Kungörelse (1972:605) om införande av ny vägtrafiklagstiftning

SFS nr
1972:605
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1972-12-01
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:1104
Upphävd
2009-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:1072

Allmänna bestämmelser

1 § Körkortskungörelsen (1972:592),

kungörelsen (1972:593) om ändring i förordningen (1940:910) angående
yrkesmässig automobiltrafik m.m., såvitt avser bestämmelserna i 12 § om
trafikkort, 27 §, 34 § 4 mom., 35 och 39 §§, 44 § 2 mom. och 45 §,

terrängtrafikkungörelsen (1972:594), såvitt avser 1–6 och 36–63 §§,
bestämmelserna i 64–69 §§ om föreskrifter för tillämpning av 36–63 §§,
bestämmelserna i 70–78 §§ om ansvar för brott mot 36–63 §§ och
bestämmelserna i 79–83 §§ träder i kraft den 1 januari 1973.

Genom körkortskungörelsen upphäves med den begränsning som följer av
denna kungörelse

1. bestämmelserna i vägtrafikförordningen (1951:648) och
vägtrafikkungörelsen (1951:743) om körkort, trafikskola och
övningskörning,

2. kungörelsen (1937:51) angående körkort och trafikkort,

3. kungörelsen (1951:787) angående läkarintyg för erhållande av
trafikkort,

4. kungörelsen (1952:44) angående eftergift från vissa bestämmelser i
vägtrafikförordningen, såvitt avser 1 §,

5. kungörelsen (1969:691) om trafikkort i vissa fall,

6. kungörelsen (1971:823) om övergång till nytt
körkortsregistreringssystem.

2 § Fordonskungörelsen (1972:595),

bilavgaskungörelsen (1972:596),

kungörelsen (1972:593) om ändring i förordningen (1940:910) angående
yrkesmässig automobiltrafik m.m., såvitt avser de delar som ej anges i
1 §,

kungörelsen (1972:597) om ändring i kungörelsen (1958:257) angående
mellanvägg av splitterfritt glas å vissa i yrkesmässig trafik
använda personbilar,

kungörelsen (1972:598) om ändring i kungörelsen (1970:340) om
skolskjutsning,

bilregisterkungörelsen (1972:599),

kungörelsen (1972:600) om brukande av fordon enligt interimslicens,

turistvagnskungörelsen (1972:601),

kungörelsen (1972:602) om arbetstid vid vägtransport, m.m.,

vägtrafikkungörelsen (1972:603),

kungörelsen (1972:604) om ändring i kungörelsen (1966:270) om vägmärken
m.m.,

terrängtrafikkungörelsen (1972:594), såvitt avser de delar som ej
anges i 1 § träder i kraft den 1 maj 1973.

Genom de nya kungörelserna upphäves med den begränsning som följer
av denna kungörelse

1. vägtrafikförordningen (1951:648),

2. vägtrafikkungörelsen (1951:743),

3.förordning (1960:134) om mopeder,

4.kungörelsen (1937:49) angående beskaffenheten av registreringsskyltar
för motorfordon och släpfordon m.m.,

5. kungörelsen (1952:44) angående eftergift från vissa bestämmelser
i vägtrafikförordningen,

6. kungörelsen (1954:780) angående tillfälligt upphävande av viss
i 37 § vägtrafikkungörelsen den 7 december 1951 (nr 743)
föreskriven anmälningsskyldighet,

7. kungörelsen (1956:427) om skyldighet att å vissa motorfordon
föra färdskrivare,

8. kungörelsen (1957:619) om fortsatt giltighet av kungörelsen
den 17 december 1954 (nr 780) angående tillfälligt upphävande
av viss i 37 § vägtrafikkungörelsen den 7 december 1951 (nr 743)
föreskriven anmälningsskyldighet,

9. kungörelsen (1963:38) om undantag rörande vissa släpvagnar
från 6 § 1 mom. och 56 § 1 mom. vägtrafikförordningen,

10. kungörelsen (1967:598) om anteckningar för kontroll av arbetstid
och vilotid i vägtrafik,

11. kungörelsen (1968:728) om anordningar för att begränsa
luftföroreningar från bilmotor, m.m.,

12. kungörelsen (1969:308) om tillfälligt upphävande av viss
anmälningsskyldighet beträffande motorredskap,

13. kungörelsen (1970:500) om klassificering av vissa fordon för
handikappade,

14. kungörelsen (1971:60) om differentierad allmän
hastighetsbegränsning på väg utom tättbebyggt område.

I fråga om terrängfordon, för vilket Kungl. Maj:t eller, efter
Kungl. Maj:ts bemyndigande, länsstyrelse medgivit undantag från
vägtrafikförordningen, gäller äldre bestämmelser i den mån de i 2 §
första stycket angivna författningarna ej skall tillämpas.

3 § Förekommer i författning som beslutats av Kungl. Maj:t hänvisning
till föreskrift som ersatts genom bestämmelse i någon av de i 1 § första
stycket eller 2 § första stycket nämnda kungörelserna eller i denna
kungörelse, skall hänvisningen i stället gälla den nya bestämmelsen.
Detsamma gäller i fråga om särskilt beslut som meddelats av Kungl.
Maj:t.

4 § Om ej annat anges har beteckning som användes i denna kungörelse
samma betydelse som i de i 1 § första stycket och 2 § första stycket
angivna kungörelserna.

Övergångsbestämmelser till körkortskungörelsen (1972:592)

5 § I denna kungörelse betecknas som

1. gammalt körkort, sådant körkort för motorfordon som utfärdats enligt
äldre bestämmelser och sådant körkort för lättviktsmotorcykel som avses
i punkt 11 övergångsbestämmelserna till vägtrafikförordningen
(1951:648),

2. gammalt trafikkort, sådant trafikkort som utfärdats enligt äldre
bestämmelser,

3. nytt körkort, sådant körkort som avses i körkortskungörelsen
(1972:592),

4. nytt trafikkort, sådant trafikkort som avses i körkortskungörelsen.
Kungörelse (1973:116).

6 § I stället för vad som sägs i 4 § körkortskungörelsen (1972:592)
om väg och i samma kungörelse om behörighet att föra moped gäller
till utgången av april månad 1973 äldre bestämmelser.

7 § Till utgången av april månad 1973 gäller körkortskungörelsen
(1972:592) och 8, 9, 14 och 16 §§ denna kungörelse vid färd på väg
med terrängfordon. Därvid anses terrängmotorfordon som bil och
terrängsläp som släpfordon.

8 § har upphävts genom förordning (1982:857).

9 § har upphävts genom förordning (1982:857).

10 § har upphävts genom förordning (1982:857).

11 § har upphävts genom förordning (1982:857).

12 § Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om turistkörkort
som utfärdats före utgången av år 1972.

13 § Gammalt körkort upphör att gälla vid utgången av år 1976.

14 § Körkortskungörelsen (1972:592) jämte 8 och 10 §§ denna kungörelse
tillämpas, om ej annat följer av andra eller tredje stycket, på gammalt
körkort. Därvid anses

gammalt körkort för motorcykel som nytt körkort klass A****,

gammalt körkort för bil som nytt körkort klass AB***,

gammalt körkort jämte gammalt trafikkort utan behörighet att föra buss i
yrkesmässig trafik som nytt körkort klass ABC*E,

gammalt körkort jämte gammalt trafikkort med behörighet att föra buss
i yrkesmässig trafik som nytt körkort klass ABCDE.

Vid förnyelse av gammalt körkort enligt 40, 41, 49 eller 59 §
körkortskungörelsen bytes körkortet ut enligt 18–23 §§ denna
kungörelse.

Bestämmelserna i 39 och 52 §§ körkortskungörelsen gäller ej gammalt
körkort. Kungörelse (1973:116).

15 § Gammalt trafikkort upphör att gälla vid utgången av år 1974.

16 § Körkortskungörelsen (1972:592) tillämpas, om ej annat följer av
andra stycket, på gammalt trafikkort. Därvid anses sådant trafikkort som
nytt trafikkort med den begränsningen att det ger behörighet att föra
personbil eller lätt lastbil i yrkesmässig trafik för personbefordran
först då trafikkortshavaren fyllt 19 år.

I fall då gammalt trafikkort skall förnyas enligt 79 eller 83 §
körkortskungörelsen bytes för sökanden gällande körkort ut enligt 18–
23 §§ denna kungörelse.

17 § Körkortskungörelsen (1972:592) tillämpas på körkort för traktor.
Därvid anses sådant körkort som traktorkort.

18 § Gammalt körkort bytes enligt 19–21 §§ ut mot nytt körkort eller
nytt körkort jämte trafikkort. Nytt körkort klass AB*** bytes enligt
21 § ut mot nytt körkort med högre behörighet eller mot nytt körkort
med högre behörighet jämte trafikkort. Utbytet sker i fall som avses
i 20 och 21 §§ under åren 1973 och 1974 och i övriga fall under åren
1973–1976 vid den tidpunkt som bilregisternämnden bestämmer.
Utbyte på grund av bestämmelserna i 14 § andra stycket eller 16 §
andra stycket denna kungörelse sker dock vid den tidpunkt förnyelsen
skall äga rum.

Fråga om utbyte av körkort prövas av Vägverket.

Bestämmelserna i 44–46 §§ körkortskungörelsen (1972:592) äger
motsvarande tillämpning i fråga om utbyte av körkort. I fråga om utbyte
för den som vistas utom landet bestämmer Vägverket tillvägagångssättet.
Förordning (1992:1500).

19 § Vid utbyte erhåller den som har gammalt körkort för motorcykel
körkort klass A**** och den som har gammalt körkort för bil körkort
klass AB***, om ej annat följer av 20 och 21 §§.

20 § Den som har gammalt körkort för bil och gammalt trafikkort erhåller
vid utbyte körkort klass ABCDE jämte nytt trafikkort, om det gamla
trafikkortet medfört behörighet att föra buss i yrkesmässig trafik,
och i annat fall körkort klass ABC*E jämte nytt trafikkort. I
sistnämnda fall ger nytt trafikkort behörighet att föra personbil
eller lätt lastbil i yrkesmässig trafik för personbefordran först då
trafikkortshavaren fyllt 19 år.

21 § Den som har gammalt körkort för bil eller nytt körkort lägst
klass AB*** och som före utgången av september månad 1974 ansöker om
utbyte av sådant körkort och därvid företer intyg enligt andra
stycket erhåller körkort klass AB**E, om intyget avser personbil
eller lätt last bil med tillkopplad tung släpvagn och sökanden fyllt
19 år,

körkort klass ABC*E jämte trafikkort, om intyget avser tung lastbil
och sökanden fyllt 19 år,

körkort klass ABCDE jämte trafikkort, om intyget avser buss och
sökanden fyllt 20 år.

Intyg skall vara utfärdat inom en månad före ansökningen och visa,
att sökanden under olika trafikförhållanden de senaste tolv månaderna
i betydande omfattning fört fordon av det slag som intyget avser.
Kungörelse (1973:116).

22 § Är sökanden bilförare hos statlig eller kommunal myndighet
utfärdas sådant intyg om körvana som avses i 21 § av myndigheten.
Vägverket kan medge, att intyg om körvana får utfärdas även av annan
arbetsgivare.

I annat fall än som avses i första stycket utfärdas intyg om körvana
av polismyndigheten i den ort där körkortshavaren är folkbokförd eller,
om han ej är folkbokförd i landet, där han vistas. Förordning
(1992:1500).

23 § Sådant intyg om körvana som avses i 21 § utfärdas enligt formulär
som Vägverket fastställer.

Vägverket meddelar ytterligare föreskrifter om intyg som avses i 21 §.
I fråga om intyg som utfärdas av polismyndighet meddelas förskrifterna
efter samråd med rikspolisstyrelsen. Förordning (1992:1500).

24 § har upphävts genom förordning (1983:404).

25 § Bytes körkort eller trafikkort ut enligt denna kungörelse anses
körkortstillstånd eller trafikkortstillstånd meddelat, om gammalt
körkort ligger till grund för utbytet, av den länsstyrelse som utfärdat
det gamla körkortet, och i annat fall av den länsstyrelse som meddelat
körkortstillstånd i fråga om det utbytta körkortet. Kungörelse
(1973:772).

26 § I fråga om den som avlägger förarprov för nytt körkort eller nytt
trafikkort under januari–april 1973 får Vägverket medge undantag från
bestämmelserna i körkortskungörelsen (1972:592) om ordningen för
meddelande av körkortstillstånd eller trafikkortstillstånd och
utfärdande och utlämnande av körkort eller trafikkort. Förordning
(1992:1500).

27 § Förordnande av länsstyrelse enligt äldre bestämmelser att anställa
förarprov för traktor gäller till utgången av juni månad 1973. I fråga
om tillsyn över sådan förarprövare och rätt för denne att uppbära avgift
gäller äldre bestämmelser.

28 § Den som har tillstånd enligt äldre bestämmelser att driva
trafikskola skall senast före utgången av april månad 1973 ansöka om
godkännande av trafikskolechef för skolan.

Den som vid utgången av år 1972 är godkänd lärare vid trafikskola anses
som trafiklärare enligt körkortskungörelsen (1972:592).

29 § Godkännande enligt äldre bestämmelser som föreståndare vid
trafikskola gäller till utgången av juni månad 1976 som godkännande att
vara utbildningsledare.

Godkännande enligt äldre bestämmelser som instruktör vid trafikskola
gäller till utgången av juni månad 1975 som godkännande att vara
trafiklärare med kompetens att meddela praktisk undervisning.

Föreligger särskilda skäl får Vägverket för visst fall medge förlängning
av tid som anges i första eller andra stycket. Förordning (1992:1500).

30 § har upphävts genom förordning (1981:98).

31 § har upphävts genom förordning (1981:98).

32 § har upphävts genom förordning (1981:98).

33 § har upphävts genom förordning (1981:98).

34 § har upphävts genom förordning (1981:98).

35 § har upphävts genom förordning (1981:98).

36 § har upphävts genom förordning (1977:725).

37 § har upphävts genom förordning (1981:98).

38 § Saknas i fråga om personbil uppgift om totalvikten beräknas denna
genom att vikten av varje passagerare, som fordonet är godkänt för,
uppskattas till 70 kilogram och vikten av den mängd gods som fordonet är
inrättat för uppskattas till tio kilogram för föraren och tio kilogram
för varje passagerare.

39 § har upphävts genom förordning (1981:98).

40 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av bestämmelserna i denna
kungörelse om körkortsregistret och om registrering av uppgifter som
behövs om utbyte av gammalt körkort meddelas av bilregisternämnden efter
samråd med Vägverket.

I övrigt meddelas närmare föreskrifter för tillämpningen av
övergångsbestämmelserna till körkortskungörelsen (1972:592) av
Vägverket, som även tillhandahåller blanketter. Förordning (1992:1500).

41 § Frågor om undantag i visst fall från 13–16, 19–21 § eller 28 §
första stycket prövas av Vägverket.

Undantag får medges, om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten och
synnerliga skäl föreligger. Förordning (1992:1500).

Övergångsbestämmelser till terrängtrafikkungörelsen (1972:594)

42 § I stället för vad som sägs i 3 § terrängtrafikkungörelsen
(1972:594) om väg gäller till utgången av april månad 1973 äldre
bestämmelser.

43 § Bestämmelserna i 34 och 35 §§ terrängtrafikkungörelsen (1972:594)
tillämpas före den 1 oktober 1973 endast i fråga om fordon som föres på
väg.

44 § Bestämmelserna i 13–16 §§ gäller i tillämpliga delar i fråga om
behörigheten att föra terrängvagn enligt 34 § terrängtrafikkungörelsen
(1972:594).

45 § Bestämmelserna i terrängtrafikkungörelsen (1972:594) om fordons
beskaffenhet och utrustning, om registreringsbesiktning och
typbesiktning och om kontrollbesiktning enligt 30 § samma kungörelse
gäller intill utgången av maj månad 1974 endast terrängfordon som skall
föras på väg och annat terrängfordon för vilket ägaren ansöker om
registrering. Kungörelse (1974:106).

46 § Fråga om undantag för viss typ av fordon från bestämmelserna i
terrängtrafikkungörelsen (1972:594) om fordons beskaffenhet eller
utrustning eller om kontroll av fordon prövas av Vägverket. Undantag får
medges endast om det föreligger särskilda skäl. Förordning (1992:1500).

Övergångsbestämmelser till fordonskungörelsen (1972:595)

47 § 1. Bestämmelserna i 22 § fordonskungörelsen (1972:595) om
parkeringsbroms gäller ej fordon, som före den 1 januari 1952 undergått
besiktning eller för vilket före samma dag utfärdats typintyg, om
fordonet vid besiktningen eller intygets utfärdande ej var försett med
sådan broms.

Utan hinder av bestämmelserna i 20 § fordonskungörelsen om
bromsutrustning får med gummihjul eller band försedd traktor, som var i
bruk den 1 januari 1952 och då saknade sådan bromsutrustning, brukas på
väg utan sådan utrustning vid färd till eller från arbetsplats eller
mellan en gårds ägor eller för liknande ändamål. Vad som sagts nu gäller
dock ej till traktor ombyggd bil. Kungörelse (1973:116).

2. Bestämmelserna i 11 § fordonskungörelsen (1972:595) om
hastighetsmätare och vindrutetorkare gäller ej bil, som före den 1 juli
1955 undergått registreringsbesiktning eller för vilken utfärdats
typintyg före nämnda dag, om bilen vid besiktningen eller typintygets
utfärdande ej var försedd med hastighetsmätare eller vindrutetorkare.

3. Bestämmelserna i 17 § fordonskungörelsen (1972:595) om
besiktningsskylt och 49 § första stycket och 54 § samma kungörelse
gäller ej moped, som avses i kungörelsen (1952:280) med vissa
bestämmelser om cyklar med hjälpmotor och som tagits i bruk före den 1
juli 1961, så länge sådan trafikförsäkring för fordonet som tecknats med
verkan senast från och med nämnda dag vidmakthålles utan avbrott. I
fråga om bevis att denna försäkringsskyldighet fullgjorts äger
bestämmelserna om skyldighet att medföra och visa upp bevis om
mopedförsäkring och om ansvar för underlåtenhet att fullgöra sådan
skyldighet motsvarande tillämpning.

4. I stället för bestämmelserna i 22 § fordonskungörelsen (1972:595) om
färdbroms och parkeringsbroms gäller i fråga om släpvagn, som undergått
registreringsbesiktning före den 1 juli 1962 eller för vilken typintyg
utfärdats före nämnda dag, 6 § 1 mom. första stycket b och c
vägtrafikförordningen (1951:648) i dess lydelse enligt förordningen
(1955:313) om ändring i vägtrafikförordningen den 28 september 1951 (nr
648).

Brukas fordon utan att det överensstämmer med första stycket, äger
106–109, 111 och 112 §§ fordonskungörelsen motsvarande tillämpning.

Föreligger särskilda skäl får Vägverket för viss fordonstyp medge
undantag från bestämmelserna i 22 § fordonskungörelsen om färdbroms och
parkeringsbroms.

5. Bestämmelserna i 11, 14, 20 och 22 §§ samt 26 § tredje stycket
fordonskungörelsen (1972:595) om identifieringsmärkning gäller ej
fordon, som vid registrerings- eller typbesiktning betecknats som 1968
eller tidigare års modell.

6. I stället för 8 § andra och tredje styckena och bestämmelserna i 11 §
fordonskungörelsen (1972:595) om backspeglar, defroster, vindruta,
vindrutespolare och vindrutetorkare gäller i fråga om fordon, som vid
registrerings- eller typbesiktning betecknats som 1968 eller tidigare
års modell, 3 § 1 mom. i och n vägtrafikförordningen (1951:648) i dess
lydelse enligt förordningen (1955:524) om ändrad lydelse av 3 § 1 mom.
och 27 § 6 mom. vägtrafikförordningen den 28 september 1951 (nr 648) och
3 § 2 mom. andra och tredje styckena vägtrafikförordningen i dess
lydelse enligt förordningen (1958:222) om ändring i
vägtrafikförordningen den 28 september 1951 (nr 648).

Brukas fordon utan att det överensstämmer med första stycket, äger
106–109, 111 och 112 §§ fordonskungörelsen motsvarande tillämpning.

7. Bestämmelserna i 14 § fordonskungörelsen (1972:595) om
vindrutespolare och vindrutetorkare gäller ej fordon, som vid
registrerings- eller typbesiktning betecknats som 1968 eller tidigare
års modell.

Föreligger särskilda skäl får Vägverket för viss fordonstyp medge
undantag från de i första stycket angivna bestämmelserna.

8. Bestämmelserna i 20 § fordonskungörelsen (1972:595) om backspeglar,
defroster, förarhytt, körriktningsvisare, vindruta och vindrutetorkare
gäller ej traktor, som undergått registreringsbesiktning före den 1 juli
1970 eller för vilken utfärdats typintyg före nämnda dag.

9. I stället för bestämmelserna i 30 § fordonskungörelsen (1972:595) om
bromsutrustning och lyktor gäller i fråga om eldriven rullstol som är
att hänföra till cykel till dess Vägverket meddelar närmare föreskrifter
om sådan utrustning, att fordonet skall vara utrustat med minst en
effektiv broms och vid färd under mörker på körbana, cykelbana eller
vägren sådan lykta framtill och reflexanordning baktill som anges i 30 §
fordonskungörelsen.

10. Bestämmelserna i 11 § fordonskungörelsen (1972:595) om
strålkastarrengörare gäller ej bil, som vid registrerings- eller
typbesiktning betecknats som 1980 eller tidigare års modell.

Föreligger synnerliga skäl får trafiksäkerhetsverket för viss fordonstyp
medge undantag från de i första stycket angivna bestämmelserna.
Förordning (1992:1500).

11. Bestämmelserna i 11 och 22 §§ fordonskungörelsen (1972:595) om
underkörningsskydd gäller i fråga om lastbil, som vid registrerings-
eller typbesiktning betecknats som 1972 eller tidigare års modell, eller
i fråga om släpvagn, som undergått registreringsbesiktning före den 1
januari 1973 eller för vilken utfärdats typintyg före nämnda dag, från
den tidpunkt och i den omfattning som Vägverket bestämmer.

Föreligger synnerliga skäl får Vägverket för viss fordonstyp medge
undantag från de i första stycket angivna bestämmelserna.

12. Bestämmelsen i 11 § fordonskungörelsen (1972:595) om upprullningsdon
för bilbälte gäller,

såvitt avser bilbälte i framsäte ej personbil som vid registrerings-
eller typbesiktning betecknats som 1973 eller tidigare års modell,

såvitt avser bilbälte för annan sittplats än i framsätet ej personbil
som vid registrerings- eller typbesiktning betecknats som 1974 eller
tidigare års modell.

Föreligger särskilda skäl får Vägverket för viss fordonstyp medge
undantag från bestämmelserna i 11 § fordonskungörelsen om bilbälten.

13. Bestämmelserna i 14 § fordonskungörelsen (1972:595) om
hastighetsmätare, körriktningsvisare och stopplykta gäller ej
motorcykel, som vid registrerings- eller typbesiktning betecknats som
1974 eller tidigare års modell.

Föreligger särskilda skäl får Vägverket för viss fordonstyp medge
undantag från de i första stycket angivna bestämmelserna.

14. Bestämmelserna i 17 § fordonskungörelsen (1972:595) om
körriktningsvisare och stopplykta gäller ej moped, som godkänts vid
mopedbesiktning före den 1 januari 1975 eller för vilken utfärdats
typintyg på grundval av typbesiktning före nämnda dag.

Föreligger särskilda skäl får Vägverket för viss fordonstyp medge
undantag från de i första stycket angivna bestämmelserna.

15. Föreligger synnerliga skäl får Vägverket för viss fordonstyp medge
undantag från bestämmelserna i 11 och 22 §§ fordonskungörelsen
(1972:595) om sidomarkeringslyktor. Förordning (1992:1500).

48 § I stället för bestämmelserna i 11, 14 och 75 §§ fordonskungörelsen
(1972:595) om utryckningsfordon gäller i fråga om utryckningsfordon, som
avses i 1 § 4 mom. vägtrafikförordningen (1951:648) och fordon som avses
i 24 § 1 mom. första stycket första punkten samma förordning äldre
bestämmelser till utgången av april månad 1974.

49 § Utan hinder av bestämmelserna i 11 § fordonskungörelsen (1972:595)
om körriktningsvisare och stopplykta får på bil, som vid registrerings-
eller typbesiktning betecknats som 1975 eller tidigare års modell,
körriktningsvisare visa rött ljus bakåt eller vitt ljus framåt och
stopplykta visa gult ljus bakåt.

Vad som sägs i första stycket om stopplykta på bil gäller även i fråga
om stopplykta på släpvagn, som undergått besiktning eller för vilken
typintyg utfärdats före den 1 januari 1976.

50 § Bestämmelserna i 11 och 14 §§ fordonskungörelsen (1972:595) om
lykta för parkeringsljus och om stöldskydd gäller ej fordon, som vid
registrerings- eller typbesiktning betecknats som 1975 eller tidigare
års modell.

51 § Bestämmelserna i 11 och 14 §§ fordonskungörelsen (1972:595) om
varningstriangel tillämpas ej före den 1 maj 1974.

52 § Utan hinder av bestämmelserna i 14, 17, 22, 28, 30 och 32 §§
fordonskungörelsen (1972:595) om framlyktor och bestämmelserna i 22 §
samma kungörelse om reflexanordningar framtill får fordon, som vid
kungörelsens ikraftträdande är utrustat med framlykta som visar gult
ljus, användas med sådan lykta och släpvagn, som vid kungörelsens
ikraftträdande är utrustad med reflexanordning framtill som vid
belysning återkastar gult ljus framåt, användas med sådan anordning.

53 § Bestämmelserna i 17 § fordonskungörelsen (1972:595) om
identifieringsmärkning gäller ej moped, som godkänts vid mopedbesiktning
före den 1 januari 1975 eller för vilken utfärdats typintyg på grundval
av typbesiktning före nämnda dag.

54 § I stället för bestämmelserna i 20 och 26 §§ fordonskungörelsen
(1972:595) om lyktor och reflexanordningar gäller i fråga om traktor och
motorredskap och släpfordon, som drages av traktor eller motorredskap,
äldre bestämmelser till utgången av april månad 1974.

55 § Bestämmelserna i 22 § fordonskungörelsen (1972:595) om framlyktor
gäller i fråga om släpvagn, som undergått registreringsbesiktning före
den 1 januari 1976 eller för vilken utfärdats typintyg före nämnda dag,
endast när släpvagnen kopplats från det dragande fordonet och under
mörker är uppställd på väg på annan plats än parkeringsplats.

I stället för bestämmelsen i 22 § fordonskungörelsen om
reflexanordningar framtill gäller äldre bestämmelser till utgången av
april månad 1974. Kungörelse (1973:116).

56 § Bestämmelserna i 30 § fordonskungörelsen (1972:595) om att cykel
utan tillkopplat fordon skall vara försedd med lyktor och med
reflexanordning baktill gäller till utgången av april månad 1974 endast
vid cykling under mörker.

57 § Bestämmelserna i 33 § första stycket fordonskungörelsen (1972:595)
om viss lykta eller anordning gäller ej fordon som vid kungörelsens
ikraftträdande är utrustat med sådan lykta eller anordning.

58 § Föreligger särskilda skäl får Vägverket i fråga om viss fordonstyp
medge undantag från bestämmelserna

i 11 och 14 §§ fordonskungörelsen (1972:595) om lykta för
parkeringsljus, stöldskydd och varningstriangel,

i 11 § samma kungörelse om färgen på ljuset från körriktningsvisare
eller från stopplykta,

i 14, 17, 28, 30 och 32 §§ samma kungörelse om färgen på ljuset från
framlykta,

i 17 § samma kungörelse om identifieringsmärkning,

i 22 § samma kungörelse om framlyktor och om färgen på ljuset från
stopplykta och på ljuset som skall återkastas från reflexanordning
framtill,

i 30 § samma kungörelse om lyktor och reflexanordning på cykel utan
tillkopplat fordon, och

i 33 § samma kungörelse om viss lykta eller anordning. Förordning
(1992:1500).

59 § Vid tillämpning av fordonskungörelsen (1972:595) skall särskild
kopplingsbesiktning som utförts enligt 24 a § vägtrafikförordningen
(1951:648) anses som kopplingsbesiktning enligt 66 § fordonskungörelsen
och särskild besiktning enligt 6 § mopedförordningen (1960:134) anses
som mopedbesiktning enligt 48 § fordonskungörelsen.

Har fordon godkänts av besiktningsman i fall som avses i 25 § 1 mom.
förordningen (1940:910) angående yrkesmässig automobiltrafik m.m. eller
4 § kungörelsen (1970:340) om skolskjutsning eller 36 § 6 mom. eller
57 § 2 mom. eller 4 mom. vägtrafikförordningen eller har intyg som
avses i 32 § 4 mom. förordningen om yrkesmässig automobiltrafik m.m.
utfärdats av besiktningsman skall fordonet vid tillämpningen av
fordonskungörelsen anses godkänt vid lämplighetsbesiktning enligt samma
kungörelse.

60 § Utan hinder av 79 § andra punkten fordonskungörelsen (1972:595) får
kontrollbesiktning av släpvagn, som godkänts vid sådan besiktning under
första halvåret 1972 anstå till utgången av september 1973.

61 § Bestämmelserna i fordonskungörelsen (1972:595) om skyldighet att
förete registreringsbevis gäller i fråga om fordon som registrerats före
utgången av april månad 1973 i stället senast utfärdat
besiktningsinstrument eller typintyg.

Övergångsbestämmelse till bilavgaskungörelsen (1972:596)

62 § Bestämmelsen i 2 § första stycket 1 a bilavgaskungörelsen
(1972:596) gäller ej fordon, som vid registrerings- eller typbesiktning
betecknats som 1968 eller tidigare års modell.

Övergångsbestämmelser till kungörelsen (1972:593) om ändring i
förordningen (1940:910) angående yrkesmässig automobiltrafik m.m.

63 § I fråga om länsstyrelses skyldighet att föra förteckning över
automobiler och släpfordon som godkänts för yrkesmässig trafik av
tillståndsmyndigheten gäller äldre bestämmelser.

64 § Bestämmelserna i 1 § tredje stycket förordningen (1940:910)
angående yrkesmässig automobiltrafik m.m. gäller till utgången av maj
månad 1974 endast terrängfordon som skall föras på väg och annat
terrängfordon för vilket ägaren ansöker om registrering. Kungörelse
(1974:106).

Övergångsbestämmelser till bilregisterkungörelsen (1972:599)

65 § Bestämmelserna i bilregisterkungörelsen (1972:599) om kontrollmärke
tillämpas först från den tidpunkt som Kungl. Maj:t bestämmer senare.

66 § Bestämmelserna i bilregisterkungörelsen (1972:599) om terrängfordon
gäller till utgången av maj månad 1974 endast terrängfordon som skall
föras på väg och annat terrängfordon för vilket ägaren ansöker om
registrering.

Är terrängfordon registrerat enligt äldre bestämmelser, får länsstyrelse
efter ansökan av fordonets ägare före utgången av maj månad 1974
registrera fordonet som terrängfordon under förutsättning att fordonet
godkänts vid registreringsbesiktning enligt terrängtrafikkungörelsen
(1972:594). Kungörelse (1974:106).

67 § I stället för bestämmelserna i bilregisterkungörelsen (1972:599) om
registreringsnummer, registreringsskylt och provisorisk
registreringsskylt gäller i fråga om fordon, som var upptaget i
länsstyrelses bilregister eller bilreservregister vid utgången av
augusti månad 1972, motsvarande äldre bestämmelser till den tidpunkt när
skyldighet att använda nytt registreringsnummer och ny
registreringsskylt inträtt enligt kungörelsen (1971:819) om övergång
till nytt bilregistreringssystem.

68 § I stället för bestämmelserna i bilregisterkungörelsen (1972:599) om
skyltavgift gäller bestämmelserna i 13 § kungörelsen (1971:819) om
övergång till nytt bilregistreringssystem om registeromläggningsavgift
och tilläggsavgift för fordon som avses där.

Har skyltavgift erlagts under år 1973 enligt 14 § kungörelsen om
övergång till nytt bilregistreringssystem eller 63 §
bilregisterkungörelsen gäller bestämmelserna i förstnämnda paragraf om
återbetalning av skyltavgift i visst fall.

69 § Bestämmelserna i bilregisterkungörelsen (1972:599) om skyldighet
att vid färd med lastbil eller med bil jämte släpvagn medföra och visa
upp registreringsbevis gäller i fråga om fordon som registrerats före
utgången av april månad 1973 i stället senast utfärdat
besiktningsinstrument eller typintyg.

70 § Bestämmelserna i bilregisterkungörelsen (1972:599) om fordons
brukande enligt saluvagnslicens äger till utgången av år 1973
motsvarande tillämpning i fråga om oregistrerat fordon. I stället för
bestämmelserna om saluvagnsmärke gäller under samma tid motsvarande
äldre bestämmelser om saluvagnsskylt.

Bestämmelserna i bilregisterkungörelsen och denna kungörelse om
saluvagnslicens äger motsvarande tillämpning på saluvagnslicens som
utfärdats enligt äldre bestämmelser. Kungörelse (1973:173).

71 § Fordon som är upptaget i länsstyrelses bilregister vid utgången av
april månad 1973 eller som därefter upptages i sådant register anses som
registrerat i bilregistret utan att vara avställt.

72 § Fordon som är upptaget i länsstyrelses bilreservregister vid
utgången av april månad 1973 eller som därefter upptages i sådant
register anses som registrerat i bilregistret och avställt enligt 34 §
bilregisterkungörelsen (1972:599). Avställningstid enligt 35 § samma
kungörelse räknas från utgången av april månad 1973.

Fordon som avses i första stycket får tagas i bruk endast om de i 10 § 4
mom. vägtrafikförordningen (1951:648) angivna förutsättningarna för
fordonets upptagande i bilregister är uppfyllda och hinder mot fordonets
brukande ej föreligger på grund av bilregisterkungörelsen.

Fordon som avses i första stycket får föras ur bilregistret, när det
varit reservregistrerat eller avställt under tre år i följd.

73 § Vid ikraftträdandet av bilregisterkungörelsen (1972:599) för
bilregisternämnden in i bilregistret de uppgifter som enligt kungörelsen
(1971:819) om övergång till nytt bilregistreringssystem förts över till
den för bilregistret avsedda datamaskinanläggningen.

I fråga om fordon, som vid utgången av april månad 1973 var upptaget i
länsstyrelses bilregister eller bilreservregister gäller 71 §
bilregisterkungörelsen och bilagorna 1 och 2 till samma kungörelse i den
mån där angivna uppgifter finns intagna i länsstyrelsens register eller
på annat sätt blir tillgängliga för bilregisternämnden.

Föreligger särskilda skäl får bilregistret i fråga om fordon, som vid
utgången av april månad 1973 var upptaget i länsstyrelses
bilreservregister, föras med registerkort i stället för genom automatisk
databehandling.

74 § Ärende som rör fråga, som regleras i bilregisterkungörelsen
(1972:599), och som ej avgjorts slutligt före utgången av april månad
1973 handlägges enligt äldre bestämmelser.

Övergångsbestämmelse till kungörelsen (1972:600) om brukande av
fordon enligt interimslicens

75 § I fråga om fordons brukande enligt interimslicens som utfärdats
före utgången av april månad 1973 gäller äldre bestämmelser.

Övergångsbestämmelse till turistvagnskungörelsen (1972:601)

76 § I fråga om fordons brukande enligt turistvagnslicens som utfärdats
före utgången av april månad 1973 gäller äldre bestämmelser.

Övergångsbestämmelse till kungörelsen (1972:602) om arbetstid vid
vägtransport, m.m.

77 § Intill dess arbetarskyddsstyrelsen fastställt formulär till
arbetstidsbok som avses i 8 § kungörelsen (1972:602) om arbetstid vid
vägtransport, m.m. gäller det formulär som är intaget i bilagan till
kungörelsen (1967:598) om anteckningar för kontroll av arbetstid och
vilotid i vägtrafik.

Övergångsbestämmelser till vägtrafikkungörelsen (1972:603)

78 § Med parkering avses till utgången av april månad 1974 ej
uppställning under högst fem minuter för annat än på- eller avstigning
eller på- eller avlastning av gods.

79 § Bestämmelserna om utryckningsfordon gäller till utgången av april
månad 1974 även utryckningsfordon som avses i vägtrafikförordningen
(1951:648).

80 § Bestämmelserna i 33 § vägtrafikkungörelsen (1972:603) tillämpas ej
före den 1 januari 1975.

Bestämmelserna i 74 § första stycket 3 vägtrafikkungörelsen tillämpas
inte före den 1 juli 1980.

Bestämmelserna i 104 § vägtrafikkungörelsen tillämpas ej före den 1 maj
1974. Förordning (1978:999).

81 § I stället för bestämmelserna i vägtrafikkungörelsen (1972:603) om
väjningsplikt för förare som ämnar färdas in på huvudled gäller till
utgången av april månad 1974 äldre bestämmelser om skyldighet att stanna
före infarten och lämna företräde för fordon på huvudleden.

Till utgången av april månad 1974 gäller äldre bestämmelser om förbud
mot parkering på tydligt markerad plats för droskstation.

82 § Bestämmelsen i 170 § vägtrafikkungörelsen (1972:603) gäller även
beslut som meddelats före kungörelsens ikraftträdande.

Övergångsbestämmelse till kungörelsen (1972:604) om ändring i
kungörelsen (1966:270) om vägmärken m.m.

83 § I fråga om anordning, som avses i 24 c § kungörelsen (1966:270) om
vägmärken m.m. och som anbringats före den 1 maj 1973, gäller äldre
bestämmelser.

Bestämmelserna i 22 a § första stycket kungörelsen om vägmärken m.m.
gäller till utgången av december månad 1974 ej cyklande och mopedförare.
Kungörelse (1974:106).

Överklagande

84 § Annat beslut av Vägverket eller bilregisternämnden enligt
denna kungörelse än som avses i 18 § andra stycket får
överklagas hos regeringen.

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om
överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (1998:1072).

Övergångsbestämmelser

1981:98

Riksarkivet skall besluta föreskrifter i fråga om gallring av
registerkort som avses i 35 §.

1982:857

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1984.

Har körkortshavaren före utgången av december 1983 ansökt om utbyte av
sitt körkort mot ett körkort vari ingår behörigheten C gäller dock
körkortet i enlighet med bestämmelserna i 10 och 11 §§ till dess att
ansökningen har prövats genom beslut som har vunnit laga kraft.

2008:1104

Den upphävda kungörelsen gäller dock fortfarande i fråga om
förhållanden som avser tiden före upphävandet.