Turistvagnskungörelse (1972:601)

SFS nr
1972:601
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1972-12-01
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:558
Upphävd
2001-10-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:785

1 § Beteckning som används i denna kungörelse har samma betydelse som i
bilregisterkungörelsen (1972:599).

2 § Turistvagnslicens för brukande av bil, motorcykel eller släpvagn som
inte är registrerad i landet får meddelas den som inte har sitt
egentliga hemvist i Sverige och endast tillfälligt skall vistas i
landet. Sådan licens får meddelas under förutsättning att

fordonet införts för enskilt bruk, eller för testkörning eller annat
liknande ändamål

fordonet endast tillfälligt skall användas inom riket, samt

temporär tullfrihet medgivits för fordonet eller fordonet kontrollerats
av tullen på annat sätt. Förordning (1988:1434).

3 § Med stöd av turistvagnslicens får fordon brukas utan hinder av 8 §
bilregisterkungörelsen (1972: 599) under förutsättning att

1. fordonet är försett med turistvagnsskylt på motsvarande sätt som
gäller om registreringsskylt enligt 19 § bilregisterkungörelsen,

2. fordonet enligt intyg uppfyller de föreskrifter för att få
användas i trafik, som gäller i det land där fordonet är registrerat,
eller godkänts vid kontrollbesiktning enligt 11 §.

Första stycket 2 gäller dock inte fordon som endast brukas

a) av den, som yrkesmässigt eller i företag med egen verkstad
tillverkar eller reparerar fordon, för provkörning av fordon i
samband med tillverkningen eller reparationen,

b) för färd kortaste lämpliga väg från hamn, järnvägsstation, plats
för tullklarering, fabrik, reparationsverkstad, förvaringslokal eller
liknande och till en sådan plats eller lokal eller garage,

c) för färd kortaste lämpliga väg till och från besiktningsorgan
enligt 2 § lagen (1994: 2043) om vissa besiktningsorgan på
fordonsområdet. Förordning (1995:220).

3 a § Ägaren av ett fordon är skyldig att se till att fordonet
inte brukas i strid mot bestämmelserna i 3 § första stycket 1
eller 2 eller 4 § andra stycket. Förordning (1999:785).

4 § Fråga om meddelande av turistvagnslicens prövas av
Tullverket.

Innan licens har meddelats, får fordonet brukas för färd till
närmaste tullkontor. Förordning (1999:484).

5 § Ansökan om turistvagnslicens skall göras skriftligen. Ansökningen
skall innehålla uppgift om ägarens namn, hemvist och postadress och de
uppgifter som behövs för fordonets identifiering. Medföljer ej ägaren
till landet skall uppgift dessutom lämnas om namn på den person, som
förfogar över fordonet, och hans hemvist och postadress.

Intyg enligt 3 § första stycket 2 skall vara utfärdat av svensk konsul
eller av polismyndighet i det främmande landet eller av konsul, som
företräder detta land här i riket.

6 § Turistvagnslicens utfärdas enligt formulär som fastställs av
Tullverket. Har sökanden företett intyg som sägs i 3 § första
stycket 2, skall detta antecknas på licensen.

Tullverket skall föra särskilt register över de fordon för vilka
turistvagnslicens utfärdats. I registret skall antecknas de
personuppgifter, som enligt 5 § skall lämnas i ansökningshandlingen,
dagen då licensen utfärdats och turistvagnsskylt utlämnats samt skyltens
nummer. Förordning (1999:484).

7 § Turistvagnslicens gäller under den tid som temporär tullfrihet
medgetts för fordonet eller detta kontrollerats av tullen på annat sätt.

Licensen skall medföras under färd och på tillsägelse visas upp för
bilinspektör, polisman eller tulltjänsteman.

Om det finns skälig anledning, kan turistvagnslicens återkallas av
Tullverket. Förordning (1999:484).

8 § Tullverket skall tillhandahålla licensinnehavaren två
turistvagnsskyltar för bil samt en skylt för motorcykel och
släpvagn. För varje turistvagnslicens och för
turistvagnsskyltarna betalas sammanlagt en avgift på 290 kronor
till Tullverket.

Om en turistvagnslicens har återkallats, skall
turistvagnsskyltarna överlämnas till Tullverket.
Förordning (1999:484).

9 § Turistvagnsskylt upptar en bokstav, skyltens ordningsnummer och
nationalitetsbeteckningen S. Bokstav och siffror utförs i rött på vit
botten. På skylten skall det finnas ett lodrätt rött fält före bokstaven
och ett lodrätt rött fält efter nationalitetsbeteckningen. På det första
fältet skall med vita tecken anges månaden och på det andra fältet
kalenderåret då licensen upphör.

Tullverket svarar för upphandlingen av turistvagnsskyltarna.
Förordning (1988:1434).

10 § En turistvagnsskylt skall alltid hållas i sådant skick att den kan
avläsas lätt. Under färd får inte last eller annat placeras så att
skylten inte går att avläsa. Förordning (1986:11).

11 § Vid kontrollbesiktning av fordon, för vilket turistvagnslicens
utfärdats, kontrolleras om fordonet är i sådant skick som föreskrives i
7–14, 16, 21, 22, 24 och 33 §§ fordonskungörelsen (1972:595).
Vägverket får bestämma att vissa föreskrifter om fordons beskaffenhet
och utrustning ej skall gälla fordon som brukas enligt
turistvagnslicens.

Godkänner riksprovplatsen fordonet vid kontrollbesiktning, antecknas
detta på licensen. Förordning (1992:1293).

12 § Till penningböter döms ägaren av en bil, en motorcykel
eller ett släpfordon om han uppsåtligen eller av oaktsamhet har
underlåtit att göra vad som ankommit på honom för att hindra
att fordonet brukas i strid mot bestämmelserna i 3 § första
stycket 1 eller 2 eller 4 § andra stycket. Även föraren döms
till penningböter, om han kände till eller borde ha känt till
hindret för fordonets brukande. Förordning (1999:785).

13 § Den som vid ansökan enligt 5 § första stycket uppsåtligen eller av
oaktsamhet lämnar oriktig uppgift dömes till böter, om ej gärningen är
belagd med straff i brottsbalken.

14 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 7 §
andra stycket, 8 § andra stycket eller 10 § döms till
penningböter. Förordning (1999:785).

14 a § har upphävts genom förordning (1988:1434).

15 § Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av denna kungörelse
meddelas av Tullverket. Föreskrift meddelas i fråga som rör
polismyndighets verksamhet efter samråd med rikspolisstyrelsen och i
övrigt efter samråd med Vägverket. Förordning (1999:484).

16 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (1999:484).

Övergångsbestämmelser

1988:1434

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989. Föreskriften i 9 §
andra stycket träder dock i kraft den 1 juli 1989.

För turistvagnslicenser beträffande vilka ansökan gjorts före den 1
januari 1989 gäller äldre föreskrifter.

1995:220

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har
meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.