CECA-lag (1972:762)

SFS nr
1972:762
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1972-12-15
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1500
Upphävd
1995-01-01

1 § Denna lag skall tillämpas för att säkerställa genomförandet av de
bestämmelser om priser på järn- och stålvaror och om transportpriser som
finns i artikel 20 i avtalet den 22 juli 1972 mellan Sverige och
Europeiska kol- och stålgemenskapen jämte dess medlemsstater.

Regeringen kan förordna att lagen skall tillämpas även för att
säkerställa genomförandet av bestämmelser med motsvarande innehåll i
avtal som Sverige slutit med annan stat. Lag (1984:421).

2 § Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer meddelar de
föreskrifter som behövs för tillämpningen av de i 1 § angivna
avtalsbestämmelserna. Lag (1984:421).

3 § Företagare är skyldig att till myndighet som regeringen bestämmer i
den ordning myndigheten föreskriver lämna de uppgifter som behövs för
övervakning av att de i 1 § angivna avtalsbestämmelserna iakttages.

Myndigheten får förelägga uppgiftsskyldig att enligt meddelade
anvisningar tillhandahålla avtal, handelsböcker och korrespondens och
andra handlingar. Uppgiftsskyldig får även kallas att inställa sig inför
myndigheten. Lag (1984:421).

4 § Efterkommes ej anmaning att lämna uppgift enligt 3 § första stycket,
får myndigheten vid vite förelägga den försumlige att fullgöra sin
skyldighet. Vite får också utsättas vid meddelande av föreläggande eller
kallelse enligt 3 § andra stycket.

5 § Den som efter kallelse enligt 3 § inställer sig inför myndigheten
har rätt till ersättning för inställelsen enligt grunder som fastställes
av regeringen. Lag (1984:421).

6 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet överträder föreskrift som
meddelats enligt 2 § dömes till böter eller fängelse i högst ett år.

Till samma straff dömes den som vid fullgörande av uppgiftsskyldighet
enligt 3 § första stycket uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktig
uppgift.

7 § Allmänt åtal för brott enligt denna lag får väckas endast efter
medgivande av myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1984:421).

8 § Förekommer vid domstol mål om utdömande av vite, som utsatts enligt
denna lag, eller om brott enligt lagen, och kan målets offentliga
handläggning medföra skada för någon genom yppande av affärs- eller
driftförhållande, får domstolen förordna att målet skall handläggas inom
stängda dörrar.

9 § Talan mot beslut av myndighet om ersättning enligt 5 § föres hos
kammarrätten genom besvär. Mot annat beslut av myndighet enligt denna
lag föres talan hos regeringen genom besvär. Lag (1984:421).

10 § har upphävts genom lag (1993:23).