Kungörelse (1972:642) om sättet för bevakande av statens talan i ärenden om utfärdande av överlåtelsehandling (skattebrev) på krononybyggen

SFS nr
1972:642
Departement/myndighet
Finansdepartementet BA 3
Utfärdad
1972-12-08

1 § I ärende om utfärdande av överlåtelsehandling (skattebrev) på
krononybyggen företrädes staten av ett allmänt ombud som Kungl. Maj:t
utser.

2 § Länsstyrelsens beslut i sådant ärende skall tillsammans med
handlingarna i ärendet genast översändas till det allmänna ombudet.

3 § Har det allmänna ombudet ej anfört besvär över länsstyrelsens
beslut, skall han omedelbart efter besvärstidens utgång underrätta
länsstyrelsen härom och samtidigt återställa de handlingar som
länsstyrelsen översänt till honom.