Cirkulär (1972:645) till tingsrätterna om vissa meddelanden till kammarkollegiet, m.m.

SFS nr
1972:645
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1972-12-08
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:952
Upphävd
1994-07-01

Kammarkollegiet skall genom rättens försorg underrätas, när vid
inträffat dödsfall ej finns annan arvinge än allmänna arvsfonden eller
fonden är universiell testamentstagare. Detsamma gäller, när rätten
föranstaltat om kungörelse enligt 16 kap. 1 eller 2 § ärvdabalken
angående bortovarande eller okänd arvinge och den döde veterligen ej
efterlämnat annan arvinge, som före allmänna arvsfonden är berättigad
till arvet. Har rätten jämlikt 7 § lagen (1928:281) om allmänna
arvsfonden förordnat god man att vid bouppteckningen företräda fonden,
skall kollegiet underrättas härom.

För att arv som tillkommer allmänna arvsfonden skall inflyta till
denna utan onödigt dröjsmål vill Kungl. Maj:t även fästa
tingsrätternas uppmärksamhet vid följande förhållande.

Om i bouppteckning som ges in för registrering ej har tagits upp
någon som enligt 1–3 kap. ärvdabalken är berättigad till arv, kan
detta bero antingen på att det är ovisst om det finns arvinge som är
berättigad till arv före allmänna arvsfonden eller på att det är
utrett att annan arvinge än fonden ej finns. I förra fallet skall
kungörelse enligt 16 kap. 2 § ärvdabalken utfördas. I senare fallet
däremot skall sådan kungörelse ej utfärdas. Eftersom det är angeläget
att kungörelse ej utfärdas onödigtvis men det icke alltid torde framgå
av bouppteckningen, om det ena eller det andra av nämnda båda fall
föreligger, bör rätten innan registrering beviljas se till att
bouppteckningen vid behov blir fullständigad i angivna hänseenden.