Lag (1972:625) om statligt stöd till politiska partier

SFS nr
1972:625
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1972-12-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:106

Inledande bestämmelse

1 § Till politiskt parti som deltagit i val till riksdagen
utgår statligt stöd enligt denna lag.

Som ytterligare förutsättningar för ett årligt stöd enligt
denna lag gäller att

1. partiet under det räkenskapsår som avslutats närmast före
ansökan om stöd inte har tagit emot något anonymt bidrag i
den mening som avses i 6 § första stycket 9 lagen (2014:105)
om insyn i finansiering av partier och

2. den som för partiet efter ett personval har utsetts till
ledamot eller ersättare för ledamot av riksdagen eller
Europaparlamentet inte under det räkenskapsår som avslutats
närmast före ansökan om stöd har tagit emot något sådant
anonymt bidrag till sin personvalskampanj.

Stödformerna är partistöd och kanslistöd.
Lag (2014:106).

Partistöd

2 § Partistöd lämnas som mandatbidrag. Varje mandatbidrag
utgör 333 300 kronor. Lag (2004:702).

3 § Antalet mandatbidrag som varje parti erhåller bestämmes årligen
med hänsyn till utgången i de två närmast föregående ordinarie valen,
om ej annat följer av 4 §.

Första året under den fyraårsperiod som följer efter val till riks-
dagen erhåller varje parti så många mandatbidrag som motsvarar en
sjättedel gånger antalet vunna mandat i det senaste valet plus fem
sjättedelar gånger antalet vunna mandat i närmast föregående val.
Andra året erhåller partiet så många mandatbidrag som motsvarar halva
antalet mandat i det senaste valet plus halva antalet mandat i
närmast föregående val. Tredje året och fjärde året erhåller partiet
så många mandatbidrag som motsvarar fem sjättedelar gånger antalet
mandat i det senaste valet plus en sjättedel gånger antalet mandat i
närmast föregående val.

Har parti i något av valen ej blivit företrätt i riksdagen, räknas
beträffande sådant val i stället för mandat antalet hela tiondels
procentenheter röster över 2,5 procent som partiet erhållit i valet i
hela landet. Har parti i något av valen blivit företrätt i riksdagen
men ej fått 4 procent av rösterna i hela landet, räknas beträffande
sådant val dels antalet mandat, dels antalet hela tiondels
procentenheter röster över 2,5 procent. Om det sammanlagda antalet
mandat och tiondels procentenheter

röster över 2,5 procent överstiger fjorton, räknas dock ej
överskjutande tal. Lag (1995:345).

4 § Har extra val ägt rum efter något av de ordinarie val som avses i 3 §
första stycket, räknas som antal mandat vid tillämpningen av 3 § andra
stycket medeltalet av antalet mandat som erhållits vid det ordinarie
valet och vid därefter förekommande extra val. Vad som sagts nu om antal
mandat gäller vid tillämpningen av 3 § tredje stycket antalet hela
tiondels procentenheter röster. Lag (1974:563).

Kanslistöd

5 § Kanslistöd utgår som grundstöd och tilläggsstöd.

6 § Parti som vid val till riksdagen fått minst 4 procent av
rösterna i hela landet får för varje år för vilket valet gäller
ett helt grundstöd. Helt grundstöd utgör 5 803 200 kronor.
Lag (2004:702).

7 § Parti som blivit företrätt i riksdagen men ej fått 4 procent av
rösterna i hela landet erhåller för varje år för vilket valet gäller så
många fjortondelar av ett helt grundstöd som motsvarar antalet vunna
mandat. Lag (1974:563).

8 § Parti som avses i 6 eller 7 § får utöver grundstödet
tilläggsstöd för varje år för vilket valet gäller med 16 350
kronor för varje vunnet mandat, om partiet är företrätt i
regeringen och annars 24 300 kronor för varje vunnet mandat.
Lag (2004:702).

9 § Har parti vid val till riksdagen fått minst 4 procent av
rösterna i hela landet och erhåller partiet en lägre procentandel än
fyra vid närmast följande val, utgår avtrappat grundstöd för de fyra
därpå följande åren, första året med 75 procent av ett helt
grundstöd, andra året med 50 procent av ett helt grundstöd samt
tredje året och fjärde året med 25 procent av ett helt grundstöd. Är
6 eller 7 § tillämplig, gäller dock i stället bestämmelserna där, om
de skulle medföra ett högre grundstöd. Lag (1995:345).

10 § Har parti vid extra val eller omval fått minst 4 procent av
rösterna i hela landet och uppnådde partiet en lägre procentandel än
fyra vid närmast föregående val eller vid det upphävda valet, utgår en
tolftedel av ett helt grundstöd för varje hel månad som återstår av året
från den dag då det extra valet eller omvalet avslutades. Lag
(1974:563).

11 § Parti kan under ett år ej få högre belopp i grundstöd än som
motsvarar helt grundstöd. Lag (1974:563).

11 a § Ett parti som vid val till riksdagen har fått minst 4
procent av rösterna i hela landet och som vid närmast följande
val till riksdagen får mindre än 2 procent av rösterna i hela
landet, är berättigat till endast hälften av det stöd som anges
i 3 och 9 §§. Lag (2002:70).

12 § År räknas i denna lag från och med den 15 oktober. Stöd som avses i
lagen uträknas en gång för varje år, om ej annat följer av 10 §.
Förhållandena vid uträkningstillfället bestämmer stödets storlek.

Om det vid uträkning för bestämmande av stöd uppkommer brutet tal, sker
sedvanlig avrundning till helt tal. Lag (1974:563).

13 § Fråga om stöd enligt denna lag prövas av
Partibidragsnämnden.

Nämndens beslut får inte överklagas. Lag (2013:357).

14 § Ansökan om stöd enligt denna lag görs skriftligen varje
år hos Partibidragsnämnden. Ansökan bör göras före utgången
av oktober.

Till ansökan ska bifogas partiets årsredovisning för det
senast avslutade räkenskapsåret. Räkenskaperna ska ha
granskats av en auktoriserad eller godkänd revisor.
Granskningen ska vara så ingående och omfattande som god
revisionssed kräver. Till ansökan ska vidare bifogas en
försäkran av partiet om att det och de som för partiet efter
personval har utsetts till ledamöter eller ersättare för
ledamöter av riksdagen eller Europaparlamentet inte under det
räkenskapsår som avslutats närmast före ansökan om stöd har
tagit emot något anonymt bidrag i den mening som avses i 6 §
första stycket 9 lagen (2014:105) om insyn i finansiering av
partier. Stöd får inte beviljas om ansökan brister i de
avseenden som nu sagts.

Partistöd och kanslistöd betalas såvitt möjligt ut samtidigt.
Utbetalningarna görs av Riksdagsförvaltningen kvartalsvis med
en fjärdedel varje gång. Första utbetalningen görs inom en
månad efter det att ansökan har gjorts. Utbetalningarna sker
till respektive partis riksorganisation. På begäran av
partiet kan dock kanslistödet eller del därav betalas till
riksdagsgruppens kansli. Lag (2014:106).

Övergångsbestämmelser

1996:1533

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Före ikraftträdandet ingivna ansökningar om stöd för det år som
räknas från och med den 15 oktober 1996 skall anses avse stöd med
belopp som från och med den 1 januari 1997 följer av bestämmelserna i
den nya lydelsen.

Till partier som beviljats statligt stöd för tiden från och med den
15 oktober 1996 utgår, efter beslut av Partibidragsnämnden i januari
1997, tre fjärdedelar av årsbeloppet fram till den 14 oktober 1997
enligt bestämmelserna i den nya lydelsen.

2004:702

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004 men tillämpas från och
med det bidragsår som började den 15 oktober 2003.

2014:106

Denna lag träder i kraft den 1 april 2014 och tillämpas
första gången på ansökningar till Partibidragsnämnden som
avser stödåret som inleds den 15 oktober 2015. Anonyma bidrag
som har lämnats före den 1 april 2014 omfattas inte av de nya
bestämmelserna.