Kungörelse (1972:698) om avtalet mellan Sverige och Europeiska ekonomiska gemenskapen

SFS nr
1972:698
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1972-12-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 1991:1400

Kungl. Maj:t har funnit gott ge till känna följande. Sverige och
Europeiska ekonomiska gemenskapen har den 22 juli 1972 träffat ett
avtal, vars lydelse i svensk text framgår av bilaga till denna
kungörelse. Avtalet träder i kraft den 1 januari 1973.

Regeringen ger till känna att protokoll 3 i bilagan till kungörelsen
(1972:698) om avtalet mellan Sverige och Europeiska ekonomiska
gemenskapen enligt beslut av blandade kommittén Sverige-EEC har den
ändrade lydelse som framgår av bilaga 1 till frihandelsförordningen
(1987:1185). Förordning (1991:1400).

Bilaga

Protokoll 3 rörande definitionen av begreppet “ursprungsvaror” och
formerna för administrativt samarbete

Avdelning I

Definition av begreppet “ursprungsvaror”

Artikel 1

Vid tillämpning av avtalet skall, med förbehåll för bestämmelserna i
artiklarna 2 och 3 i detta protokoll,

1. varor anses ha ursprung i gemenskapen, såvida

a) de helt framställts inom gemenskapen,

b) de framställts inom gemenskapen och vid framställningen som material
använts andra varor än de som avses under a), under förutsättning att
varorna varit föremål för bearbetning eller behandling som är
tillräcklig enligt artikel 5. Denna förutsättning skall dock icke gälla
för varor, som enligt detta protokoll har ursprung i Sverige;

2. varor anses ha ursprung i Sverige, såvida

a) de helt framställts i Sverige,

b) de framställts i Sverige och vid framställningen som material använts
andra varor än de som avses under a), under förutsättning att varorna
varit föremål för bearbetning eller behandling som är tillräcklig enligt
artikel 5. Denna förutsättning skall dock icke gälla för varor som
enligt detta protokoll har ursprung i gemenskapen.

De i lista C upptagna varorna skall tills vidare icke beröras av
bestämmelserna i detta protokoll. Formerna för administrativt samarbete
och artikel 23 skall dock även tillämpas för dessa produkter.

Artikel 2

1. I den mån varuutbytet mellan å ena sidan gemenskapen eller Sverige
och å andra sidan Österrike, Finland, Island, Norge, Portugal och
Schweiz samt mellan några av dessa sex länder inbördes regleras av avtal
som innehåller samma regler som detta protokoll, skall likaledes

A. varor som avses i artikel 1 punkt 1 anses ha ursprung i gemenskapen
om de, efter att ha exporterats från gemenskapen, icke har undergått
bearbetning eller behandling i något av de nämnda sex länderna eller där
har undergått bearbetning eller behandling som icke är tillräcklig för
att de skall anses ha ursprung i något av dessa länder enligt de
bestämmelser i ovannämnda avtal som motsvarar bestämmelserna i artikel 1
punkterna 1 b) och 2 b) i detta protokoll, förutsatt att

a) endast varor som har ursprung i något av dessa sex länder eller i
gemenskapen eller i Sverige har använts vid bearbetningen eller
behandlingen,

b) om en procentregel enligt de i artikel 5 nämnda listorna A och B
begränsar den del av varornas värde som på vissa villkor får utgöras av
icke-ursprungsvaror, mervärdet i varje land erhållits under
hänsynstagande till de procentregler och de andra regler som ingår i
listorna utan möjlighet till sammanläggning från ett land till ett
annat.

B. varor som avses i artikel 1 punkt 2 anses ha ursprung i Sverige om
de, efter att ha exporterats från Sverige, icke har undergått
bearbetning eller behandling i något av de nämnda sex länderna eller där
har undergått bearbetning eller behandling som icke är tillräcklig för
att de skall anses ha ursprung i något av dessa länder enligt de
bestämmelser i ovannämnda avtal som motsvarar bestämmelserna i artikel 1
punkterna 1 b) och 2 b) i detta protokoll, förutsatt att

a) endast varor med ursprung i något av dessa sex länder eller i
gemenskapen eller i Sverige har använts vid bearbetningen eller
behandlingen,

b) om en procentregel enligt de i artikel 5 nämnda listorna A och B
begränsar den del av varornas värde som på vissa villkor får utgöras av
icke-ursprungsvaror, mervärdet i varje land erhållits under
hänsynstagande till de procentregler och andra regler som ingår i
listorna utan möjlighet till sammanläggning från ett land till ett
annat.

2. Vid tillämpning av punkt 1 A a) och B a) skall det förhållandet, att
andra varor än de som avses i denna punkt använts som material till ett
värde vilket sammanlagt icke överstiger 5 % av värdet av de framställda
varor som importeras antingen till Sverige eller till gemenskapen, icke
beaktas vid bestämmandet av sistnämnda varors ursprung, förutsatt att de
varor som sålunda använts som material ej skulle ha påverkat ursprunget
hos de varor som tidigare exporterats antingen från gemenskapen eller
från Sverige, om de där använts som material i dessa varor.

3. I de fall som avses i punkterna 1 A b) och B b) samt 2 får icke-
ursprungsvara icke användas som material enbart på grund av sådan
bearbetning eller behandling som anges i artikel 5 punkt 3.

Artikel 3

Utan hinder av bestämmelserna i artikel 2 och under förutsättning att
alla i nämnda artikel angivna villkor är uppfyllda, skall de framställda
varorna anses behålla sitt ursprung i gemenskapen eller i Sverige endast
om värdet av de använda varor som har ursprung i gemenskapen eller i
Sverige utgör den största delen av de framställda varornas värde. Om så
icke är fallet, skall sistnämnda varor anses ha ursprung i det land där
det erhållna mervärdet utgör den största delen av deras värde.

Artikel 4

Som “helt framställda” antingen i gemenskapen eller i Sverige enligt
artikel 1 punkterna 1 a) och 2 a) skall anses

a) mineraliska produkter som utvunnits ur deras jord eller havsbotten;

b) vegetabiliska produkter som skördats där;

c) levande djur, som fötts och uppfötts där;

d) produkter som erhållits från levande djur, som uppfötts där;

e) produkter från jakt och fiske som utövats där;

f) produkter från havsfiske och andra produkter som hämtats ur havet av
deras fartyg;

g) produkter som framställts ombord på deras “flytande fabriker”
uteslutande av varor som avses under f);

h) brukade artiklar, som tillvaratagits där och som endast kan användas
för återvinning av råvaror;

i) avfall som uppkommit vid tillverkningsprocesser som ägt rum där;

j) varor som framställts där uteslutande av produkter som avses under
a)–i).

Artikel 5

1. Vid tillämpning av artikel 1 punkterna 1 b) och 2 b) skall som
tillräcklig bearbetning eller behandling anses

a) bearbetning eller behandling som medför att de framställda varorna
blir hänförliga till annat tulltaxenummer än var och en av de varor som
använts som material, dock att enligt lista A särskilda bestämmelser
gäller för där angivna varor;

b) bearbetning eller behandling som anges i lista B.

Med avdelningar, kapitel och tulltaxenummer avses de som ingår i CCC-
nomenklaturen för klassificering av varor i tulltarifferna.

2. Om för en viss framställd vara en procentregel i lista A och lista B
begränsar värdet av de varor som får användas som material vid
framställningen, får det sammanlagda värdet av dessa varor, oavsett om
de, inom de gränser och på de villkor som anges i var och en av de två
listorna, har ändrat tulltaxenummer genom bearbetningen, behandlingen
eller monteringen, i förhållande till den framställda varans värde icke
överstiga den procentsats som anges i de båda listorna, om procentsatsen
är densamma, eller, om listorna anger olika procentsatser, den högre av
de två.

3. Vid tillämpning av bestämmelserna i artikel 1 punkterna 1 b) och 2 b)
skall följande bearbetning eller behandling alltid anses otillräcklig
för att ge ursprungskaraktär, oavsett om den medför ändring av
tulltaxenummer:

a) behandling med syfte att säkerställa att varorna bevaras i gott skick
under transport eller lagring (luftning, utspridning, torkning, kylning,
inläggning i saltvatten, i svavelsyrlighetsvatten eller i andra
konserverande vattenlösningar, avlägsnande av skadade delar och liknande
åtgärder);

b) enkel behandling bestående i avlägsnande av damm, siktning eller
sållning, klassificering, sortering (inklusive sammanföring av artiklar
till satser), tvättning, målning eller delning;

c) i) ompackning, uppdelning eller sammanföring av kollin;

ii) förpackning på flaskor, i säckar, fodral eller askar, uppsättning på
kartor m. m. samt alla andra enkla förpackningsåtgärder;

d) anbringande av märken, etiketter eller liknande särskiljande
beteckningar på varor eller förpackningar därtill;

e) enkel blandning av varor, även av skilda slag, såvida en eller flera
i blandningen ingående beståndsdelar icke uppfyller villkoren enligt
detta protokoll för att kunna anses ha ursprung antingen i gemenskapen
eller i Sverige;

f) enkel sammansättning av delar av artiklar i avsikt att framställa en
komplett artikel;

g) en kombination av två eller flera av de åtgärder som anges under
a)–f);

h) slakt av djur.

Artikel 6

1. När de i artikel 5 nämnda listorna A och B anger att varor som
framställts i gemenskapen eller i Sverige skall anses ha ursprung där
endast om värdet av varor som använts som material ej överstiger en viss
del av värdet av de framställda varorna, skall följande värden beaktas
vid bestämningen av denna del, nämligen: — dels beträffande varor vilka
visas vara importerade: tullvärdet vid importtillfället; beträffande
varor av obestämt ursprung: det tidigaste fastställbara pris som
betalats för varorna inom den avtalsslutande parts område där
framställningen äger rum;

— dels de framställda varornas pris vid försäljning fritt fabrik med
avdrag av interna skatter som återbetalats eller skall återbetalas vid
export. Bestämmelserna i denna artikel skall även gälla vid tillämpning
av artiklarna 2 och 3.

2. Vid tillämpning av artiklarna 2 och 3 skall med mervärde förstås
skillnanden mellan, å ena sidan, de framställda varornas pris vid
försäljning fritt fabrik med avdrag av interna skatter som återbetalats
eller skall återbetalas vid export från det berörda landet eller
gemenskapen och, å andra sidan, tullvärdet av alla importerade varor som
använts som material i detta land eller gemenskapen.

Artikel 7

Transport, som sker i en enda sändning, av varor med ursprung i Sverige
eller i gemenskapen kan äga rum genom andra områden än dem som tillhör
gemenskapen, Sverige, Österrike, Finland, Island, Norge, Portugal eller
Schweiz, i förekommande fall med omlastning eller tillfällig lagring
inom sådana andra områden, såvida transporten genom dessa områden är
motiverad av geografiska skäl och varorna stått under uppsikt av
tullmyndigheterna i transit- eller lagringslandet samt icke saluförts
eller utlämnats till förbrukning och där icke heller undergått annan
behandling än lossning och lastning eller åtgärd avsedd att bevara dem i
oförändrat skick.

Avdelning II

Former för administrativt samarbete

Artikel 8

1. Ursprungsvaror enligt detta protokoll skall vid import till
gemenskapen eller till Sverige komma i åtnjutande av förmånerna enligt
avtalet mot avlämnande av ettdera av följande dokument:

a) varucertifikat EUR.1, i det följande benämnt certifikat EUR.1, enligt
formulär i bilaga V till detta protokoll, eller

b) blankett EUR.2, enligt formulär i bilaga VI till detta protokoll, för
sändningar som innehåller enbart ursprungsvaror och under förutsättning
att värdet icke överstiger 3 400 europeiska valutaenheter per sändning.

2. Följande ursprungsvaror enligt detta protokoll skall vid import till
gemenskapen eller till Sverige komma i åtnjutande av förmånerna enligt
avtalet utan att de dokument som nämnts under punkt 1 företes:

a) varor som inkommer som småförsändelser från enskild person
adresserade till enskild person och vars värde icke överstiger 240
europeiska valutaenheter;

b) varor som ingår i resandes personliga bagage och vars värde icke
överstiger 680 europeiska valutaenheter.

Dessa bestämmelser skall tillämpas endast under förutsättning att
införseln icke har kommersiell karaktär, att varorna anges uppfylla
villkoren för tillämpning av avtalet och att intet tvivel råder om
riktigheten härav.

Som införsel utan kommersiell karaktär skall anses införsel som har
tillfällig karaktär och som uteslutande avser varor för mottagarens
eller den resandes eller hans familjs personliga bruk, förutsatt att
varorna icke genom sin natur eller sin mängd ger intryck av att
införseln sker i kommersiellt syfte.

3. Belopp angivna i exportlandets valuta, motsvarande de belopp som
angivits i europeiska valutaenheter, skall fastställas av exportlandet
och meddelas övriga avtalsslutande parter. Om beloppen överstiger de
motsvarande belopp som fastställts av importlandet skall importlandet
godtaga dem om varorna är fakturerade i exportlandets valuta.

Om varorna är fakturerade i valuta från annan medlemsstat i gemenskapen
eller annat land som omnämns i artikel 2 i detta protokoll skall
importlandet godtaga det belopp som meddelats av det berörda landet.

4. För tiden fram till och med den 30 april 1981 skall som värde för den
europeiska valutaenheten angivet i nationell valuta användas det värde
som gällde den 30 juni 1978. För varje därefter följande tvåårsperiod
skall tillämpas det värde för den europeiska valutaenheten angivet i
nationell valuta som gällde den första arbetsdagen i oktober under det
år som omedelbart föregår denna tvåårsperiod.

5. Tillbehör, reservdelar och verktyg som levereras tillsammans med en
utrustning, en maskin, en apparat eller ett fordon skall tillsammans med
dessa anses som en enhet när de utgör standardutrustning och ingår i
priset för ifrågavarande utrustning, maskin, apparat eller fordon eller
ej har särskilt fakturerats.

6. Varor i satser, i den mening som avses i tolkningsregel 3 i CCC-
nomenklaturen, anses som ursprungsvaror under förutsättning att alla i
satsen ingående komponenter utgör ursprungsvaror. Varor i satser som
består av såväl ursprungsvaror som icke ursprungsvaror skall dock i sin
helhet anses som ursprungsvaror, förutsatt att andelen icke
ursprungsvaror uppgår till högst 15 % av satsens hela värde.

Artikel 9

1. Certifikat EUR.1 utfärdas av tullmyndigheten i exportlandet vid
utförseln av de varor som certifikatet avser. Det skall ställas till
exportörens förfogande så snart utförseln ägt rum eller säkerställts.

2. Certifikat EUR.1 utfärdas av tullmyndigheten i stat som är medlem av
Europeiska ekonomiska gemenskapen om de varor som skall exporteras kan
anses ha ursprung i gemenskapen enligt artikel 1 punkt 1 i detta
protokoll.

Certifikat EUR.1 utfärdas av tullmyndigheten i Sverige om de varor som
skall exporteras kan anses ha ursprung i Sverige enligt artikel 1 punkt
2 i detta protokoll.

3. Tullmyndigheterna i gemenskapens medlemsstater eller i Sverige får
utfärda certifikat EUR.1 enligt villkoren i de avtal som avses i artikel
2 i detta protokoll om de varor som skall exporteras utgör varor som
enligt artikel 2 och, i förekommande fall, artikel 3 i detta protokoll
kan anses ha ursprung i gemenskapen, Sverige, Österrike, Finland,
Island, Norge, Portugal eller Schweiz och under förutsättning att de
varor som avses i certifikaten EUR.1. befinner sig i gemenskapen eller i
Sverige.

Vid tillämpning av artikel 2 och, i förekommande fall, artikel 3 i detta
protokoll utfärdas certifikat EUR.1 av tullmyndigheterna i vart och ett
av de berörda länder där varorna antingen befunnit sig före
återutförseln i oförändrat skick eller undergått bearbetning eller
behandling som avses i artikel 2, mot uppvisande av tidigare utfärdade
certifikat EUR.1.

4. Certifikat EUR.1 får utfärdas endast om det kan antagas komma att
utgöra bevis vid tillämpning av den i avtalet avsedda
förmånsbehandlingen.

Datum för utfärdande av certifikat EUR.1 skall anges på den del av
certifikatet EUR.1 som är avsedd för tullmyndigheten.

5. Om certifikat EUR.1 icke utfärdats vid utförseltillfället på grund av
misstag, förbiseende eller särskilda omständigheter, kan certifikat
undantagsvis utfärdas även efter utförseln av de varor som certifikatet
avser.

Tullmyndigheten kan icke utfärda certifikat EUR.1 i efterhand utan att
kontrollera att uppgifterna i exportörens ansökan överensstämmer med
uppgifterna i motsvarande handlingar.

Certifikat EUR.1 som utfärdas i efterhand skall förses med en av
följande anteckningar: “NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”, “DELIVRE A
POSTERIORI”, “RILASCIATO A POSTERIORI”, “AFGEGEVEN A POSTERIORI”,
“ISSUED RETROSPECTIVELY”, “UDSTEDT EFTERF GENDE”,
“EK?OWEN EK TÅN YSTEPÅN”, “UTFÄRDAT I EFTERHAND”, “ANETTU JÄLKIKÄTEEN”,
“UTGEFID EFTIR A”, “UTSTEDT SENERE”, “EMITIDO A POSTERIORI”.

6. Om ett certifikat EUR.1 stulits, förlorats eller förstörts, kan
exportören hos den tullmyndighet som utfärdat det begära ett duplikat
upprättat på grundval av de utförselhandlingar som denna förfogar över.
Det sålunda utfärdade duplikatet skall förses med en av följande
anteckningar: “DUPLIKAT”, “DUPLICATA”, “DUPLICATO”, “DUPLICAAT”,
“DUPLICATE”, “ANTIGPAFO”, “KAKSOISKAPPALE”, “SAMRIT”, “SEGUNDA VIA”.

Duplikatet, vilket skall dagtecknas samma dag som det ursprungliga
certifikatet EUR.1, gäller från samma dag.

7. De anteckningar som avses i punkterna 5 och 6 skall införas i rutan
för “Anmärkningar” på certifikat EUR.1.

8. Det är alltid möjligt att utbyta ett eller flera certifikat EUR.1 mot
ett eller flera certifikat EUR.1, under förutsättning att detta sker hos
den tullanstalt där varorna befinner sig.

9. I syfte att kontrollera att de i punkterna 2 och 3 angivna villkoren
är uppfyllda har tullmyndighet rätt att begära de handlingar som styrker
detta eller att utföra den kontroll den finner påkallad.

Artikel 10

1. Certifikat EUR.1 utfärdas endast på skriftlig ansökan av exportören
eller, på exportörens ansvar, av dennes befullmäktigade ombud. Denna
ansökan skall göras på blankett enligt formulär i bilaga V till detta
protokoll, vilken skall ifyllas i enlighet med detta protokoll.

2. Det åligger tullmyndighet i exportlandet att övervaka att den i punkt
1 avsedda blanketten blir vederbörligen ifylld. Den skall särskilt
kontrollera att utrymmet avsett för varuslag ifyllts på ett sätt som
utesluter varje möjlighet till tillägg i bedrägligt syfte. För detta
ändamål skall vid beskrivning av varuslag utskrift ske utan mellanrum
mellan raderna. Om utrymmet icke helt ifyllts, skall en horisontell
linje dragas under den sista raden, varjämte den icke ifyllda delen
spärras.

3. Eftersom certifikat EUR.1 utgör bevis för tillämpningen av den i
avtalet avsedda förmånsbehandlingen beträffande tullar och kvantitativa
restriktioner ankommer det på tullmyndighet i exportlandet att vidtaga
nödvändiga åtgärder för undersökning av varornas ursprung och kontroll
av övriga uppgifter på certifikatet.

4. Exportören eller dennes ombud skall till sin ansökan foga de
handlingar som är ägnade att styrka att certifikat EUR.1 kan utfärdas
för de varor som skall exporteras.

5. När enligt artikel 9 punkt 5 i detta protokoll ett certifikat EUR.1
utfärdas efter utförseln av de varor som certifikatet avser skall
exportören i den i punkt 1 avsedda ansökan

a) ange tid och plats för avsändandet av de varor som certifikatet
avser;

b) intyga att något certifikat EUR.1 ej utfärdats vid utförseln av
ifrågavarande varor och ange orsakerna härtill.

6. Ansökan om certifikat EUR.1 liksom de certifikat EUR.1 som avses i
artikel 9 punkt 3 andra stycket i detta protokoll och mot vars
uppvisande nytt certifikat EUR.1 utfärdas skall bevaras av
tullmyndigheten i exportlandet under minst två år.

Artikel 11

1. Certifikat EUR.1 skall upprättas på blankett enligt formulär i bilaga
V till detta protokoll. Blanketten skall tryckas på ett eller flera av
de språk på vilka avtalet är avfattat. Certifikat EUR.1 skall upprättas
på ett av dessa språk och i överensstämmelse med bestämmelserna i
exportlandets interna lag; om det utskrives för hand, skall det ifyllas
med bläck och med tryckbokstäver.

2. Certifikat EUR.1 skall ha formatet 210297 mm. En tolerans på längden
om högst plus 8 mm eller minus 5 mm kan tillåtas. Det papper som
användes skall vara vitt och icke innehålla slipmassa, vara limmat för
skrivändamål och väga minst 25 g/m/n2/. Det skall vara försett med
guillocherad botten i grön färg för att på mekanisk eller kemisk väg
utförd förfalskning skall komma till synes.

3. Gemenskapens medlemsstater och Sverige kan förbehålla sig rätten till
tryckning av certifikat EUR.1 eller anförtro denna åt tryckerier som
godkänts av dem. I sistnämnda fall skall på varje certifikat EUR.1
finnas uppgift om godkännande. Varje certifikat EUR.1 skall förses med
uppgift om tryckeriets namn och adress eller med tecken som möjliggör
identifiering av tryckeriet. För särskiljande av certifikaten skall
varje certifikat dessutom genom tryck eller på annat sätt förses med
serienummer.

Artikel 12

1. Certifikat EUR.1 skall inom fyra månader, räknat från den dag då det
utfärdats av tullmyndighet i exportlandet, inges till den tullanstalt i
importlandet där varorna anmäles enligt där gällande bestämmelser.
Myndigheten kan begära att certifikatet översättes. Den kan vidare kräva
att importanmälan kompletteras med en försäkran av importören att
varorna uppfyller de villkor som uppställts för tillämpning av avtalet.

2. Utan inskränkning av artikel 5 punkt 3 i detta protokoll skall, på
begäran av den som anger varan till förtullning, en isärtagen eller icke
hopsatt vara hänförlig till kapitel 84 eller 85 i nomenklaturen, vilken
importeras i flera sändningar på villkor som fastställes av behörig
myndighet, anses utgöra en enda vara och ett certifikat EUR.1 som
omfattar den kompletta varan kan uppvisas vid importen av den första
delsändningen.

3. Certifikat EUR.1 som inges till tullmyndighet i importlandet efter
utgången av den tidsfrist som anges i punkt 1 kan godtas som grund för
förmånsbehandling, om underlåtenheten att iaktta fristen beror på force
majeure eller på exceptionella omständigheter.

Tullmyndighet i importlandet kan även i andra fall godta certifikat
EUR.1, förutsatt att varan anmälts hos myndigheten före utgången av
nämnda tidsfrist.

4. Mindre skiljaktigheter mellan uppgifterna i certifikat EUR.1 och
uppgifterna i de dokument som ingivits till tullanstalten i syfte att
uppfylla formaliteterna för import av varorna medför inte i och för sig
att certifikatet blir ogiltigt, förutsatt att det vederbörligen
fastställes att certifikatet svarar mot varorna.

5. Certifikat EUR.1 skall bevaras av tullmyndigheten i importlandet
enligt de regler som gäller där.

6. För att styrka att villkoren i artikel 7 i detta protokoll uppfyllts
skall för tullmyndighet i importlandet företes:

a) antingen en transporthandling som utfärdats i exportlandet och som
täcker transporten genom transitlandet,

b) eller ett intyg utfärdat av tullmyndighet i transitlandet
innehållande:
— en noggrann varubeskrivning;
— datum för varornas lossning och lastning samt, i förekommande fall,
fartygens namn;
— intyg om de villkor under vilka varorna befunnit sig i transitlandet,

c) eller, i avsaknad härav, andra handlingar som styrker att villkoren
är uppfyllda.

Artikel 13

1. Utan hinder av artikel 9 punkterna 1 till 6 och artikel 10 punkterna
1 och 6 i detta protokoll kan en förenklad procedur för utfärdande av
certifikat EUR.1 tillämpas enligt följande bestämmelser.

2. Tullmyndigheterna i exportlandet kan ge exportör som uppfyller
villkoren i punkt 3 och som ämnar bedriva verksamhet för vilken
certifikat EUR.1 kan utfärdas, i det följande benämnd “godkänd
exportör”, tillstånd att vid exporttillfället för tullanstalten i
exportlandet ej behöva uppvisa vare sig varorna eller ansökan om
certifikat EUR.1 för dessa varor för att erhålla certifikat EUR.1 enligt
villkoren i artikel 8 punkt 5, artikel 9 punkterna 1 till 4 och artikel
12 punkt 2 i detta protokoll.

Tullmyndigheterna i exportlandet kan utesluta vissa varukategorier från
de lättnader som anges i punkt 1.

3. Tillstånd som avses i punkt 2 skall endast beviljas exportör med ofta
förekommande export vilken lämnar de garantier för kontroll av varornas
ursprungskaraktär som tullmyndigheterna anser nödvändiga.

Tullmyndigheterna skall ej meddela tillstånd till exportör som inte
lämnar alla erforderliga garantier.

Tullmyndigheterna kan när som helst återkalla tillstånd. Så skall ske
när den godkände exportören inte längre uppfyller villkoren eller lämnar
nämnda garantier.

4. Tullmyndigheterna skall i tillståndet föreskriva att ruta nr 11
“Tullmyndighetens intyg” på certifikat EUR.1 skall:

a) antingen i förväg förses med avtryck av stämpel av behörig
tullanstalt i exportlandet och med underskrift, handskriven eller ej, av
tjänsteman på sagda tullanstalt, eller

b) av den godkände exportören förses med avtryck av en speciell stämpel
som är godkänd av tullmyndigheterna i exportlandet och av utseende som
framgår av bilaga VII till detta protokoll. Denna stämpel kan tryckas på
blanketterna.

Ruta nr 11 “Tullmyndighetens intyg” på certifikat EUR.1 skall, om så
erfordras, ifyllas av den godkände exportören.

5. I de fall som avses i punkt 4 a) skall ruta nr 7 “Anmärkningar” på
certifikat EUR.1 förses med en av följande anteckningar: “Simplified
procedure”, “Forenklet procedure”, “Vereinfachtes Verfahren”, “Procédure
simplifiée”, “Procedura semplificata”, “Vereenvoudigde procedure”,
“apl;ysteym’enh diadikasia”, “Förenklad procedur”, “Yksinkertaistettu
menettely”, “Einföldun afgreidslu”, “Forenklet prosedyre”, “Procedimente
simplificado”.

Godkänd exportör skall i förekommande fall i ruta nr 13 “Begäran om
kontroll” på certifikat EUR.1 ange namn och adress på den tullmyndighet
som är behörig att kontrollera certifikatet.

6. Tullmyndigheterna skall i tillståndet särskilt ange:

a) de villkor som skall gälla för ansökningarna om certifikat EUR.1;

b) de villkor som skall gälla för hur dessa ansökningar och de
certifikat EUR.1, vilka använts som underlag för utfärdande av andra
certifikat EUR.1 enligt villkoren i artikel 9 punkt 3, andra stycket i
detta protokoll, skall bevaras under minst två år;

c) i de fall som avses i punkt 4 b), de tullmyndigheter som är behöriga
att utföra den kontroll i efterhand som avses i artikel 17 nedan.

När den förenklade proceduren tillämpas, kan tullmyndigheterna i
exportlandet föreskriva användning av certifikat EUR.1 försedda med ett
särskiljande tecken genom vilket de kan identifieras.

7. Godkänd exportör kan åläggas att informera tullmyndigheterna, i
överensstämmelse med de föreskrifter som dessa fastställer, beträffande
vara som han avser att exportera, så att behörig tullanstalt ges
tillfälle att företa kontroll före varans avsändande.

Tullmyndigheterna i exportlandet kan hos godkänd exportör utföra de
kontroller som anses nödvändiga. Godkänd exportör är förpliktigad att
underkasta sig dessa kontroller.

8. Bestämmelserna i denna artikel skall ej medföra inskränkning i
tillämpningen av gemenskapens, medlemsstaternas eller Sveriges regler i
fråga om tullformaliteter och användande av tulldokument.

Artikel 14

1. Blankett EUR.2 skall ifyllas och undertecknas av exportören eller, på
exportörens ansvar, av dennes befullmäktigade ombud. Den skall upprättas
på blankett enligt formulär i bilaga VI. Blanketten skall tryckas på ett
eller flera av de språk på vilka avtalet är avfattat. Den skall
upprättas på ett av dessa språk och i överensstämmelse med
bestämmelserna i exportlandets interna lag. Om den utskrives för hand
skall den ifyllas med bläck och med tryckbokstäver.

2. En blankett EUR.2 skall upprättas för varje sändning.

3. Blankett EUR.2 skall ha formatet 210148 mm. En tolerans på längden
om högst plus 8 mm eller minus 5 mm kan tillåtas. Det papper som
användes skall vara vitt och icke innehålla slipmassa, vara limmat för
skrivändamål och väga minst 64 g/m.

4. Gemenskapens medlemsstater och Sverige kan förbehålla sig rätten till
tryckning av blankett EUR.2 eller anförtro denna åt tryckerier som
godkänts av dem. I sistnämnda fall skall på varje blankett finnas
uppgift om godkännande. Varje blankett skall förses med uppgift om
tryckeriets namn och adress eller med ett tecken som möjliggör
identifiering av tryckeriet. För särskiljande av blanketterna skall
varje blankett dessutom genom tryck eller på annat sätt förses med
serienummer.

5. Om de varor som omfattas av sändningen redan varit föremål för
kontroll i exportlandet beträffande definitionen av begreppet
“ursprungsvaror” kan exportören i rutan för “Anmärkningar” på blankett
EUR.2 hänvisa till denna kontroll.

6. Exportör som upprättat en blankett EUR.2 är förpliktigad att på
uppmaning av tullmyndigheten i exportlandet förete bevis rörande
användningen av denna blankett.

Artikel 15

1. Varor, vilka sänts från gemenskapen eller från Sverige till en
utställning i ett annat land än de länder som anges i artikel 2 i detta
protokoll och vilka efter utställningen sålts för att införas till
Sverige eller till gemenskapen, skall vid införseln komma i åtnjutande
av förmånerna i avtalet, om varorna uppfyller i detta protokoll
uppställda villkor för att anses ha ursprung i gemenskapen eller i
Sverige och om för tullmyndigheterna på ett tillfredsställande sätt
styrkes

a) att en exportör har sänt varorna från gemenskapen eller Sverige till
utställningslandet och utställt dem där;

b) att denne exportör har sålt varorna eller överlåtit dem till en
mottagare i Sverige eller i gemenskapen;

c) att varorna under utställningen eller omedelbart därefter har sänts
till Sverige eller till gemenskapen i det skick vari de sänts till
utställningen;

d) att varorna, sedan de sänts till utställningen, icke har använts för
annat ändamål än demonstration på denna utställning.

2. Certifikat EUR.1 skall i vanlig ordning inges till tullmyndigheterna.
Utställningens namn och adress skall anges i certifikatet. Vid behov kan
ytterligare handlingar begäras för att styrka varornas karaktär och de
omständigheter under vilka de utställts.

3. Bestämmelserna i punkt 1 är tillämpliga på alla handels-, industri- ,
jordbruks- och hantverksutställningar samt på mässor eller offentliga
visningar av liknande karaktär under vilka varorna förblir under
tullkontroll, dock med undantag av sådana som i privat syfte anordnas i
butiker eller affärslokaler för försäljning av utländska varor.

Artikel 16

1. För att säkra en riktig tillämpning av bestämmelserna i denna
avdelning skall gemenskapens medlemsstater och Sverige lämna varandra
ömsesidigt bistånd genom sina tullmyndigheter för kontroll av äktheten
och riktigheten av certifikat EUR.1, inbegripet sådana som utfärdats
enligt artikel 9 punkt 3 i detta protokoll, liksom av exportörens
deklaration på blankett EUR.2.

2. Den blandade kommittén skall vara behörig att fatta de beslut som
erfordras för att formerna för det administrativa samarbetet skall kunna
tillämpas i vederbörlig tid i gemenskapen och i Sverige.

3. Tullmyndigheterna i medlemsstaterna och Sverige skall, genom
förmedling av Europeiska gemenskapernas kommission, delge varandra
provtryck av de stämplar som användes av deras tullanstalter vid
utfärdande av certifikat EUR.1.

4. Den som upprättar eller låter upprätta handling innehållande oriktiga
uppgifter i syfte att erhålla förmånsbehandling för en vara skall
träffas av påföljd.

Denna punkt äger motsvarande tillämpning i de fall då proceduren enligt
artikel 13 i detta protokoll tillämpas.

5. Medlemsstaterna och Sverige skall vidta alla nödvändiga åtgärder för
att undvika att varor som omfattas av ett certifikat EUR.1 och som under
transporten befinner sig i en frizon inom deras område blir föremål för
utbyte eller annan behandling än sedvanlig åtgärd avsedd att bevara dem
i oförändrat skick.

6. När varor med ursprung i gemenskapen eller i Sverige, vilka
importerats till en frizon med stöd av certifikat EUR.1, undergår
behandling eller bearbetning skall behörig tullmyndighet utfärda nytt
certifikat EUR.1 på ansökan av exportören, om den behandling eller
bearbetning varorna undergått uppfyller bestämmelserna i detta
protokoll.

Artikel 17

1. Kontroll i efterhand av certifikat EUR.1 eller av blankett EUR.2
skall utföras stickprovsvis eller varje gång tullmyndighet i
importlandet har anledning betvivla dokumentens äkthet eller riktigheten
av uppgifterna om ifrågavarande varors ursprung.

2. Vid tillämpning av bestämmelserna i punkt 1 skall tullmyndighet i
importlandet återsända certifikat EUR.1 eller blankett EUR.2 eller en
fotokopia därav till tullmyndigheten i exportlandet och, i förekommande
fall, ange de skäl med avseende på innehåll och form som föranleder
undersökningen. Tullmyndigheten skall till certifikat EUR.1 respektive
till blankett EUR.2 foga faktura, om sådan företetts, eller kopia därav
och lämna alla upplysningar som kunnat erhållas och som ger anledning
att antaga att uppgifterna på certifikatet eller blanketten är oriktiga.

Om tullmyndighet i importlandet beslutar att uppskjuta tillämpningen av
bestämmelserna i avtalet i avvaktan på resultatet av kontrollen skall
den erbjuda importören att varorna utlämnas, med förbehåll för de
säkerhetsåtgärder som bedömes nödvändiga.

3. Resultatet av efterhandskontrollen skall snarast möjligt delges
tullmyndigheten i importlandet. Svaret skall göra det möjligt att avgöra
om det ifrågasatta certifikatet EUR.1 eller den ifrågasatta blanketten
EUR.2 avser de varor som faktiskt exporterats och om dessa är
berättigade till förmånsbehandling.

Tvister som inte kunnat regleras mellan tullmyndigheten i importlandet
och tullmyndigheten i exportlandet eller som innebär en fråga om
tolkning av detta protokoll skall underställas tullkommittén.

För efterhandskontroll av certifikat EUR.1 skall exportdokument, eller
kopior av certifikat EUR.1 som ersätter dem, bevaras av tullmyndigheten
i exportlandet under minst två år.

Avdelning III

Slutbestämmelser

Artikel 19

Gemenskapen och Sverige skall, såvitt ankommer på dem, vidtaga de
åtgärder som erfordras för att bestämmelserna i detta protokoll skall
genomföras.

Artikel 20

Bilagorna till detta protokoll utgör en integrerad del därav.

Artikel 22

De avtalsslutande parterna åtager sig att vidtaga erforderliga åtgärder
för att de varucertifikat, som tullmyndigheterna i gemenskapens
medlemsstater och i Sverige skall vara behöriga att utfärda vid
tillämpningen av de avtal som anges i artikel 2, utfärdas enligt
bestämmelserna i dessa avtal. De åtager sig även att säkerställa det
administrativa samarbete som är nödvändigt för detta ändamål, särskilt
för att kontrollera hur varor, som omfattas av bestämmelserna i de i
artikel 2 åsyftade avtalen, har transporterats och var de har befunnit
sig.

Artikel 23

1. Utan inskränkning av bestämmelserna i artikel 1 i protokoll 2 får
varor av de slag, som omfattas av avtalet och som har använts som
material vid tillverkning av varor för vilka certifikat EUR.1 eller
blankett EUR.2 utfärdas eller upprättas, bli föremål för tullrestitution
eller åtnjuta befrielse från tull i någon form endast om de har ursprung
i gemenskapen, i Sverige eller i ett av de andra sex länder som anges i
artikel 2 i föreliggande protokoll.

Dock får, såsom undantag från den sistnämnda bestämmelsen rörande
ursprungsvaror, tullrestitution eller befrielse från tull i någon form
inte åtnjutas för ursprungsvaror som omfattas av Sveriges CECA-avtal och
som kommer från Grekland vare sig varorna har använts som material vid
tillverkning av varor inom gemenskapen i dess sammansättning före
Greklands anslutning eller i Sverige och för vilka certifikat EUR.1
eller blankett EUR.2 har utfärdats eller upprättats inom gemenskapen i
dess sammansättning före Greklands anslutning eller i Sverige eller
varorna återutförs i oförändrat skick från dessa områden med ett
certifikat EUR.1 eller blankett EUR.2 som har utfärdats eller upprättats
i gemenskapen i dess sammansättning före Greklands anslutning eller i
Sverige.

3. När uttrycket “tull” användes i denna och följande artiklar, avses
därmed även avgifter med samma verkan som tull.

Artikel 25

5. I de fall då, som en följd av artikel 3 i tilläggsprotokollet till
Sveriges CECA-avtal, olika tullförmåner gäller för import till Sverige
från Grekland och för import till Sverige från gemenskapen i dess
sammansättning före Greklands anslutning skall de tullförmåner som
gäller för Grekland tillämpas för alla produkter som har ursprung i
gemenskapen och för vilka certifikat EUR.1 eller blankett EUR.2 har
utfärdats eller upprättats i Grekland.

Artikel 26

De avtalsslutande parterna skall vidtaga erforderliga åtgärder i syfte
att ingå sådana överenskommelser med Österrike, Finland, Island, Norge,
Portugal och Schweiz som säkerställer tillämpningen av detta protokoll.

Artikel 27

1. Vid tillämpning av artikel 2 punkt 1 A i detta protokoll skall vara,
som har ursprung i något av de sex länder som anges i nämnda artikel,
behandlas som icke-ursprungsvara under den eller de perioder då Sverige,
för sådan vara och i förhållande till ifrågavarande land, tillämpar tull
som gäller för tredje land eller vidtager en motsvarande skyddsåtgärd
med stöd av de bestämmelser som gäller för handeln mellan Sverige och de
sex länder som anges i nämnda artikel.

2. Vid tillämpning av artikel 2 punkt 1 B i detta protokoll skall vara,
som har ursprung i något av de sex länder som anges i nämnda artikel,
behandlas som icke-ursprungsvara under den eller de perioder då
gemenskapen, för sådan vara och i förhållande till ifrågavarande land,
med stöd av bestämmelserna i det avtal som ingåtts mellan gemenskapen
och detta land tillämpar tull som gäller för tredje land.

Artikel 28

Den blandade kommittén kan besluta att ändra bestämmelserna i detta
protokoll.

Bilaga I

Förklarande anmärkningar

Anmärkning 1 — till artikel 1

Uttrycken “gemenskapen” eller “Sverige” avser även gemenskapens
medlemsstaters eller Sveriges sjöterritorium.

Fartyg som är verksamma på det fria havet, däri inbegripna “flytande
fabriker”, ombord på vilka bearbetning eller behandling sker av
produkter från deras fiske, skall anses utgöra en del av den stats
område till vilken de hör, förutsatt att de uppfyller de villkor som
anges i förklarande anmärkning 5.

Anmärkning 2 — till artiklarna 1, 2 och 3

Vid bestämmande av om en vara har ursprung i gemenskapen eller i
Sverige eller i något av de andra i artikel 2 angivna länderna skall
bortses från om energiprodukter, anläggningar, maskiner och verktyg
som använts för framställning av denna vara har ursprung i tredje land
eller ej.

Anmärkning 3 — till artiklarna 2 och 5

Vid tillämpning av bestämmelserna i artikel 2 punkt 1 A b) och B b)
skall procentregeln, såvitt avser mervärdet, iakttagas enligt de
särskilda bestämmelser som anges i listorna A och B. När den framställda
varan är upptagen i lista A utgör således denna regel ett
tilläggskriterium utöver kravet på ändring av tulltaxenummer för den
icke-ursprungsvara som eventuellt har kommit till användning. På samma
sätt skall bestämmelserna om att det icke är möjligt att sammanlägga de
i listorna A och B angivna procentsatserna för en och samma vara
tillämpas i varje land i fråga om mervärdet.

Anmärkning 4 — till artiklarna 1, 2 och 3

Förpackning anses bilda en enhet med den vara som den innehåller. Denna
bestämmelse är emellertid icke tillämplig i fråga om förpackning som
icke är av vanlig typ för den förpackade varan, som har ett eget
användningsvärde och som är av varaktig karaktär, oberoende av dess
funktion som förpackning.

Anmärkning 5 — till artikel 4 f)

Uttrycket “deras fartyg” skall endast avse fartyg:
— som är registrerade i någon av gemenskapens medlemsstater eller i
Sverige;
— som för någon av gemenskapens medlemsstaters eller Sveriges flagg;

— som till minst hälften tillhör medborgare i gemenskapens
medlemsstater eller i Sverige eller ett bolag vars huvudsäte är beläget
i en av dessa stater och i vilket verkställande direktören eller
direktörerna, ordföranden i styrelsen eller i tillsynsorganet samt
majoriteten av medlemmarna i dessa organ är medborgare i dessa stater
och vidare, i fråga om “personbolag” (handelsbolag och liknande
bolagstyper) eller bolag med begränsad ansvarighet, vars kapital till
minst hälften tillhör dessa stater, offentliga sammanslutningar eller
medborgare i dessa stater;

— vars befäl helt består av medborgare i gemenskapens medlemsstater
eller i Sverige; och

— vars besättning till minst 75 % består av medborgare i gemenskapens
medlemsstater eller i Sverige.

Anmärkning 6 — till artikel 6

Med uttrycket “pris vid försäljning fritt fabrik” förstås det pris som
betalas till den tillverkare i vars företag den sista bearbetningen
eller behandlingen ägt rum, inbegripet värdet av alla som material
använda varor.

Med “tullvärde” förstås värde enligt överenskommelse i Genéve den 12
april 1979 om tillämpning av artikel VII i det allmänna tull- och
handelsavtalet.

Anmärkning 7 — till artikel 16 punkt 1 och artikel 22

Om certifikat EUR.1 har utfärdats enligt artikel 9 punkt 3 och avser
varor som återutförts i oförändrat skick, skall tullmyndigheten i
bestämmelselandet inom ramen för det administrativa samarbetet kunna
erhålla kopior av det eller de certifikat EUR.1 som tidigare utfärdats
för ifrågavarande varor.

Anmärkning 8 — till artikel 23

Med “tullrestitution eller . . . befrielse från tull i någon form”
förstås varje bestämmelse om återbetalning eller efterskänkande, helt
eller delvis, av tullar som tillämpas för varor som använts som
material, under förutsättning att nämnda bestämmelse uttryckligen medger
eller faktiskt medför sådan återbetalning eller sådant efterskänkande,
om de med detta material framställda varorna exporteras men icke om de
är avsedda för inhemsk förbrukning.

Med “befrielse från tull i någon form” i artikel 23 punkt 1 andra
stycket skall i fråga om varor som återutförts i oförändrat skick även
förstås bestämmelser om frihamnar, tullager eller transitering genom
Sverige eller gemenskapen till annan destination eller varje annan
bestämmelse som innebär att tull endast tas ut om varorna är avsedda för
inhemsk förbrukning.

“Varor som använts som material” skall avse alla varor för vilka
“tullrestitution eller . . . befrielse från tull i någon form” begärs
som en följd av export av ursprungsvaror för vilka certifikat EUR.1
utfärdas eller blankett EUR.2 upprättas. Tillkännagivande (1985:231).