Kungörelse (1972:66) om tillämpning av den europeiska konventionen den 13 december 1968 om skydd av djur under internationella transporter

SFS nr
1972:66
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1972-03-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:721
Upphävd
1996-08-01

1 § Artiklarna 1-46 i den europeiska konventionen den 13 december 1968
om skydd av djur under internationella transporter skall lända till
efterrättelse. Konventionen har den lydelse som härvid fogad bilaga
utvisar.

2 § Vad som sägs i artikel 1 punkt 3 och artiklarna 31, 32 och 37 om
behörig myndighet avser för Sveriges del lantbruksstyrelsen. Fråga om
godkännande av sådant avlivningsintrument som enligt artikel 37 skall
medföras under flygtransport skall prövas av styrelsen i samråd med
luftfartsverket.

Med auktoriserad veterinär enligt artikel 3 punkterna 1-3 och artikel 5
avses gränsveterinär som är förordnad av lantbruksstyrelsen.

3 § Anmälan enligt artikel 15 skall i Sverige fullgöras hos
tullmyndigheten på platsen.

4 § Vid tvist mellan Sverige och främmande stat, som är bunden av
konventionen, angående tolkning eller tillämpning av konventionen skall
lantbruksstyrelsen rådgöra med behörig myndighet i den främmande staten.

5 § Ytterligare föreskrifter för tillämpning av konventionen meddelas av
lantbruksstyrelsen.

6 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot artikel 3 punkt 1
eller 2, artiklarna 6-13, 17-19, 21-33 eller 35-46 eller mot föreskrift
som meddelats med stöd av denna kungörelse dömes till böter, om ej
gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

Bilaga

Europeisk konvention om skydd av djur under internationella
transporter

Undertecknade stater, medlemmar av Europarådet, har med beaktande av att
målsättningen för Europarådet är att uppnå större sammanhållning mellan
dess medlemmar i syfte att skydda och förverkliga de ideal och principer
som utgör deras gemensamma arv,

övertygade om att kraven vid internationella transporter av djur icke är
oförenliga med djurens välbefinnande,

drivna av önskan att, så långt som möjligt, skydda djur från lidande
under transport, samt

eniga om att framsteg i detta avseende kan uppnås genom antagande av
gemensamma bestämmelser om internationella transporter av djur,

överenskommit som följer:

Kapitel I

Artikel 1

1. Varje fördragsslutande part skall tillämpa de bestämmelser rörande
internationella djurtransporter, som denna konvention innehåller.

2. I denna konvention menas med internationell transport varje
förflyttning som innebär överskridande av en gräns. Gränstrafik är dock
undantagen.

3. Det tillkommer de behöriga myndigheterna i avsändarlandet att avgöra
om transporten överensstämmer med konventionens bestämmelser. Icke desto
mindre kan destinationslandet eller mellanliggande länder bestrida att
en viss transport sker enligt konventionens bestämmelser. En sådan
transport får dock uppehållas endast då det är oundgängligen nödvändigt
för djurens välbefinnande.

4. Varje fördragsslutande part skall vidtaga erforderliga åtgärder för
att undvika eller till ett minimum minska djurens lidande i de fall där
strejk eller force majeure inom dess territorium hindrar en strikt
tillämpning av bestämmelserna i denna konvention. Huvudlinjerna i denna
konvention skall härvid tjäna som vägledning.

Artikel 2

Konventionen är tillämplig på internationell transport av:

a) tama hästdjur samt tama nötkreatur, får, getter och svin (kapitel
II),

b) tamfågel och tamkanin (kapitel III),

c) tama hundar och tama katter (kapitel IV),

d) övriga däggdjur och fåglar (kapitel V),

e) kallblodiga djur (kapitel VI)

Kapitel II

Tama hästdjur samt tama nötkreatur, får, getter och svin

A. Allmänna bestämmelser

Artikel 3

1. Innan djur lastas för internationell transport skall de besiktigas av
en auktoriserad veterinär i exportlandet som skall försäkra sig om att
de är lämpade att transporteras. Med auktoriserad veterinär förstås i
denna konvention en veterinär som utsetts av därtill behörig myndighet.

2. Lastning skall utföras på sätt som godkänts av en auktoriserad
veterinär.

3. Den auktoriserade veterinären skall utfärda ett intyg som
identifierar djuren och vari fastställes att de är lämpade för
transport. Intyget skall om möjligt också innehålla uppgift om
transportmedlets registreringsnummer och typ av fordon.

4. Berörda fördragsslutande parter kan träffa överenskommelse om att
bestämmelserna i denna artikel i vissa fall ej behöver tillämpas.

Artikel 4

Djur som beräknas föda under transporten eller som fött inom 48 timmar
före denna skall inte anses lämpade för transport.

Artikel 5

Auktoriserad veterinär i export-, transiterings- eller importland kan
föreskriva uppehåll för vila på av honom utsedd plats, under vilket
uppehåll djuren skall ges nödig omvårdnad.

Artikel 6

1. Djuren skall ges tillräckligt utrymme och, om icke speciella
förhållanden påkallar annat, ha plats att ligga.

2. Transportmedel och behållare skall vara så konstruerade att de
skyddar djuren mot hårt väder och kraftiga växlingar i klimatet.
Ventilation och luftutrymme skall anpassas till transportförhållandena
och vara lämpade för den djurart som transporteras.

3. Behållare (lådor, burar o.d.) i vilka djur transporteras skall förses
med ett märke utvisande att försändelsen innehåller levande djur och ett
tecken som visar upprätt läge. Behållare skall vara lätta att rengöra,
rymningssäkra och så konstruerade att de tryggar djurens säkerhet.
Behållare skall också tillåta inspektion och vård av djuren och lastas
på ett sådant sätt att ventilationen inte påverkas. Under transport och
hantering skall behållare alltid hållas upprätta och får icke utsättas
för kraftiga stötar eller skakningar.

4. Under transport skall djuren förses med vatten och passande foder med
lämpliga intervaller. Djuren får icke lämnas mer än 24 timmar utan att
utfordras och vattnas. Denna tid kan emellertid förlängas om resan till
destinationsorten där djuren avlastas kan avslutas inom rimlig tid.

5. Hästdjur skall bära grimma under transport. Denna bestämmelse behöver
ej iakttagas i fråga om oinridna eller ej inkörda djur.

6. Då djuren är bundna skall rep eller andra fästanordningar vara starka
nog att ej gå sönder under normala förhållanden och långa nog att
tillåta djuren att ligga om de är nödvändigt samt att äta och dricka.
Nötkreatur får ej bindas vid hornen.

7. Hästdjur, som inte transporteras i individuella bås, skall ha oskodda
bakhovar.

8. Tjurar övet 18 månaders ålder skall om möjligt vara bundna. De skall
vara försedda med nosring, som enbart får användas vid hanterandet av
djuren.

Artikel 7

1. Då djur av olika arter transporteras i samma godsvagn, fordon, fartyg
eller flygplan skall de vara skilda artvis. Vidare skall särskilda
åtgärder vidtagas för att undvika de olägenheter som kan uppstå vid
samtransport av arter, som är naturliga fiender. Då djur i olika åldrar
transporteras i samma godsvagn, fordon, fartyg eller flygplan skall
vuxna och unga djur hållas åtskilda. Detta skall dock ej gälla vid
transport av hondjur med diande ungar. I fråga om nötkreatur, hästdjur
och svin skall vuxna okastrerade handjur skiljas från hondjur. Vuxna
galtar skall också transporteras åtskilda från varandra, så ock
hingstar.

2. I utrymme där djur transporteras får ej lastas gods som kan orsaka
skada på djuren.

Artikel 8

Lämplig utrustning för lastning och urlastning såsom bryggor, ramper och
landgångar skall användas. Golvbeläggning på denna utrustning skall vara
sådan att den förhindrar halkning. Utrustningen skall, om det är
nödvändigt, vara försedd med räcken. Djur får under lastning respektive
urlastning ej lyftas i huvud, horn eller ben.

Artikel 9

Golven i godsvagnar, fordon, fartyg, flygplan eller behållare skall vara
tillräckligt starka för att bära det transporterade djuret. De skall
vara täta och i möjligaste mån halkfria. Golven skall vara täckta med
tillräcklig mängd strö för att absorbera exkrementer, såvida dessa inte
kan omhändertagas på annat lika effektivt sätt.

Artikel 10

För att tillförsäkra djuren nödvändig vård vid transport skall en
skötare medfölja utom i följande fall:

a) om djuren transporteras i slutna behållare,

b) om transportören åtar sig att svara för skötarens åligganden,

c) om avsändaren har utsett ett ombud att ta vård om djuren vid lämpliga
anhalter.

Artikel 11

1. Skötaren eller avsändarens ombud skall se efter djuren, utfordra och
vattna dem samt vid behov mjölka dem.

2. Mjölkande kor skall mjölkas minst var tolfte timme.

3. För att möjliggöra för skötaren att utföra sina åligganden skall han,
då så erfordras, ha tillgång till lämplig belysningsanordning.

Artikel 12

Djur som insjuknar eller skadas under transport skall ställas under
veterinärvård så snart som möjligt och om de är nödvändigt slaktas på
sådant sätt att onödigt lidande undvikes.

Artikel 13

Djur får endast lastas på godsvagnar, lastfordon, fartyg, flygplan eller
i behållare som är noggrant rengjorda. Döda djur, strö och spilling
skall avlägsnas så snart som möjligt.

Artikel 14

Djur skall transporteras till bestämmelseorten så snabbt som möjligt och
förseningar, framför allt vid omlastning och på uppställningsplatser,
skall nedbringas till ett minimum.

Artikel 15

För att formaliteterna vid import och transitering skall kunna fullgöras
så snabbt som möjligt skall djurtransporter anmälas till
kontrollstationen utan dröjsmål och där ges företräde.

Artikel 16

På platser där sanitär kontroll utföres och där djur regelbundet
passerar i större antal skall anordningar finnas för att bereda djuren
vila och ge dem foder och vatten.

B. Särskilda bestämmelser om järnvägstransporter

Artikel 17

Varje järnvägsvagn i vilken djur transporteras skall vara försett med
ett märke för levande djur. Om inga för djurtransport specialinredda
vagnar finns tillgängliga, skall djuren transporteras i täckta vagnar
lämpade för höga farter och försedda med tillräckligt stora
luftöppningar. Vagnarna skall vara rymningssäkra och så konstruerade att
de tryggar djurens säkerhet. Vagnarnas insida skall vara slät, av trä
eller annat lämpligt material och försedd med ringar eller bommar i
lämplig höjd vid vilka djuren kan bindas.

Artikel 18

Hästdjur skall bindas antingen så att alla djur har huvudena åt samma
håll eller så att de har huvudena emot varandra. Unga oinridna eller ej
inkörda djur skall dock ej bindas.

Artikel 19

Stora djur skall lastas så att en skötare kan passera mellan dem.

Artikel 20

När djuren skall hållas åtskilda i enlighet med bestämmelserna i artikel
7 kan detta göras så att de binds i skilda delar av vagnen, om utrymmet
tillåter detta, eller med hjälp av lämpliga avbalkningar.

Artikel 21

Vid rangering och under all annan förflyttning av vagnar skall alla
försiktighetsåtgärder vidtagas för att undvika att vagnar med djur
utsättes för kraftiga stötar.

C. Särskilda bestämmelser om landsvägstransporter

Artikel 22

Fordonen skall vara rymningssäkra och så konstruerade att de tryggar
djurens säkerhet. De skall dessutom vara försedda med tak, som ger
effektivt skydd mot väder och vind.

Artikel 23

Bindningsmöjligheter skall finnas i fordon som transporterar större djur
vilka normalt fordrar binding. Då uppdelning av lastutrymmet erfordras
skall avbalkningarna vara av stabil konstruktion.

Artikel 24

På fordonen skall medföras en ramp i enlighet med fordringarna i
artikel 8.

D. Särskilda bestämmelser om sjötransporter

Artikel 25

Fartygen skall vara så beskaffade att djur kan transporteras utan att
skadas eller utsättas för onödigt lidande.

Artikel 26

Djur får ej transporteras på öppet däck med mindre de förvaras i
behållare fastgjorda på tillfredsställande sätt eller i kraftiga
avbalkningar, godkända av behörig myndighet och utformade så att de ger
tillräckligt skydd mot sjö och blåst.

Artikel 27

Djur skall vara bundna eller ordentligt uppställda i boxar eller
behållare.

Artikel 28

Tillfredsställande möjlighet att komma fram till alla boxar och
behållare som innehåller djur måste finnas. Belysningsanordningar skall
finnas tillgängliga.

Artikel 29

Skötare skall medfölja i det antal som betingas av antalet
transporterade djur och av resans varaktighet.

Artikel 30

Alla delar av fartyg där djur förvaras skall vara dränerade och hållas
väl rengjorda.

Artikel 31

För att om nödvändigt kunna avliva djur skall ett av behörig myndighet
godkänt avlivningsinstrument medföras.

Artikel 32

Fartyg använda för transport av djur skall före avgång utrustas med så
mycket dricksvatten och lämpligt foder som av behörig myndighet i
avsändarlandet anses tillräckligt med hänsyn till de transporterade
djurens art samt till resans varaktighet.

Artikel 33

Anordningar skall vara vidtagna för att kunna isolera djur som blir
sjuka eller skadade under transporten. Vid behov skall första hjälp
kunna ges.

Artikel 34

Bestämmelserna i artiklarna 25-33 skall inte gälla djur lastade på
järnvägsvagnar eller i landsvägsfordon när dessa transporteras på färjor
eller liknande fartyg.

E. Särskilda bestämmelser om flygtransporter

Artikel 35

Djur skall transporteras i behållare eller bås anpassade till
djurslaget. Vissa modifieringar av dessa fordringar kan tillåtas om
lämpliga anordningar vidtagits för att hålla djuren på plats.

Artikel 36

Åtgärder skall vidtagas för att undvika extremt höga eller låga
temperaturer, varvid hänsyn skall tas till djurslaget. Dessutom skall
stora variationer i lufttrycket undvikas.

Artikel 37

För att om nödvändigt kunna avliva djur skall på fraktflygplan medföras
ett av behörig myndighet godkänt avlivningsinstrument.

Kapitel III

Tamfågel och tamkanin

Artikel 38

Följande bestämmelser i kapitel II skall i tillämpliga delar gälla vid
transport av tamfågel och tamkanin: Artikel 6, punkterna 1-3, artiklarna
7, 13-17, 21, 22, 25-30, 32 och 34-36.

Artikel 39

1. Sjukt eller skadat djur skall ej anses lämpat för transport. Djur som
insjuknar eller skadas skall erhålla första hjälpbehandling så snart som
möjligt och vid behov undersökas av veterinär.

2. Då djur är lastade i behållare som står på varandra eller i vagnar
eller fordon med mer än en våning skall nödvändiga åtgärder vidtagas för
att förhindra att träck och spilling faller på lägre lastade djur.

3. Lämpligt forder och vid behov vatten skall vara tillgängligt i
tillräcklig mängd, utom i följande fall:

a) om resan varar kortare tid än 12 timmar,

b) om resan varar kortare tid än 24 timmar för kycklingar av alla slag,
under förutsättning att den är avslutad inom 72 timmar efter
kläckningen.

Kapitel IV

Tama hundar och tama katter

Artikel 40

1. Bestämmelserna i detta kapitel skall gälla transport av tama hundar
och tama katter utom i de fall där dessa åtföljs av ägaren eller dennes
ombud.

2. Följande bestämmelser i kapitel II skall i tillämpliga delar gälla
vid transport av tama hundar och tama katter: Artikel 4, artikel 6,
punkterna 1-3, artiklarna 7, 9, 10, artikel 11, punkterna 1 och 3,
artiklarna 12-17, 20-23, 25-29 och 31-37.

Artikel 41

Djur under transport skall utfordras med högst 24 timmars intervall och
vattnas med högst 12 timmars intervall. Noggrant utformade, skriftliga
anvisningar om utfordring och vattning skall medfölja. Löpande tikar
skall hållas skilda från hanhundar.

Kapitel V

Övriga däggdjur och fåglar

Artikel 42

1. Bestämmelserna i detta kapitel avser transport av sådana däggdjur och
fåglar för vilka bestämmelser ej meddelats i de föregående kapitlen.

2. Följande bestämmelser i kapitel II skall i tillämpliga delar gälla
transport av de djurslag som omfattas av detta kapitel: Artiklarna 4 och
5, artikel 6, punkterna 1-3, artiklarna 7-10, artikel 11, punkterna 1
och 3, artiklarna 12-17 och 20-37.

Artikel 43

Djur får endast transporteras i lämpligt konstruerade fordon eller
behållare, på vilka vid behov skall finnas anvisningar om att de
innehåller vilda djur som är lättskrämda eller farliga. Där skall vidare
finnas noggranna, skriftliga instruktioner angående utfordring och
vattning och om speciell vård är nödvändig.

Artikel 44

Hjortdjur får ej transporteras under hornbildningen, såvida icke
särskilda försiktighetsåtgärder vidtagits.

Artikel 45

Djur som avses i detta kapitel skall ges vård och tillsyn i enlighet med
de instruktioner som avses i artikel 43.

Kapitel VI

Kallblodiga djur

Artikel 46

Kallblodiga djur skall transporteras i sådana behållare, under sådana
förhållanden och med sådan tillgång till vatten och syre som anses
lämpligt för arten med speciell hänsyn till utrymme, ventilation och
temperatur. De skall transporteras till bestämmelseorten så snart som
möjligt.

Kapitel VII

Biläggande av tvister

Artikel 47

1. I händelse av tvist om tolkningen eller tillämpningen av
bestämmelserna i denna konvention skall vederbörande fördragsslutande
parters behöriga myndigheter rådgöra med varandra. Varje fördragslutande
part skall meddela generalsekreteraren i Europarådet namn och adress på
sina behöriga myndigheter.

2. Om tvisten härigenom ej bilagts skall den på begäran av endera parten
hänskjutas till skiljedom. Vardera parten skall utse en skiljeman och
dessa två skall tillkalla en tredje skiljeman. Om endera parten i
tvisten inom tre månader efter begäran om skiljedom ej utsett sin
skiljeman skall denne, på begäran av den andra parten i tvisten, utses
av presidenten i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. Om
presidenten är landsman till någon av parterna i tvisten skall denna
skyldighet fullgöras av vicepresidenten eller, om denne än landsman till
någon av parterna i tvisten, av den äldste domare i domstolen som ej är
landsman till någon av de tvistande parterna. Samma förfarande skall
tillämpas om skiljemännen ej kan enas om val av tredje skiljeman.

3. Skiljedomstolen skall utarbeta sin egen arbetsordning. Dess beslut
skall fattas genom majoritetsvotum. Dess utslag som skall vara grundat
på denna konvention skall vara utan appell.

Kapitel VIII

Avslutande besämmelser

Artikel 48

1. Denna konvention står öppen för undertecknande av Europarådets
medlemsstater. Den skall ratificeras eller godkännas. Ratifikations-
eller godkännandeinstrument skall deponeras hos Europarådets
generalsekreterare.

2. Konventionen träder i kraft sex månader efter den dag då det fjärde
ratifikations- eller godkännandeinstrumentet deponerats.

3. Beträffande stat som därefter ratificerar eller godkänner
konventionen träder den i kraft sex månader efter det att ratifikations-
eller godkännandeinstrumentet deponerats.

Artikel 49

1. Sedan denna konvention trätt i kraft kan Europarådets
ministerkommitté inbjuda varje icke-medlemsstat att ansluta sig till
konventionen.

2. Sådan anslutning sker genom deposition hos Europarådets
generalsekreterare av anslutningsinstrument och träder i kraft sex
månader efter det att depositionen skett.

Artikel 50

1. Varje fördragsslutande part kan vid undertecknandet eller vid
deposition av rafikiktions-, godkännande- eller anslutningsinstrument
ange det eller de landområden för vilka konventionen skall vara
tillämplig.

2. Varje fördragsslutande part kan vid deposition av ratifikations-,
godkännande- eller anslutningsinstrument eller när som helst därefter
genom förklaring till Europarådets generalsekreterare utsträcka denna
konvention till varje annat område som angetts i förklaringen och för
vars internationella förbindelser parten svarar eller för vars räkning
den är behörig att göra åtaganden.

3. Varje förklaring som avgetts med stöd av föregående punkt kan
återtagas med avseende på varje i förklaringen angivet område under de
villkor som framgår av artikel 51 i denna konvention.

Artikel 51

1. Denna konvention skall gälla utan tidsbegränsning.

2. Varje fördragsslutande part kan för egen del säga upp denna
konvention genom meddelande till Europarådets generalsekreterare.

3. Uppsägningen får verkan sex månader efter den dag då meddelandet
mottagits av generalsekreteraren.

Artikel 52

Europarådets generalsekreterare skall underrätta rådets medlemsstater
samt varje annan stat som har anslutit sig till denna konvention om:

a) varje undertecknande,

b) varje deposition av ratifikations-, godkännande- eller
anslutningsinstrument,

c) varje datum för denna konventions ikraftträdande enligt artikel 48,

d) varje förklaring som mottagits enligt punkterna 2 och 3 i artikel 50,

e) varje meddelande som mottagits enligt bestämmelserna i artikel 51
samt datum då uppsägningen får verkan,

f) varje meddelande som mottagits enligt artikel 47 punkt 1.

Till bekräftelse härav har undertecknade därtill vederbörligen
bemyndigade, underskrivit denna konvention. Som skedde i Paris den 13
december 1968 på engelska och franska, vilka båda texter äger lika
vitsord, i ett exemplar, som skall förvaras i Europarådets arkiv.
Europarådets generalsekreterare skall översända en bestyrkt avskrift
till varje stat som undertecknat eller anslutit sig till konventionen.