Kungl. Maj:ts Förordning (1972:718) om särskilt investeringsavdrag för vissa byggnadsarbeten;

SFS nr
1972:718
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1972-12-15
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:103
Upphävd
1994-04-01

1 § Fysisk eller juridisk person, som driver rörelse, jordbruk eller
skogsbruk och som under perioden den 1 november 1972–den 30 juni 1973
igångsätter ny-, till- eller ombyggnad på fastighet för användning i
förvärvskällan, får vid taxering till statlig inkomstskatt åtnjuta
särskilt investeringsavdrag vid inkomstberäkningen för denna
förvärvskälla.

Avdraget göres vid taxering till statlig inkomstskatt för det
beskattningsår för vilket taxering i första instans sker år 1974.

2 § Särskilt investeringsavdrag utgör tio procent av byggnadskostnad
för arbete, som avses i 1 § första stycket och som utföres under
perioden den 1 november 1972–den 31 december 1973. Med
byggnadskostnad förstås enligt denna förordning skattskyldigs kostnad
för arbete som utförts av den skattskyldige eller för dennes räkning
på byggnad och för material som fogats in i byggnad under denna
period.

Har statsbidrag utgått till byggnadsarbete, inräknas i
byggnadskostnaden ej den del av kostnaden, som täckes av bidraget.

Särskilt investeringsavdrag åtnjutes icke för arbete som avser

byggnad eller del därav avsedd för bostadsändamål,

bensinstation, reparationsverkstad för motorfordon, parkeringshus
eller parkeringsanläggning,

butiks-, kontors-, bank-, hotell- eller restauranglokaler,

kyrkliga eller andra samlingslokaler eller nöjeslokaler,

sporthall eller annan idrottsanläggning,

byggnad avsedd uteslutande för fritidsändamål.

3 § Särskilt investeringsavdrag åtnjutes endast om den skattskyldige
framställer yrkande om sådant avdrag i allmän självdeklaration och
företer tillfredsställande utredning om den byggnadskostnad på vilken
avdrag skall beräknas. Avdrag åtnjutes endast om sådan kostnad i
förvärvskällan uppgått till minst 10 000 kronor under perioden den 1
november 1972–den 31 december 1973.

4 § I fråga om handels- eller kommanditbolag beräknas särskilt
investeringsavdrag för bolaget.