Kungörelse (1972:602) om arbetstid vid vägtransport, m.m.

SFS nr
1972:602
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1972-12-01
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1299
Upphävd
1995-01-01

Inledande bestämmelser

1 § Denna kungörelse gäller sådan transport på väg av personer
eller gods som i förvärvsverksamhet och med motordrivet fordon
utförs i Sverige, eller utomlands om fordonet är registrerat i
Sverige, och som inte omfattas av förordningen (1993:184) om kör-
och vilotider samt färdskrivare vid vägtransporter eller
förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa
internationella vägtransporter. Förordning (1993:186).

2 § I denna kungörelse avses med

1. transportföretag, företag som anordnar vägtransport som avses i
1 §,

2. arbetstid, tid under vilken förare vid tjänstgöring i
transportföretag
a) för motordrivet fordon,
b) utför arbete med fordonets skötsel eller med på- eller avlastning
av gods som befordras med fordonet,
c) efter vilotid som föreskrives i 5 § antingen utför annat arbete
före färd med fordonet eller medföljer vid sådan färd,

3. vilotid, annan tid än
a) arbetstid,
b) tid under vilken föraren i övrigt utför arbete i företaget.

I arbetstid inräknas rast som understiger trettio minuter och längre
rast, under vilken föraren ej får lämna fordonet eller arbetsstället.

Beteckning som användes i denna kungörelse har samma betydelse som
motsvarande beteckning i fordonskungörelsen (1972:595) och
terrängtrafikkungörelsen (1972:594). Vid tillämpningen av denna
kungörelse anses terrängvagn som personbil och terrängskoter som
motorcykel.

Arbetstid och vilotid

3 § Förares arbetstid får under tjugofyra timmar i följd efter vilotid
som avses i 5 § ej överstiga elva timmar.

När tjänstgöring ej kan ordnas lämpligt på annat sätt, får arbetstiden
dock utsträckas till tretton timmar, om den under fyrtioåtta timmar i
följd efter vilotid som avses i 5 § ej överstiger sammanlagt tjugotvå
timmar.

4 § Förare får ej arbeta under längre tid än sex timmar i följd utan
minst trettio minuters rast, under vilken han får lämna fordonet eller
arbetsstället. I sextimmarsperioden inräknas ej tid, under vilken
föraren ej utför annat arbete än att medfölja fordonet som avlösare.

5 § Förares vilotid får under tjugofyra timmar i följd räknat från
början av vilken tjänstgöring som helst ej understiga tio timmar i
följd. Vilotiden får dock två gånger under sju
tjugofyratimmarsperioder i följd minskas till lägst åtta timmar.

6 § Avvikelse från 3 – 5 § får ske, om det är påkallat av
olyckshändelse eller annan särskild omständighet som ej kunnat
förutses.

Kontroll

7 § I transportföretag skall förare av motordrivet fordon föra
anteckningar för kontroll av arbetstid och vilotid. Är föraren
anställd i företaget, skall anteckningar även föras av hans
arbetsgivare.

8 § Av anteckningar som förare enligt 7 § har att göra skall framgå
när han börjat och slutat sitt arbete under kalenderdygn då han fört
motordrivet fordon i företaget. Har föraren under dygnet närmast före
sagda kalenderdygn ej fört motordrivet fordon i företaget men där
utfört annat arbete, skall av anteckningarna även framgå när detta
arbete påbörjats och avslutats. Anteckningarna skall dessutom visa när
föraren haft minst trettio minuters rast, under vilken han fått lämna
fordonet eller arbetsstället.

Anteckningar av förare skall göras i arbetstidsbok. Formulär till
arbetstidsbok fastställs av Vägverket.

Förare som är egen företagare skall bevara sin arbetstidsbok
under fyra månader från det den avslutats. Förordning (1992:1396).

9 § Av anteckningar som arbetsgivaren enligt 7 § har att göra skall
framgå när föraren börjat och slutat arbeta under kalenderdygn då han
fört motordrivet fordon i företaget. Har föraren under dygnet närmast
före sagda kalenderdygn ej fört motordrivet fordon i företaget men där
utfört annat arbete, skall av anteckningarna även framgå när detta
arbete påbörjats och avslutats. Anteckningarna skall om möjligt
dessutom visa när föraren haft minst trettio minuters rast, under
vilken han fått lämna fordonet eller arbetsstället. Arbetsgivaren
skall bevara anteckning under fyra månader från den dag anteckningen
gäller.

10 § Förare behöver ej föra arbetstidsbok i fråga om tjänstgöring som
avser förande av

1. buss eller personbil i yrkesmässig linjetrafik,

2. personbil i yrkesmässig beställningstrafik för personbefordran, om
innehavaren av trafiktillståndet är ansluten till förening av utövare
av yrkesmässig trafik och föreningen gör och bevarar anteckningar i
överensstämmelse med 9 §,

3. personbil i annan trafik än yrkesmässig trafik för
personbefordran,

4. motorcykel,

5. lastbil med en totalvikt av högst 3,5 ton eller traktortåg, om
traktorns tjänstevikt tillsammans med totalvikten för det eller de
släpfordon som kopplats till traktorn uppgår till högst 3,5 ton.

Vad som sägs i första stycket 1 och 3 – 5 gäller ej förare som är egen
företagare.

11 § Arbetsgivare som driver yrkesmässig trafik för personbefordran
med personbil behöver ej göra anteckningar enligt 7 §, om hans företag
är anslutet till förening av utövare av yrkesmässig trafik och
föreningen gör och bevarar anteckningar i överensstämmelse med 9 §.

12 § Det åligger arbetsgivare att utan kostnad tillhandahålla anställd
förare arbetstidsbok och att tillse att föreskrivna anteckningar
göres.

13 § Förare skall medföra arbetstidsbok under färd. Han skall på
begäran av polisman eller bilinspektör förete boken för kontroll.
Förordning (1986:375).

14 § Arbetsgivare, förening som avses i 10 § första stycket 2 eller
11 § och förare som är egen företagare skall på begäran av
polismyndighet eller bilinspektör förete gjorda anteckningar för
kontroll. Förordning (1986:375).

Undantag

15 § Fråga om undantag från 3–5 eller 7–9 § prövas av Vägverket.
Undantag får medges, om det är påkallat av särskilda skäl. Verket får
därvid föreskriva särskilda villkor. Förordning (1992:1396).

Ansvar, besvär m.m.

16 § Förare som bryter mot 3–5, 7, 8, 13 eller 14 § döms till böter.
Även arbetsgivaren döms till sådant straff, om ej förseelsen berott på
omständighet som han ej kunnat råda över.

Arbetsgivare som bryter mot 7, 9, 12 eller 14 § döms till böter.

Avskrift av dom eller slutligt beslut i mål om ansvar enligt denna
kungörelse sänds till Vägverket. Avser målet transport med fordon som är
registrerat i utlandet och som används i beställningstrafik med buss
eller godstrafik, sänds avskrift även till Generaltullstyrelsen.
Förordning (1992:1396).

17 § Bryter förare mot 3 – 5 §, skall polisman hindra fortsatt färd
som ej kan ske utan påtaglig fara för trafiksäkerheten.

18 § Vägverkets beslut enligt denna kungörelse får överklagas hos
regeringen. Förordning (1986:375).

19 § Ytterligare föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse
meddelas av Vägverket. Förordning (1992:1396).

Övergångsbestämmelser

1972:602

Om ikraftträdandet av denna kungörelse finns bestämmelser i
kungörelsen (1972:605) om införande av ny vägtrafiklagstiftning.

1986:375

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1986.

Intill dess trafiksäkerhetsverket har fastställt formulär till
arbetstidsbok som avses i 8 §, gäller det formulär som är intaget i
bilagan till kungörelsen (1967:598) om anteckningar för kontroll av
arbetstid och vilotid i vägtrafik.

1993:186

1. Denna förordning träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
(I kraft den 1 januari 1994, 1993:1646).

2. I fråga om vägtransport — som inte innefattar någon
gränsövergång — inom landet med fordon som är registrerat i
Sverige och som omfattas av förordningen (1993:184) om kör- och
vilotider samt färdskrivare vid vägtransporter gäller dock följande
under ett år från ikraftträdandet av denna förordning:

a) Bestämmelserna i 7–14 §§ om kontroll samt motsvarande
straffbestämmelser i 16 § får fortsätta att tillämpas.

b) Vad som sägs i 7 § om arbetstid skall i sådant fall avse körtid.

c) I stället för vad som föreskrivs i 8 § första stycket och 9 § gäller
att föraren och arbetsgivaren var för sig skall föra anteckningar om
var och en av följande tidskategorier:

— körtid,

— all annan tid då föraren arbetat eller varit tillgänglig,

— raster och dygnsviloperioder.

Arbetsgivaren skall bevara en sådan anteckning under fyra
månader från den dag anteckningen gäller.

3. Undantag som har beslutats enligt 15 § och som avser
vägtransport som omfattas av förordningen (1993:184) om kör- och
vilotider samt färdskrivare vid vägtransporter gäller inte sedan
denna förordning trätt i kraft. Om bestämmelsen i punkt 2
tillämpas gäller dock sådana undantag från 7–9 §§ under ett år från
ikraftträdandet av denna förordning.