Förordning (1972:648) med taxa för Vägverket

SFS nr
1972:648
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1972-12-08
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:652
Upphävd
2001-10-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:993

1 § Vägverket skall ta ut avgifter med de belopp som anges i
bilagan till denna förordning för förrättningar eller åtgärder
som utförs av verket eller av förrättningsman som har
förordnats av verket.

Avgifter för utdrag ur bilregistret, körkortsregistret och
yrkestrafikregistret fastställs av Vägverket efter samråd med
Ekonomistyrningsverket.

Avgifter för verksamhet enligt 7 § förordningen (1997:652) med
instruktion för Vägverket fastställs av Vägverket.
Förordning (1998:427).

2 § Erlagd förarprovsavgift återbetalas till den som ej har genomgått
förarprov inom giltighetstiden för meddelat körkortstillstånd.

Fråga om återbetalning prövas av Vägverket. Förordning (1992:1525).

3 § Regeringskansliet får i fråga om utländsk medborgare som tillhör
främmande makts diplomatiska eller konsulära representation i Sverige
eller dennes familjemedlem medge att avgift ej skall utgå för utfärdande
av körkort eller för förarprov.

Regeringskansliet lämnar fortlöpande till Vägverket uppgifter om
beskickningar och konsulat och övriga förhållanden som behövs för
tillämpningen av första stycket. Förordning (1996:1617).

4 § Föreligger synnerliga skäl får Vägverket i andra fall än som avses i
3 § medge nedsättning av eller befrielse från avgift enligt denna
förordning. Förordning (1992:1525).

5 § I andra fall än som sägs i 3 § beslutas ytterligare
föreskrifter för verkställigheten av denna förordning av
Vägverket. Rör beslutet föreskrifter om uppbörd eller
redovisning av förrättningsavgifter skall verket samråda med
Ekonomistyrningsverket. Förordning (1998:427).

6 § Den som av förrättningsman har påförts avgift enligt denna
förordning får inom tre veckor från den dag han fick del av beslutet
påkalla Vägverkets prövning av förrättningsmannens beslut.

Talan mot Vägverkets beslut enligt denna förordning föres hos regeringen
genom besvär. Förordning (1992:1525).

Övergångsbestämmelser

1983:902

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1984. De äldre
bestämmelserna gäller dock i fråga om avgifter som har påförts
dessförinnan.

1984:878

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1985. De äldre
bestämmelserna gäller dock i fråga om avgifter som har påförts
dessförinnan.

1985:871

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1986. De äldre
bestämmelserna gäller dock i fråga om avgifter som har påförts
dessförinnan.

1986:917

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1987. De äldre
bestämmelserna gäller dock i fråga om avgifter som har påförts
dessförinnan.

1987:1056

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988. De äldre
bestämmelserna gäller dock i fråga om avgifter som har påförts
dessförinnan.

1988:1178

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande i fråga om avgifter som har påförts före
ikraftträdandet.

1989:952

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande i fråga om avgifter som har påförts före
ikraftträdandet.

1991:38

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1991. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande i fråga om avgifter som har påförts före
ikraftträdandet.

1997:72

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1997. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgifter som har
påförts före ikraftträdandet.

1998:75

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1998. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgifter som har
påförts före ikraftträdandet.

1999:15

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1999. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgifter som har
påförts före ikraftträdandet.

Bilaga till förordningen (1972:648) med taxa för Vägverket.

Avgiftslista Avgift
kronor

1. Auktorisation av fordonstillverkare, typgodkännande m.m.

Tillstånd till typbesiktning 1 300

Tillstånd att betraktas som yrkesmässig
fordonstillverkare enligt 5 § bilregister-
kungörelsen (1972:599) 1 300

Typgodkännande av system, komponent
eller separat teknisk enhet 3 200

Ändring av typgodkännande av system,
komponent eller separat teknisk enhet 3 200

EG-typgodkännande av fordon
(helfordonsgodkännande) tidtaxa

Ändring av helfordonsgodkännande tidtaxa

Inledande kontroll hos tillverkare för
beviljande av helfordonsgodkännande eller
typgodkännande av system, komponent eller
separat teknisk enhet tidtaxa

Återkommande kontroll hos tillverkare
som beviljats helfordonsgodkännande eller
typgodkännande av system,
komponent eller separat teknisk enhet tidtaxa

Förlängning av märkningstillstånd 2 000

Klassificering av fordon eller fordonstyp 1 400

Prövning av ansökan om undantag från
fordonskungörelsen (1972:595) och terräng-
trafikkungörelsen (1972:594) och från
föreskrifter som Vägverket har beslutat
efter bemyndigande i dessa
författningar 500

Avgift för typgodkännande utgår även om
godkännande ej sker. Föreligger särskilda
skäl får Vägverket medge nedsättning av
avgifter för typgodkännande eller för
ändring av typgodkännande.

2. Auktorisation av yrkesförare m.m.

Tillstånd till linjetrafik nationellt och 2 000
inom EES

Tillstånd till linjetrafik eller pendeltrafik 3 000
utanför EES

Gemenskapstillstånd för persontransporter 400

Prov för taxiförarlegitimation 350

Prov i lokalkännedom för taxiförarlegitimation 150

Taxiförarlegitimation 400

Förnyelse av taxiförarlegitimation 150

Utgivande av tidigare återkallad eller ogiltig 150
taxiförarlegitimation

Yrkeskompetens för förare av buss eller lastbil
– prov 350
– kompletteringsprov 150
– enbart kompetensbevis 50

Yrkeskunnande enligt 2 kap. 8 § yrkestrafik-
lagen (1998:490) prov 1-4:
1. Juridik 350
2. Ekonomi 350
3. Branschkunnande och kalkylering 350
4. Tekniska normer och trafiksäkerhet 350

Prövning av ansökan om undantag från
förordningen (1995:521) om behöriga
myndigheter, m.m. i fråga om kör-
och vilotider samt färdskrivare vid
vägtransporter, förordningen (1993:185)
om arbetsförhållanden vid vissa
internationella vägtransporter,
förordningen (1994:1297) om vilotider vid
vissa vägtransporter inom landet och från
föreskrifter som Vägverket har beslutat
efter bemyndigande i dessa författningar 400

3. Auktorisation av andra förare än yrkesförare

Körkortstillstånd och körkortsunderlag

Bevis om körkortstillstånd:
– efter återkallelse med krav på körkorts-
tillstånd enligt 5 kap. 14-15 §§ körkorts-
lagen (1998:488) 820
– i annat fall 275
Färdigställande av körkortsunderlag:
– på grund av körkortstillstånd 275
– på grund av körkortstillstånd efter
återkallelse 820
– på grund av att ett utländskt körkort
skall bytas mot svenskt 275
– på grund av förnyelse eller utfärdande
efter återkallelse 130
– på grund av förnyelse enligt 3 kap. 14 §
körkortslagen (1998:488)
– på grund av förlängning enligt 3 kap. 12 §
körkortslagen (1998:488 275
– på grund av förnyelse efter hävande av
villkor 130
– på grund av förnyelse i annat fall 130
– i annat fall 130

Utlandsärenden 250

Förarprov
Förhör 210

Körprov för behörigheten:
B 460
A, A1, BE, C, D, CE, DE 670
Omprov av säkerhetskontroll och
funktionsbeskrivning 250

Körprov för tillträde till
trafiklärarutbildning 600

Körprov för tillträde till
motorcykellärarutbildning 675

Prövning av ansökan om undantag från
körkortsförordningen (1977:722) och
från föreskrifter som Vägverket har
beslutat efter bemyndigande i denna
författning 400

Trafikskolor

Tillstånd att driva trafikskola 2 000

Godkännande som trafikskolechef,
utbildningsledare eller utbildningschef
vid halkbana 1 200

Godkännande tills vidare som trafiklärare
samt godkännande som lärare vid halkbana 1 200

Förarbevis för moped klass I och för terräng-
skoter m.m.

Förarbevis för moped klass I 130

Förarbevis för terrängskoter 130

Förnyelse av förarbevis för mopedklass I
eller för terrängskoter 130

Prövning av ansökan om att få anordna
utbildning enligt lagen (1999:877) om
förarbevis för moped klass I eller för
terrängskoter 2 000

Prövning av ansökan om att få anordna
kunskapsprov enligt lagen (1999:877) om
förarbevis för moped klass I eller
för terrängskoter 1 200

4. Övrigt

Prövning av ansökan om undantag från
andra föreskrifter än som anges i 1-3 400

Tidtaxa för utfört arbete per person och
timme. För varje påbörjad fjärdedels timme
utgår ersättning med en fjärdedel av
ersättningen för en timme 400

För sådan förrättning eller åtgärd av Vägverket som inte anges
ovan och som inte omfattas av bestämmelserna i någon annan
författning får verket ta ut avgift enligt tidtaxa.

Om förrättning, åtgärd eller annat arbete medför rese- eller
traktamentskostnader eller särskilda utlägg, skall dessa
ersättas särskilt. I fråga om åtgärd som förekommer ofta eller
som är jämförlig med åtgärder som avses ovan får Vägverket
besluta om fast avgift. Förordning (1999:993).