äldre
bestämmelser om skyldighet att medföra och visa upp
besiktningsinstrument och om duplett av instrumentet gäller dock i
fråga om fordon som har registreringsbesiktigats före den 1 februari
1982 och för vilka enligt uppgift i registreringsbeviset bilregistret
inte innehåller alla uppgifter om fordonet.

1990:1212

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991. Den tillämpas
första gången i fråga om motorcyklar som betecknas som 1992 års
modell.

1992:1762

Denna förordning träder i kraft i fråga om bestämmelserna i 4 § om
yrkesmässig trafik, 15, 21, 22, 26, 32, 33, 36, 67, 72, 73, 74, 75,
76 och 96 §§ samt bilaga 1 punkten 3.22 och bilaga 2 den 1 januari
1990, i fråga om bestämmelserna i 4 § om axeltryck, boggitryck,
trippelaxel och trippelaxeltryck den 1 april 1990, i fråga om bilaga
1 punkterna 1.07, 1.07.1 och 1.07.2 den 1 juli 1991, i fråga om
bilaga 1 punkterna 1.19, 1.19.1 och 1.20.1 den 1 juli 1992, varvid
punkten 1.19.2 tillämpas första gången på fordon av 1993 års modell,
samt i övrigt den 1 januari 1993. Förordningen träder dock i kraft
den 1 januari 1991 i fråga om motorredskap klass I inrättade som
mobilkranar, och som har en lyftkapacitet på minst 10 000 kilogram
eller, i fråga om tornsvängskranar minst 4 000 kilogram.
Trafiksäkerhetsverket får, för tiden till den 1 oktober 1991,
föreskriva om undantag från 8 § för dessa fordon.

1994:2041

Denna förordning träder i kraft såvitt avser 65 a § den 1 januari
1994, såvitt avser referensnummer 3.22.3 till bilaga 1 till
kungörelsen den 1 april 1996 och i övrigt den 1 januari 1995.

1996:1300

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997. Äldre
bestämmelser får dock tillämpas intill utgången av år 1997 vid
utnyttjande av de register över befolkningen i länet (personband) som
avses i 74 § folkbok- föringskungörelsen (1967:495).

1997:46

Denna förordning träder i kraft den 14 mars 1997.
Bestämmelserna i 31 § andra stycket och bestämmelserna i 34 §
andra stycket om möjligheten att per telefon anmäla
avställning då ett giltigt kontrollmärke finns, gäller dock
endast då kontrollmärke utfärdats efter den 14 mars 1997.

1997:802

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande dels i fråga om
uppgifter enligt referensnummer 3.17 i bilaga 1 till
kungörelsen, för fordon som registrerats i Sverige före
ikraftträdandet, dels i fråga om registreringsskylt som har
tillhandahållits före ikraftträdandet.

1997:1141

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.

2. Den som vid ikraftträdandet äger fordon som avses i 5 §
lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon, som
uteslutande eller så gott som uteslutande används för
väghållningsändamål, skall senast den 20 januari 1998
skriftligen till Vägverket lämna uppgift om fordonets
användning.

1998:76

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1998. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgifter som har
påförts före ikraftträdandet.

1998:1262

1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 1998.

2. För en moped som tagits upp i typintyg enligt 63 §
fordonskungörelsen (1972:595) i dess lydelse före den 1 november
1998 eller godkänts vid mopedbesiktning enligt 48-54 §§
fordonskungörelsen i dess lydelse före den 1 november 1998 och
därefter inte ändrats på sådant sätt som anges i 50 §
nämnda kungörelse, gäller vad som sägs om mopeder klass II.

1999:13

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1999. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgifter som har
påförts före ikraftträdandet.

1999:177

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1999. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgifter som har
påförts före ikraftträdandet

2000:1167

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2001.

2. För en saluvagnsskylt som har tilldelats före
ikraftträdandet gäller 42 § i sin äldre lydelse.

2000:1444

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som
hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Register till bilregisterkungörelsen (1972:599)

Inledande bestämmelser

1-7 §§

Registreringsplikt

8 och 9 §§

Registrering

10-16 §§

Registreringsskyltar

17-23 §§

Provisoriska registreringsskyltar

24-27 §§

Kontrollmärken

28-32 §§

Avställning

33-37 §§

Fordons brukande enligt saluvagnslicens m.m.

38-47 a §§

Nationalitetsmärke

48 §

Miljöklassmärkning

49 §

Ändring av vissa registrerade förhållanden

51-58 §§

Avregistrering

59-61 §§

Avgifter

63-69 a §§

Registerföring m.m.

70-84 §§

Bemyndiganden m.m.

85 och 86 §§

Ansvarsbestämmelser m.m.

87-93 §§

Bestämmelser om överklagande

94-100 §§